• notifications1
  • menü

Bugün : 12 Haziran 2024 Çarşamba

Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27413

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerinin tarla, bahçe veya bağlar ile ürünlerin saklandığı yerlerde uygulanmasında kullanıcıların, bitkilerin, hayvanların ve çevrenin korunması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerini zirai mücadele amaçlı tarla, bahçe veya bağlar ile depolarda kullanan kişiler ile bunların eğitimi, belgelendirilmesi, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetimi ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununun 32 ve 38 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Bitki koruma ürünü: Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları,

c) Bitki koruma ürünü uygulama aksesuarları: Bitki koruma ürünü uygulama aletine, bu aletin iyi çalışması için monte edilmiş meme, manometre, süzgeç ve tank temizleme aygıtlarını,

ç) Bitki koruma ürünü uygulama aleti: Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü içeren ürünlerin uygulanması için özel olarak tasarlanmış herhangi bir aleti,

d) Bitkisel üretim yapan kişi: Aile ziraatı dışında bitkisel üretim yapan ve bunları ticari amaçlı pazarlayan kişiyi,

e) Bitkisel ürün: Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki tanımına girmeyen ürünleri,

f) Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerini,

ğ) Kalibrasyon: Zirai mücadele uygulamaları için preparat olarak verilen bir dozun en iyi etkiyi gösterecek şekilde ve bitki sahasına üniform olarak uygulanması için ekipmanlardaki püskürtme sisteminin ayar edilmesini,

h) Kullanım: Bir bitki koruma ürünü ile yapılan depolama, temas, seyreltme, karıştırma ve uygulama gibi tüm faaliyetleri,

ı) Profesyonel kullanıcı: Bakanlıktan bitki koruma ürünü uygulama yetkisi almış ziraat mühendisleri, ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerini,

i) Uygulama: Zirai mücadelede kullanılan bitki koruma ürünleri ile tarla, bahçe veya bağda zararlı organizmalara karşı yapılan mücadeleyi,

j) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

k) Zirai mücadele: Bitki ve bitkisel ürünlerde ürün kayıplarına neden olan zararlı organizmaların zararını önlemek amacı ile yapılan her türlü faaliyeti

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin Alma ve Başvuru Şartları

Bitki koruma ürünü uygulaması yapacak kişiler

MADDE 5 - (1) Bitki koruma ürünü uygulamaları aşağıda belirtilen kişilerce yapılır.

a) Profesyonel kullanıcılar,

b) Bitkisel üretim yapan kişiler.

İzin alma zorunluluğu

MADDE 6 - (1) Bitkisel üretim yapılan alanlarda, bitki koruma ürünü uygulamalarının, Bakanlıktan Ek-1 ve Ek-2 de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almış olan yetkili kişiler tarafından yapılması zorunludur.

Profesyonel kullanıcılara bitki koruma ürünleri uygulama yetkisinin verilmesi

MADDE 7 - (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları il veya ilçe müdürlüğüne müracaat eder.

a) Başvuru sahibinin TC kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu,

b) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti,

c) Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına dair başvuru sahibi tarafından verilecek taahhütname,

ç) Astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığının ve kanda kolinesteraz enzim seviyesinin ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılması sonucu bu işi yapmaya uygun olduklarının belirlendiği sağlık raporu,

d) 2 adet fotoğraf.

(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde Ek-1 de yer alan "Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi" il veya ilçe müdürlüğünce iki nüsha düzenlenir. Başvuru dosyası ile düzenlenen belgenin bir örneği il veya ilçe müdürlüğünce saklanır, diğer nüshası başvuru sahibine imza karşılığında verilir.

Bitkisel üretim yapan kişilere bitki koruma ürünleri uygulama yetkisinin verilmesi

MADDE 8 - (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları il veya ilçe müdürlüğüne müracaat eder.

a) Başvuru sahibinin TC kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu,

b) Bitkisel üretim yapacağı alan ve yetiştirilen bitkisel ürün ile ilgili bilgi,

c) Bakanlık tarafından verilen eğitim ve yapılan değerlendirme sonucunda Ek-4 de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi Yeterlilik Belgesi,

ç) Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına, kendi üretim alanı dışında başka bir yerde ilaçlama yapmayacağına dair başvuru sahibi tarafından verilecek taahhütname,

(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde Ek-2 de yer alan "Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi" il veya ilçe müdürlüğünce iki nüsha düzenlenir. Başvuru dosyası ile düzenlenen belgenin bir örneği il veya ilçe müdürlüğünce saklanır, diğer nüshası başvuru sahibine imza karşılığında verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması

MADDE 9 - (1) Zirai mücadele amaçlı yapılacak bitki koruma ürünü uygulamalarında Bakanlıktan ruhsat almış ve reçete karşılığı satılan bitki koruma ürünlerinin, uygulama dozu ve zamanı ile teknik talimatlarda belirtilen tavsiyelerine ya da Bakanlık tarafından hazırlanan yayınlara uygun kullanılması zorunludur. Çelişkili durumlarla karşılaşıldığında ise Bakanlık tarafından yayımlanan Zirai Mücadele Teknik Talimatları esas alınır.

(2) Bitki koruma ürünleri daima orijinal ambalajlarında bulundurulur.

(3) Sürüklenmeye sebep olacak derecede rüzgarlı havalarda, öğle sıcağında ve yağışlı havalarda bitki koruma ürünleri uygulaması yapılmaz.

(4) Çevrenin korunması için bitki koruma ürünlerinin akarsulara, göllere, otlaklara ve hayvanların yaşadığı yerlere bulaşmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler alınır.

(5) Boş bitki koruma ürünlerinin ambalajları çevreye atılmaz, bitki koruma ürünlerinin atıkları akarsu ve göllere dökülmez ve uygulama aletleri bu sularda yıkanmaz.

(6) Uygulama Bakanlıktan ruhsat almış alet ve makinelerle yapılır.

Çalışma şartları

MADDE 10 - (1) Bitki koruma ürünlerinin hazırlama ve uygulama işlerinde; hamile kadınlar, onsekiz yaşından küçük çocuklar, hasta ve hastalıklı olanlar çalıştırılamaz.

(2) Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanılması zorunludur.

(3) Bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında herhangi bir şey yenilmemesi ve içilmemesi zorunludur.

(4) Çalışma esnasında iş kıyafetlerinin ve koruyucu malzemelerin amacına ve talimatına uygun olarak kullanılması zorunludur.

Çalışanların sağlık kontrolleri

MADDE 11 - (1) Bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde fiilen çalışacak olanların işe başlamadan önce sağlık raporu alması zorunludur. Bu raporda; astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile kanda kolinesteraz enzim seviyesinin ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılarak bu işi yapmaya uygun olduklarının belirlenmesi zorunludur.

(2) Bitki koruma ürünü uygulaması yapan yetkili kişilerin bu işte çalışmaları süresince de yılda bir defa genel sağlık kontrolünden geçirilerek, nörolojik muayenelerinin yapılması ve kanlarında kolinesteraz enzim seviyelerinin ölçülmesi zorunludur.

(3) Yapılan muayene ve ölçümler sonucunda sağlığının bozuk olduğu tespit edilenler ile bozulma eğilimi gösterenler, gerekli tedaviler yapılıp sağlıklarına kavuşuncaya kadar bitki koruma ürünleri hazırlama ve uygulama işlerinde çalıştırılamaz.

Tutulacak kayıt ve raporlar

MADDE 12 - (1) Bitki koruma ürünleri uygulaması yapan, Bakanlıktan yetki almış kişiler tutacakları bir dosyada;

a) Göreve başlarken bu işte çalışmasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporunu,

b) Yıllık sağlık kontrollerine ait raporlarını,

muhafaza eder.

(2) Bakanlıktan yetki almış kişiler, bitki koruma ürünleri uygulaması yapılan yerlerle ilgili bilgileri, uygulama tarihlerini, uygulamalarda kullanılan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgileri ve varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmeleri Ek-3 de yer alan Zirai Mücadele İşlem Formunu doldurarak ayrı bir dosyada muhafaza eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

Profesyonel kullanıcıların sorumlulukları

MADDE 13 - (1) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptırır. Bu konuda il ve ilçe müdürlükleri yardımcı olur.

(2) Bitki koruma ürünü uygulamalarını kendileri yapar.

(3) Bitki koruma ürünleri uygulama işlerini bırakması halinde veya adres değişikliği durumunda il müdürlüklerine 30 gün içerisinde bilgi vermek zorundadır.

(4) Yapılan uygulamaların kayıtlarını tutar.

(5) Gerektiğinde yaptıkları uygulamaların denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi il/ilçe müdürlüklerince görevlendirilen denetleyici kişilere göstermek zorundadır.

(6) Bitki koruma ürünlerinin bulundurulması, uygulama öncesi hazırlanması, uygulanması, yapılan uygulama sonrası kullanılan alet ve ekipmanın temizlenmesi ve uygulama sonrası kalan karışımla ilgili insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde istenmeyen bulaşmaları önlemek amacıyla gerekli önlemleri alır.

Bitkisel üretim yapan kişilerin sorumlulukları

MADDE 14 - (1) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve kalibrasyonunu her yıl yaptırır. Bu konuda il ve ilçe müdürlükleri yardımcı olur.

(2) Yapılan uygulamaların kayıtlarını tutar.

(3) Sadece kendisine ait olan üretim alanında bitki koruma ürünü uygulaması yapar.

(4) Gerektiğinde yaptıkları uygulamaların denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi il/ilçe müdürlüklerince görevlendirilen denetleyici kişilere göstermek zorundadır.

(5) Bitki koruma ürünlerinin bulundurulması, uygulama öncesi hazırlanması, uygulanması, yapılan uygulama sonrası kullanılan alet ve ekipmanın temizlenmesi ve uygulama sonrası kalan karışımla ilgili insan ve çevre sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde istenmeyen bulaşmaları önlemek amacıyla gerekli önlemleri alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sulak Alanların Korunması, Hassas Bölgeler

Sulak alanların korunması

MADDE 15 - (1) Su kaynakları civarında bitki koruma ürünü kullanılması halinde;

a) Sulak alanlar için tehlikeli olmayan bitki koruma ürünleri kullanılır.

b) Düşük hızlı sürüklenmeli uygulama aleti kullanımı dahil olmak üzere en etkin uygulama teknikleri kullanılır.

Hassas bölgeler

MADDE 16 - (1) Gerekli hijyen ve halk sağlığı gereksinimlerini göz önünde bulundurmak suretiyle parklar, halka açık bahçeler, spor sahaları, okul ve anaokulu bahçeleri gibi kamusal alanlar veya hassas nüfusun kullandığı alanlarda bitki koruma ürünlerinin kullanımı il/ilçe müdürlüklerince ya minimum düzeye indirilir ya da yasaklanır.

(2) Özel olarak korunmaya alınmış alanlar veya gerekli koruma önlemleri alınmak üzere belirlenmiş alanlarda bitki koruma ürünü kullanımı kısıtlanır ya da yasaklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ile İlgili Hükümler

Eğitim

MADDE 17 - (1) Bitki koruma ürünü uygulamaları ile ilgili olarak il ve ilçe müdürlüklerinde eğitici olarak eğitim vermek üzere görevlendirilecek İl Müdürlükleri Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde veya İlçe Müdürlükleri Bitki Koruma Hizmetlerinde görevli ziraat mühendisleri için yapılacak eğitim, eğiticilerin eğitimi şeklinde Bakanlıkça yapılır. Daha sonraki yıllarda ihtiyaç duyulması halinde bu eğitim tekrarlanır.

(2) Eğiticilerin eğitimi şeklinde yapılacak eğitimler, üniversite öğretim elemanları veya araştırma enstitüsü uzmanları tarafından Genel Müdürlükçe sağlanır.

(3) Eğiticilerin eğitimine katılan ziraat mühendisleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere eğitim vermek üzere görevlendirilecek İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenlerine aldıkları eğitim programına göre Ocak ve Temmuz aylarında eğitim verir.

(4) Eğiticilerin eğitimine katılan ziraat mühendislerine ve eğiticilerce yapılacak eğitime katılan İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyenlerine eğitim sonunda Ek-5 de yer alan Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitici Belgesi verilir.

(5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi almak için Bakanlıkça düzenlenecek kısa süreli bitki koruma ürünü uygulama eğitimine katılmak zorundadır.

(6) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişiler için düzenlenecek eğitimlere katılmak amacıyla başvurular il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

(7) Yapılacak eğitimlerin yeri ve tarihi, il/ilçe müdürlüklerince en az 15 gün önce ilan edilir.

Eğitim konuları

MADDE 18 - (1) Bitki koruma ürünlerinin uygulanması ile ilgili olarak yapılacak eğitimler aşağıda listelenen konular hakkında yeterli bilgiyi sağlayacak şekilde düzenlenir.

a) Bitki koruma ürünleri ve kullanımları hakkında mevzuat,

b) Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak uygulayıcı, sakinler, seyredenler, uygulama yapılan alana girenler ve uygulama yapılan maddeleri yiyen veya bu maddelere temas eden kişiler için riskler ve tehlikeler, bunların sigara içme gibi faktörlerle nasıl kötüleşeceği,

c) Bitki koruma ürünü zehirlenme belirtileri ve ilk yardım önlemleri,

ç) Hedef alınmayan bitkilere, faydalı böceklere, yaban hayatına, biyo-çeşitlilik ve genel olarak çevre için olmak üzere bu riskler ve tehlikelerin nasıl tanımlanacağı ve kontrol edileceği,

d) Uygulayıcıya, diğer insanlara, hedef dışı hayvan ve bitki türlerine, biyo çeşitlilik ve çevreye minimum riskle sunulacak olan uygulama aletinin kalibrasyonu ve hazırlanma prosedürleri,

e) Uygulama aletinin kullanımı ve bakımı, düşük hacimli püskürtme, düşük akıntılı meme gibi özel püskürtme teknikleri ile kullanırken püskürtme kalitesini artırma yolları,

f) Kazara dökülme ve bulaşma halinde insan sağlığını ve çevreyi korumak için acil eylem,

g) İlgili mevzuat uyarınca herhangi bir bitki koruma ürünü kullanımı hakkında kayıt tutulması.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bitki koruma ürünleri uygulama belgesinin kaybolması veya tahrip olması

MADDE 19 - (1) Bitki koruma ürünleri uygulama belgesinin herhangi bir nedenle kaybolması veya okunmayacak ve yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması halinde, yeniden belge alınması gerekir. Bu durumda gerekli açıklama yapılarak, eski tarih ve sayısı ile uygulama belgesi yeniden düzenlenir.

Belgenin iptal edilmesi ve cezai hükümler

MADDE 20 - (1) Verilen iznin dışında faaliyet gösteren, bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlık talimatlarına aykırı hareket eden kişiler yazılı olarak ikaz edilir. İkaza rağmen durumunu düzeltmeyen veya talimatlara uymamakta ısrar edenlerin belgeleri il/ilçe müdürlüğü tarafından iptal edilir.

(2) Uygulama yetkisi iptal edilen kişilere yeniden bitki koruma ürünleri uygulama belgesi düzenlenmez.

(3) Yapılan bitki koruma ürünü uygulamalarında yanlış uygulamadan dolayı bir olumsuzluğun meydana gelmesi halinde sorumluluk uygulamayı yapan kişiye aittir. Herhangi bir sebepten kaynaklanan zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar, bitki koruma uygulamasını yapan kişiden tazmin edilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununun cezaya ilişkin hükümleri, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıda Kanununun cezaya ilişkin hükümleri ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Belgesiz olarak faaliyet gösterenler

MADDE 21 - (1) Yönetmelik hükümlerine göre gerekli izni almadan faaliyet gösterenler hakkında 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunun cezalara ilişkin ilgili hükümleri gereğince yasal işlem yapılır.

Denetim

MADDE 22 - (1) Bitki koruma ürünleri uygulama belgesi alan kişiler, il/ilçe müdürlüğünün denetimi altındadır. İl/ilçe müdürlüğünce görevlendirilen denetim elemanları bu kişilerin işyerini, uygulama ekipmanlarını, uygulama işlemlerini denetler. Gerekli gördüklerinde kullanılan bitki koruma ürünlerinden kalite kontrol amaçlı numune alabilir. Uygulama yetkisine sahip kişiler denetimlerde gerekli kolaylığı göstermek ve yapılan uyarılara uymak zorundadır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü, kullanımda olan bitki koruma ürünü uygulama aleti ve aksesuarlarının yılda en az bir kez denetime tabi tutulmasını sağlar.

(3) Denetimler, bitki koruma ürünü uygulama alet ve ekipmanlarının etkinlik, çevre, sağlık ve güvenlik açısından yeterli olup olmadığını belirlemek için yapılır.

(4) İl/ilçe müdürlüğü, denetimleri yürütmek ve Genel Müdürlüğe bildirmekle sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 - (1) 19/3/1993 tarihli ve 21529 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Zirai Mücadele İşlerini Ücret Karşılığında Yapmak İsteyenler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama yetkisi için yapılacak başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak için, bu Yönetmeliğin yayımından üç ay sonra il veya ilçe müdürlüklerince başvurular kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(51530 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Hizmetleri

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Hizmetleri

Tüm zararlı organizmalara karşı bitkileri ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, besin maddesi dışında bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek (büyüme düzenleyicileri gibi), istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amaçları çerçevesinde, b...

Bitki Koruma Ürünleri Etiket Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünleri Etiket Yönetmeliği

23 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27530 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yara...

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yönetmeliği (15 Şubat 2020)

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yönetmeliği (15 Şubat 2020)

15 Şubat 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31040 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve...

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve kullanımı arasındaki safhalarda ruhsata esas özelliklere sahip olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. ...

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili usu...

Bitki Koruma Ürünlerinin Piyasaya Arzı

Bitki Koruma Ürünlerinin Piyasaya Arzı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN PİYASAYA ARZI Türkiye’ de zirai mücadelede kullanılan Bitki Koruma Ürünleri, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkarılan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre ruhsatlandırılmakta ve piyasaya arz edilmektedir BİTK...

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmaların teşhisini, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin önerilmesini, bitkisel üretim yeri ve depolarda z...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi