• notifications1
  • menü

Bugün : 4 Ekim 2022 Salı

S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki üzerinde parçalanmaya başladığında %70 i carbendazim'e dönüşür ?

A) Acetamibrid

B) Benomyl

C) Methomyl

D) Thiophonate methyl

 

S2 - Aşağıdakilerden zirai ilaç formülasyon kısaltmalarından hangisi fiziksel görünüşlerine göre sıvı formülasyon şeklindedir?

A) CS

B) GR

C) WP

D) AE

 

S3 - Zirai ilaç formülasyonunda yer alan, aktif maddenin bozulmasını önleyen, çok yavaşlatan veya formülasyonun uzun süre dayanıklı kalmasını sağlayan maddelere ne ad verilir?

A) Emülgatörler

B) Stabilizatörler

C) Solventler

D) Aktif Madde

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi zirai ilaçların depolandığı yerlerde aranan şartlardan birisi değildir?

A) Depo sıcaklığı 5 C ile 35 C arasında muhafaza edilmelidir.

B) Toz kükürt torbaları ayrı bir yerde depolanmalı ve yangın ihtimaline karşı da tedbir alınmalıdır.

C) Toz ilaç torbaları tabandan 20 cm yükseklikte madeni ızgaralar üzerine konulmalıdır. Torbalar depo duvarından 20 cm içeride bulunmalı ve üst üste en fazla 15 torba konmalıdır.

D) Depolarda her ihtimale karşı mutlaka bir bekçi görevlendirilmelidir.

 

S5 - Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen hastalık-konukçu ilişkilerinden birisi değildir?

A) Elma - Karaleke

B) Şeker Pancarı - Yaprak lekesi

C) Pamuk - Beyaz sinek

D) Buğday - Sürme

 

S6 - Oligofag nedir?

A) Bir familyaya bağlı konukçu türleriyle beslenen böceklerdir

B) Sadece bir veya yakın akraba olan bir kaç tür konukçuyla beslenen

C) Birden fazla familyaya bağlı konukçu türleriyle beslenen

D) Hiçbiri

 

S7 - Aşağıdaki zararlılarla mücadele yöntemlerinden hangisi kültürel mücadele kapsamında yer almamaktadır.

A) Dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesi.

B) Tuzak bitkilerin yetiştirmesi.

C) Bitki artıklarının ve yabancı otların yok edilmesi.

D) Zararlılara karşı cinsel çekici tuzakların kullanılması.

 

S8 - Dana burnu zararlısı hangi sınıfa aittir?

A) Hemiptera

B) Homoptera

C) Diptera

D) Orthoptera

 

S9 - Aşağıdaki hangi familyada larvalar, yalancı tırtıl şeklinde görülür?

A) Bruchidae

B) Tettigoniidae

C) Tetredinidae

D) Eriophyidae

 

S10 - Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) yılda kaç döl verebilir?

A) 1-3

B) 3-5

C) 5-9

D) 9-15

 

S11 - Bitkilerde görülen zararlılara ve hastalıklara karşı kimyasal savaşta başarılı olabilmek için aşağıdakilerden hangisi en az öneme sahiptir?

A) Zararlı ile ilgili bilgilere sahip olunması

B) Bitki ile ilgili bilgilere sahip olunması

C) Çevre faktörlerinin doğru ve iyi bilinmesi

D) Toprak karakterlerinin çok iyi bilinmesi

 

S12 - Elma iç kurduna karsı tahmin ve erken uyarı sistemlerinde hangisi yapılır

A) Etkili sıcaklıklar toplamının kullanılması

B) Cinsel çekici tuzakların kullanılması

C) Kültür kutularında ergin çıkışı ve yumurtaların izlenmesi

D) Hepsi

 

S13 - Zararlı ve hastalıklarla kimyasal mücadelede kullanılan pülverizatör meme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yelpaze hüzmeli memeler

B) Konik hüzmeli memeler

C) İçi boş konik memeler

D) Damla kesici memeler

 

S14 - Pülverizatör ayarlarının yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gerek yoktur?

A) İlaç normu (l/ha)

B) İlaç konsatrasyonu (%)

C) Çalışma basıncı (bar)

D) Memenin tipi ve verdisi (l/dak)

 

S15 - Aşağıdakilerden hangisi pülverizatörlerin kullanımından önce yapılacak bakım işlemlerden birisidir?

A) İş öncesi sökülmüş parçalar yerine takılmalı ve çalışmayı engelleyecek unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.

B) Filtreler kontrol edilip, temizlenmelidir.

C) Memeler kontrol edilip, temizlenmelidir, eksik varsa tamamlanmalıdır.

D) Hepsi

 

S16 - Aşağıdaki zararlı - biyolojik mücadele etmeni ilişkilerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Elma Pamuklu Biti (Aphelinus mali Hald)

B) Turunçgil Torbalı Koşnili (Rodolia cardinalis Muls)

C) Unlu Bit (Cryptolaemus montrouzieri uls)

D) Süne (Orius laevgatus)

 

S17 - Zararlılarda aynı bireyin hem erkek hem de dişi cinsel hücrelerine sahip olması ve bunlardan yavruların meydana gelmesi olayı ne ad verilir?

A) Heterogony

B) Hermaphroditism

C) Hemimetabola

D) Holometabola

 

S18 - Bir böceğin yumurta döneminden başlayıp ergin hale gelinceye kadar geçirdiği süreye ne ad verilir?

A) Gelişme Dönemi

B) Döl (Generasyon)

C) Kışlama Dönemi

D) Diyapoz (Diapause)

 

S19 - Aşağıdakilerden hangisi zararlılarda bulunan dolaşım sistemidir?

A) Açık dolaşım sistemi

B) Yarı açık dolaşım sistemi

C) Kapalı dolaşım sistemi

D) Yarı kapalı dolaşım sistemi

 

S20 - Aşağıdaki hastalık ve zararlı türkçe - latince eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Beyaz sinek ( Bemisia tabaci )

B) Zeytin sineği ( Dacus oleae )

C) Yeşil küf - Depo çürüklüğü ( Pericilhum sp. )

D) Yaprak lekesi ( Cercospora beticola )

 

S21 - Toksikolojide uygulama alanları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu alt dallardan birisi değildir?

A) Adli Toksikoloji

B) Klinik Toksikoloji

C) Ekotoksikoloji

D) Fitotoksikoloji

 

S22 - Aşağıdakilerden hangisi herbisitlerin etki mekanizmalarından birisidir?

A) Fotosentez Üzerine Etkisi

B) Solunum Üzerine Etkisi

C) Protein Sentezi ve Nükleik Asitler Üzerine Etkisi

D) Hepsi

 

S23 - Zararlılarda görülen dayanıklılığı çoğu zaman yok etmek mümkün değildir. Ancak, zararlılara karşı pestisit uygulamalarında bazı önlemler alınarak, zararlıların dayanıklılık kazanmalarının önüne geçilebilir veya azaltılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden birisi değildir?

A) Geniş kapsamlı uygulamalardan çok lokal ilaçlamalar yapılmalıdır.

B) Ilaçlamalar sık aralıklarla yapılmalıdır.

C) Ilaçların etkinliğini artıracak sinerjist maddeler ilaçlara ilave edilmelidir.

D) Bazı bölgelerde ilaçlanmayan alanlar bırakılmalıdır.

 

S24 - Aşağıdakilerden hangisi organik tarımda kullanılan bitkisel kökenli olmayan inorganik ilaçtır.

A) Kalsiyum Polisülfit

B) Pyrethrum

C) Azadirachtin

D) Parafin Yağları

 

S25 - Yeşilkurt aşağıdaki bitkilerden hangisine zarar yapmaz?

A) Patlıcan

B) Şerbetçiotu

C) Pamuk

D) Mısır

 

S26 - Turunçgil pas böcüsüne karşı aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Bromopropylate 50 EC

B) Malathion 20 EC

C) Carbaryl 5 TOZ

D) Dazomet 98 GR

 

S27 - Ekmek böceği aşağıdaki ürün ve materyallerden hangisine zarar yapmaz?

A) Kuru üzüm

B) Un ve mamuller

C) Çay

D) Kahve

 

S28 - Aşağıdakilerden hangisi kanatlı böcek takımıdır?

A) Thysanura

B) Collembola

C) Diplura

D) Coleoptera

 

S29 - Aşağıdakilerden hangisi Asma Mildiyösüne ait biyolojik özelliklerdendir?

A) Yabancı otlarda kışlaması

B) Toprakta kışlaması

C) Hasta çubuk ve gözlerde kışlaması

D) Sonbaharda dökülen hastalıklı yapraklarda kışlaması

 

S30 - Aşağıdakilerden hangisi Nohut Antraknozuna karşı uygulanan yöntemlerden değildir?

A) Tohum ilaçlaması

B) Toprak ilaçlaması

C) Bitki ilaçlaması

D) 2-3 yıllık ekim nöbeti

 

S31 - Aşağıdakilerden hangisi Şekerpancarı hastalığıdır?

A) Monilya

B) Yaprakdelen

C) Yaprak lekesi

D) Uçkurutan

 

S32 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde "Kör" tane oluşumu gözlenir?

A) Buğday Pas

B) Buğday Sürme

C) Buğday Karapas

D) Buğday Kök ve Kökboğazı Hastalıkları

 

S33 - Aşağıdaki ambar zararlısı böcek türlerinden hangisi ürün tarladayken bulaşır?

A) Arpa güvesi

B) Un güvesi

C) İç fındık güvesi

D) Değirmen güvesi

 

S34 - Aşağıdakilerden hangisi sebzelerde zararlı bozkurtlara karşı yürütülen kimyasal mücadele yöntemlerinden birisi değildir?

A) Yeşil aksam ilaçlaması

B) Zehirli yem uygulaması

C) Fumigasyon

D) Tohum İlaçlaması

 

S35 - Kımılın tarladaki zararı, aşağıdaki böcek türlerinden hangisinin zararına benzer?

A) Ekin kabmurböceği

B) Ekinbambuları

C) Hububat hortumluböceği

D) Süne

 

S36 - Aşağıdaki ambar zararlısı böcek türlerinden hangisinin hem ergini hemde larvaları zararlıdır?

A) kuru incir güvesi

B) İncir kurdu

C) Pirinçbiti

D) Kapra böceği

 

S37 - Aşağıdakilerden hangisi bitki patojeni değildir?

A) Bakteriler

B) Bakteriofajlar

C) Virüsler ve viroidler

D) Mikroplazmalar

 

S38 - Ökseotları hangi aylarda çiçek açarlar?

A) Haziran-Temmuz

B) Eylül-Ekim

C) Ocak-Şubat

D) Mart-Nisan

 

S39 - Yalancı tırtılda kaç çift bacak bulunur?

A) 2

B) 5

C) 6-8

D) 8-10

 

S40 - Balarıları aşağıdaki renklerden hangisini farketmez?

A) Sarı

B) Turuncu

C) Mavi

D) Kırmızı

 

S41 - Siyah Damar Çürüklüğü olarak bilinen hastalık aşağıdaki bitkilerden hangisinde görülür?

A) Hıyar

B) Turp

C) Soğan

D) Kabak

 

S42 - Buğday ve Arpa Açık Rastıkları için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Kükürtlü İlaçlar

B) Bordo Bulaması

C) Carboxin

D) Quintozene (PCNB)

 

S43 - Bitki koruma amacıyla kullanılan ilaçlara ne ad verilir?

A) İnsektisit

B) Fungusit

C) Akarisit

D) Pestisit

 

S44 - Ayçiçeği Mildyösüne karşı kullanılan tohum ilaçlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dodine

B) Benomyl

C) Metalaxy

D) Bronopol

 

S45 - Virüslerla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Eşeyli ve eşeysiz çoğalırlar.

B) Vegatif üreme ve sporulasyon yaygındır.

C) Bakteriler gibi ortadan ikiye bölünür.

D) Yalnız canlı dokularda yaşayabilir ve çoğalabilirler.

 

S46 - Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin gelişmesi için toprakta bulunan mikro elementlerden biri değildir?

A) Potasyum

B) Molibden

C) Çinko

D) Bor

 

S47 - Aşağıdaki Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış ve Usul Kapsamları arasında yer alan ifadelerden hangisi yanıştır?

A) Bayiler reçetede yazan bitki koruma ürünlerini vermek zorundadır. Bu ürünlerin bulunmaması durumunda başka ürün verme yetkisine sahip değillerdir. Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi tarafından yapılır.

B) Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün; tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, satın alan kişiye aittir.

C) Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin tamamı reçeteye tabidir

D) Denetleme yapılan ve aksaklıklardan dolayı uyarılan özel ve tüzel kişilerin, aynı durumun tekrarında ise reçete yazma yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen kişilere birdaha yetki belgesi verilmez.

 

S48 - Aşağıdakilerden hangisi Bitki Koruma Ürünleri Perakende satış yerlerinde aranan şartlardan birisi değildir?

A) Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilir, bölmelere ‘‘Yabancı Ot İlaçları’’ ifadesi asılır.

B) Çok zehirli bitki koruma ürünleri için özel raf ve bölmeler yapılır, bu raf ve bölmelere ‘‘Çok Zehirli Bitki Koruma Ürünleri’’ ifadesi asılır.

C) Satış yerlerinde, ilk bakışta görülebilecek ve okunabilecek şekilde ‘‘Bitki Koruma Ürünleri İnsan, Hayvan ve Çevre İçin Zehirli ve Tehlikelidir’’ ifadesi asılı bulunur.

D) Satış yerleri mutlaka gelen müşterinin oturabileceği bir koltuk, sandalye, tabure vb. olmalıdır.

 

S49 - Aşağıdakilerden hangisi Bayilerin ve Toptancıların Sorumlulukları kapsamında değildir?

A) Bayiler, Bakanlıkça yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza ederler.

B) Bayiler, yeri ve zamanı Bakanlıkça belirlenen, yeni bilgilerin verilmesi için gerektiğinde düzenlenen kısa süreli kurslara katılırlar.

C) Bayiler, bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamazlar. Bayiler firmalarınca Bakanlığa bildirilen fiyattan bitki koruma ürününü satarlar.

D) Bayiler, ilgili meslek kuruluşlarının talebi halinde, il müdürlüğü ile işbirliği içerisinde belirlenecek mesai saatlerine uymak zorundadırlar.

 

S50 - Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Zehir Danışma Merkezinin kısa kodudur?

A) 110

B) 112

C) 114

D) 116

 


CEVAP ANAHTARI

1-B 2-D 3-B 4-D 5-C 6-A 7-D 8-D 9-C 10-D 11-D 12-D 13-B 14-B 15-D 16-D 17-B 18-A 19-A 20-C 21-D 22-D 23-B 24-A 25-B 26-A 27-A 28-D 29-D 30-B 31-C 32-B 33-A 34-C 35-D 36-C 37-B 38-D 39-C 40-A 41-B 42-C 43-D 44-C 45-D 46-A 47-D 48-D 49-B50-C

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 10761

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2017) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2014

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2014

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri parakente satışının yapılacağı yerlerde aranmaz? A) Satış yeri apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve iş yerleri arasında olmamalıdır. B) Bayiler satış yerleri ile depolarını ilgili itfaiye merkezine bildirirler. C) Bayiler satı...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Kahverengi mercimek yüksek E vitaminine sahiptir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2022 Konya