• notifications1
 • menü

Bugün : 13 Haziran 2024 Perşembe

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27893

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zirai mücadele alet ve makinelerinin onayı, imalatı, ithalatı, satışı ve denetimleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı, ruhsatlandırılması, piyasaya arzı, ithalatı, satışı, işletmeci ve bayilerin sorumlulukları, denetimleri ve yaptırımları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18, 19, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 42 ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Bayi: Zirai mücadele alet ve makinelerini satma izni olan kişiyi, satış yerini veya kuruluşu,

c) Bayilik: Zirai mücadele alet ve makinelerini izin dahilinde sürekli satma işini,

ç) Bayilik İzin Belgesi: Zirai mücadele alet ve makinelerinin satış yetkisi için, il müdürlüklerince verilen izin belgesini,

d) Deney kuruluşu: Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğünü (TAMTEST),

e) Firma: Zirai mücadele alet ve makinesini imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişileri,

f) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

g) Girişimci: Bayilik veya işletme işine girişen kimse veya bu faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüklerini,

h) İlçe müdürlüğü: Bakanlık İlçe Müdürlüklerini,

ı) İmalat: Zirai mücadele alet ve makinelerinin, piyasaya arz haline getirilme işlemini,

i) İmal İzin Belgesi: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalat yetkisi için, Bakanlıkça verilen izin belgesini,

j) İşletme: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imal edildiği fabrika, atölye, imalathane, benzeri yerleri veya kuruluşları,

k) İşletmeci: İşletmenin yöneticisini veya işletmede imalattan sorumlu kişiyi,

l) İzin belgesi: Zirai Mücadele Alet ve Makineleri İmal İzin Belgesi veya Bayilik İzin Belgesini,

m) Kalibrasyon: Zirai mücadele uygulamaları yapılacak olan hedef yüzeylere uygulanmak üzere seçilen preparatın, en iyi etkiyi gösterebilmesi için önerilen dozda ve tekdüze olarak uygulanması amacıyla, kullanılacak olan alet ve ekipmanların ilerleme hızı, basınç, meme verdisi gibi çalışma parametrelerinin ayar edilmesi işlemini,

n) Kontrol görevlisi: Zirai mücadele alet ve makinelerinin kontrolü ile ilgili Bakanlıkça görevlendirilmiş kişiyi,

o) Kullanıcı: Zirai mücadele alet ve makinelerini satın alan veya uygulama yapan kişiyi,

ö) Numune alma: Ürünün, imalat ve satış aşamalarında mevzuata uygunluğunun doğrulanması amacıyla alınmasını,

p) Onay: Bu Yönetmelik kapsamında onayı zorunlu olan faaliyetler ve ürünler için Bakanlıkça verilen izin veya ruhsatı,

r) Onayın askıya alınması: Bu Yönetmelik kapsamında verilen onayın belirli bir süre ile geçersiz sayılmasını,

s) Piyasaya arz: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ürünlerin bedelli veya bedelsiz piyasaya arzını,

ş) Resmi kontrol: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin, Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için, kontrol görevlilerinin verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri denetim, muayene, numune alma, test ve deney ile benzeri kontrolleri,

t) Ruhsat: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı, ithalatı ve kullanımı ile ilgili Bakanlıkça verilen belgeyi,

u) Taklit: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin şekil ve nitelikleri itibariyle yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi,

ü) Ürün: Zirai mücadele alet ve makinesini,

v) Zirai mücadele alet ve makinesi: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz, ekipman ile bunların aksam, parça ve teferruatını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İmalat ve İmal İzni

İmalat yapabilecekler

MADDE 5 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı;

a) İmal İzin Belgesi,

b) Zirai Mücadele Alet ve Makineleri İmal Ruhsatı,

almış işletmecilerce yapılır.

İmal izin belgesi alabilecekler

MADDE 6 – (1) Zirai Mücadele Alet ve Makineleri İmal İzin Belgesi verilecek işletmecilerin, tarım makineleri ile ilgili bir dersi almış ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi unvanlarından birine sahip olmaları gereklidir.

(2) Durumu birinci fıkrada belirtilen koşula uymayan, ancak; zirai mücadele alet ve makineleri imalatı yapmak isteyen girişimciler, birinci fıkrada belirtilen özelliği taşıyan bir kişiyi “imalattan sorumlu teknik eleman” olarak istihdam etmek koşulu ile İmal İzin Belgesi alabilirler.

(3) Bu maddede yer alan unvanların yabancı ülkelerde alınmış olması halinde, unvanlarının eşdeğerliliğinin belgelendirilmesi ve yetkili makamlarca onaylanması zorunludur.

İmal izin başvurusu ve istenilen belgeler

MADDE 7 – (1) Zirai mücadele alet ve makinesi imal etmek isteyen, durumları bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartlara uyan işletmeciler, bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat ederek, işletmelerine “İmal İzin Belgesi” almak zorundadırlar.

(2) İmal İzin Belgesi başvurusunda istenilen belge ve bilgiler şunlardır;

a) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilere ait;

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin Genel Müdürlükçe onaylı sureti,

2) Aldıkları dersleri gösterir belgenin (transkript) aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı sureti,

3) T.C. kimlik numarası beyanı (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),

4) Vesikalık fotoğraf (2 adet).

b) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) İşletmenin faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının bulunduğunu gösteren, aşağıda belirtilen belgelerden uygun olan herhangi biri,

1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı sureti,

2) Bağlı olduğu Mesleki Oda Kayıt Belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı sureti,

3) Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belgenin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı sureti,

c) İnşaat planı; mevcut bir binadan istifade edilecek ise, esas bina ve tadilat planı,

ç) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) İnşaatın yapıldığı veya işletmenin bulunduğu yerin açık adresi ve işletmecinin iletişim bilgileri (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),

d) İşletmede bulunan tezgah ve sistemlerin tip, model, kapasite ve teknik özellikleri ile bunlara ait tesisat planları,

e) İmal edilecek alet ve makinelerin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin kullanma ve bakım kılavuzu,

f) İmal edilecek alet ve makinenin teknik özelliklerini gösterir Ek-1’de yer alan spesifikasyon,

g) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) İşletmenin faaliyete başlayacağı tarih (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),

ğ) İmalat Kontrol Defteri,

h) Durumu 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşulu taşıyan girişimcilerce verilecek, imalattan sorumlu teknik elemanın onaylı iş sözleşmesi.

İnceleme ve imal izin belgesinin verilmesi

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, yapılan imal izni başvurusundan sonra, en az üç teknik elemandan oluşan bir komisyon oluşturur. Komisyon, belirli bir süreyi kapsayacak biçimde önceden de oluşturulabilir. Bu komisyon, ilgilinin başvurusunu yerinde inceleyerek bir rapor düzenler ve işletmecinin imal edeceğini beyan ettiği alet ve makinelerin imalat özelliklerine göre, bu işletmede bulundurulması gereken iş tezgahlarını ve avadanlıkları tespit eder.

(2) Komisyonca yapılan kontroller neticesinde düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu işletmeye, uygun görülmesi halinde Genel Müdürlükçe iki nüsha halinde düzenlenen ve onaylanan, Ek-3’te yer alan “İmal İzin Belgesi”nin birinci nüshası verilir. Belgenin ikinci nüshası Genel Müdürlükteki dosyasında bulundurulur.

İmal izni iptali ve yeniden imal izin belgesi verilmesi

MADDE 9 – (1) İmal İzin Belgesi verilmiş işletmeye ilişkin olarak;

a) İşletmecisi tarafından kapatılması veya zirai mücadele alet ve makine imalatından vazgeçilmesi,

b) Girişimci, işletmeci, unvan, adres, üretim çeşidi, imalattan sorumlu teknik eleman veya benzeri değişiklik,

durumlarının herhangi birisinin ortaya çıkması halinde ilgililer bu durumları 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerden, değişikliğe ilişkin olanlarının ve imal izin belgesinin eklendiği bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe bildirmekle sorumludurlar.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen adres ve üretim çeşidi ya da benzeri değişikliklerde 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler yeniden uygulanabilir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda, İmal İzin Belgesi iptal edilir. Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlara göre, uygun görülürse yeni girişimci, işletmeci, unvan, adres, üretim çeşidi veya imalattan sorumlu teknik eleman ya da benzeri değişiklik dikkate alınarak, belge tarih ve numarası aynı kalmak koşuluyla, değişiklik tarihi ve nedeni ayrıca belirtilerek, Genel Müdürlükçe yenilenen ve onaylanan “İmal İzin Belgesi” verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ruhsatlandırma, Piyasaya Arz, Değişiklik, Süre Uzatımı ve İptal

Ruhsat başvurusu

MADDE 10 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerini yurt içinde imal veya ithal etmek isteyen firmalar, Bakanlıktan İmal veya İthal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi almak zorundadırlar.

(2) Ruhsat talebinde, 11 inci maddede belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulması gerekmektedir.

(3) Ruhsat başvurusunda eksik görülen belgelerin, başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tamamlanması gereklidir. Bu süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda, başvuru Genel Müdürlükçe iptal edilir.

Ruhsat başvurusunda istenilen belgeler

MADDE 11 – (1) İmal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi başvurusunda aşağıda belirtilen belgeler istenir.

a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini belirten, Ek-1’de yer alan spesifikasyon (2 adet),

b) Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin kullanma ve bakım kılavuzu (2 adet),

c) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Firmanın faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının bulunduğunu gösteren; Ticaret Sicil Gazetesi veya İlgili Oda Kayıt Belgesi ya da kuruluş bilgilerinin içinde yer aldığı herhangi bir resmi belgenin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı sureti,

ç) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) İmal İzin Belgesinin Genel Müdürlükçe onaylı sureti,

d) Alet ve makinenin, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen süreden az olmamak üzere garanti edildiğini bildirir, şekli Bakanlıkça belirlenen taahhütname,

e) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Bakanlıkça onaya esas, içinde bulunulan yıl için miktarı tespit edilen imal ruhsat harcının yatırıldığını gösterir makbuzun aslı veya makbuzda ürünün ticari adı belirtilmişse Genel Müdürlükçe onaylı sureti,

f) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Marka tescili olması durumunda, Marka Tescil Belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı sureti (2 adet),

g) Fason imalat yapılması durumunda; imalatı yaptıracak firma tarafından verilecek bu fıkranın (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler ile imalatçıya ait (ç) bendinde belirtilen belge ve taraflar arasında yapılmış fason iş sözleşmesi.

(2) İthal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi başvurusunda aşağıda belirtilen belgeler istenir.

a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini belirten, Ek-2’de yer alan spesifikasyon (2 adet),

b) Alet ve makinenin; cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu ile var ise, üretiminin yapıldığı ülkedeki yetkili deney kuruluşunca düzenlenmiş deney raporu ve onaylı Türkçe tercümesi (2 adet),

c) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Firmanın faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri ile ilgili; imalat, ithalat, satış gibi hususların herhangi birinin bulunduğunu gösteren, Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili Oda Kayıt Belgesi ya da kuruluş bilgilerinin içinde yer aldığı herhangi bir resmi belgenin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı sureti,

ç) Ruhsat talebinde bulunulan ürünün Türkiyede ruhsatlandırılması ve satışı ile ilgili, ruhsatname geçerlilik süresini kapsayacak biçimde;

1) İhracatçı firma tarafından, ithalatçı firma adına verilen şekli Bakanlıkça belirlenen yetki belgesinin orijinali ve tercümenin orijinalinden yapıldığını belirtir onaylı Türkçe tercümesi,

2) İhracatçının imalatçı olmaması durumunda, imalatçı tarafından ihracatçıya verilen yetki belgesinin orijinali ve onaylı Türkçe tercümesi,

d) Alet ve makinenin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen süreden az olmamak üzere garanti edildiğini bildirir, şekli Bakanlıkça belirlenen taahhütname,

e) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Bakanlıkça onaya esas, içinde bulunulan yıl için miktarı tespit edilen ithal ruhsat harcının yatırıldığını gösterir makbuzun aslı veya makbuzda ürünün ticari adı belirtilmişse Genel Müdürlükçe onaylı sureti.

f) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Marka tescili olması durumunda, Marka Tescil Belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı sureti (2 adet),

g) Ruhsat başvurusunda bulunulan ürüne ait, proforma fatura ile onaylı Türkçe tercümesi.

İnceleme, değerlendirme, ruhsat düzenlenmesi, onay ve ruhsat süresi

MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük, ruhsat başvurusunu inceledikten sonra uygun görür ise, alet ve makineyi ruhsata esas test ve deneylerin yapılması için deney kuruluşuna sevk eder. Sevk edilen alet ve makine, ithal edilecek ise; Genel Müdürlükçe firmasına verilen talimat üzerine numune gümrükten çekildikten sonra, yerli imalatta ise doğrudan ilgili firmalarınca deney kuruluşuna teslim edilir.

(2) Test ve deneylere tabi tutulacak numune üzerinde; marka, model ve tip bilgileri bulunan bir etiket bulunması zorunludur.

(3) Deney kuruluşu tarafından, alet ve makinenin onaya esas test ve deneyleri yapıldıktan sonra, beş nüsha halinde düzenlenen deney raporunun üç nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde ilgili firma adına;

a) Yurt içinde imal edilecek ürünler için Ek-4’te yer alan İmal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi,

b) İthal edilecek ürünler için Ek-5’te yer alan İthal Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Ruhsatnamesi,

iki nüsha halinde düzenlenir.

(5) Genel Müdürlükçe; ruhsatname ile birlikte deney raporunun bir nüshası onay sahibine, bir nüshası ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Ruhsatname ve deney raporunun diğer nüshası ise, ruhsat dosyasında bulundurulur.

(6) Bakanlıkça onaylanan bu ruhsatnameler aynı zamanda, onaya esas ürünün Türkiye’de kullanma ruhsatı olup, geçerlilik süresi on yıldır.

Piyasaya arz

MADDE 13 – (1) Bakanlıkça onaylı zirai mücadele alet ve makinelerinin üzerine kolayca görülebilir ve çevresel faktörlerden etkilenmeyecek özellikte bir etiketin, imalat aşamasında konulması zorunludur. Alet ve makine ambalajlı biçimde satışa sunulacak ise, ayrıca etikette yer alması gereken bilgiler ambalaj üzerinde de belirtilmelidir. Etiket, madeni levha özelliğinde olmalı ve alet ve makine üzerine perçinlenerek veya uygun kaynak tekniği kullanılarak sabitlenmelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda sırasıyla; bilgiler, alet ve makine üzerine silinmeyen baskı veya kabartma yazı ile yazılmalı veya kuvvetli yapıştırıcı ile yapıştırılan etikette yer almalı ya da ambalajının üzerinde belirtilmelidir. Etikete, alet ve makinenin;

a) Ticari adı,

b) Marka, model ve tip bilgileri,

c) İmal yılı,

ç) Seri numarası,

d) Ruhsat tarih ve numarası,

yazılmalıdır.

(2) Bakanlıkça onaylı zirai mücadele alet ve makineler, birinci fıkrada geçen hususlar yerine getirildikten sonra piyasaya arz edilebilir.

Alet ve makine üzerinde değişiklik

MADDE 14 – (1) Bakanlıkça onaylı alet ve makinede, onay sahibi firmaca herhangi bir değişiklik yapılması istenirse, değişiklik yapılmadan önce, aşağıda belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuruda bulunulması zorunludur. Dilekçe ekinde;

a) İmal zirai mücadele alet ve makinelerde; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde,

b) İthal zirai mücadele alet ve makinelerde; 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde,

belirtilen belgelerin bulunması istenir.

(2) Genel Müdürlük gerekli görür ise, bildirilen bu değişiklikleri içeren alet ve makineyi incelenmek üzere deney kuruluşuna sevk eder. Bu değişiklik, deney kuruluşu tarafından incelenerek bir rapor hazırlanır. Raporun bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucu olumlu ise, ruhsatlı alet ve makinenin değişikliği içeren belgeleri dosyalarında saklanır. Ruhsatnamenin değişikliğe göre yenilenmesinin gerekmesi halinde, 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Ruhsatlı alet ve makinenin imalatçısında veya ruhsata esas teknik özellikleri üzerinde bir değişiklik olması durumunda; 10, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen ruhsatlandırma şartları ile ilgili hükümler geçerlidir.

Ruhsat süre uzatımı ve ruhsat iptali

MADDE 15 – (1) Bakanlıkça onaylı zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsat süresini uzatmak isteyen firmalar, ruhsatname süre uzatımı sürecini de göz önünde bulundurarak, ruhsat son geçerlilik tarihinin üç ay öncesinden itibaren süre uzatımlarını yaptırmak üzere bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle il müdürlüklerine müracaat ederler.

(2) Ruhsat süre uzatımında istenilen belgeler şunlardır;

a) Ruhsatname aslı,

b) Bakanlıkça, içinde bulunulan yıl için miktarı tespit edilen ruhsat harcının yarısının yatırıldığını gösterir makbuzun aslı veya makbuzda alet makinenin ticari adı belirtilmişse onaylı sureti,

c) İmal ürünlerin süre uzatımında 11 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen taahhütname,

ç) İthal ürünlerin süre uzatımında 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yetki belgesi ve Türkçe tercümesi ile (d) bendinde belirtilen taahhütname.

(3) İl müdürlüğünce, ruhsat süresi uzatılacak alet ve makinenin numunesi; bayilerden, bayilerde bulunmaması veya sekizinci fıkrada belirtilen durum halinde işletme veya firma merkezinden, 13 üncü ve 14 üncü maddelerde geçen hususlar ve dokuzuncu fıkrada belirtilen ruhsatname geçerlilik durumu da göz önünde bulundurularak, Ek-8’de yer alan Numune Alma Tutanağı dört nüsha halinde düzenlenerek usulüne uygun biçimde alınıp, mühürlenerek deney kuruluşuna teslim edilmek üzere firmasına teslim edilir. Ayrıca;

a) Ruhsat süre uzatımına esas test ve deneylerinin yapılması hususu;

1) Firma adı ve unvanı,

2) Ruhsat tarihi ve numarası,

3) Alet ve makinenin ticari adı,

belirtilmek kaydıyla, Numune Alma Tutanağının bir kopyasının eklendiği yazı ile deney kuruluşuna bildirilir.

b) İkinci fıkrada belirtilen belgeler ile Numune Alma Tutanağının diğer bir kopyası yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Deney kuruluşu tarafından alet ve makinenin test ve deneyleri yapıldıktan sonra, beş nüsha halinde düzenlenen deney raporunun üç nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Ruhsat süre uzatımına esas test ve deneyler sonuçlanıp Genel Müdürlükçe gerekli değerlendirme yapılıp sonucun ilgilisine duyurulmasına kadar, bütün işlemler ve sonuçları gizli tutulur.

(6) Alet ve makinenin ruhsat süre uzatımına esas değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde, ruhsat süresi Genel Müdürlükçe on yıl süreyle uzatılır.

(7) Alet ve makinenin ruhsat süre uzatımına esas değerlendirme sonucunun olumsuz olması halinde, piyasada bulunan ürünler ruhsatına uygun hale getirilmek üzere, ruhsat sahibi firma tarafından toplatılır. Ruhsatına uygun hale getirildiği beyan edilen alet ve makinelerden tekrar numune/numuneler alınarak test ve deneylere tabi tutulur. Kontrol sonucunun;

a) Olumlu olması halinde ruhsat süresi uzatılır,

b) Olumsuz olması halinde;

1) Ruhsat Genel Müdürlükçe iptal edilir.

2) İmha edilmek üzere, hatalı ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(8) Ruhsatın son geçerlilik tarihine kadar süre uzatımı yaptırmayan firmalara, bu tarihten sonra süre uzatımı talebinde bulunabilmeleri için altı ay süre tanınmıştır. Bu süre içinde ruhsat askıda olarak değerlendirilmekte olup, geçersizdir. Geçersiz ruhsatlı zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı, ithalatı ve satışı yapılamaz.

(9) Ruhsatın son geçerlilik tarihinin altı ay sonrasında, süre uzatılması talebinde bulunulmayan alet ve makinenin ruhsatı ikaza gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır. Firmalar, iptal edilen ruhsatnamelerin aslını bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe iade ederler.

Ruhsat devri ve değişikliği

MADDE 16 – (1) Bakanlıkça onaylı zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatnamesine sahip firmalar, Genel Müdürlüğe yazılı bilgi vererek, aynı özellikleri taşıyan bir başka firmaya ruhsatlarını devredebilirler.

(2) Ruhsat devir işleminde, ilgili taraflar arasında karşılıklı anlaşma yapılmış olması gereklidir.

(3) Ruhsatı devir alacak firmalar aşağıdaki belgeleri ekleyerek, bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

(4) Ruhsat devir işleminde;

a) Ruhsatname aslı,

b) Taraflar arasında yapılmış devir sözleşmesi,

c) İmal ürünlerde 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler,

d) İthal ürünlerde 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler,

e) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen makbuz,

istenir.

(5) Onayda yazılı;

a) Onay sahibinin adı, unvanı, adresi,

b) Ürünün ticari adı, markası, modeli, tipi,

c) İmal İzin Belgesi tarih ve numarası benzeri değişiklikler Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilerek, ruhsatnamenin yenilenmesi talep edilmelidir.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen değişiklik işleminde;

a) Ruhsatname aslı,

b) Değişikliğin niteliğine göre 11 inci maddede belirtilen belgelerin, Genel Müdürlükçe gerekli görülenleri,

c) 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen makbuz,

istenir.

(7) Devir ve değişiklik işlemlerinde, eski ruhsatname Genel Müdürlükçe güncellenerek ruhsat numarası ve tarihi aynı kalmak koşuluyla yenisi düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İthalat İşlemleri

İthalat izni başvurusu ve onayı

MADDE 17 – (1) Zirai mücadele alet ve makinesi ithal edilmek istenildiğinde, bir dilekçe ile;

a) Bakanlıkça onaylı ürünler ile üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen ürünler için, il müdürlüklerine,

b) Onaya esas test ve deneylere tabi tutulacak ürünler için, Genel Müdürlüğe

başvuruda bulunulur.

(2) Bakanlıkça onaylı alet ve makineler için yapılan ithalat izni başvurusunda;

a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini gösteren Ek-2’de yer alan spesifikasyon,

b) Bakanlıkça verilen ruhsatnamenin onaylı sureti,

c) Proforma fatura orijinali ve Türkçe tercümesi,

ç) Onay başka bir firma adına düzenlenmiş ise;

1) Onay sahibinden alınan yetki belgesi,

2) İmalatçı firmadan alınan yetki belgesi orijinali ve Türkçe tercümesi,

istenir.

(3) Bakanlıkça onaylı olmayan alet ve makineler için;

a) Depo kapasitesi en fazla elli litre olan alet veya makinelerin her birinden en fazla üç adet olmak koşuluyla, araştırma ve denemelerde kullanılmak,

b) Onaya esas deneylerde kullanılmak üzere,

ithalat izni istenebilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen alet ve makinelerin ithalat izni başvurusunda;

a) Alet ve makinenin teknik özelliklerini gösteren Ek-2’de yer alan spesifikasyon,

b) Proforma fatura ile onaylı Türkçe tercümesi

istenir.

(5) Uygun görülmesi halinde, belgeleri eksiksiz ve uygun olan firmalar adına;

a) Bakanlıkça onaylı ürünler ile üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen ürünler için, başvuruda bulunulan il müdürlüğünce,

b) Onaya esas test ve deneylere tabi tutulacak ürünler için, Genel Müdürlükçe,

ithalat izni düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bayilik, Bayilik İzni, İşletmeci ve Bayilerin Sorumlulukları

Bayilik yapabilecekler

MADDE 18 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerin satışları, Bayilik İzin Belgesi almış, yetkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

Bayilerde aranacak koşullar

MADDE 19 – (1) Bayilik İzin Belgesi verilecek girişimcilerin ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi unvanlarından birine sahip olması gereklidir.

(2) Durumu birinci fıkrada belirtilen koşula uymayan, ancak; bayilik yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen unvanlardan birine sahip olan bir kişiyi, bayi olmak üzere, “satıştan sorumlu teknik eleman” olarak istihdam etmek koşulu ile Bayilik İzin Belgesi alabilirler.

(3) Birinci fıkrada belirtilen unvanların yabancı ülkelerde alınmış olması halinde, unvanlarının eşdeğerliliğinin belgelendirilmesi ve yetkili makamlarca onaylanması zorunludur.

Bayilik izin belgesi başvurusu ve istenilen belgeler

MADDE 20 – (1) Zirai mücadele alet ve makinesi satmak isteyen, 19 uncu maddede belirtilen koşulları taşıyan kişi veya kuruluşlar, bir dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle faaliyette bulunulacak ildeki il/ilçe müdürlüğüne başvurarak, Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi almak zorundadırlar.

(2) Bayilik İzin Belgesi başvurusunda istenilen belge ve bilgiler şunlardır;

a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip kişilere ait;

1) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Diploma veya mezuniyet belgesinin il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,

2) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) T.C. kimlik numarası beyanı (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),

3) Vesikalık fotoğraf (2 adet),

b) Girişimcinin faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri satışının bulunduğunu gösteren, aşağıda belirtilen belgelerden uygun olan herhangi biri,

1) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Ticaret Sicil Gazetesinin belgesinin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,

2) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Bağlı olduğu Mesleki Oda Kayıt Belgesinin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,

3) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belgenin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,

c) Bayi Kontrol Defteri,

ç) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Açık adres ve iletişim bilgileri (Başvuru dilekçesinde belirtilir.),

d) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Durumu 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşula uygun olan girişimciler için, satıştan sorumlu teknik elemanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve iş sözleşmesi tarihi beyanı,

Bayilik izin belgesi

MADDE 21 – (1) Başvurular, il müdürlüklerinin ilgili şube müdürlüklerince incelenerek, durumu uygun görülenlere Ek-6’da yer alan “Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi” iki nüsha olarak düzenlenir. İl müdürlüğünce onaylanan belgenin birinci nüshası ilgiliye verilir. İkinci nüshası ise, il müdürlüğündeki dosyasında bulundurulur.

Bayilik iptali ve yeniden bayilik izin belgesi verilmesi

MADDE 22 – (1) Bayilik İzin Belgesi verilmiş bayiye ilişkin olarak;

a) Bayinin girişimcisi tarafından kapatılması veya bayilikten vazgeçilmesi,

b) Bayi, unvan, adres veya benzeri değişiklik,

durumlarının herhangi birinin ortaya çıkması hallerinde; ilgililer bu durumları, bayilik izin belgesinin ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen değişikliğe ilişkin gerekli belgelerin eklendiği bir dilekçe ile il/ilçe müdürlüğüne bildirmekle sorumludurlar.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda, Bayilik İzin Belgesi iptal edilir. Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlara göre; uygun görülürse yeni bayi, unvan, adres veya benzeri değişikliklere göre, değişen bilgiler dikkate alınarak, belge numarası ve tarihi aynı kalmak koşuluyla değişiklik tarihi ve nedeni ayrıca belirtilerek, il müdürlüğünce yenilenen ve onaylanan “Bayilik İzin Belgesi” verilir.

İşletmeci ve bayilerin sorumlulukları

MADDE 23 – (1) İşletmecilerin sorumlulukları şunlardır:

a) Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatları, izin sahibi kişinin gözetiminde yapılması esastır.

b) İşletmelerine ait;

1) Sayfaları il/ilçe müdürlüklerince numaralanmış, toplam sayfa sayısı yazılmış ve mühürlenmiş İmalat Kontrol Defteri,

2) İmalatını yaptıkları ürünlerin ruhsatnameleri ile ruhsata esas deney raporlarının yer aldığı, uygun dosyalama sisteminde hazırlanan ve kontrole her an hazır biçimde bulundurulan dosya,

tutmakla yükümlüdürler.

c) Resmi kontrollerde, kontrol görevlilerine işletme ve depolarını kontrol ettirmekle, defterlerini ve ürünlerini göstermekle, istenilen bilgi ve belgeleri noksansız bir şekilde zamanında hazırlamakla, ürün numunesi vermekle, gerekli olan her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.

ç) Bakanlıkça yeni bilgilerin verilmesi amacıyla düzenlenebilecek eğitim ve toplantılara katılmak, genelge ve bildirimlere uymakla yükümlüdürler.

d) Bakanlıkça yed-i emine alınan, zirai mücadele alet ve makinelerini ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza etmekle yükümlüdürler.

e) İzin belgesi aldıkları adres dışında zirai mücadele alet ve makine imalatı yapamazlar.

f) Araştırma geliştirme veya numune imalatı dışında, Bakanlıkça ruhsatlandırılmayan veya sahte zirai mücadele alet ve makinelerini imal edemez, işyerlerinde bulunduramaz ve satamazlar.

g) Bayilik İzin Belgesi olmayan kişi ve kuruluşlara, ticari amaçlı olarak zirai mücadele alet ve makinelerini satamazlar.

ğ) Yetkili servis iznine sahip olmadan zirai mücadele alet ve makinelerinin bakım ve onarımlarını yapamazlar.

h) İşletme faaliyetlerini imalattan sorumlu teknik eleman tarafından yürüten girişimciler, imalattan sorumlu teknik elemanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde;

1) Görevinden ayrılan kişinin yerine, aynı özellikleri taşıyan bir kişiyi imalattan sorumlu teknik eleman olarak istihdam etmekle,

2) İstihdam edilen kişiye ait, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvurmakla,

3) İmalattan sorumlu teknik elemanın istihdam edilememesi halinde ise, Genel Müdürlüğe yazılı bilgi vermekle,

yükümlüdürler.

ı) Bakanlıktan ruhsatlı zirai mücadele alet ve makinelerinin kontrolü, test ve deneyleri sonucunda, ruhsata esas spesifikasyonlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, hatalı olanların ilgili serilerinin ruhsat sahibince piyasadan toplatılması zorunludur.

(2) Bayilerin sorumlulukları şunlardır:

a) Zirai mücadele alet ve makinelerinin kullanıcılara satışları, izin sahibi kişinin gözetiminde yapılır.

b) Bayiler;

1) Sayfaları il/ilçe müdürlüklerince numaralanmış, toplam sayfa sayısı yazılmış ve mühürlenmiş olan Bayi Kontrol Defteri,

2) Satışını yaptıkları ürünlere ait ruhsatname ile ruhsata esas deney raporlarının suretlerinin yer aldığı uygun dosyalama sisteminde hazırlanan ve kontrole her an hazır biçimde bulundurulan dosya,

tutmakla yükümlüdürler.

c) Resmi kontrollerde, kontrol görevlilerine bayilerini ve depolarını kontrol ettirmekle, defterlerini ve ürünlerini göstermekle, istenilen bilgi ve belgeleri noksansız bir şekilde zamanında hazırlamakla, ürün numunesi vermekle, gerekli olan her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.

ç) Bakanlıkça yeni bilgilerin verilmesi amacıyla düzenlenebilecek eğitim ve toplantılara katılmak, genelge ve bildirimlere uymakla yükümlüdürler.

d) Bakanlıkça yed-i emine alınan, zirai mücadele alet ve makinelerini ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza etmekle yükümlüdürler.

e) İzin belgesi aldıkları adres dışında veya gezici olarak zirai mücadele alet ve makine satışı yapamazlar.

f) Ruhsatsız, kaçak veya sahte zirai mücadele alet ve makinelerini satamaz ve bulunduramazlar.

g) Bayilik faaliyetlerini satıştan sorumlu teknik eleman tarafından yürüten girişimciler, satıştan sorumlu teknik elemanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde;

1) Görevinden ayrılan kişinin yerine, aynı özellikleri taşıyan bir kişiyi satıştan sorumlu teknik eleman olarak istihdam etmekle,

2) İstihdam edilen kişiye ait, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile il/ilçe müdürlüğüne başvurmakla,

3) Satıştan sorumlu teknik elemanın istihdam edilememesi halinde ise, il/ilçe müdürlüğüne yazılı bilgi vermekle,

yükümlüdürler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Yaptırım ve Cezalar

İşletme ve bayilerin denetim esasları

MADDE 24 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerinin Genel Müdürlükçe kabul ve tasdik edilmiş özelliklerine uygun olarak piyasaya arz edilmesi zorunludur.

(2) İşletme ve bayiler; Genel Müdürlükçe yetkilendirilen ve/veya il/ilçe müdürlüklerindeki konu ile ilgili alanda görevli en az iki kontrol görevlisince uygun sıklıkta ve gerekli görüldüğü hallerde, tarafsız, şeffaf, mesleki gizlilik ilkelerine bağlı kalarak, ön bildirim gereken haller dışında, önceden haber verilmeksizin denetlenirler. Denetimlerin kayıt altına alınması açısından Ek-7’de yer alan “İşletme ve Bayi Kontrol Formu” doldurulur. Denetleme sonucunda, tespit edilen eksiklikler ‘‘İmalat Kontrol Defteri veya Bayi Kontrol Defteri’’ ne kaydedilir ve imzalanır.

(3) Genel Müdürlük, onaylı zirai mücadele alet ve makinelerini, her zaman ve her yerde tekrar kontrol ve deneye tabi tutabilir ve gerekli görür ise bu alet ve makinelerin satılmasını yasaklar, imalatını ve ithalatını durdurur ve süresi dolmadan ruhsatlarını iptal edebilir.

İmalat kontrol defteri ve kayıt tutma

MADDE 25 – (1) İşletmecilerce tutulan İmalat Kontrol Defterine, imalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinesinin;

a) Ticari adı,

b) Cinsi, tipi, markası, modeli ve imal yılı,

c) Ruhsat tarihi ve numarası,

ç) İmalat kalite kontrolünün yapıldığı tarih,

d) Üretim seri numarası,

e) Satılan alet ve makinenin satış tarihi, satın alanın adı ve adresi,

yazılmalı ve imalat ile satıştan sorumlu kişi tarafından imzalanmalıdır.

(2) İmalat süreci kayıt altına alınmalıdır.

İşletmelerin denetimi

MADDE 26 – (1) İşletmelerin denetimlerinde;

a) İmalatı yapılmakta olan veya piyasaya arz edilen ürünlerin ruhsatlarının olup olmadığı,

b) İmalatın, ruhsata esas deney raporunda belirtilen teknik özelliklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı,

c) İşletmenin imal iznine uygun olup olmadığı,

ç) Ürünlere ait kullanma ve bakım kılavuzunun olup olmadığı,

d) Piyasaya arz edilen ürünlerin üzerinde gerekli bilgileri içeren etiketin bulunup bulunmadığı,

e) Yeterli miktarda yedek parça stoku olup olmadığı,

f) İmalatın, imalattan sorumlu kişi kontrolünde yapılıp yapılmadığı,

g) İmalat Kontrol Defteri ve kayıtların usulüne uygun tutulup tutulmadığı,

ğ) İmalat Kontrol Defterinde belirtilen, daha önceleri yapılan kontrollerde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği,

kontrol edilir.

Bayilerin denetimi

MADDE 27 – (1) Bayilerin denetimlerinde;

a) Piyasaya arz edilen ürünlerin ruhsatlarının olup olmadığı,

b) Ürünlerin ruhsatlarına uygun olup olmadığı,

c) Bayinin, izin belgesine uygun olup olmadığı,

ç) Ürünlere ait Türkçe kullanma ve bakım kılavuzunun bulunup bulunmadığı,

d) Ürünlerin üzerinde gerekli bilgileri içeren etiketin bulunup bulunmadığı,

e) Yeterli miktarda yedek parça stoku olup olmadığı,

f) Satışın, izin sahibi kişiler gözetiminde yapılıp yapılmadığı,

g) Bayi Kontrol Defterinde belirtilen, daha önceleri yapılan kontrollerde tespit edilen eksikliklerin yerine getirilip getirilmediği,

kontrol edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 28 – (1) Bakanlıkça onaylı zirai mücadele alet ve makinelerinin, onaya esas özellikleriyle piyasaya arz edilip edilmediğinin belirlenmesi için;

a) Bakanlıkça yapılan yıllık denetim programları doğrultusunda belirlenen sayıda piyasadan,

b) Kullanıcılardan gelebilecek şikayetlerin değerlendirilebilmesi amacıyla, şikayet konusu alet makinenin veya onaya esas serisinden,

c) İşletme ve bayilerin denetimlerinde onaya esas özelliklerinden sapma şüphesi görülen ürünlerden,

numune alınarak test ve deneyleri yapılmak üzere deney kuruluşuna sevk edilir.

(2) Şikayet konusu ürünün kalibrasyon ve bakımının kullanma ve bakım kılavuzunda belirtilen hususlara göre, kullanıcısı tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmesi gereklidir.

(3) Yapılan deneylere ait sonuçlar, deney kuruluşu tarafından rapora bağlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Resmi kontrol işlemi sonuçlanıp Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra ilgilisine duyuruluncaya kadar, bütün işlemler ve sonuçları gizli tutulur.

(5) Resmi kontrol işlemi değerlendirilme sonucunun olumsuz olması halinde, piyasada bulunan zirai mücadele alet ve makineler ruhsatına uygun hale getirilmek üzere sorumlusunca toplatılır. Onay sahibince ruhsatına uygun hale getirildiği beyan edilen alet ve makinelerden tekrar numune/numuneler alınarak deneylere tabi tutulur.

a) Resmi kontrol sonucunda ürünün onaya esas özelliklerini sağlamadığının görülmesi halinde, onay Genel Müdürlükçe iptal edilir.

b) Hatalı ürünlerin, imha edilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Numune alma

MADDE 29 – (1) Bakanlıkça onaylı zirai mücadele alet ve makinelerinin numuneleri denetimde görevli, kontrol görevlilerince alınır.

(2) Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla alınacak numuneler işletmelerden, bayilerden, ithalatçılardan veya şikayetçiden alınarak mühürlenir.

(3) Alınan numunelere ilişkin Ek-8’de yer alan Numune Alma Tutanağı dört nüsha halinde düzenlenir. Tutanak, kontrol görevlileri ve onay sahibi veya kullanıcı tarafından imzalanır.

(4) İlgilinin imzadan kaçınması halinde durum tutanağa geçirilir.

(5) Tutanağın bir nüshası ilgilisinde, diğer bir nüshası numuneyi alan birimde kalmak üzere, bir nüshası deney kuruluşuna, diğer nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Alınan numunelerin veya şikayet konusu ürünün deney kuruluşuna nakliyesinden ruhsat sahibi sorumludur.

(7) Alınan numuneler için Bakanlıkça herhangi bir bedel ödenmez.

Yaptırımlar

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte; 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (ğ) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde, 25 inci maddede, 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde ve 27 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen hususların herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen girişimciler, aykırılık imalat/bayi kontrol defterlerine kontrol görevlilerince işlenerek veya denetimde yetkili kurumca yazılı olarak ikaz edilirler. Bir yıl içinde aynı aykırılığın tekrarı halinde, imalat veya satış yerinin onayı bir aydan bir yıla kadar askıya alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin;

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde veya 16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hususlara uymadıkları tespit edilen işletmeciler,

b) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hususa uymayan bayiler,

c) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde ve (h) bendinin (2) numaralı alt bendinde, ikinci fıkrasının (b) bendinde ve (g) bendinin (2) numaralı alt bendinde, 26 ncı ve 27 nci maddelerin birinci fıkralarının (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususların herhangi birine uymadıkları tespit edilen girişimciler,

uygunsuzluğun, imalat kontrol defterine veya bayi kontrol defterine kontrol görevlilerince işlenerek veya denetimde yetkili kurumca yazılı olarak ihtar edilir ve düzeltilmesi için süre verilir. Bu süre sonunda uygunsuzluklarını düzeltmeyen ve durumunu ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirmeyen girişimcilere ait imalat ve satış yerinin onayı, bir aydan az olmamak üzere uygunsuzluk giderilinceye kadar askıya alınır.

(3) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (g) bentleri ile ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinin, 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinin, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinin ve 29 uncu maddenin dördüncü fıkrasının herhangi birine aykırı davrandıkları tespit edilen girişimcilere ait imalat ve satış yerinin onayı bir aydan bir yıla kadar askıya alınır.

(4) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendi ile ikinci fıkrasının (g) bendinin;

a) (1) numaralı alt bentlerine aykırı davranıldığı tespit edildiğinde bir aydan az olmamak üzere koşul sağlanana kadar,

b) (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen durumda ise koşul sağlanana kadar,

imalat veya satış yerinin onayı askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkranın (b) bendi dışında kalan hallerde, üç yıl içerisinde üçüncü defa onayı askıya alınan izin belgesi iptal edilir.

(6) Onaylı olmayan yerlerde zirai mücadele alet ve makineleri imalatı yapan gerçek ve tüzel kişilere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir ve bunlar faaliyetten men edilir. Ürünler, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve imha edilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(7) Zirai mücadele alet ve makineleri ile ilgili onay alınmadan, zirai mücadele alet ve makineleri imalatı yapan, satan ve bulunduranlara 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir. Zirai mücadele alet ve makinelerini kaçak olarak ülkeye soktuğu tespit edilenler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ürünler, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. İmal izin belgesi olan işletmelerde, ruhsatsız zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatının yapılması durumunda, ayrıca işletmenin imal izin belgesi bir yıl süreyle askıya alınır.

(8) Bakanlıktan onaylı zirai mücadele alet ve makinelerinin test ve deneyleri sonucunda onaya esas spesifikasyonlarına uymadığının tespit edilmesi halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir. Hatalı ürünler ruhsat sahibi tarafından piyasadan toplatılır ve imha edilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ürünlerin piyasadan toplatılmaması halinde, ruhsat sahibine ayrıca aynı bentte belirtilen tutarda idari para cezası verilir.

(9) Onaylı zirai mücadele alet ve makinelerinden birini taklit etmek suretiyle sahtesini imal ederek piyasaya arz edenler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü uyarınca, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve bin gün adli para cezası ile cezalandırılır.

(10) 23 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarının (c) bendine aykırı olarak hareket edenlere fiil suç oluşturmadığı takdirde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir.

Yaptırımlardaki işlemler

MADDE 31 – (1) Yed-i emine alınma işlemi, Ek-9’da bulunan Yed-i Emin Tutanağı düzenlenerek kontrol görevlilerince gerçekleştirilir.

(2) Yed-i emine alınma işlemi;

a) Onaysız olarak imalatı yapılmakta olan, imalatı bitmiş olan,

b) Kaçak olarak ülkeye sokulan,

c) Onaysız olarak satışa sunulan veya bulundurulan,

ç) Resmi kontroller sonucu onayına uygun olmadığı tespit edilen,

zirai mücadele alet ve makineleri için uygulanır.

(3) Onayın askıya alınması işlemi; kontrol görevlilerinin tuttuğu tutanağa göre denetimde görevli kurumlarca yapılır.

(4) Onayı askıya alınan her türlü faaliyet durdurulur. Bu süre içerisinde imalat, ithalat ve satış yapılamaz.

(5) Onay askıya alma cezası; girişimciye, imalattan sorumlu teknik elemana ve satıştan sorumlu teknik elemana birlikte uygulanır. Bu süre içerisinde sorumlular adına başka bir onay düzenlenmez.

(6) Onayın askıya alınmasını gösteren yazı, işletme ile bayide kolayca görülebilir bir yerde ve il/ilçe müdürlüğünün ilan panosunda süre sonuna kadar askıda kalır.

(7) Onay iptalinin yapılması işlemi, onayı veren makamlarca yapılır.

Cezaların uygulanması ve tahsili

MADDE 32 – (1) Bakanlık tarafından istenen resmi evrakta tahrifat veya sahtecilik yaparak Bakanlığı yanılttığı tespit edilenlerin işlemleri durdurulur ve bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen idari yaptırımları uygulamaya, il tarım müdürü yetkilidir. İl tarım müdürü bu yetkisini ilçe tarım müdürlerine yazılı olarak devredebilir. Ancak, resmi kontroller sırasında, insan sağlığı, gıda ve yem güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, idari para cezaları hariç olmak üzere diğer idari yaptırımları uygulamaya kontrol görevlisi de yetkilidir. Verilen idari para cezaları otuz gün içinde ödenir.

(3) İmha işlemleri, tüm masrafları sahibi tarafından karşılanmak üzere Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilir. Ürünlerin sahipsiz yakalanması durumunda masraflar Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(4) Sahipleri tarafından piyasadan toplatılması gereken ürünlerin sahibi veya sorumlusu tarafından toplatılmaması durumunda Bakanlık tarafından toplatılır, toplatma masrafının iki katı tutarın sorumlular tarafından ödenmesi için bir aylık ödeme süresi verilir.

(5) Bu Yönetmelikte verilen süreler içinde ödenmeyen tutarlar ile belirlenen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Hizmetlerin Finansmanı, Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmetlerin finansmanı

MADDE 33 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetler ve yapılan resmi kontrollerin karşılığı olarak ücret alabilir. Hangi faaliyetlerden ve resmi kontrollerden ne miktarda ücret alınacağı her yıl Aralık ayında Bakanlıkça belirlenir.

Alt düzenleyici işlem

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte geçen konularla ilgili olarak açıklanması gerekli hususlar alt düzenleyici işlemlerle belirtilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İzin Belgesi ve ruhsat almış olanların hakları saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 28/6/2000 tarihli ve 24093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer düzenlemelerde, 28/6/2000 tarihli ve 24093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmeliğe yapılmış atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi dolmamış ürünlere ait ruhsat süre uzatımlarında, bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde ruhsatı geçersiz durumda olan ürünlere ait ruhsat süre uzatımı başvurusu için, ruhsatın geçersiz duruma düştüğü tarihten itibaren bir yıl süre tanınır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/4/2011

27893

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

4/4/2012

28254

 

 

Kaynak : http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14868&sourceXmlSearch=zirai&MevzuatIliski=0 

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Admin

1.02.2016 21:59:24

Aşağıdaki konular eklenmiştir.

 • Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine Dair Yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Piyasaya Arzı
 • Zirai Mücadele İlaçları Prospektüs Yönergesi
 • Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge
 • Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Hizmetleri

Arzu Can

1.02.2016 20:21:36

BKÜ MEVZUATLARININ EN SON ÇIKAN YÖNETMELİĞİNİ EKLER MİSİNİZ.SADECE TARIM ALET VE MAKİNELERİ YÖNETMELİĞİ VAR..TEŞEKKÜRLER...

(67855 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği

Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI ETİKET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, zirai mücadele etiketlerinin düzenlenmesi, onaylanması ve değiştirilmesine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerini, ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin esaslar...

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılması

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılması

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Madde: 1- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ve 64’üncü maddelerine istinaden 27.12.1958 tarih ve 4/11142 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Zirai mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında nizamnamenin 43’üncü maddesi...

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Madde: 1- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ve 64’üncü maddelerine istinaden 27.12.1958 tarih ve 4/11142 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Zirai mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında nizamnamenin 43’üncü maddesi...

Zirai Mücadele İlaçları Prospektüs Yönergesi

Zirai Mücadele İlaçları Prospektüs Yönergesi

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI PROSPEKTÜS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam , Dayanak ve Tanımlar Kapsam Madde 1- Bu Yönerge, etiket Yönetmeliğinde etikete konulması öngörülen hususların tamamının ortaya şeklinde hazırlanmış ilaçla etiketlerine sığmaması halinde küçük ambalaj etiketlerinde ve bununla birlikte hazırlanacak prospektüste yer alması zoru...

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27893 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zirai mücadele alet ve makinelerinin onayı, imalatı, ithalatı, satışı ve denetimleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi