• notifications1
  • menü

Bugün : 14 Temmuz 2024 Pazar

 ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam

Madde: 1- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ve 64’üncü maddelerine istinaden 27.12.1958 tarih ve 4/11142 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Zirai mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında nizamnamenin 43’üncü maddesi ve 1 Eylül 1983 tarih ve 18152 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Zirai Mücadele İlaçları etiket Yönetmeliği gereğince, Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik sınıflandırılması bu Yönergede belirtilen esaslara göre yapılır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönergede yazılı:

a) Etkili madde deyiminden, bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunma ve kurtarılmasında bizzat etki yapan maddeler;

b) Ağız yolu ile akut LD50 deyiminden, deneme sıçanlarına ağız yoluyla bir defada verildiği zaman bunların %50’sini öldüren ve deneme hayvanının vücut ağırlığının her kilogramı için miligram olarak ifade edilen o ilacın etkili madde miktarı;

c) Deri yolu ile akut LD50 deyiminden, deneme sıçanlarına deri yolu ile bir defada temas suretiyle verildiği zaman bunların %50’sini öldüren ve deneme hayvanının vücut ağırlığının her kilogramı için miligram olarak ifade edilen o ilacın etkili madde miktarı;

d) Solunum yoluyla akut LD50 deyiminden, belirli bir sürede solunum yoluyla deneme sıçanlarının %50’sini öldüren ve 1 litre havada miligram olarak ifade edilen o ilacın etkili madde miktarı;

e) Kronik toksisite deyiminden, bir ilacın az miktarlarda uzun süreli alınması halinde sıcakkanlılarda meydana getirdiği fizyolojik düzensizlikler;

f) Sıvı ilaçlar deyiminden, emülsiyon emülsiyon konstantre, solusyon, akıcı konstantre, ULV vb. formülasyon şekillerinde hazırlanmış ilaçlar, katı ilaçlar deyiminden; toz ıslanabilir toz, suda çözünebilir toz, granül, pellet zehirli yem vb. formülasyon şekillerinde hazırlanmış ilaçlar anlaşılır.

 

Toksikolojik Sınıflar

Madde 3- Zirai mücadele ilaçları, insan ve sıcakkanlı hayvanlara zehirlilik bakımından aşağıdaki dört sınıfa ayrılmıştır.

 

Sınıf 1: Çok zehirli olanlar

Bu sınıfa, ilacın etkili maddesinin sıçanlara ağız yoluyla LD50 Akut değeri, sıvı ilaçlarda 20 mg/kg veya daha az, deri yoluyla akut LD50 değeri 40 mg/kg veya daha az olanlar; katı ilaçlarda sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri 5 mg/kg veya daha az, sıçanlara deri yoluyla akut LD50 değeri 10 mg/kg veya daha az olanlar

 

Sınıf 2:Zehirli olanlar

Bu sınıfa, ilacın etkili maddesinin sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri sıvı ilaçlarda 20-200 mg/kg, deri yoluyla akut LD50 değeri 40-400 mg/kg katı ilaçlarda sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri 5-50 mg/kg, deri yoluyla akut LD50 değeri 10-100 mg/kg olanlar

 

Sınıf 3:Orta derecede zehirli olanlar

Bu sınıfa, ilacın etkili maddesinin sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri sıvı ilaçlarda 200-2000 mg/kg, deri yoluyla akut LD50 değeri 400-4000 mg/kg, katı ilaçlada sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri 50-500 mg/kg , deri yoluyla akut LD50 değeri 100-1000 mg/kg olanlar.

 

Sınıf 4:Az zehirli olanlar

Bu sınıfa, ilacın etkili maddesinin sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri sıvı ilaçlarda 2000 mg/kg’dan büyük, deri yoluyla akut LD50 değeri 4000 mg/kd’dan büyk, katı ilaçlarda sıçanlara ağız yoluyla, LD50 değeri 500 mg/kg’dan büyük, deri yoluyla 1000 mg/kg’dan büyük olanlar girer.

 

Toksikolojik Sınıfın Tayini

Madde 4- Bir ilacın toksikolojik sınıfının tayininde:

İlacın etkili maddesinin dişi veya erkek sıçanlarda tespit edilen ağız yoluyla ve deri yoluna ait toksit değerlerden

a) En zehirli sınıfa girmesini gerektiren nazarı dikkate alınır.

b) İlaç karışım halindeyse, karışımındaki en toksik ilacın sınıfı karışım ilaç için geçerli sayılır.

 

Madde 5- Toksikolojik sınıf tayininde özel haller

Bir ilacın 4’üncü maddeye göre tayin edilen toksikolojik sınıfı:

a) Canlıların organlarına kalıcı zarar veren, deriden kolaylıkla işleyen (Penatre olan), çok uçucu olan, bünyede birikerek bir müddet sonra fizyolojik düzensizlikler oluşturan (kronik etki), özellikle insanlara zehirli olduğu anlaşılan antidotu olmayan ilaçlar bir derece daha zehirli sınıfa dahil edilirler.

b) Karışım ilaçlar arasında zehirliliği arttıran bir etki mevcutsa, etkinin şiddetine göre ilaç daha zehirli sınıflara sokulur.

c) Bazı özel hallerde, örneğin aeresol formülasyonlar, fumigantlar, hazır fare yemleri veya küçük oranda etkili madde içeren ilaçlar için sınıflandırmada, elde mevcut toksikolojik veriler kullanılarak değerlendirme yapılır.

 

Madde 6- Toksikolojik sınıfın tayinine esas bilgiler

İlacın ruhsatlandırmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, ilacın toksit yönden sınıflandırılması için gerekli bilgileri “Toksikolojik bilgi formu”nda istendiği şekilde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

Bakanlık bu bilgilerle birlikte yurtiçi ve yurtdışı yayın ve araştırmalardan ilacın toksikolojik sınıfını tayin için faydalanabileceği gibi, gerektiği takdirde, tayin edilmiş sınıfı sonradan değiştirebilir.

 

Madde 7- Benzer ilaçların toksikolojik sınıfı

Toksikolojik sınıf önceden tayin edilmiş etkili maddeyi ihtiva eden ilaçlar 5’inci maddenin c fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı sınıfa girerler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 İLAÇLARIN TOKSİKOLOJİK SINIF İŞARETLERİ

Sınıfın İşareti

Madde 8.1- 1. Sınıfa giren zirai mücadele ilaçlarının etiket veya ambalajlarında, kırmızı bir dikdörtgen çerçeveye alınmış beyaz zemin üzerine kımızı renkte, kuru kafa ve birbirine çapraz iki kemik işareti ve hemen altına, çerçevenin içine siyah harflerle “Çok zehirli” ibaresi konulur.

 

Sınıfın İşareti

Madde 9.2- 2. Sınıfa giren Zirai Mücadele ilaçlarının etiket veya ambalajlarında, kırmızı bir dikdörtgen çerçeveye alınmış beyaz zemin üzerine siyah renkte kuru kafa ve birbirine çaprak iki kemik işareti ve hemen altına, çerçevenin içine siyah harflerle “Çok zehirli” ibaresi konur.

 

Sınıfın İşareti

Madde 10.3- 3. Sınıfa giren zirai mücadele ilaçlarının etiket veya ambalajlarında, kırmızı bir dikdörtgen çerçeveye alınmış beyaz zemin üzerine siyah harflerle “Dikkat” ibaresi konur.

 

İşaretlerin Büyüklüğü

Madde 12- 8,9,10 ve 11’inci maddelerde geçen “Çok zehirli”, “Zehirli” ve “Dikkat” ibarelerinin etiket veya ambalajlarında puntoları ilacın ticari adının en az yarı büyüklüğünde ( Asgari 5 mm.) kuru kafa şekli ise en az ilacın ticari adının puntoları büyüklüğünde (asgari 10 mm) olacaktır.

Küçük ambalaj etiketinde diğer yazı büyüklüklerine bakmaksızın bu ibareler asgari 5 mm, kuru kafa şekli ise asgari 10 mm olacaktır.

 

Prospektüslerde Toksikolojik İşaretler

Madde 13- İlacın toksikolojik sınıf işaretleri prospektüsü bulunan ilaçların prospektüslerine de 12. madde esaslarını göre konulur. Prospektüs rengi beyaz, yazılar siyah, toksikolojik işaretler etiket veya ambalajdaki gibi olacaktır.

 

Madde 14- Etiketlerin zemin renkleri ilaç gruplarına göre aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

Beyaz etiket

İnsektisit, akarisit ve fumigantlar için

Sarı etiket

Herbisitler için

Açık yeşil etiket

Fungisitler için

Cam göbeği etiketi

Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Pembe etiket

Diğer (Rodentisit, Mollussisit, Nematisit, Repellent, Atractant ve.) için

Eğer ilaç birden fazla gruba etkili ise, asıl etkili olduğu grubun zemin rengi esas alınır. Bu etiket üzerine, etkili olduğu diğer grubun rengi esas alınır. Bu etiket üzerine, etkili olduğu diğer grubun rengi 1-3 cm genişlikte renk bandı şeklinde basılır. 

 

TÜRKİYE’DE İMAL VEYA İTHAL EDİLEN ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ FİYATLARINDA UYGULANACAK ESASLARI

1- Zirai mücadele ilaç imalatçı ve ithalatçıları tespit edecekleri satış fiyatlarını ilacı piyasaya arz etmeden on iş günü önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir.

2- Bakanlık beyan edilen fiyatı belirtilen süre içinde red etmediği takdirde yeni fiyat geçerli olacaktır.

3- İlk defa fiyat talebinde bulunan firmalar fiyata esas olan bütün belgelerini Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.

4- Daha önce fiyat almış ilaçlar için yeni fiyat beyannamesinde sadece fiyat artışına sebep olan hususlar belirtilecektir.

5- İlaç imalatçılarının yıllık karı firmanın satış gelirinin azami % 15’ini geçemez.

6- İthal ilaçlarda ithalatçı satış fiyatı ithalat maliyetine azami % 12 kar ilave edilerek bulunur.

7- Zirai mücadele ilaçlarında perakendeci satış fiyatı imalatçı ve ithalatçı satış fiyatına azami % 20 ilave edilerek bulunur.

8- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yurtiçinde üretilen ilaç fiyatlarının tüketiciye makul bir seviyede intikalini sağlamak amacıyla dış ülkelerden ilaç ithali için gerekli tedbirleri alır. 

 

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ FİYATLARININ SÜRŞARJINA AİT ESASLAR

1- Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Zirai mücadele ilaçlarının fiyatlarında onaylanacak artışlar sebebi ile sürşarj; imalatçı ve ithalatçı firmalar, zirai mücadele ilaç bayileri tarafından, daha önce fiyat almış ilaçlara yeni fiyat etiketi yapıştırmak suretiyle yapılacaktır.

2- Sürşarj yapmada kullanılacak etiketler 2x3 cm. ebadında, Tarım, ilaçları Sanayici, ithalatçı ve Temsilcileri Derneği tarafından TİSİT amblemi tek tip ve fiyat kısmı boş olarak bastırılacak firmalar etiketleri Dernekten temin edeceklerdir.

3- Yeni fiyat, sürşarjı yapan tarafından standart damga aleti ile yazılacaktır.

4- Bakanlıktan yeni fiyat alan ilaçların isim ve yeni fiyat listeleri kontrol için İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

5- Bayiler, il Müdürlüklerinden temin edecekleri fiyat listelerini muntazaman dosyalayıp göstereceklerdir.

6- Bu esaslara aykırı hareket eden Bayiler hakkında gerekli kanuni işlem yapılacaktır.

 

AYNI FOMÜLASYONU İHTİVA EDEN MÜCADELE İLAÇLARINDA

AMBALAJ STANDARTLARI

Sıvı ilaçlar ( Yabancıot İlaçları ve yağlar dahil)

50 cc-100 cc – 250 cc- 500 cc- 1 lt – 5 lt- 10 lt- 17 lt- 60 lt- 200 lt

Islanabilir Toz (WP) ilaçlar için

100 gr- 200 gr- 400 gr- 800 gr- 2 kg- 4 kg- 10 kg- 25 kg- 50 kg

Toz İlaçlar için

1 kg- 5 kg- 10 kg- 25 kg- 50 kg.

 

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(91844 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği

Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI ETİKET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, zirai mücadele etiketlerinin düzenlenmesi, onaylanması ve değiştirilmesine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerini, ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin esaslar...

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılması

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılması

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Madde: 1- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ve 64’üncü maddelerine istinaden 27.12.1958 tarih ve 4/11142 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Zirai mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında nizamnamenin 43’üncü maddesi...

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Madde: 1- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ve 64’üncü maddelerine istinaden 27.12.1958 tarih ve 4/11142 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Zirai mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında nizamnamenin 43’üncü maddesi...

Zirai Mücadele İlaçları Prospektüs Yönergesi

Zirai Mücadele İlaçları Prospektüs Yönergesi

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI PROSPEKTÜS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam , Dayanak ve Tanımlar Kapsam Madde 1- Bu Yönerge, etiket Yönetmeliğinde etikete konulması öngörülen hususların tamamının ortaya şeklinde hazırlanmış ilaçla etiketlerine sığmaması halinde küçük ambalaj etiketlerinde ve bununla birlikte hazırlanacak prospektüste yer alması zoru...

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27893 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zirai mücadele alet ve makinelerinin onayı, imalatı, ithalatı, satışı ve denetimleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi