• notifications1
  • menü

Bugün : 22 Haziran 2024 Cumartesi

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI ETİKET YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kapsam

 

Madde 1- Bu yönetmelik, zirai mücadele etiketlerinin düzenlenmesi, onaylanması ve değiştirilmesine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerini, ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 2-Bu Yönetmelik, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu’nün 40 ve 64’üncü maddelerine göre 4/2/1959 tarihli Resmi Gazetemde yayınlanan 27/12/1958 tarih ve 4/11/1142 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında Nizamnamenin 42 ve 43’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3-aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte geçen:

“Bakanlık” deyiminden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

“Zirai Mücadele İlacı” deyiminden, uygun bir şekilde tatbik edildiği zaman kültür bitkileri ve orman ağaçlarını böcekler, kemiriciler, mantarlar, virüsler, bakteriler, yabancı otlar veya diğer hayvansal ve bitkisel canlılar ile kültür bitkilerine zararlı diğer amillerden tohumdan tüketime kadar korumak maksadıyla koruyucu, yok edici, çekici olarak kullanılan kimyevi maddeler veya onların formülasyonları,

“Etiket” deyiminden, ilacı tanıtmak, kullanma, yer ve şekillerini belirtmek, korunma tedbirlerini göstermek amacıyla ilaç ambalajı üzerine yapıştırılan veya basılan Türkçe düzenlenmiş, kolayca okunan yazı, işaret ve rakam şeklindeki açıklamaların tamamını ihtiva eden veya bu açaklamaların tamamının ilaç ambalajlı  üzerine gösterilmesi mümkün olmayan çok küçük ambalajlarda aynı hususları bir prospektüste belirtmek üzere hazırlanan her türlü yazılı veya basılı etiket

“Örnek etiket” deyiminden, ilaç sahibi tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça uygun görülerek kabul edilen tasdikli etiket,

“Etkili madde” deyiminden, ilaçlar içerisinde bulunan ve hastalıklar, zararlılar ile diğer etmenler üzerinde biyolojik etki yapan madde,

“Teknik madde” deyiminden, ilaçlar içerisinde muayyen oranda etkili madde bulunan safiyeti yüksek madde,

Ruhsatname” deyiminden, zirai mücadele ilacının ithaline, Türkiye’de imaline ve kullanılmasına müsaade edilerek 6968 sayılı Kanun gereğince düzenlenerek Bakanlıkça onaylanan belge,

“Ambalaj” deyiminden, satışa sunulan veya piyasaya verilmeye hazır zirai mücadele ilacını içinde bulunduran her türlü muhafaza anlaşılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Etiket Zorunluluğu ve Yeri

Madde 4- Satışa hazır olan veya piyasaya verilen (Bayilik izni almış gerçek ve tüzel kişiler de kamu kuruluşlarının satış yerinde bulunan) ilaçların üzerinde, Bakanlıkça onaylı etiket bulunması zorunludur.

Etiket dış etkilerle kolayca bozulmayacak şekilde ilaç ambalajlarının göze çarpan yerine yapıştırılır veya basılır.

 

Etiketin Düzenlenmesi

Madde 5-Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan hususların tamamının, yönetmeliğe uygun şekli ve düzende etikette mevcut olması zorunludur. Zorunlu hususların dışındaki ilaveler Bakanlığın iznine tabidir.

Etikette konulacak hususların tamamının küçük ambalaj etiketlerine sığmaması halinde, bu ambalajlar için prospektüs hazırlanması ve ambalaj içine konulması mecburidir. Küçük ambalaj etiketlerinde hangi bilgilerin bulunacağı ve etiketteki zorunlu bilgilerden hangilerinin prospektüse aktarılacağı, Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmeliğin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde hazırlanır.

 

Etiketin Onaylanması

Madde 6-İlaç ambalajlarında ancak, bu yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça incelenerek onaylanmış etiket kullanılır.

 

Etikette Değişiklikler

Madde 7-Etiketlerde, Bakanlıkça lüzum görülmesi halinde, gerekli düzenleme veya değişiklik yapılabileceği gibi ruhsat sahibinin isteği ve Bakanlığın izni ile değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere göre örnek etiket yeniden düzenlenir.

 

Etiket Bilgiler

Madde 8-Etikette gösterilen bilgiler, gerçeğe aykırı, ilacın etkisi hakkında yanıltıcı veya yanlış kanaat uyandıracak nitelikte ve ilacın tehlikeli özelliklerini açıkça belirleyen şekilde verilmez.

Etiket ve prospektüste verilen bilgiler dışındaki malumat reklamlarda da yer alamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etiket Hazırlanması, Etikete Konulması Zorunlu Bilgiler ve Esasları

 

Etiketi Kimin Hazırlayacağı

Madde 9- Etiketler, ilacın ruhsatını almak isteyenler veya ruhsatına sahip olanlar tarafından bu bölümde ise esaslara göre hazırlanır.

 

Tanıtma Bilgileri ve Esasları

Madde 10- Etikette konulması zorunlu olan tanıtma bilgileri şunlardır.

1)      İlacın ticari adı :

              İlacın ticari adı ilacı yanlış tanıtan veya ilaç hakkında yanıltıcı kanaat verecek şekilde olamaz. İlaçlara müşterek isim (common name), grup isimleri ile hastalık, zararlı ve diğer etmen isimleri verilemez, önceden ruhsat almış ilaç isimleri ile aynı veya benzer mahiyette olamaz ve 10 mm.’den küçük punto ile yazılamaz. Bir isim, 551 sayılı Markalar Kanunu’na göre tescil edilmiş dahi, bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenecek bir etiket üzerinde ilaç ismi olarak kullanılması için hak teşkil etmez.

              “İlacın ticari  adının altında insektisit, Fungisit, Herbisit, vb. ibareler ile bunların yanına paratez içinde, “ Türkçe karşılıkları aşağıda gösterilen şekilde yazılır.

              İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)

              FUNGİSİT (Mantar ilacı)

              HERBİSİT (Yabancıot ilacı)

              AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)

              RODENTİSİT (Fare ilacı)

              MOLLUSSİSİT (Salyangoz ve sümüklüböcek ilacı)

              FUMİGANT (Gaz halinde etkili ilaç)

              NEMATOSİT (Nematod ilacı)

1)İlacın formülasyon şekli; İlacın formülasyonunu belirtmek için toz, ıslanabilir toz, eriyebilir toz, emülsiyon, solüsyon, granül, yazlık yağ kışlık yağ, ilaçlı yem, tablet pellet aeresol, ULV gibi terimlerden ilacın formülasyonuna uygun olanı kullanılır.

2)Etkili maddenin ilaçtaki yüzde miktarı ve ismi;

a-Etkili madde miktarı, sıvı ilaçlar dışındaki ilaçlarda ağırlık/ağırlık sıvı ilaçlarda ise ağırlık/hacim olarak yazılır, bunun yanına müşterek ismi ve kimyasal ismi kaydedilir.

b-Yabancıot ilaçlarında varsa eşdeğer asit % oranı da gösterilir.

c-Birden fazla etkili madde ihtiva eden ilaçlarda, etkili maddeler ve isimleri azalan oran sırasına göre yazılırlar.

d-Etkili maddenin müşterek ismi olarak, Uluslar arası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından kabul edilmiş ismi yazılır.

e-ISO’da işlem gören ve ISO’ya henüz gönderilmemiş ilaçlarda ülkelerin Milli Satandardizasyon Enstitülerince kabul edilmiş isimler, geçici olarak müşterek isim yerine kullanılabilir.

f-Teknik maddelerin ticari adları müşterek isim yerine kullanılmaz.

1)Ruhsatname tarih ve numarası:

Bakanlıkça verilmiş ve halen yürürlükte olan kullanma ruhsatnamesinin tarih ve numarası yazılır.

2)İlacın net ve bürüt ağırlıkları

İlacın net miktarı ve bürüt ağırlığı, sıvı ilaçlarda lt. veya kg. diğer ilaçlarda ise, kg. cinsinden yazılır.

3)Azami perakende satış fiyatı

İlacın Azami parekende satış fiyatı Tl. olarak., bu fiyatın Bakanlıkça tespit edildiğini belirten yazının tarih ve numarası ile birlikte yazılır. Fiyatın değiştirilmesi zorunlu olan hallerde., Bakanlığın yeni fiyat tespit yazısının tarih ve numarası ile geçerli olduğu imal tarihi ve şarj numaralarını da belirtmek kaydıyla, etikette bu hususun yer altığı kısma yeni fiyatı gösterir dış etkenlerle bozulmayan şerit ile ilgili firma tarafından yapıştırılır. Bu şeridin., hangi şarj ve imal tarihinden itibaren kullanılacağı, yeni fiyat müracaatı ile birlikte firma tarafından Bakanlığa bildirilir.

4)İmal ve son kullanma tarihi :

Etikete, İlacın imal ve son kullanma tarihleri ay ve yıl olarak yazılır ve bununla ilgili işlemlerde belirtilen ayın on günü esas alınır.

5)Şarj numarası:

Her imalat şarj numarası, birbirini izleyen bir sıra içersinde yazılır ve nasıl bir sistem takip edildiği firmalarca her yıl Ocak ayı için Bakanlığa bildirilir.

6)Firma adı ve adresi:

İlacın ruhsatnamesine sahip firmanın adı ve adresi yazılır. Firma ambleminin etikete konulması isteğe bağlıdır.

 

Kullanma Bilgileri ve Esasları

Madde 11- Etikette konulması zorunlu olan kullanma  bilgileri şunlardır.

1)Tavsiye ve dozlar:

İlacın, tavsiye edildiği bitki, hastalık, zararlı yabancı ot ve diğer etmenleri ile kullanma dozu, Bakanlıkça ve Nizamnamenin 15’inci maddesi gereğince Bakanlığın uygun gördüğü kuruluşlarca yapılan denemelerden sonra belirlenir. İlacın Bakanlıkça tavsiye edildiği bitki, hastalık, zararlı yabancı ot ve diğer etmenlerin Türkçe ve bilimsel isimleri ile ilacın dozları tatbik şekline uygun olmak kaydı ile preparat esası üzerinde etikete yazılır. Tavsiye ve dozlar., etkili maddesi, % oranı ve formülasyon şekli aynı olan emsal ilaçların etiketlerine deneme yapılmaksızın aynen yazılabilir.

2)Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre:

Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari sürenin, gıda ve hayvan yemi olarak tüketilen ürünler ile endüstri ve süs bitkileri için konulması mecburidir. Bu süre, yurt içi veya yurt dışında yapılan araştırmalara dayanan  bilgilere göre Bakanlıkça tesbit edilir.

3)Kullanma şekil:

İlacın kullanılmasıyla ilgili olarak; ilacın uygulamaya hazırlanması, uygulamadan iyi sonuç alınması için gerekli önlemler, İlacın uygulamasına olumsuz etki yapacak dış etkenlerle, İlacın diğer ilaçlarla karışma durumu konularında ve Bakanlıkça veya firmaca uygun görülecek diğer bilgiler verilir.

4)İlacın kullanılması ve depolanmasıyla ilgili uyarılar:

İlacın özelliklerine bağlı olarak; çevre sağlığı, depolama sırasında, ilaçlamadan önce veya sonra meydana gelebilecek tehlikeler bakımından aşağıda belirtilen uyarılardan birkaç veya tamamı ile Bakanlıkça uygun görülecek diğer uyarılar etikete yazılır.

-İlacı, ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boş kapları imha ediniz.

-Arılara zahirlidir. Kovanları ilaçlı sahadan ........ gün uzak tutunuz.

-Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklar için zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.

-.....gibi bitkilerde kullanılmaz.

-Alev alabilir.

-İlaç ..... depolanabilir.

 

Koruma Bilgileri ve Esasları

Madde 12-Etikete konulması zorunlu olan korunma bilgileri ve uyarıları şunlardır:

1)Sıcak kanlıların korunması:

İlacın zehirlilik özelliklerine göre., sıcak kanlıları ilaçların olumsuz etkilerinden korumak bakımından aşağıda gösterilen ve gerekli olabilecek diğer uyarılardan, Bakanlıkça uygun görülenler etikete büyük harflerle yazılır. Ayrıca, her etikette ilacın toksikolojik özellik ve sınıflandırılmasına uygun işaret ve uygarılar da konulur.

-Önce etiketi okuyunuz.

-Evde kullanmayınız.

-Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

-İlaç buharını-zehirlerini teneffüs etmeyiniz.

-Maske-koruyucu elbise-eldiven ve gözlük kullanınız.

-İlaçlanmış sahaya...... gün insan ve hayvan sokmayınız.

2)Zehirlenme belirtileri

Etikete, ilaca ait zehirlenme belirtileri ve gelişmesi yazılır.

3)İlk yardım tedbirleri

Zehirlenme halinde yapılacak ilk  yardım açıklanır. Bu kısmın ilk cümlesinin (zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini al, doktor çağır, ilaç ambalaj veya etiketini birlikte götür) uyarısı ile başlaması mecburudiri.

4)Andidotu ve tedavi için lüzumlu bilgiler:

İlacın antidotu ilk cümlede, büyük punto ve büyük harflerle (ANTİDOTU: ATROPİN PAM vb.) şeklinde yazılır. Tedavide faydalı olabilecek aşağıdaki hususlar da etikete yazılır.

-Antidotların veriliş şekli

-Uzun süreli tedavide faydalı görülen tavsiyeler

-İlacın tesir tarzı.

 

Kısıtlama Bilgileri ve Esaslar

Madde 13-Bakanlıkça, ilacın toksikolojik özellikleri ve kalıntısıyla ilgili sorunlar veya direnç gibi nedenlerle, gerek bölgelerin ve gerekse ürünlerin bir veya bir kaçında kullanılması, aynı nedenlerle özel bir kullanılış şeklinin belirlenmesi, ya da satış zamanının kısıtlanması gibi durumlarda; bu belirleme ve kısıtlamalar Bakanlığın tespit edeceği şekilde etikete yazılır.

 

Bilgilerin Etikette Yer Alış Şekli:

Madde 14-Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre verilmesi gerekli bilgilerin Yönetmeliğe ekli örnekte belirtilen şekle uygun olarak etikete konulması zorunludur. Bu örnek üzerinde aşağıda açıklanan esaslara göre değişiklik yapılabilir. Ancak, toksikolojik işaret ve mecburi uyarıların ilacın isminin altındaki bölüme konulması zorunludur.

1)Korunma uyarıları ve tedbirleri, bütünlüğü bozulmadan etiketin uygun görülecek başka bölümlerine ( üst bölümler hariç) aktarılabilir. Kullanma ile ilgili hususlar birbirini izleyerek yazılabilir.

2)1’inci bentteki ilkeye uyulmak ve örneğe bağlı kalmak kaydıyla bölümleri ayıran yatay ve dikey doğruların yerleri değiştirilerek bölümlerin alanlarında gerekli düzeltmeler yapılabilir.

3)İlacın toksikolojik özelliklerine uygun olarak konulacak zorunlu uyarıların puntoları, ilacın ticari adının en az yarı büyüklüğünde ( Asgari 4 mm), toksikolojik işaret (kuru kafa) ise en az ilacın ticari adının puntoları büyüklüğünde  olacaktır ( Asgari 10 mm). Diğer uyarı ve bilgilerin puntoları kolayca okunmak şartı ile tercihe tabidir.

 

Etikette Renk ve Şekil

Madde 15-Etiket, renk ve şekli bakımında aşağıdaki esaslara göre hazırlanır.

1)Etiketteki toksikolojik işaret ve yazıların renkleri, Bakanlığın Toksikolojik sınıflandırma Yönergesine göre Bakanlıkça belirlenir. Toksikolojik Sınıflandırma Yönergesine göre Bakanlıkça belirlenir. Toksikolojik Sınıflandırma Yönergesi bu yönetmeliğin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde düzenlenir.

2)Kullanılacak renkler, etiketteki açıklamaların kısmen dahi olsa kolayca okunmasına engel teşkil etmemelidir.

3)Etikete, firmanın amblemi dışında herhangi bir şekil veya resim konulamaz.

4)İlaç ambalajına bu Yönetmelik esaslarına göre onaylanan etiket ya da Bakanlıkça kabul edilen prospektüsten başka yazı, resim, şekli ve bilgiler konulmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Etiketin Onaylanması

 

Etiket Örneğinin ve Belgelerin Temini

Madde 16-Bir ilaca ruhsat almak isteyen ruhsat başvurusu ile birlikte, ruhsat sahipleri ise Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay sonra 5’inci maddedeki esaslara ve 14’üncü maddede değinilen örneğe uygun olarak düzenleyecekleri 6 nüsha etiket örneğini Bakanlığa verirler. Etiket örneğinin basılı olması gerekmediği gibi önceden doldurulması lüzumlu veya mümkün olmayan kırımlar örneğe yazılmayabilir.

Etiket örneği ile birlikte, aynı ilaca ait diğer ülkelerin etiket örnekleri ve gerektiğinde, spesifikasyon ve bilgi formlarında verilen açıklamaların dışında ek bilgi ve belgeler de verilebilir.

 

Etiket Örneğinin İncelenmesi

Madde 17-Etiket örneği, ilacın ruhsat başvurusuna esas bilgilerle 16’ıncı maddenin 2’nci fıkrasına göre temin edilebilecek örnek ve belgelerdeki açıklamalar göz önünde tutularak Bakanlıkça kapsam ve şekil bakımından incelenir.

Bakanlık, etiket örneği ile ilgili olarak ek bilgi  isteminde bulunabileceği gibi uygun görülmeyen etiket örneğini, nedenlerini de belirterek başvuru sahibine düzeltmesi için iade edebilir.

İlaca ruhsat verilmesi ve etiketin kapsam ve şekil yönünden uygun bulunması halinde, etiket örneği üzerine “KABUL EDİLMİŞTİR” damgası basılır, kabul tarih ve sayısı yazılır. Bu damgayı taşıyan etikete “Onaylı Etiket” denir. Onaylı etiket örneği ruhsat ile birlikte verilir.

 

Örnek Etiketin Çoğaltılması

Madde 18-Etiket örneği onaylandıktan sonra “Onaylı etiket” in iki nüshası başvuru sahibi ise iade edilir. Başvuru sahibi, ilacın satışına başlamadan önce Bakanlığa “Onaylı Etiket” e uygun olarak ambalaja konulmak üzere bastırılmış etiketten Bakanlıkça istenilen sayıda gönderir.

Bakanlık bu etiketleri, üstüne 17’nci madde yazılı damgayı bastıktan sonra ilgili Taşra Kuruluşlarına gönderir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Etiketin Değiştirilmesi

 

Değiştirme Usulü

Madde 19-Bir etiketin tamamen değiştirilmesi durumunda dördüncü bölümdeki işlemler aynen uygulanır.

Bir etiketin bir kısmının değiştirilmesi veya bazı bilgilerin mevcut etikete ilavesini isteyen ruhsat sahipleri, değişiklik veya ilavenin yer ve şeklinin gösterildiği 6 nüsha etiket örneğini bu isteğin nedenlerini açıklayan bir dilekçe ile birlikte Bakanlığa gönderir.

 

Değişikliğin Kabulü

Madde 20-Değişiklik veya ilave isteği Bakanlıkça incelendikten sonra uygun görüldüğü takdirde değişikliği kapsayan etiket onaylanarak başvuru sahibine iade edilir. Kabul edilmiş değişik şekliyle basılan etiket hakkında 18’inci maddeye göre işlem yapılır. Ancak, etiketini değiştirenler  hangi tarih ve hangi şarj numarasından itibaren değişik etiketi kullanmaya başladıklarını, kullanma tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

 

Etiket Değişikliği

Madde 21-Azami perakende satış fiyatı değişimleri 18 ve 20’nci maddelerde belirtilen işlemleri tabi değildir.

 

Bakanlıkça Etiketlerde Yapılacak Değişiklikler

Madde 22-Bakanlık onaylamış bir etiketin, yeni bilgi ve bulgulara göre kısmen veya tamamen değiştirilmesini ruhsat sahiplerinden isteyebilir.

Bakanlık isteğinin, firmaca en geç 1 ay içerisinde yerine getirilmesi gereklidir. Ruhsat sahibi bu süre içerisinde itiraz hakkını kullanabilir.

            İtiraz Bakanlıkça kabul edilmediği takdirde etiketin değiştirilmesi zorunludur.

 

Madde 23-Mevcut ruhsatlı ilaçların etiketlerini değiştirilmesi bu Yönetmelik esaslarına tabi olup, müracaatlar Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde Bakanlığa yapılmalıdır. Firma stoklarında bulunan eski etiket ve Kitolu ambalajların firmalarca en son kullanım tarihi 1 Mart 1985’tir. Bu tarihten itibaren “Onaylı Etiket” örneğine uygun etiketlerin kullanılması mecburidir.

 

Madde 24-Bu yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yürütülür.

 

Madde 25-Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. (1.9.1983).

 

 

ÖRNEK ETİKET

 

 

İmal Tarihi:

Firma adı ve amblemi

Net miktarı: (Kg. veya Lt)

(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak

 

Bürüt ağırlığı : (Kg)

Son kullanma tarihi:

İLACIN TİCARİ ADI

 

Ay ve yıl olarak

Formülasyon şekli

Azami perakende satış fiyatı:

Şarj no: (Damga)

Ruhsat tarihi ve no .su

Etkili Maddenin % miktarı (Müşterek Adı)

(kimyasal Adı)

(Var ise eşdeğer asit oranı)

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki adı, zararlı adı, dozu son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

ÖNCEKİ ETİKETİ OKUYUNUZ EVDE KULLANILMAZ

TOKSİKOLOJİK İŞARETİ

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Firmanın adı ve adresi

Kullanma Şekli: ÇOÇUKLADAN VE GIDALARDAN

 

Zehirlenme belirtileri.

İlkyardım tedbirleri

Andidotu ve tedavi için gerekli bilgiler

 

Bu etiket Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tasdik edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI PROSPEKTÜS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam , Dayanak, ve Tanımlar

 

Kapsam

 

Madde 1-Bu Yönerge, etiket Yönetmeliğinde etikete konulması öngörülen hususların tamamının ortaya şeklinde hazırlanmış ilaçla etiketlerine sığmaması halinde küçük ambalaj etiketlerinde  ve bununla birlikte hazırlanacak prospektüste yer alması zorunlu olan bilgiler ile zirai mücadele ilaçları küçük ambalaj etiketleri ve prospektüs bilgilerinin düzenlenmesi, onaylaması ve değiştirilmesine ilişkin konularda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerini ve Bakanlıkça yapılacak işlemlere ilişkin esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 2-Bu Yönerge, 6968 sayılı Zirai mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ve 64’üncü maddelerine göre 4/2/1959 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 27/1/1958 tarih ve 4/11142 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında Nizamnamesi’nin 42 ve 43’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 1/9/1983 tarihli resmi Gazetede yayınlanan Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği’nin 5’inci maddesine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3-Aksi belirtilmedikçe bu Yönergede geçen:

“Bakanlık” deyiminden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı”, “küçük ambalaj” deyiminden, toz, ıslanabilir toz, eriyebilir toz, granül, ilaçlı yem, tablet, pellet vb. halde satılmak üzere piyasaya sürülen net 100 gr. Veya daha az miktardaki; emülsiyon, solüsyon, aerosol, ULV vb. halde satılmak üzere piyasaya sürülen net 250 ml. veya daha az miktardaki hazır zirai mücadele ilacını içinde bulunduran her türlü muhafaza,

“Küçük ambalaj etiketi” deyiminden, zirai mücadele ilacını tanıtmak, bazı hallerde kullanma yerleri ve korunma tedbirlerini gösterebilmek amacıyla ilaç ambalajı üzerine yaptırılan ve basılan Türkçe düzenlenmiş asgari 6 puntodan küçük olmayan kolayca okunan yazı, işaret ve rakam şeklindeki açıklamaların bu Yönergede öngörülen bölümlerini ihtiva eden her türlü yazılı veya basılı etiket,

“Prospektüs” deyiminden, etiket Yönetmeliğinde belirtilen etikete konulması zorunlu bilgilerin tamamını bulunduran, beyaz renkli zemin üzerine basılmış asgari 6 puntodan küçük olmayan yazı, karakteri taşıyan bilgi ve kullanma formu,

“Dış ambalaj” deyiminden, küçük ambalaj ve prospektüsü muhafaza eden ve küçük ambalaj etiketindeki bilgileri, aynen ihtiva eden dış muhafaza anlaşılır.

“Zirai Mücadele İlacı”, “Etiket Madde”, Etiket”, “Ruhsatname” ve “ambalaj” deyimleri, Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliğinde tanımladığı şeklinde anlaşılır.

 

İKİNCİ BÜLÜM

Genel Hükümler

 

Küçük Ambalajlarda Etiket Zorunluluğu ve Yeri

Madde 4-Satışa hazır duruma getirilerek piyasaya verilen küçük ambalaj halindeki ilaçların üzerinde Bakanlıkça onaylı küçük ambalaj etiketi bulunması zorunludur. Küçük ambalaj etiketi taşınırken veya depolanırken dış etkilerle kolayca bozulmayacak şekilde ilaç ambalajlarının üzerine yapıştırılır veya basılır.

 

Küçük Ambalaj Etiketinin Düzenlenmesi

Madde 5-Bu Yönergenin ilgili maddelerinde yer alan hususların tamamının yönerge esasları dahilinde küçük ambalaj etiketinde yer alması zorunludur. Prospektüste bulunan bilgilerden, istenilenler önem sırasına göre, sığabildiği ölçüde küçük ambalaj etiketine yazılır.

 

Prospektüs Zorunluluğu ve Yeri

Madde 6-Satışa hazır duruma getirilerek piyasaya arz edilen küçük ambalaj şeklindeki ilaçların muhafaza edildikleri dış ambalaj içinde, ambalaja veya dış ambalaja yapıştırılmamış bir halde prospektüs bulundurulması mecburidir.

 

Prospektüsün Düzenlenmesi

Madde 7-Etiket Yönetmeliğinde belirtilen, etikete konulması zorunlu bilgilerin tamamının, prospektüste kolay okunur ve anlaşılır şekilde bulunması zorunludur.

 

Küçük Ambalaj Etiketi ve Prospektüs Bilgilerinin Onaylanmış Olması

Madde 8-İlaçların küçük ambalajlarında ancak bu Yönerge ve Etiket Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıkça incelenerek onaylanmış prospektüs ve küçük ambalaj etiketi kullanılır. Prospektüsden başka doküman kullanılmaz.

Küçük Ambalaj Etiketi ve Prospektüste Değişiklik

Madde 9-Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde, küçük ambalaj veya prospektüs üzerinde lüzumlu düzenleme veya değişiklik yapılabileceği gibi, ruhsat sahibinin isteği ve Bakanlığın izni ile değişiklik yapılabilir.

 

Küçük Ambalaj Etiketi ve Prospektüs Bilgileri

Madde 10-Gerek küçük ambalaj etiketi ve gerekse prospektüste verilen bilgiler gerçeğe aykırı, ilacın etkisi hakkında yanıltıcı veya yanlış kanaat uyandıracak nitelikte ve ilacın tehlikeli özelliklerini açıkça belirtmeyen şekilde verilemez. Prospektüse verilen bilgiler dışında malumat rakamlarda da yer alamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Prospektüs ve Küçük Ambalaj Etiketinin

 Hazırlanması ve Bunlara Yazılması Zorunlu Bilgiler

 

Prospektüs ve Küçük Ambalaj Etiketini Kimin Hazırlayacağı

Madde 11-Prospektüs ve küçük ambalaj etiketi, ilacın ruhsatını almak isteyen veya ruhsata önceden sahip olanlar tarafından hazırlanır.

 

Prospektüste Bulunması Zorunlu Bilgiler

Madde 12-Etiket Yönetmeliğinde belirtilen ve Etikette bulunması zorunlu bilgilerin tamamı, yine Etiket Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde prospektüste yer alır.

 

Küçük Ambalaj Etiketine Konulması Zorunlu Bilgiler

Madde 13-Küçük ambalaj etiketine, konulması zorunlu bilgiler şunladır:

1-İlacın Ticari Adı:

İlacın ticari adı 20 puntodan daha  küçük (5 mm) olmamak üzere yazılır. İlacın ticari adının altına İnsektisit, Fungisit, Herbisit vb. ibareler yazılır. Ayrıca bunların yanında parantez içinde aşağıdaki Türkçe karşılıkları belirtilir.

-INSEKTİSİT                     (Böcek İlacı)

-FUNGİSİT             (Mantar İlacı)

-HERBİSİT             (Yabancı ot ilacı)

-AKARİSİT            (Kırmızı örümcek ilacı)

-RODENTİSİT        (Fare İlacı)

-MOLLUSSİSİT     (Salyangoz ve sümüklüböcek ilacı)

-FUMİGANT                      (Gaz halinde etkili ilaç)

-NEMATİSİT                      (Nematod ilacı)

İlacın ticari adı hakkında dikkat edilecek diğer hususlar için, Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrası esas alınır.

2-Toksikolojik işareti (Toksikolojik Sınıflandırma Yönergesinde belirtilen esaslara uygun olarak)

3-İlacın formülasyon şekli ( etiket Yönetmeliği’nin 1/’uncu maddesinin 2’inci fıkrasına uygun olarak)

4-Etkili maddenin ilaçtaki yüzde miktarı ve adı

A-Etkili madde miktarı, sıvı ilaçlar dışındaki ilaçlarda ağırlık, sıvı ilaçlarda ise ağırlık/hacim olarak yüzde oranı şeklinde, bunun yanında sadece müşterek adı ( Etiket Yönetmeliği’nin 10’uncu madde 3’üncü fıkrasının D,E ve F bentlerine uygun olarak)

B-Yabancı ot ilaçlarında varsa eşdeğer asit yüzde oranı

C-Birden fazla etkili madde ihtiva eden ilaçlarda, etkili maddeler ve müşterek adları azalan oran sırasına göre yazılır.

5-İlacın net ve brüt ağırlıkları ( Etiket Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında belirtildiği şekilde)

6-azami perakende satış fiatı ( Etiket Yönetmeliği’nin  10’uncu maddesinin 6’ınca fıkrasında belirtildiği şekilde)

7-İmal ve son kullanma tarihi (Etiket Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin 7’inci fıkrasında belirtildiği şekilde) okunabilir ve silinmeyecek şekilde net olarak gösterilebilir.

8-Şarj numarası ( etiket Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin 8’inci belirtildiği şekilde) okunabilir ve silinmeyecek şekilde net olarak gösterilir.

9-Firma adı ve istenilirse amblemi

10-Korunma bilgileri

Küçük ambalaj etiketine konulması zorunlu olan korunma bilgi ve uyarıları şunlardır:

A-Sıcak kanlıların korunması

-ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ

-EVDE KULLANMAYINIZ

-ÇOÇUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ

-İLAÇ BUHARINI-ZEHİRLERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ

-MASKE-KORUYUCU ELBİSE-ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ

-İLAÇLANMIŞ SAHAYA............ GÜN İNSAN VE NAYVAN SOKMAYINIZ

B-Antidotu:

Büyük punto ve büyük harflerle ( ANDİDOTU: ATROPİN-PAM vb.) şekilde yazılır.

 

Küçük Ambalaj Etiketine Konulabilecek Diğer Bilgiler

Madde 14-Küçük ambalaj etiketinde Madde 13’de belirtilen bulunması zorunlu bilgiler dışında kalan bilgiler, aşağıdaki önem sırasına göre ve konular yarım bırakılmadan, sığabildiği ölçüde gösterilebilir. Yazılacak konunun yarım kalması ihtimali halinde, bir sonraki öncelik sırasında gösterilen konuya yer verilir.

1.Tavsiye ve dozlar (Etiket Yönetmeliği’nin 11 ‘inci maddesinin 1’inci fıkrasına uygun olarak)

2.Kullanma şekli (Etiket Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına uygun olarak)

3.Kısıtlama bilgileri ( Etiket Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesine uygun olarak

4.ilacın kullanılması ve depolanmasıyla ilgili uyarılar ( Etiket Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına uygun olarak)

5.Zehirlenme belirtileri ( Etiket Yönetmeliği’nin 12’inci maddesinin 2’inci fıkrasına uygun olarak)

6.İlk yardım tedbirleri ( Etiket Yönetmeliği’nin 12’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına uygun olarak)

7.Tedavi için lüzumlu bilgiler ( Etiket Yönetmeliği’nin 12’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına uygun olarak)

8.etkili maddenin kimyasal adı ( etiket Yönetmeliği’nin  10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının A bendine uygun olarak)

9.Ruhsatname tarih ve numarası

10.Firma adresi

 

Bilgilerin Prospektüste ve Küçük Ambalaj Etiketinde Yer Alış Şekli

Madde 15-Bilgilerin prospektüste ve küçük ambalaj etiketinde yer alış şekli  Etiket Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesine uygun olmalıdır. Ancak ilacın toksikolojik özelliklerine uygun olarak küçük ambalaj etiketine konulacak zorunlu uyarıların puntoları, toksikolojik Sınıflandırma Yönergesinde belirtilen esaslara uygun olacaktır.

 

Prospektüste ve Küçük Ambalaj Etiketinde Renk ve Şekil

Madde 16-Prospektüs ve küçük ambalaj etiketi, renk ve şekil bakımından, Etiket Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÜLÜM

 

Prospektüs ve Küçük Ambalaj Etiketinin Onaylanması

Madde 17-Küçük ambalajlar halinde piyasaya verilecek olan ilaçlar için prospektüs ve küçük ambalaj etiketi örneklerinin ve belgelerin temini, incelenmesi, onaylanması ve çoğaltılması, Etiket Yönetmeliği’nin 16, 17 ve 18’inci maddelerinde belirtilen esaslara göre yürütülür.

Madde 18-Küçük ambalaj etiketindeki bilgileri aynen ihtiva eden “Dış ambalaj” ayrıca onay işlemine tabi tutulmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Prospektüsün ve Küçük Ambalaj Etiketinin Değiştirilmesi

Madde 19-Prospektüs ve küçük ambalaj etiketinin değiştirme usulü, değişikliğin kabulü, azami perakende satış fiyatı değişmelere ve Bakanlıkça yapılacak değişiklikler, etiket Yönetmenliği’nin 19,20,21 ve 22’inci maddelerinde belirtilen esaslara göre yürütülür.

Madde 20-Mevcut ruhsatlı ve küçük ambalajlı ilaçların etiketlerinin değiştirilmesi, Etiket Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesi ile bu Yönerge esaslarına göre yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ

TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT

YÖNERGE

BİNCİ BÖLÜM

KAPSAM

 

Madde: 1 Kapsam

6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ve 64’üncü maddelerine istinaden 27.12.1958 tarih ve 4/11142 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Zirai mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında nizamnamenin 43’üncü maddesi ve 1 Eylül 1983 tarih ve 18152 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Zirai Mücadele İlaçları etiket Yönetmeliği gereğince, Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik sınıflandırılması bu Yönergede belirtilen esaslara göre yapılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 2-Tanımlar

Bu Yönergede yazılı:

a)Etkili madde deyiminden, bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunma ve kurtarılmasında bizzat etki yapan maddeler;

b)Ağız yolu ile akut LD50 deyiminden, deneme sıçanlarına ağız yoluyla bir defada verildiği zaman bunların %50’sini öldüren ve deneme hayvanının vücut ağırlığının her kilogramı için miligram olarak ifade edilen o ilacın etkili madde miktarı;

c)Deri yolu ile akut LD 50 deyiminden, deneme sıçanlarına deri yolu ile bir defada temas suretiyle verildiği zaman bunların %50’sini öldüren ve deneme hayvanının vücut ağırlığının her kilogramı için miligram olarak ifade edilen o ilacın etkili madde miktarı;

d)Solunum yoluyla akut LD50 deyiminden, belirli bir sürede solunum yoluyla deneme sıçanlarının %50’sini öldüren ve 1 litre havada miligram olarak ifade edilen o ilacın etkili madde miktarı;

e)Kronik toksisite deyiminden, bir ilacın az miktarlarda uzun süreli alınması halinde sıcakkanlılarda meydana getirdiği fizyolojik düzensizlikler;

f)Sıvı ilaçlar deyiminden, emülsiyon emülsiyon konstantre, solusyon, akıcı konstantre, ULV vb. formülasyon şekillerinde hazırlanmış ilaçlar, katı ilaçlar deyiminden; toz ıslanabilir toz, suda çözünebilir toz, granül, pellet zehirli yem vb. formülasyon şekillerinde hazırlanmış ilaçlar anlaşılır.

 

Madde 3-Toksikolojik Sınıflar

Zirai mücadele ilaçları, insan ve sıcakkanlı hayvanlara zehirlilik bakımından aşağıdaki dört sınıfa ayrılmıştır.

Sınıf 1: Çok zehirli olanlar

Bu sınıfa, ilacın  etkili maddesinin sıçanlara ağız yoluyla LD50 Akut değeri, sıvı ilaçlarda 20 mg/kg veya daha az, deri yoluyla akut LD50 değeri 40 mg/kg veya daha az olanlar; katı ilaçlarda sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri 5 mg/kg veya daha az, sıçanlara deri yoluyla akut LD50 değeri 10 mg/kg veya daha az olanlar

Sınıf 2:Zehirli olanlar

Bu sınıfa, ilacın etkili maddesinin sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri sıvı ilaçlarda 20-200 mg/kg, deri yoluyla akut LD50 değeri 40-400 mg/kg katı ilaçlarda sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri 5-50 mg/kg, deri yoluyla akut LD50 değeri 10-100 mg/kg olanlar

Sınıf 3:Orta derecede zehirli olanlar

Bu sınıfa, ilacın etkili maddesinin sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri sıvı ilaçlarda 200-2000 mg/kg, deri yoluyla akut LD50 değeri 400-4000 mg/kg, katı ilaçlada sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri 50-500 mg/kg , deri yoluyla akut LD50 değeri 100-1000 mg/kg olanlar.

Sınıf 4:Az zehirli olanlar

Bu sınıfa, ilacın etkili maddesinin sıçanlara ağız yoluyla akut LD50 değeri sıvı ilaçlarda 2000 mg/kg’dan büyük, deri yoluyla akut LD50 değeri 4000 mg/kd’dan büyk, katı ilaçlarda sıçanlara ağız yoluyla, LD50 değeri 500 mg/kg’dan büyük, deri yoluyla 1000 mg/kg’dan büyük olanlar girer.

 

Madde 4-Toksikolojik Sınıfın Tayini

Bir ilacın toksikolojik sınıfının tayininde:

İlacın etkili maddesinin dişi veya erkek sıçanlarda tespit edilen ağız yoluyla ve deri yoluna ait toksit değerlerden

a)En zehirli sınıfa girmesini gerektiren nazarı dikkate alınır.

b)İlaç karışım halindeyse, karışımındaki en toksik ilacın sınıfı karışım ilaç için geçerli sayılır.

 

Madde 5-Toksikolojik sınıf tayininde özel haller

Bir ilacın 4’üncü maddeye göre tayin edilen toksikolojik sınıfı:

a)Canlıların organlarına kalıcı zarar veren, deriden kolaylıkla işleyen (Penatre olan), çok uçucu olan, bünyede birikerek bir müddet sonra fizyolojik düzensizlikler oluşturan (kronik etki), özellikle insanlara zehirli olduğu anlaşılan antidotu olmayan ilaçlar bir derece daha zehirli sınıfa dahil edilirler.

b)Karışım ilaçlar arasında zehirliliği arttıran bir etki mevcutsa, etkinin şiddetine göre ilaç daha zehirli sınıflara sokulur.

c)Bazı özel hallerde, örneğin aeresol formülasyonlar, fumigantlar, hazır fare yemleri veya küçük oranda etkili madde içeren ilaçlar için sınıflandırmada, elde mevcut toksikolojik veriler kullanılarak değerlendirme yapılır.

 

Madde 6-Toksikolojik sınıfın tayinine esas bilgiler

İlacın ruhsatlandırmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, ilacın toksit yönden sınıflandırılması için gerekli bilgileri “Toksikolojik bilgi formu”nda istendiği şekilde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

Bakanlık bu bilgilerle birlikte yurtiçi ve yurtdışı yayın ve araştırmalardan ilacın toksikolojik sınıfını tayin için faydalanabileceği gibi, gerektiği takdirde, tayin edilmiş sınıfı sonradan değiştirebilir.

 

Madde 7-Benzer ilaçların toksikolojik sınıfı

Toksikolojik sınıf önceden tayin edilmiş etkili maddeyi ihtiva eden ilaçlar 5’inci maddenin c fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı sınıfa girerler.

 

ÜCÜNCÜ BÖLÜM

İLAÇLARIN TOKSİKOLOJİK SINIF İŞARETLERİ

 

Madde 8.1-Sınıfın İşareti

1.Sınıfa giren zirai mücadele ilaçlarının etiket veya ambalajlarında, kırmızı bir dikdörtgen çerçeveye alınmış beyaz zemin üzerine kımızı renkte, kuru kafa ve birbirine çapraz iki kemik işareti ve hemen altına, çerçevenin içine siyah harflerle “Çok zehirli” ibaresi konulur.

 

Madde 9.2-Sınıfın İşareti

2.Sınıfa giren Zirai Mücadele ilaçlarının etiket  veya ambalajlarında, kırmızı bir dikdörtgen çerçeveye alınmış beyaz zemin üzerine siyah renkte kuru kafa ve birbirine çaprak iki kemik işareti ve hemen altına, çerçevenin içine siyah harflerle “ Çok zehirli” ibaresi konur.

 

Madde 10.3-Sınıfın İşareti

3.Sınıfa giren zirai mücadele ilaçlarının etiket veya ambalajlarında, kırmızı bir dikdörtgen çerçeveye alınmış beyaz zemin üzerine siyah harflerle “Dikkat” ibaresi konur.

 

Madde 12-İşaretlerin Büyüklüğü

8,9,10 ve 11’inci maddelerde geçen “ Çok zehirli”, “Zehirli” ve “Dikkat” ibarelerinin etiket veya ambalajlarında puntoları ilacın ticari adının en az yarı büyüklüğünde ( Asgari 5 mm.) kuru kafa şekli ise en az ilacın ticari adının puntoları büyüklüğünde (asgari 10 mm) olacaktır.

Küçük ambalaj etiketinde diğer yazı büyüklüklerine bakmaksızın bu ibareler asgari 5 mm, kuru kafa şekli ise asgari 10 mm olacaktır.

 

Madde 13-Prospektüslerde Toksikolojik İşaretler

İlacın toksikolojik sınıf işaretleri prospektüsü bulunan ilaçların prospektüslerine de 12. madde esaslarını göre konulur. Prospektüs rengi beyaz, yazılar siyah, toksikolojik işaretler etiket veya ambalajdaki gibi olacaktır.

 

Madde 14-Etiketlerin zemin renkleri ilaç gruplarına göre aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

 

Beyaz etiket

:

İnsektisit, akarisit ve fumigantlar için

Sarı etiket

:

Herbisitler için

Açık yeşil etiket

:

Fungisitler için

Cam göbeği etiketi

:

Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Pembe etiket

:

Diğer (Rodentisit, Mollussisit, Nematisit, Repellent, Atractant ve.) için

 

Eğer ilaç birden fazla gruba etkili ise, asıl etkili olduğu grubun zemin rengi esas alınır. Bu etiket üzerine, etkili olduğu diğer grubun rengi esas alınır. Bu etiket üzerine, etkili olduğu diğer grubun rengi 1-3 cm genişlikte renk bandı şeklinde basılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE’DE İMAL VEYA İTHAL EDİLEN

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ

FİYATLARINDA UYGULANACAK ESASLARI

 

 

1-Zirai mücadele ilaç imalatçı ve ithalatçıları tespit edecekleri satış fiyatlarını ilacı piyasaya arz etmeden on iş günü önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir.

2-Bakanlık beyan edilen fiyatı belirtilen süre içinde red etmediği takdirde yeni fiyat geçerli olacaktır.

3-İlk defa fiyat talebinde bulunan firmalar fiyata esas olan bütün belgelerini Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.

4-Daha önce fiyat almış ilaçlar için yeni fiyat beyannamesinde sadece fiyat artışına sebep olan hususlar belirtilecektir.

5-İlaç imalatçılarının yıllık karı firmanın satış gelirinin azami % 15’ini geçemez.

6-İthal ilaçlarda ithalatçı satış fiyatı ithalat maliyetine azami % 12 kar ilave edilerek bulunur.

7-Zirai mücadele ilaçlarında perakendeci satış fiyatı imalatçı ve ithalatçı satış fiyatına azami % 20 ilave edilerek bulunur.

8-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yurtiçinde üretilen ilaç fiyatlarının tüketiciye makul bir seviyede intikalini sağlamak amacıyla dış ülkelerden ilaç ithali için gerekli tedbirleri alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ

FİYATLARININ SÜRŞARJINA AİT ESASLAR

 

1-Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Zirai mücadele ilaçlarının fiyatlarında onaylanacak artışlar sebebi ile sürşarj; imalatçı ve ithalatçı firmalar, zirai mücadele ilaç bayileri tarafından, daha önce fiyat almış ilaçlara yeni fiyat etiketi yapıştırmak suretiyle yapılacaktır.

2-Sürşarj yapmada kullanılacak etiketler 2x3 cm. ebadında, Tarım, ilaçları Sanayici, ithalatçı ve Temsilcileri Derneği tarafından TİSİT amblemi tek tip ve fiyat kısmı boş olarak bastırılacak firmalar etiketleri Dernekten temin edeceklerdir.

3-Yeni fiyat, sürşarjı yapan tarafından standart damga aleti ile yazılacaktır.

4-Bakanlıktan yeni fiyat alan ilaçların isim ve yeni fiyat listeleri kontrol için İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

5-Bayiler, il Müdürlüklerinden temin edecekleri fiyat listelerini muntazaman dosyalayıp göstereceklerdir.

6-Bu esaslara aykırı hareket eden Bayiler hakkında gerekli kanuni işlem yapılacaktır.

 

 

 

 

AYNI FOMÜLASYONU İHTİVA EDEN MÜCADELE İLAÇLARINDA

AMBALAJ STANDARTLARI

 

Sıvı ilaçlar ( Yabancıot İlaçları ve yağlar dahil)

50 cc-100 cc – 250 cc- 500 cc- 1 lt – 5 lt- 10 lt- 17 lt- 60 lt- 200 lt

DDVP için 100 cc-250 cc-450 cc-900 cc

 

Islanabilir Toz (WP) ilaçlar için

100 gr- 200 gr- 400 gr- 800 gr- 2 kg- 4 kg- 10 kg- 25 kg- 50 kg

 

Toz İlaçlar için

1 kg- 5 kg- 10 kg- 25 kg- 50 kg.

Konu İle İlgili Etiketler

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(66713 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği

Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI ETİKET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, zirai mücadele etiketlerinin düzenlenmesi, onaylanması ve değiştirilmesine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerini, ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin esaslar...

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılması

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılması

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Madde: 1- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ve 64’üncü maddelerine istinaden 27.12.1958 tarih ve 4/11142 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Zirai mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında nizamnamenin 43’üncü maddesi...

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge

Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Madde: 1- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ve 64’üncü maddelerine istinaden 27.12.1958 tarih ve 4/11142 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren Zirai mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında nizamnamenin 43’üncü maddesi...

Zirai Mücadele İlaçları Prospektüs Yönergesi

Zirai Mücadele İlaçları Prospektüs Yönergesi

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI PROSPEKTÜS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam , Dayanak ve Tanımlar Kapsam Madde 1- Bu Yönerge, etiket Yönetmeliğinde etikete konulması öngörülen hususların tamamının ortaya şeklinde hazırlanmış ilaçla etiketlerine sığmaması halinde küçük ambalaj etiketlerinde ve bununla birlikte hazırlanacak prospektüste yer alması zoru...

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27893 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zirai mücadele alet ve makinelerinin onayı, imalatı, ithalatı, satışı ve denetimleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi