• notifications1
  • menü

Bugün : 26 Mayıs 2024 Pazar

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmaların teşhisini, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin önerilmesini, bitkisel üretim yeri ve depolarda zirai mücadele teknik talimatları ve teknik tavsiyeler doğrultusunda uygulanması, yapılan uygulamaların kayıt altına alınarak bitki ve bitkisel ürünlerde gıda güvenilirliği açısından izlenebilirliğin sağlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; bitkisel üretim alanları ve depolarda uygulanan bitki koruma ürünlerinin reçetesinin düzenlenmesini, reçeteyi yazacak kişiler ile zirai mücadele amaçlı uygulayacak kişilerin yetkilendirilmesini ve bu kişilerin sorumluluklarını, yapılan uygulamaların kayıtlarının tutulmasını, üreticilerin, ürün alıcılarının, diğer kişi, kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile resmi kontrollerine ilişkin usul ve esaslarını kapsar.

(2) Orman alanları ve ormanlardan elde edilen bitkisel ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif madde: Bitki koruma ürünleri içinde bulunan biyolojik etki yapan maddeyi,

b) Araştırma kurumu: Zirai mücadele araştırma enstitü/istasyonu veya benzer görevleri yapan diğer araştırma enstitü/istasyonunu,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bayi: Bitki koruma ürünlerini perakende satmak üzere Bakanlıktan izin belgesi alan gerçek kişileri,

d) Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular, soğansılar, soğanlar verizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını,

e) Bitki koruma ürünü (BKÜ): Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlıorganizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veyaönlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,

f) Bitki koruma ürünü uygulama makinesi: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz ile bunların aksam, parça ve teferruatını,

g) Bitkisel üretim: Bitkisel ürünlerin hasadı da dahil olmak üzere birincil ürünlerin üretilmesini, yetiştirilmesini,

ğ) Bitkisel üretim yapan kişi: Ticari amaçlı bitkisel üretim yapan, sadece kendi üretim alanlarında ve bitkisel ürün bulunan depolarında bitki koruma ürünü uygulama yetkisi alan kişiyi,

h) Bitkisel ürün: Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki tanımına girmeyenürünleri,

ı) Bitkisel ürün alıcısı: Bitkisel ürünü, toptancı, tedarikçi, ihracatçı ve kabzımal gibi toptan alanlar,

i) Depo: Bitki ve bitkisel ürün muhafaza edilen/bulundurulan kapalı ortamı,

j) Etiket: Bitki koruma ürününü tanıtmak, kullanım yer ve şekillerini belirtmek, korunma tedbirlerini göstermek amacıyla ürün ambalajı üzerine yapıştırılan veya basılan Türkçe düzenlenmiş, kolayca okunan yazı, işaret ve rakamşeklindeki açıklamaların tamamını ihtiva eden veya bu açıklamaların tamamının bitki koruma ürünü ambalajı üzerinde gösterilmesi mümkün olmayan çok küçük ambalajlarda aynı hususları bir prospektüste belirtmek üzere hazırlanan her türlü yazılı veya basılı bilgiyi,

k) Formülasyon: Bir veya daha fazla aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hale getirilmiş karışımını,

l) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

m) Gıda güvenilirliği: Gıdalarda insan sağlığına zararlı olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlüzararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü,

n) İşleme, depolama yeri: Bitkisel ürünlerin temizleme, ayıklama, fenni temizleme, tasnif, paketleme, ambalajlama işlemlerinin yapıldığı ve muhafaza edildiği yerleri,

o) Kalıntı: Bitki koruma ürünü kullanımı sonucu, bitki, bitkisel ürünler ile yenilebilir hayvansal ürünlerin içinde,üzerinde veya çevrede bulunan, metabolitler ile yıkımlanma veya reaksiyon sonucunda oluşan ürünler dâhil bir ve birden fazla maddeyi veya hayvansal ürünlere geçerek insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimali bulunan farmakolojik etkili maddeler ve bunların metabolitleri veya diğer maddelerini,

ö) Kalibrasyon: Zirai mücadele yapılacak olan hedef yüzeylere uygulanmak üzere seçilen preparatın, en iyi etkiyi gösterebilmesi için önerilen dozda ve tekdüze olarak uygulanması amacıyla, kullanılacak olan alet ve ekipmanlarınilerleme hızı, basınç, meme verdisi gibi çalışma parametrelerinin ayar edilmesi işlemini,

p) Kontrol görevlisi: Bakanlık veya Müdürlük tarafından resmi kontrol göreviyle yetkilendirilen kişiyi,

r) Laboratuvar: Bakanlık gıda kontrol laboratuvarlarını ve Bakanlık tarafından bitki koruma ürünü kalıntı analizi için yetkilendirilmiş özel gıda kontrol laboratuvarlarını,

s) Maksimum kalıntı limiti (MRL-Maximum Residue Level): Günlük alınabilir değerler temel alınarak belirlenen en yüksek pestisit kalıntı limitini,

ş) Müdürlük: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,

t) Profesyonel uygulayıcı: Bakanlıktan ticari amaçlı bitki koruma ürünü uygulama yetkisi almış ziraat mühendisleri, bitki sağlığı ile ilgili dersleri almış teknikerleri ve ziraat teknisyenlerini,

u) Reçete: Üretici kayıt defterinde yer alan zararlı organizmaların teşhisi, kimyasal mücadelesinde tavsiye edilecek bitki koruma ürünü aktif maddesinin/ticari ismi, dozu, gerektiğinde uygulamaya hazırlama ve uygulama şekli gibi diğer tavsiyeleri içeren yetkili kişilerce doldurulan kısmı,

ü) Reçete Yazma Yetki Belgesi: Bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kişiler için düzenlenen Ek-1'de yer alan belgeyi,

v) Resmi kontrol: 5996 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerin, kanun hükümlerine uygunluğunun doğrulanması amacıyla yapılan izleme, gözetim, denetim, numune alma, analiz gibi işlemleri,

y) Uygulama: Bitkisel üretim yerinde ve depolarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki korumaürünlerinin hazırlanması ve kullanımı gibi tüm faaliyetleri,

z) Uygulayıcı: Ticari amaçlı bitki ve bitkisel ürün üretilen üretim yeri ve depolarda, bitki koruma ürünüuygulamalarını yapan yetkili kişiyi,

aa) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

bb) Üretici kayıt defteri: Bitkisel üretim faaliyetinde, üretici ve ürün bilgileri ile uygulanan bitki korumaürünlerinin reçetesi, temin edildiği bayi, uygulama tarihi ve uygulayıcı bilgilerinin yer aldığı taraflarca imzalanan belgeyi,

cc) Üretim yeri: Bitki ve bitkisel ürün üretiminin yapıldığı açık veya kapalı alanları, tarla, bağ, bahçe, sera ve fidelik alanlarını,

çç) Yetkili bitki koruma ofisi: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde; bitki koruma ürünlerininreçetelendirilmesi, satışı, uygulanması ve kayıtlarının tutulması konularında yetkilendirilmiş bayiyi,

dd) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streynveya biyotiplerini,

ee) Zirai mücadele: Bitki ve bitkisel ürünlerde ürün kayıplarına neden olan zararlı organizmaların zararınıönlemek amacıyla yapılan her türlü çalışmayı,

ff) Zirai mücadele teknik talimatları: Zararlı organizmaların tanımları, yaşayışları, zarar şekilleri, konukçuları, yayılışları, ekonomik zarar durumu, mücadele yöntemleri ve kullanılacak bitki koruma ürünlerini kapsayan Bakanlık tarafından hazırlanan talimatları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünü Reçetesi ile İlgili Hükümler

Reçete zorunluluğu olan bitki koruma ürünleri ile bitki ve bitkisel ürünler

MADDE 5  (1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi bitki ve bitkisel ürünler ile bitki koruma ürünleri Bakanlık tarafından kalıntı izleme programı, ithalat ve ihracat bildirimleri gibi veriler dikkate alınarak insan ve çevre sağlığıaçısından risk değerlendirme esaslarına göre belirlenir. Bitki ve bitkisel ürünler ile bitki koruma ürünleri listesi her yıl Bakanlık web sayfasında yayımlanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre reçete ve üretici kayıt defteri zorunluluğu olmayan ürünler için üretici kayıt defteri tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla istenildiğinde reçete yazılabilir ve üretici kayıt defteri tutulabilir.

Reçete yazma yetki belgesi alabilecek kişiler

MADDE 6  (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile aşağıda belirtilen kişiler, Bitki Koruma ÜrünüReçete Yazma Yetki Belgesi almak için başvuruda bulunabilirler.

a) Ziraat mühendisleri,

b) Sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak üzere tütün teknoloji mühendisleri.

(2) Bitki koruma ürünü bayilik belgesine sahip kişilere Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi verilmez. Ancak ziraat mühendisi olan bayiler 10 uncu maddede belirtilen şartları yerine getirerek Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi almaları halinde Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi alabilirler.

(3) Yukarıda belirtilen unvanları yurtdışından almış olanların, eşdeğerliliklerini belgelendirmeleri ve yetkili idarelere onaylatmaları gerekir.

(4) Bakanlıktan Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan kişiler bitki koruma ürünü reçetesi yazamazlar.

Reçete yazma yetki belgesinin düzenlenmesi

MADDE 7  (1) Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak isteyen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne başvuruda bulunur. Bu bilgi ve belgelerden başvuruda bulunulan il müdürlüğünde daha önce mevcut olanlar, tekrar talep edilmez.

a) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya il müdürlüğünce onaylı sureti,

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

c) Ziraat mühendisi olan bayiler için Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi,

ç) İşyeri adresi veya yazışma adresi ile telefon numarası,

d) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf.

(2) Başvurusu il müdürlüğü tarafından uygun bulunan kişilere Genel Müdürlük tarafından oluşturulan web tabanlı program kullanılarak Ek-1'de yer alan "Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi" verilir.

Reçete yazma yetkisine sahip olan kişilerin yetki ve sorumlulukları

MADDE 8  (1) Bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisi alan kişiler tüm illerde reçete yazabilir.

(2) Reçete yazan yetkili kişiler yazdığı reçetenin içerdiği teknik tavsiyeden sorumludurlar.

(3) Reçete yazan kişiler, üretici kayıt defteri içinde yer alan reçete bilgilerinin eksiksiz doldurulmasından sorumludurlar.

(4) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, Bakanlık tarafından verilen bitki koruma ürünü ruhsat bilgilerini, kısıtlıkullanım ve yasaklama kararlarını, bitki koruma ürünleriyle ilgili Bakanlık tamim ve teknik talimatları ile etiket bilgilerini takip ederler.

(5) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, Bakanlık veya Müdürlükçe yapılacak bilgilendirme toplantılarına yılda en az bir defa katılırlar.

(6) Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi alan kişiler, işi bırakmaları halinde veya adres değişikliği durumunda Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesini aldıkları Müdürlüğe otuz gün içerisinde bilgi verirler.

(7) Reçete yazan yetkili kişiler Bakanlık tarafından oluşturulacak reçete yazımı ile ilgili kayıt sistemi ve düzenlemelere uyarlar.

(8) Reçete yazan yetkili kişiler ihbarı zorunlu olan zararlı organizmaları Bakanlığa bildirirler.

Bitki koruma ürünleri reçetesi düzenleme ve muhafazası usul ve esasları

MADDE 9  (1) Reçete, Bakanlık tarafından Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi verilen kişilerce zirai mücadele teknik talimat ve tavsiyelerine uygun olarak üretici kayıt defteri içinde düzenlenir.

(2) Reçete yazma yetkisine sahip kişi, zararlı organizmadan dolayı kendisine müracaat eden üreticinin arazisini ziyaret ederek gerekli görülmesi durumunda üretici kayıt defterinde bitki koruma ürünü reçetesi bölümüne uygun tavsiyesini yazar.

(3) Arazi ziyaretinin mümkün olmaması veya gerekli görülmemesi durumunda üreticinin yazılı veya sözlü beyanıile varsa yanında getirdiği zararlı organizma, bulaşık veya zarar görmüş bitki ve bitkisel ürün örnekleri ve diğer bilgiler doğrultusunda tavsiyesini yapar.

(4) Zararlı organizmanın teşhis edilememesi, bölge veya ürün için yeni olması halinde en yakın Müdürlük, araştırma kurumundan veya üniversiteden alınan teşhis sonucuna göre tavsiyesini yapar.

(5) Reçete yazma yetkisine sahip kişi tavsiyesini yaptıktan sonra tarih, kaşe ve imza ile onaylayarak üretici kayıt defterinin bir nüshasını alır.

(6) Reçetenin yer aldığı üretici kayıt defterinin ilgili nüshası, reçeteyi düzenleyen yetkili kişiler, üreticiler ve bitki koruma ürününü satan bayiler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Bitki Koruma Ofisi ile İlgili Hükümler

Yetkili bitki koruma ofisi belgesinin düzenlenmesi

MADDE 10  (1) Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi almak isteyen bayiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne başvuruda bulunur. Bu bilgi ve belgelerden başvuruda bulunulan il müdürlüğünde dahaönce mevcut olanlar, bayiden tekrar talep edilmez.

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Ziraat mühendisi olduğunu gösteren fakülte diplomasının il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,

c) Bayilik belgesinin fotokopisi,

ç) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,

d) Başvuru tarihi itibariyle geriye dönük kesintisiz en az dört yıl bayilik yapıyor olduğunu gösteren belge,

e) Son iki yıllık süre içerisinde faaliyetlerinden dolayı idari yaptırım cezası almamış olduğunu gösteren belge,

f) Bayilik fiziki mekânı içerisinde zararlı organizmanın teşhis ve tanısını yapabilecek ve reçete yazılabilmesini sağlayacak donanımları içeren ayrı bir bölüme sahip olduğunu gösteren belge,

g) En az yirmi beş üretici ile Ek-3'te yer alan örneğe uygun yapılmış hizmet sözleşmesi,

ğ) Bünyesinde, zararlı organizma teşhis ve tanısı yapabilecek ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü mezunu olan ve reçete yazma yetkisine sahip en az bir ziraat mühendisi istihdam ettiğini gösteren noter onaylı iş sözleşmesi, SGK belgesi ve bu kişiye ait Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesinin il müdürlüğünce onaylı sureti,

h) Bünyesinde profesyonel uygulama yetkisine sahip en az bir yetkili kişi istihdam ettiğini gösteren noter onaylıiş sözleşmesi, SGK belgesi ve bu kişiye ait Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesinin il müdürlüğünce onaylı sureti,

(2) Sunulan bilgi ve belgeler ile yerinde yapılan inceleme sonucunda başvurusu uygun görülen bayilere il müdürlükleri tarafından Ek-2'ye göre Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi verilir. Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi iki nüsha olarak düzenlenir, bir örneği il müdürlüğü tarafından dosyada muhafaza edilir, diğer nüshası başvuru sahibine imza karşılığında verilir.

(3) Reçete yazma yetkisine sahip olan yetkili kişinin uygulama yetkisine de sahip olması halinde ayrıca uygulama yetkisi sahibi kişi istihdamı gerekmez.

(4) Bayilik belgesine sahip kişinin bitki koruma bölümü mezunu olması halinde ayrıca bitki koruma bölümümezunu başka bir kişi istihdamı zorunlu değildir. Bu durumda bayi reçete yazma yetkisine sahip bir ziraat mühendisi istihdam eder.

(5) Yetkili bitki koruma ofisi sahiplerine verilecek Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi, yetkili bitki koruma ofisi şartları devam ettiği sürece geçerlidir.

Yetkili bitki koruma ofisinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 11  (1) Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi alan bayiler aşağıdaki yetkilere sahip olurlar.

a) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yaptıkları üreticilerin alan ve/veya numune kontrollerini yaparak zararlıorganizmaların teşhislerini yapabilir ve mücadele amaçlı öneride bulunabilirler.

b) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yaptıkları üreticilere gerekli kayıtları tutmak şartıyla reçete yazabilir, bitki koruma ürünü satabilir ve uygulama yapabilir.

c) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yapmadığı diğer üreticilere bitki koruma ürünü satabilir fakat reçete yazamaz ve uygulama yapamaz.

(2) Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi alan bayiler aşağıdaki sorumlulukları yerine getirirler.

a) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yaptıkları üreticilerin bitki koruma ürünü reçetesi ve uygulama kayıtlarını, sözleşme dosyası ve üretici kayıt defteri kayıtlarını üretici bazında tutar ve belgeleri beş yıl süreyle muhafaza ederler.

b) Yetkili bitki koruma ofisleri, sözleşme yaptıkları üreticilerin kalıntı ve fitotoksite ile ilgili olarak, üretici hatasıhariç, yaptığı öneri ve uygulamadan kaynaklanan her türlü hatadan sorumludurlar.

c) Yetkili bitki koruma ofisleri, en az yirmi beş üretici ile Ek-3'de yer alan örneğe uygun sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme imzaladığı üreticileri ocak-şubat ve haziran-temmuz ayları içerisinde il müdürlüğüne bildirirler.

ç) Yetkili bitki koruma ofisleri, bünyelerinde istihdam ettikleri reçete yazma ve/veya profesyonel uygulayıcıya ait güncel SGK bildirgeleri ile sözleşmeli çalıştığı üretici bilgilerini altı ayda bir Müdürlüğe verir.

d) Yetkili bitki koruma ofisleri, faaliyet alanları ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

e) Yetkili bitki koruma ofisleri, gerektiğinde denetleyici kişilere ilgili her türlü bilgi ve belgeyi göstermekle yükümlüdürler.

f) Yetkili bitki koruma ofisleri sözleşme yaptığı üreticilerin üretici kayıt defterinde yer alan bilgilerin doğruluğundan müştereken sorumludur.

g) Yetkili bitki koruma ofisi, sözleşme yaptığı üreticilerle, herhangi bir nedenden dolayı sözleşmeyi iptal etmesi halinde on iş günü içerisinde il müdürlüğüne bilgi vermeleri gerekmektedir. Yirmi beş üretici zorunluluğu dikkate alınarak sayı yetersizliği durumunda en geç altı ay içerisinde yeni üreticilerle sözleşme yapar.

ğ) Yetkili bitki koruma ofisleri, bünyelerinde istihdam ettikleri bitki koruma ürünü reçete yazma ve/veya profesyonel uygulayıcı yetki belgesine sahip kişilerin değişikliği veya işi bırakmaları halinde on iş günü içerisinde il müdürlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür. Bu kişilerin yerine en geç bir ay içerisinde bitki koruma ürünü reçete yazma ve/veya profesyonel uygulayıcı yetki belgesine sahip kişileri bünyesinde çalıştırırlar.

Bitki koruma ürünü satan bayilerin sorumlulukları

MADDE 12  (1) Bayiler, öncelikle reçetede yazan bitki koruma ürünlerini vermekle yükümlülerdir. Reçetede yazan bitki koruma ürünlerinin bulunmaması durumunda, kayıt düşerek ve sorumluluğunu alarak üreticinin talebi doğrultusunda aynı içerikteki ve aynı tavsiyeyi içeren bir bitki koruma ürününü verebilirler.

(2) Bayiler, reçete yazmaya yetkili kişi tarafından düzenlenen üretici kayıt defterinde yer alan bölümde bitki koruma ürünlerini verdiğini doğrulamak için bitki koruma ürününün verildiği tarihi yazarak adını ve adresini gösteren kaşe ile onaylar.

(3) Bayiler, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere gösterir.

(4) Bayiler, Bakanlık veya Müdürlükçe yapılacak bilgilendirme toplantılarına katılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Kayıtları ile İlgili Hükümler

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

MADDE 13  (1) Ticari amaçlı bitki ve bitkisel ürün üretimi yapılan alanlarda ve bitkisel ürünlerin bulunduğu depolarda, bitki koruma ürünü uygulamaları yetkili kişiler tarafından veya yetkili kişi nezaretinde ve sorumluluğunda yapılır.

Bitki koruma ürünleri uygulaması yapacak kişiler

MADDE 14  (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile bitki koruma ürünü uygulamaları aşağıda belirtilen kişilerce yapılır.

a) Profesyonel uygulayıcılar.

b) Bitkisel üretim yapan kişiler.

Profesyonel uygulayıcı yetki belgesinin düzenlenmesi

MADDE 15  (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları yerdeki Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.

a) Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu,

b) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti,

c) Ek-6'da yer alan taahhütname,

ç) Astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılması sonucu bu işi yapmaya uygun olduğunu gösteren sağlık raporu,

d) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde Genel Müdürlük tarafından oluşturulan web tabanlı bilgisayar programı kullanılarak Ek-4'te yer alan profesyonel uygulayıcılar için Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi iki nüsha olarak düzenlenir. Başvuru dosyası ile düzenlenen belgenin bir örneği Müdürlük tarafından dosyada muhafaza edilir, diğer nüshası başvuru sahibine imza karşılığında verilir.

Bitkisel üretim yapan kişilere yetki belgesinin düzenlenmesi

MADDE 16  (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları yerdeki Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.

a) Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu,

b) Bitkisel üretim yapacağı alan ve yetiştirilen bitkisel ürünler ile ilgili bilgi,

c) Ek-6'da yer alan taahhütname,

ç) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,

d) Bakanlık tarafından öngörülen eğitimlerde verilen Ek-7'de yer alan katılım belgesi.

(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde Genel Müdürlük tarafından oluşturulan web tabanlı bilgisayar programı kullanılarak Ek-5'te yer alan bitkisel üretim yapan kişiler için"Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi" iki nüsha olarak düzenlenir. Başvuru dosyası ile düzenlenen belgenin birörneği Müdürlük tarafından dosyada muhafaza edilir, diğer nüshası başvuru sahibine imza karşılığında verilir.

(3) Bitkisel üretim yapan kişilerin ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni olmaları durumunda kendiüretim alanlarında birinci fıkranın (d) bendi dikkate alınmaksızın bitkisel üretim yapan kişiler için Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi alarak uygulama yapabilirler.

Bitki koruma ürünü uygulamaları ve tutulacak kayıtlar

MADDE 17  (1) Bitki koruma ürününü uygulayan, bitkisel üretim yapan kişiler Ek-8'de, profesyonel uygulayıcılar ise Ek-8 ve Ek-9'da yer alan kayıtları tutarlar.

(2) Uygulamalar, Bakanlık tarafından hazırlanan düzenlemelere, teknik talimatlarda belirtilen tavsiyelere, uygulama zamanı ve dozu ile etiket bilgilerine uygun olarak yapılır.

(3) Uygulama, bitki ve uygulamanın yapılacağı alan ile zararlı organizma göz önünde bulundurularak uygun ruhsatlı bitki koruma ürünü uygulama makinesi ile yapılır.

(4) Uygulayıcılar, üretici kayıt defteri kayıtlarını, bitki koruma ürünleri uygulaması yapılan yerlerle ilgili bilgileri, uygulama tarihlerini, uygulamalarda kullanılan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgileri ve varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmelere ait bilgileri beş yıl süreyle muhafaza eder.

Bitki koruma ürünü uygulayıcılarının sorumlulukları, hakları ve çalışma şartları

MADDE 18  (1) Bitki koruma ürünü uygulayıcıları, reçete zorunluluğu olan bitki ve bitkisel ürünlerdeki bitki koruma ürünü uygulamalarını yetkili kişi tarafından düzenlenmiş reçete olmadan yapamazlar.

(2) Profesyonel uygulayıcılar, bitki koruma ürünü uygulamasını kendileri yapar veya kendi kontrolünde yaptırır. Yaptıkları uygulamalarla ilgili olarak bu Yönetmelikte belirlenen kayıtları tutarlar.

(3) Bitkisel üretim yapan kişiler, sadece sahibi veya kiracısı olduğu kendi üretim alanlarında bitki koruma ürünüuygulaması yaparlar ve bu Yönetmelikte belirlenen kayıtları tutarlar.

(4) Profesyonel uygulayıcılar, Bakanlık veya Müdürlükçe yapılacak bilgilendirme toplantılarına katılırlar.

(5) Bitki koruma ürünü uygulayıcıları, bitki koruma ürününün uygulamasında kullanılacak ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonundan sorumludur.

(6) Bitki koruma ürünü uygulayıcıları, bitki koruma ürünü hazırlama ve uygulama işlerinde; hamile kadınları, on sekiz yaşından küçük çocukları ve hastaları çalıştıramazlar.

(7) Bitki koruma ürünü uygulayıcıları, bitki koruma ürünü uygulanması esnasında koruyucu elbise, eldiven ve maske gibi iş kıyafetleri ve malzemelerini amacına ve talimatına uygun kullanırlar.

(8) Bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında tütün ve tütün ürünleri dahil herhangi bir şey içilmez ve yenilmez.

(9) Profesyonel uygulayıcıların ve yanında bitki koruma ürünü hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanların işe başlamadan önce sağlık raporu almaları zorunludur. Bu raporda; astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılarak bu işi yapmaya uygun oldukları belirtilmiş olmalıdır. Sağlık durumunda değişiklik olması halinde sağlık raporu yenilenir.

(10) Profesyonel uygulayıcılar ve yanında aktif olarak çalışanlar, aktif oldukları sürece iki yılda bir genel sağlık kontrolünden geçirilerek, nörolojik muayeneleri yapılır. Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda sağlığının bozuk olduğu tespit edilenler ile bozulma eğilimi gösterenler, gerekli tedavileri yapılıp sağlıklarına kavuşuncaya kadar bitki koruma ürünü hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz. Sağlık raporunun aslı belge sahibinin kendi dosyasında, onaylı bir sureti ise Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesini aldığı il veya ilçe müdürlüğündeki dosyasında muhafaza edilmek üzere ilgili Müdürlüğe verilir.

(11) Bitki koruma ürünü uygulayıcıları, resmi kontrollerde yaptıkları çalışmalarla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlık veya Müdürlük tarafından görevlendirilen kontrol görevlilerine verirler.

(12) Profesyonel uygulayıcılar, bitki koruma ürünü uygulama işlerini bırakması halinde veya adres değişikliği durumunda otuz gün içerisinde Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesini aldığı Müdürlüğe bilgi verirler.

(13) Yanlış uygulamadan dolayı bir olumsuzluğun meydana gelmesi halinde sorumluluk uygulamayı yapan kişiye aittir.

(14) Profesyonel uygulayıcılar bu Yönetmelikteki sorumluluklarını yerine getirmeleri ve ilgili diğer mevzuatşartlarını taşımak kaydıyla Bakanlık desteklerinden yararlanabilirler.

(15) Bitki koruma ürünü uygulayıcıları Bakanlık tarafından oluşturulacak bitki koruma ürünü uygulaması ile ilgili kayıt sistemi ve düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.

(16) Bitki koruma ürünü uygulayıcıları ihbarı zorunlu olan zararlı organizmaları Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Hassas bölgeler ve sulak alanların korunması

MADDE 19  (1) Su kaynakları civarında bitki koruma ürünü kullanılması halinde sulak alanlar için tehlikeli olmayan bitki koruma ürünü ve düşük sürüklenme sağlayan uygun bitki koruma ürünü uygulama makinesi ve uygulama teknikleri kullanılır.

Üretici kayıt defteri şekli, basımı, dağıtımı ve kullanımına dair esaslar

MADDE 20  (1) 5 inci maddede belirtilen reçete zorunluluğu olan bitki koruma ürünleri ile bitki ve bitkiselürünler için üreticiler tarafından üretici kayıt defteri tutulur.

(2) Üretici kayıt defteri, 14 cm x 21 cm boy ve en ebatlarında olacak şekilde birinci sayfası beyaz, ikinci sayfasıpembe, üçüncü sayfası sarı, dördüncü sayfası mavi renkli olmak üzere dört nüshadan oluşur.

(3) Üretici kayıt defteri, Ek-8'de yer alan örneğe göre Bakanlık veya Müdürlükçe bastırılır.

(4) Üretici kayıt defterlerinin seri numaraları il trafik kodu ve ait olduğu yılın son iki rakamını belirtilecek şekilde basımı ve zimmetli olarak üreticilere dağıtımı, takibi ve izlemesi Müdürlük tarafından yapılır.

(5) Üretici kayıt defteri, her sayfası dört suretten oluşacak şekilde elli sayfalık koçanlar halinde ve her bir koçana ayrı seri numarası verilerek bastırılır.

(6) Müstakil yetiştirilen her ürün ve parsel için ayrı üretici kayıt defteri tutulur.

Üreticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 21  (1) Üretici, kimlik bilgilerini, ürün adı, bitkisel üretim yeri, üretim alanı, ürün hasat tarihi ve miktarı gibi bilgileri üretici kayıt defterine kayıt eder.

(2) Üreticiler bitki ve bitkisel ürünlerdeki bitki koruma ürünü uygulamalarıyla ilgili Ek-8'de yer alan üretici kayıt defteri kayıtlarını tutarlar.

(3) Üretici, reçete zorunluluğu bulunan bitki koruma ürününü reçete ile alır ve Bakanlıktan Bitki KorumaÜrünleri Uygulama Belgesi almış kişiye uygulatır.

(4) Üretici, bitki koruma ürünü uygulamalarıyla ilgili üretici kayıt defterinde yer alan bölümleri işlem sırasına göre ilgili yetkili kişilere imzalatarak kayıtların birer nüshasını ilgililere verir. Daha fazla suret verilmesinin gerekli olduğu durumlarda, her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere ilgili sayfanın fotokopisini tarih, adı ve soyadı bilgilerini içerecek şekilde imzalayarak ilgililere verir.

(5) Üretici, Bakanlıkça veya Müdürlükçe yapılacak olan resmi kontrollerde denetleyici kişilere gerekli kolaylığısağlar. Yapılacak kontrollerde ya da Bakanlık tarafından talep edildiğinde üretici kayıt defterini ve üretim ile ilgili bilgileri denetleyici kişilere verir. Kontrol görevlilerince istenen ürün numunelerinin alınmasına yardımcı olur ve analiz sonucunda tavsiye dışı ve/veya MRL limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı tespiti durumunda ürünlerin hasadı geciktirme, imha gibi tedbirlerin alınmasını temin eder. Bitki koruma ürününün uygulamasında kendinden kaynaklanan pestisit kalıntısı ile ilgili her türlü hatadan sorumludur.

(6) Üretici kayıt defterinde yer alan bilgilerin doğruluğu hususunda üreticinin beyanı esas kabul edilir.

(7) Üreticiler, üretici kayıt defteri düzenlenmesine ilişkin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uyarlar.

(8) Üretici kayıt defteri kayıtlarının bir nüshasını ürününü satın almak isteyen ürün alıcılarına verir.

(9) Üretici, üretici kayıt defterinde yer alan bitki koruma ürünlerinin alındığını gösteren faturalarını ve üretici kayıt defterini beş yıl süreyle muhafaza eder.

(10) Üreticiler, Müdürlükten almış oldukları üretici kayıt defterinden sorumludur. Söz konusu defterin mevzuat dışı veya başkaları tarafından kullanılması halinde sorumluluk tamamen üreticiye aittir.

(11) Üreticiler ihbarı zorunlu olan zararlı organizmaları Bakanlığa bildirirler.

Bitkisel ürün alıcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 22  (1) Bitkisel ürün alıcıları, Bakanlıkça bitki koruma ürünü uygulama kayıtlarının tutulmasızorunluluğu bulunan bitkisel ürün alımlarında üretici kayıt defteri kayıtlarını isterler.

(2) Bitkisel ürün alıcıları, bitkisel ürünün üretici ve üretim yeri orijinine ait geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri temin ederler.

(3) Bitkisel ürün alıcıları, işleme, tasnif veya paketleme yerlerinde ürünü tanımlayan barkod veya kimlik sistemini oluşturup, bu bilgileri ürün ambalajına işlerler.

(4) Bitkisel ürün alıcıları, kontrol görevlilerince denetim amaçlı numune almasını sağlar, kendi sorumluluğundaki işleme, sınıflandırma, paketleme ve depolama aşamasında kullanılan bitki koruma ürünü uygulamalarının kayıtlarınıtutarlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitimlere Dair Hükümler

Eğitim ve bilgilendirme toplantıları

MADDE 23  (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere il müdürlüğü bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlükleri veya ilçe müdürlükleri tarafından eğitim konuları dikkate alınarak her yılın ocak veya temmuz aylarında eğitim düzenlenir.

(2) Bitki koruma ürünlerinin uygulanması ile ilgili olarak yapılacak eğitimler aşağıda listelenen konular hakkında yeterli bilgiyi sağlayacak şekilde düzenlenir.

a) Bitki koruma ürünleri kullanımı ve ilgili mevzuat.

b) Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak uygulayıcı, sakinler, seyredenler, uygulama yapılan alana girenler ve uygulama yapılan maddeleri yiyen veya bu maddelere temas eden kişiler için riskler ve tehlikeler, bunların sigara içme gibi faktörlerle nasıl etkileneceği.

c) Bitki koruma ürünü zehirlenme belirtileri ve ilk yardım önlemleri.

ç) Hedef alınmayan bitkilere, faydalı böceklere, yaban hayatına, biyo-çeşitlilik ve genel olarak çevre için olmaküzere bu riskler ve tehlikelerin nasıl tanımlanacağı ve kontrol edileceği.

d) Uygulayıcıya, diğer insanlara, hedef dışı hayvan ve bitki türlerine, biyo-çeşitlilik ve çevreye minimum riskle sunulacak olan uygulama aletinin kalibrasyonu ve hazırlanma prosedürleri.

e) Uygulama alet-makinelerinin tipleri, ana yapı elemanları, püskürtme kalitesi ve etkili faktörler, alet-makinelerin kullanımı, bakımı ve muhafazası, sürüklenme azaltıcı ilaç uygulama yöntemleri, düşük hacimli ilaç uygulamaları, düşük sürüklenme sağlayan meme tipleri, ilaç uygulaması yapılacak hedefe göre alet-makine seçimi.

f) Kaza sonucu dökülme ve bulaşma hâlinde insan sağlığını ve çevreyi korumak için yapılacak acil eylem uygulamaları.

g) Bitki koruma ürünlerinin kullanımı ve kayıtlarının tutulması.

ğ) Zirai mücadele uygulamalarında alternatif mücadele yöntemleri.

h) Bitki koruma ürünlerinin hatalı kullanımı sonucunda oluşabilecek kalıntı problemi.

(3) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler için düzenlenecek eğitimlere katılmak amacıyla başvurular Müdürlüklere yapılır.

(4) Yapılan eğitim sonunda katılımcılara Ek-7'de yer alan katılım belgesi verilir.

(5) Yapılacak eğitimlerin yeri ve tarihi, Müdürlüklerce en az on beş gün önce ilan edilir.

(6) Bakanlık veya Müdürlükçe, bitki koruma ürünü uygulama belgesine sahip profesyonel uygulayıcılar ve reçete yazma yetkisine sahip kişiler için yapılacak bilgilendirme toplantıları yılda en az bir defa düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Resmi Kontrol ve Yaptırımlar

Bitki koruma ürünü reçetesi ile ilgili resmi kontroller

MADDE 24  (1) Bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisine sahip kişiler, yetkili bitki koruma ofisleri, bitki koruma ürünü satan bayiler ve üreticiler gerektiğinde yapılan işlemlerin mevzuata ve teknik talimatlara uygunluğu konusunda, Bakanlık ve/veya Müdürlükçe denetlenir. Denetimler sırasında reçete ile ilgili istenilen her türlü bilgi ve belge kontrol görevlisine verilir.

(2) Reçete ile ilgili yapılacak denetimlerde;

a) Bitki koruma ürünü reçetesinin yetkili kişi tarafından düzenlenip düzenlenmediği,

b) Reçetede belirlenen bölümlerin tam doldurulup doldurulmadığı,

c) Bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve etiketine uygun tavsiye edilip edilmediği,

ç) Bakanlıkça yasaklanan veya kısıtlama getirilen bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılıp yazılmadığı,

d) Reçete kapsamındaki bitki koruma ürünlerinin zararlı organizmaların görüldüğü ve mücadele edildiği dönemleri içerip içermediği,

e) Reçete yazmakla yetkili kişinin muhafaza etmesi gereken yaptığı tavsiyeyi içeren üretici kayıt defteri nüshasınıbeş yıl saklayıp saklamadığı, göz önünde bulundurulur.

(3) Reçete ile ilgili yapılan kontroller sonucunda Ek-10'da yer alan formdaki bilgiler Genel Müdürlük tarafından oluşturulan web tabanlı programa ocak ve temmuz aylarında olmak üzere altı ayda bir il müdürlüklerince kayıt yapılır.

Bitki koruma ürünü uygulaması ve kayıt ile ilgili resmi kontroller

MADDE 25  (1) Bu Yönetmelik gereğince bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımına yönelik Müdürlük tarafından her türlü tedbir alınır.

(2) Üretici kayıt defteri Bakanlığın belirlediği kontrol ve denetim programı kapsamında Müdürlük tarafından kontrol edilir.

(3) Bakanlık ve/veya Müdürlükçe görevlendirilen resmi kontrol görevlileri tarafından bitki koruma ürünüuygulama yetkisine sahip kişiler, yetkili bitki koruma ofisleri ve üreticilerin uygulama işlemleri, mevzuata, teknik talimatlara ve Bakanlık talimatlarına uygunluğu konusunda denetlenir.

(4) Bitki koruma ürünü uygulama yetkisine sahip kişiler, yetkili bitki koruma ofisleri ve üreticiler denetimlerde gerekli kolaylığı gösterirler, istenilen uygulayıcı sertifikası, üretici kayıt defteri gibi kayıtlara ait her türlü bilgi ve belgeyi verirler ve yapılan uyarılara uyarlar.

(5) Kullanımda olan bitki koruma ürünü uygulama makinesi ve ekipmanları etkinlik, çevre, sağlık ve güvenlik açısından yeterli olup olmadığı konusunda gerekli görülen durumlarda Müdürlük tarafından denetlenir.

(6) Bitki koruma ürünü uygulamalarının denetimi amacıyla Müdürlük, birincil üretim alanlarında bulunan bitki ve bitkisel ürünlerden hasat öncesi veya hasat sırasında hazırlanan kontrol planı çerçevesinde risk esasına göre numune alarak ilgili laboratuvara gönderir.

(7) Hasat öncesi veya hasat sırasında yapılan denetim sonucunda tavsiye dışı veya belirlenen MRL limitlerinüzerinde pestisit kalıntısı tespiti durumunda hasadın geciktirilmesi veya herhangi bir tazminat ödenmeksizin üretici tarafından ürünün imhası sağlanır.

(8) Üretici kayıt defteri kontrolleri sonucunda Ek-10'da yer alan formdaki bilgiler Genel Müdürlük tarafından oluşturulan web tabanlı programa ocak ve temmuz aylarında olmak üzere altı ayda bir il müdürlüklerince kayıt yapılır.

İdari ve cezai yaptırımlar

MADDE 26  (1) Bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılıVeteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 38, 39, 40, 41 ve 42 nci maddelerine ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Reçete yazma, yetkili bitki koruma ofisleri ve uygulayıcı yetkisinin iptali ile ilgili hükümler

MADDE 27  (1) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler ile ilgili;

a) 9 uncu maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak reçete düzenlenmesi,

b) Bitki ve zararlı organizma dikkate alınmadan mücadele dönemi dışında tavsiye içeren reçete düzenlenmesi,

c) Bakanlıkça yasaklanan veya kısıtlama getirilen bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılması,

ç) Reçetede belirtilen bölümlerin boş bırakılması, bilgilerin eksik doldurulması,

d) Bakanlıkça veya Müdürlükçe yapılan bilgilendirme toplantılarına mazeretsiz olarak katılmaması,

hükümlerinden birinin tespiti halinde, reçete yazma yetkisine sahip kişi yazılı olarak uyarılır ve 5996 sayılıKanun'un ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanır. Aynı suçun bir takvim yılı içerisinde tekrarı halinde kişinin reçete yazma yetkisi iptal edilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre reçete yazma yetkisi iptal edilen kişilere dört yıl sonra şartları taşımalarıhalinde yeniden Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi düzenlenir.

(3) Kendi isteği ile Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi iptal edilen kişilerin yeniden Bitki KorumaÜrünü Reçete Yazma Yetki Belgesi talebinde bulunması durumunda herhangi bir şart aranmaksızın Bitki Koruma ÜrünüReçete Yazma Yetki Belgesi yeniden düzenlenir.

(4) Bakanlık veya Müdürlükçe yapılacak olan bilgilendirme toplantılarına mazeretsiz iki yıl üst üste katılmayanların Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi dört yıl süreyle iptal olur.

(5) Verilen iznin dışında faaliyet gösteren uygulayıcı yetkisine sahip kişiler, bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlık talimatlarına aykırı hareket etmeleri halinde iki defa uyarılır. Uyarılara rağmen sonraki denetimlerde de aynıolumsuzlukların tespiti halinde Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi Müdürlük tarafından iptal edilir.

(6) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi iptal edilen kişilere, dört yıl sonra şartları taşımaları halinde yeniden Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi düzenlenir.

(7) Yetkili bitki koruma ofisi, bu Yönetmeliğe aykırı durumların yılda bir kez tespiti halinde Müdürlükçe yazılıolarak uyarılır, aynı takvim yılı içerisinde ikinci kez aykırılık tespit edilmesi halinde Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi ve Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi dört yıl süre ile iptal edilir.

Yetki belgelerinin kaybolması ve/veya tahrip olması durumunda yapılacak işlemler

MADDE 28  (1) Bitki koruma ürünleri uygulama, yetkili bitki koruma ofisi ve reçete yazma yetki belgelerinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması halinde Müdürlükçe Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi, Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi ve Bitki Koruma ÜrünüReçete Yazma Yetki Belgesi yeniden düzenlenir.

Geçici hükümler

MADDE 29  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 20/3/2011 tarihli ve 27880 sayılı ResmîGazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almış olan kişilerin yetkileri devam eder.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almış olan kişilerin yetkileri devam eder.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Müdürlük tarafından üreticilere dağıtılmış olan üretici kayıt defterine sadece örtü altı üretimde olmak üzere 30/6/2015 tarihine kadar üreticiler bitki koruma ürünü kayıtlarını tutabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 30  (1) 20/3/2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki KorumaÜrünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 31  (1) Bu Yönetmelik 1/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Konu İle İlgili Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(34811 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Hizmetleri

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Hizmetleri

Tüm zararlı organizmalara karşı bitkileri ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, besin maddesi dışında bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek (büyüme düzenleyicileri gibi), istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amaçları çerçevesinde, b...

Bitki Koruma Ürünleri Etiket Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünleri Etiket Yönetmeliği

23 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27530 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yara...

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yönetmeliği (15 Şubat 2020)

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yönetmeliği (15 Şubat 2020)

15 Şubat 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31040 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve...

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve kullanımı arasındaki safhalarda ruhsata esas özelliklere sahip olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. ...

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili usu...

Bitki Koruma Ürünlerinin Piyasaya Arzı

Bitki Koruma Ürünlerinin Piyasaya Arzı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN PİYASAYA ARZI Türkiye’ de zirai mücadelede kullanılan Bitki Koruma Ürünleri, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkarılan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre ruhsatlandırılmakta ve piyasaya arz edilmektedir BİTK...

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmaların teşhisini, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin önerilmesini, bitkisel üretim yeri ve depolarda z...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi