• notifications1
  • menü

Bugün : 15 Nisan 2024 Pazartesi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve kullanımı arasındaki safhalarda ruhsata esas özelliklere sahip olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             

Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlıkça ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas kalite, ambalaj, etiket, prospektüs, tanıtım amaçlı afiş, broşür, internet yayını kontrolüne ait usul ve esaslar ile denemeler ve kontrol amaçlı numunelerin alınmasını ve yapılacak analizler sonucundaki uygulamaları kapsar.

             

Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu, 31 inci, 32 nci, 35 inci, 39 uncu ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             

Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

             c) Firma: Bitki koruma ürününün ruhsatına sahip gerçek veya tüzel kişileri,

             ç) Üretim tesisi: Bitki koruma ürünü teknik maddesi veya formülasyon imalatı yapılan yeri,

             d) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, bitki ve bitki kısımlarının istenmeyen gelişmelerini kontrol eden veya önleyen, istenmeyen bitkileri yok eden, bir veya daha fazla aktif maddeyi veya aktif madde, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran maddeler gibi bileşenleri içeren preparatları,

             e) Etiket/Prospektüs: Bitki koruma ürünü ambalajı üzerinde veya içerisinde yapışık veya basılı olarak bulunan veya ürünün ambalajı ile birlikte verilen ürünün tanıtımı, kullanım yer ve şekilleri ile koruma ve muhafaza şartlarına ait bilgi, işaret ve rakamları ihtiva eden kısmı,

             f) Piyasaya arz: Bitki koruma ürünlerinin tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

             g) Piyasaya arz öncesi kontrol: Bitki koruma ürünü üretim tesislerinde üretilmekte olan veya depolanmış bulunan bitki koruma ürünleri ile ithal edilen bitki koruma ürünlerinin gümrüklerden geçişindeki kontrolünü,

             ğ) Piyasa kontrolü: Satışa arz edilen veya satışa hazır bitki koruma ürünlerinden Bakanlığın doğrudan yapacağı denetimler çerçevesinde aldığı numunelerin ve etiketlerinin onaya esas özelliklerini haiz olup olmadıkları hususunda yapılan kontrolü,

             h) Şarj: Üretim tesisinde ekipmanların kapasitesine göre, bitki koruma ürününün spesifikasyonunda belirtilen reçeteye uygun olarak bir defada hazırlanan bitki koruma ürünü miktarını,

             ı) Şikayet kontrolü: Bitki koruma ürünü kullanan gerçek ve tüzel kişilerin bitki koruma ürününün etkisizliği veya zararı hakkında beyan ettikleri şikayet üzerine yapılan kontrolü, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bitki Koruma Ürünlerine İlişkin Kontroller

             

Kontrol konuları

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak aşağıdaki kontroller yapılır:

             a) Piyasaya arz öncesi kontrol,

             b) Piyasa kontrolü,

             c) Şikayet kontrolü.

             

Kontrol zamanı

             MADDE 6 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmeden önce ve piyasadaki kontrolleri, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde veya gerek görüldüğü zamanlarda, şikayet kontrolleri ise şikayetle ilgili müracaatın Genel Müdürlüğe veya Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne yapıldığı tarihi takip eden 15 gün içinde yapılır.

             (2) Genel Müdürlüğün bilgisi dışında şikayet nedeniyle yapılan kontroller sonucunda tespit edilen bilgi ve belgeleri içeren rapor, yapılan kontrolün tamamlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

            

 Kontrollerde aranacak hususlar

             MADDE 7 – (1) Bitki koruma ürünü kontrollerinde aşağıdaki hususlar aranır.

             a) Bitki koruma ürününün ruhsatlı olup olmadığı,

             b) Bitki koruma ürünlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin Bakanlıkça uygun bulunan spesifikasyonundaverilen değerlere uygunluğu,

             c) Etiketinin veya prospektüsünün Bakanlıkça onaylı etiketine uygunluğu,

             ç) Bitki koruma ürününün son kullanım tarihinin geçip geçmediği,

             d) Bitki koruma ürününün tanıtılması amacı ile yapılan ve Bakanlıkça onaylı etiketindeki bilgilerden farklı bilgileri taşıyan ve yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı veya görsel yayınların bulunup bulunmadığı,

             e) Tavsiye edildiği bitki ve bitkisel ürünlere karşı olumsuz etkisi,

             f) Tavsiye edildiği zararlı organizmalara karşı etkisizlik veya etki düşüklüğü,

             g) Satışa sunulmuş olan bitki koruma ürününün sahte veya kaçak olup olmadığı.

             

Kontrol yapacak kuruluşlar

             MADDE 8 – (1) Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak yapılacak kontroller; Genel Müdürlük veya Genel Müdürlüğün görevlendireceği il müdürlüğü bitki koruma şube müdürlükleri ile ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.

             

Kontrollerde görevlendirilecek kişiler

             MADDE 9 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmeden önce, piyasadaki ve şikâyet üzerine yapılan kontrolleri, Genel Müdürlük veya il/ilçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerler tarafından yapılır.

             (2) Kontrol yapacak ekipler en az iki kişiden oluşur.

             Gizlilik

             MADDE 10 – (1) Kontrol işlemi sonuçlanıp Genel Müdürlükçe ilgilisine duyuruluncaya kadar analiz, biyolojik etkinlik denemeleri ile diğer bütün işlemler ve sonuçlar gizli tutulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

             

Kontrollerde görevlendirilen Bakanlık personelinin yetki ve sorumlulukları

             MADDE 11 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmeden önce, piyasadaki veya şikâyet üzerine yapılan kontrollerde görevlendirilen Bakanlık elemanları;

             a) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak kontrolün yapılması,

             b) Bakanlık talimatlarının dikkate alınması,

             c) Usulüne uygun olarak numunenin alınması,

             ç) İlgili raporların ve tutanakların eksiksiz düzenlenmesi,

             d) Kontrol işlemleri sonuçlanıncaya ve bu sonuçların ilgililere yazılı olarak tebliğine kadar bütün işlemlerin gizli tutulması,

             ile yükümlüdür. 

            

 Analiz ve biyolojik etkinlik deneme kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları

             MADDE 12 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kalite kontrol analizlerini yapacak kuruluşlar ile etkinlik vefitotoksisite kontrolü amacıyla biyolojik etkinlik denemelerini yapacak kuruluşlar,

             a) Kalite kontrol amacıyla yapılacak analizleri, etkinlik ve fitotoksisite kontrolü amacıyla yapılacak biyolojik etkinlik denemelerinin bu Yönetmelikte belirtilen kriterlerin dikkate alınarak belirtilen süreler içerisinde yapılması,

             b) İlgili raporların ve tutanakların eksiksiz düzenlenmesi,

             c) Kontrol işlemleri sonuçlanıncaya ve bu sonuçların ilgililere yazılı olarak tebliğine kadar bütün işlemlerin gizli tutulması,

             ç) Bitki koruma ürünleri ile ilgili yapılan işlemleri içeren kayıtların en az beş yıl süreyle saklanması,

             ile yükümlüdür.

             

Firmaların yetki ve sorumlulukları

             MADDE 13 – (1) Piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin ruhsatına sahip firmalar,

             a) Ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin bu Yönetmelik ile bitki koruma ürünlerine ilişkin diğer mevzuata uygun olarak piyasaya arz edilmesi ve piyasada yeterli miktarda bulunmalarının sağlanması,

             b) Bakanlıkça istenilen her türlü bilginin zamanında verilmesi,

             c) Uygulanan yaptırımların belirtilen süre içerisinde yerine getirilmesi,

             ç) Ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilgili üreticilere ve bayilere gerekli teknik hizmetin verilmesi,

             d) Kontrolle ilgili her türlü bilgi ve belgenin denetim elemanlarına gösterilmesi ve verilmesi,

             e) İmal, ithal veya ihraç edilen, depolanan veya pazara sunulan bitki koruma ürünlerine ait kayıtların en az 5 yıl süreyle saklanması,

             ile yükümlüdür.

           

 Bayilerin yetki ve sorumlulukları

             MADDE 14 – (1) Bitki koruma ürünlerinin satışını yapmaya yetkili kişiler,

             a) Bitki koruma ürünlerinin satışının, bu Yönetmelik ile bitki koruma ürünlerine ilişkin diğer mevzuata uygun olarak yapılması,

             b) Kontrole ilişkin her türlü bilgi ve belgenin denetim elemanlarına gösterilmesi ve verilmesi,

             c) Satışın yapıldığı bitki koruma ürünlerine ait kayıtların en az 5 yıl süreyle saklanması, ile yükümlüdürler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Numuneye İlişkin Hükümler

             

Numune alma yetkisi

             MADDE 15 – (1) Kontrol amacıyla alınacak bitki koruma ürünü numuneleri, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen il müdürlüğü bitki koruma şube müdürlüklerinde veya ilçe müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar tarafından alınır.

            

 Numunenin alınacağı yerler ve alınma şekli

             MADDE 16 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kontrolü amacıyla alınacak numuneler gümrüklerden, fabrikaların üretim ünitesinden veya fabrika depolarından, firma veya bayilerin satış yerleri ile depolarından veya şikâyetçiden alınır.

             (2) Alınacak numuneler usulüne uygun üretilmiş veya depolanmış, kullanım sürelerini doldurmamış orijinal ambalajlardan alınır.

             (3) Şikâyete konu olan bitki koruma ürünlerinde, imal tarihi ve şarj numarası aynı olan veya bulunamaması halinde yine aynı imal tarihli fakat en yakın şarj numarasını taşıyan orijinal ambalajlardan alınır.

            

 Numune sayısı ve miktarı

             MADDE 17 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kalite kontrol analizinin yapılması amacıyla, alınacak numunelerin miktarları Genel Müdürlükçe belirlenir.

             (2) Bitki koruma ürünleri ile ilgili etiket kontrollerinde, Bakanlıkça en son tasdikli örnek etiketine uygun olmadığı tespit edilen bitki koruma ürününden iki adet örnek alınır.

             Numunelerin mühürlenmesi ve tutanakların düzenlenmesi

             MADDE 18 – (1) Kontrol amacıyla 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen miktarlara göre alınmış olan numuneler mühürlenir.

             (2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Bitki Koruma Ürünü Numune Alma Tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir.

             (3) Tutanaklar, kontrole yetkili görevliler ve numunenin alındığı yerin ilgilisi tarafından imzalanır. İlgilinin imzadan kaçınması halinde, durum tutanağa kaydedilir.

             (4) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya sunulmasından önce, piyasadaki ve şikayet üzerine yapılan kontrollerde hazırlanan mühürlenmiş numune torbasının içinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Bitki Koruma Ürünü Numune Alma Tutanağı’nın bir nüshası ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Bitki Koruma Ürünü Numune Tanıtım Belgesi ile bitki koruma ürünü numunesi bulunur.

             

Numune ve tutanakların gönderilmesi

             MADDE 19 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya sunulmasından önce, piyasadaki ve şikâyet üzerine yapılan kontrollerde üç nüsha olarak düzenlenen bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Bitki Koruma Ürünü Numune Alma Tutanağı’nın bir nüshası üst yazı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

             (2) Mühürlenmiş olan numunelerden iki tanesi analizin yapılacağı Bakanlık referans laboratuarına gönderilir. Mühürlü numunenin bir tanesi ise numunenin alındığı yerin sorumlusuna teslim edilir.

             (3) Şikâyet kontrolü amacıyla yapılacak analizler sonucunda, ürünün ruhsata esas spesifikasyonuna uygun bulunması halinde şikayetin nedeninin anlaşılabilmesi amacıyla, şikayete konu bitki koruma ürünü numunesi ruhsatlı olduğu ürün veya ürünlerde biyolojik etkinlik denemesinin yapılması için Genel Müdürlükçe biyolojik etkinlik denemeleri konusunda referans kuruluş olarak kabul edilen Bakanlık araştırma enstitülerine gönderilir.

             (4) Etiket kontrolü amacıyla numune alınırken bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Bitki Koruma Ürünü Etiket Kontrol Tutanağı’ndan iki nüsha düzenlenir. Etiketi uygun görülmeyen bitki koruma ürününden alınacak iki adet etiketli orijinal ambalaj iki ayrı torbaya konularak mühürlenir. Etiketli orijinal ambalajlardan bir tanesi numunenin alındığı işyerinde, diğeri ise değerlendirilmek üzere tutanakla birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

            

 Numune ücreti

             MADDE 20 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmesinden önce piyasadaki ve şikayet üzerine yapılan kontrollerde alınan numuneler için ücret ödenmez.

             (2) Kontrol amacıyla bayilerden alınan numunelerin maddi tutarı, numunesi alınan bitki koruma ürününün ruhsatına sahip olan firmaya aittir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Analiz ve Biyolojik Etkinlik Denemeleri

             

Analiz ve biyolojik etkinlik deneme kuruluşları

             MADDE 21 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kontrol amaçlı kalite kontrol analizleri Bakanlıkça referans kuruluş olarak kabul edilen Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile İstanbul İl Müdürlüğü Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Laboratuarınca, biyolojik etkinlik denemeleri ise Bakanlık araştırma enstitülerince yapılır.

             (2) Kalite kontrol analizleri ile biyolojik etkinlik denemelerinin belirtilen referans kuruluşlarda yapılamaması durumunda Genel Müdürlüğün uygun göreceği diğer kuruluşlarda da yapılabilir.

             

Analizlerde tespit edilecek özellikler

             MADDE 22 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kalitesinin kontrolü amacıyla yapılan fiziksel ve kimyasal analizlerde, Bakanlıkça uygun görülen spesifikasyonunda ve  bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Bitki Koruma Ürünlerinin Kalite Kontrolü Amacıyla Yapılacak Fiziksel ve Kimyasal Analizlerinde Tespit Edilecek Özellikler’debelirtilen hususlar tespit edilir.

             (2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Bitki Koruma Ürünlerinin Kalite Kontrolü Amacıyla Yapılacak Fiziksel ve Kimyasal Analizlerinde Tespit Edilecek Özellikler’de belirtilmeyen formülasyonlar için bitki koruma ürününün ruhsatına esas spesifikasyonuna göre analiz yapılır.

             

Analiz süresi

             MADDE 23 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kalitesinin kontrolü amacıyla yapılacak analizlerin süresi; şikayetkontrolünde, bitki koruma ürünü numunesinin analizi yapacak kuruluşa ulaşmasından itibaren bitki koruma ürünü numunesinin son kullanım tarihi gözönünde bulundurulmak kaydıyla en fazla onbeş gün; piyasa kontrolünde ise numunenin kuruluşa ulaştırılmasından sonra en fazla bir aydır.

             

Analizlerde ve biyolojik etkinlik denemelerinde öncelik

             MADDE 24 – (1) Bitki koruma ürünlerinin şikayet kontrolü amacıyla yapılacak kalite kontrol analizlerinde ve biyolojik etkinlik denemelerinde öncelik sağlanır.

             

Analiz ve denemelerin yapılamaması

             MADDE 25 – (1) Kalite kontrolü amaçlı analiz veya etkinlik kontrolü için yapılacak biyolojik etkinlik denemelerinin herhangi bir nedenle yapılamaması halinde, söz konusu bitki koruma ürününün son kullanım tarihi de göz önünde bulundurularak süresi içerisinde görevli kuruluş tarafından nedenleri ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir.

             

Müşterek analiz

             MADDE 26 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmesinden önce, piyasadaki ve şikayet üzerine yapılan kontrol amaçlı analiz sonuçlarına, ruhsata sahip firma tarafından itiraz edilmesi, itirazda sunulan teknik görüşün uygun bulunması ve firmanın da talep etmesi halinde söz konusu bitki koruma ürünü için firma yetkilisinin katılımıyla müşterek analiz yapılır.

             (2) Müşterek analizlerde, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen gerekli analiz ücreti müşterek analizin yapılacağı kuruluşa müşterek analiz talep eden firma tarafından ödenir.

             (3) Gerekli analiz ücretinin ilgili kuruma ödenmemesi halinde müşterek analiz yapılmaz.

            

 Hazırlanan raporların gönderilmesi

             MADDE 27 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kalitesinin kontrolü amacıyla yapılan analiz sonucunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Bitki Koruma Ürünleri Kalite Kontrol Analiz Raporu düzenlenerek, analizi yapan kurum tarafından değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

             (2) Yeterli biyolojik etki göstermeyen veya tavsiye edildiği bitkisel ürünler için olumsuz etki yaptığı veya etki düşüklüğünün tespit edildiği bitki koruma ürünlerine ait biyolojik etkinlik denemesi yapan araştırma enstitüsü müdürlüğünce düzenlenen rapor, değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Uygulanacak Toleranslar, Tolerans Kriterleri ve Sonuçların Değerlendirilmesi

             

Kimyasal analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde uygulanacak toleranslar

             MADDE 28 – (1) Kalite kontrolü amacıyla analizi yapılan bitki koruma ürünlerine ait aktif madde miktarlarındaki farklılıklar için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 Aktif Madde Miktarı Sapmalarında Uygulanacak Tolerans Tablosu’ndaki tolerans değerleri uygulanır.

             

Toleransların uygulanma kriterleri

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 Aktif Madde Miktarı Sapmalarında Uygulanacak Tolerans Tablosu’nda belirtilen tolerans değerlerinin uygulanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınır.

             a) Toleranslar, formülasyon halindeki bitki koruma ürünlerine uygulanır.

             b) Zirai mücadele amacıyla doğrudan kullanılan teknik maddeler için, ruhsata esas spesifikasyonlarda aktif madde için verilen safiyet oranı aranır.

             c) Toleranslar, bitki koruma ürünlerinden nokta veya paçal olarak alınan numunenin analiz sonuçlarına uygulanır. Kontrol amacıyla değişik şarjlardan alınan bitki koruma ürünü numunelerinin her biri ayrı değerlendirilir.

             

Kimyasal özelliklerde tolerans dışı sapmaların değerlendirilmesi

             MADDE 30 – (1) Kontrol amacıyla alınan bitki koruma ürünü numunelerinde; aktif madde miktarındaki sapmaların değerlendirilmesinde, bitki koruma ürünü numunesindeki aktif maddenin yüzde miktarına bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 Aktif Madde Miktarı Sapmalarında Uygulanacak Tolerans Tablosu’nda belirtilen tolerans değerleri uygulanır.

             (2)  pH değerlerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki işlemler uygulanır.

             a) Bitki koruma ürününün Bakanlıkça uygun görülen spesifikasyonundaki pH değeri iki değer aralığında verilmiş olması halinde, bitki koruma ürününün kalite kontrol analizi sonucunda bulunan pH değeri, Bakanlıkça uygun görülen spesifikasyonunda verilen değerler arasında olması gerekir.

             b) Bitki koruma ürününün pH değeri Bakanlıkça uygun görülen spesifikasyonunda tek değer olarak verilmiş olması halinde kalite kontrol analizi sonucunda tespit edilen pH değeri için ±1 tolerans uygulanır.

             c) Reaksiyonu asidite ve alkalinite olarak verilen bitki koruma ürünlerine tolerans uygulanmaz. Bu bitki koruma ürününün spesifikasyonunda verilen değerler esas alınır.

            

 Fiziksel özelliklerdeki sapmaların değerlendirilmesi

             MADDE 31 – (1) Kalite kontrolü amacıyla analiz yapılan bitki koruma ürünlerinin fiziksel özelliklerindeki sapmalar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-7 Bitki Koruma Ürünlerinin Kalite Kontrol Amacıyla Yapılan Analizleri Sonucunda Tespit Edilen Fiziksel Özelliklerindeki Sapmaların Değerlendirmesinde Dikkate Alınacak Kriter Tablosu’nda belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.

             

Değerlendirme kriterleri belirtilmemiş bitki koruma ürünleri

             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte değerlendirme kriterleri belirtilmeyen formülasyona sahip bitki koruma ürünlerinin, kalite kontrol analiz sonuçları Bakanlıkça uygun görülen spesifikasyona göre değerlendirilir.

             (2) Bakanlıkça yapılan safsızlık kontrollerinde, bitki koruma ürününün ruhsata esas spesifikasyonundakideğerler ile aynı değerlerde olması gerekir.

             (3) Tespit edilen safsızlığın insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilmesi ve bu çalışmaların Bakanlıkça uygun görülmesi halinde söz konusu bitki koruma ürününün analize alınan şarjının kullanımı durdurulur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yapılacak İşlemler ve İdari Yaptırımlar

             

Etkisizlik veya olumsuz etkide yapılacak işlemler

             MADDE 33 – (1) Tavsiye edildiği zararlı organizmaya yeterli biyolojik etkiyi göstermeyen veya bitkilerde olumsuz etki meydana getiren bitki koruma ürünleri için öncelikle bitki koruma ürününün tavsiyesine uygun kullanılıp kullanılmadığı yönünde durum tespiti yapılır. Gerek görülmesi halinde kalite kontrol amacıyla fiziksel ve kimyasal analizleri yapılır. Kalite kontrol analiz sonucunda tespit edilen fiziksel ve kimyasal özelliklerin Bakanlıkça uygun bulunmuş olan ruhsata esas spesifikasyonuna uygun çıkması halinde söz konusu bitki koruma ürünü standart deneme metoduna göre Bakanlıkça biyolojik etkinlik denemelerine tabi tutulur.

             (2) Biyolojik etkinlik denemelerinde, söz konusu bitki koruma ürününün kalite kontrol analizi yapılan şarjına ait numune bulunmaması halinde, bu bitki koruma ürününün başka şarjı denenir.

             

Değerlendirme sonucuna göre yapılacak işlemler

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kalite kontrol analizleri sonucunda Bakanlıkça uygun bulunan ruhsata esas spesifikasyonuna göre farklılık tespit edilen bitki koruma ürünleri için, kalite kontrol analizi yapılan numunenin aynı imal tarih ve şarj numarasını taşıyanların tamamı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-8 Bitki Koruma Ürünü Yediemin Tutanağı düzenlenerek yediemine alınır, Bakanlıkça firmasından onbeş gün içerisinde teknik görüşü istenir. Gerek görülmesi halinde müşterek analize alınır. Yapılacak müşterek analiz sonucunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-9 Bitki Koruma Ürünleri Müşterek Analiz Raporu düzenlenir.

             (2) Müşterek analiz sonucunda firma itirazının uygun bulunması halinde yediemin kararı kaldırılarak bitki koruma ürününün satışına izin verilir.

             (3) Bitki koruma ürünlerinin tavsiye edildiği zararlı organizmalarla mücadeleyi başarısız kılacak derecede etkisizlik göstermesi veya bitki ve bitkisel ürünlerde olumsuz etkiye neden olması durumunda, yapılacak kalite kontrolü amaçlı analiz ve biyolojik etkinlik denemesi ile yapılacak incelemeler tamamlanıncaya kadar satışları, Bakanlıkça kısmen veya tamamen durdurulur. İncelemelerin tamamlanmasından sonra yapılacak değerlendirme sonucuna göre, gerektiğinde bitki koruma ürününün satış durdurma kararı kaldırılır veya söz konusu tavsiye iptal edilir.

             

Etiketi uygun olmayan bitki koruma ürünlerine yapılacak işlemler

             MADDE 35 – (1) Bakanlıkça onaylı etiketinin dışında farklı bir tavsiye içeren etiket veya ambalajla satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin ruhsatları iptal edilir.

             (2) 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak onaylanmış etiketinden farklı olarak satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin satışları durdurulur. Piyasada bulunan hatalı etiketler firmasınca otuz gün içerisinde düzeltilir.

             (3) Bir bitki koruma ürününün tanıtılması amacı ile yapılan ve Bakanlıkça onaylı etiketindeki bilgilerden farklı bilgileri taşıyan ve yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı veya görsel yayınlar yapılamaz.

             (4) Bitki koruma ürünü onayı olmadığı halde, etiketlerinde veya reklam yayınlarında bitki koruma ürünü gibi tavsiye edilen ürünlerin piyasada satışına izin verilmez.

             

Bitki koruma ürünü ruhsat iptalinde yapılacak işlemler

             MADDE 36 – (1) Bakanlıkça ruhsatı iptal edilen bitki koruma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve satışı durdurulur.

             (2) İmalatı, ithalatı ve satışı durdurulan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi Genel Müdürlükçe firmasına ve Bakanlık il müdürlüklerine bildirilir.

             

İdari yaptırımlar

             MADDE 37 – (1) Bitki koruma ürünleri kontrolleri ile ilgili yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Bitki koruma ürünlerinin kalite kontrolü amacıyla yapılan analiz sonuçlarının bu Yönetmelik hükümlerine göre farklı bulunması halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir. Hatalı bitki koruma ürünlerinin ilgili serileri onay sahibi tarafından piyasadan toplatılır ve imha edilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ürünün piyasadan toplatılmaması hâlinde, ruhsat sahibine ayrıca aynı bentte belirtilen tutarda idari para cezası verilir.

             b) Kontrol amacıyla yapılan analiz sonucuna göre bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkranın (a) bendine göre yaptırım uygulanan bitki koruma ürünü için uygulanan yaptırımın iki yıl içerisinde tekrarı halinde o preparatın ruhsatı iptal edilir. İki yıldan sonra tekrarı halinde aynı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir. Tekrarı halinde ise ruhsat iptal edilir. 

             c) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen idari para cezası verilir. Fiilin, ticarî reklâm ve ilân yoluyla gerçekleşmesi hâlinde 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı hareket edenler hakkındaki ceza hükümleri uygulanır.

             ç) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünlerinden birini taklit etmek suretiyle sahtesini üreterek piyasaya arz edenlere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen yaptırım uygulanır.

             d) Bitki koruma ürünlerinin Bakanlıktan ruhsat alınmadan ithal edenlere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir. Satan ve bulunduranlara aynı bentte belirtilen idari para cezası uygulanır. Bitki koruma ürünlerini kaçak olarakülkeye  soktuğu tespit edilenler hakkında,  21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla  Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve bitki koruma ürünlerinin imha edilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

             e) 35 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 38 – (1) 22/6/1995 tarihli ve 22321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Eklerini görmek için tıklayınız

 

Kaynak : http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14987&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=bitki

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(62785 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Hizmetleri

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Hizmetleri

Tüm zararlı organizmalara karşı bitkileri ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, besin maddesi dışında bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek (büyüme düzenleyicileri gibi), istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amaçları çerçevesinde, b...

Bitki Koruma Ürünleri Etiket Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünleri Etiket Yönetmeliği

23 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27530 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yara...

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yönetmeliği (15 Şubat 2020)

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yönetmeliği (15 Şubat 2020)

15 Şubat 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31040 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve...

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve kullanımı arasındaki safhalarda ruhsata esas özelliklere sahip olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. ...

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili usu...

Bitki Koruma Ürünlerinin Piyasaya Arzı

Bitki Koruma Ürünlerinin Piyasaya Arzı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN PİYASAYA ARZI Türkiye’ de zirai mücadelede kullanılan Bitki Koruma Ürünleri, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkarılan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre ruhsatlandırılmakta ve piyasaya arz edilmektedir BİTK...

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmaların teşhisini, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin önerilmesini, bitkisel üretim yeri ve depolarda z...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi