• notifications1
 • menü

Bugün : 1 Şubat 2023 Çarşamba

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi ve Depo İzni Verilmesi ile İlgili Hükümler  (Rev. 13.02.2018)

 

Bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecekler

MADDE 12

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile;

 • a) Ziraat mühendisi,
 • b) Eczacı,
 • c) Kimya mühendisi/kimyager,
 • ç) Bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni, unvanlarından birine sahip kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve birlikler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen unvanları yurt dışında almış olanların, eşdeğerliliklerinin belgelendirilmesi ve yetkili idarelerce onaylanması zorunludur.

 

Bayi veya toptancı izin belgesinin verilmesi

MADDE 13

(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyenler, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ile bayi veya toptancı faaliyetini yapacakları ildeki il müdürlüğüne müracaat ederler:

 • a) Bayi veya toptancı faaliyetinin yapılacağı yerin açık adresi ile bayi veya toptancının telefon numarası ve e-mail adresi.
 • b) Toptan veya perakende satış yapılacak yer, depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf yerleşimini gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokileri.
 • c) Toptan veya perakende satış yapılacak adres için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.
 • ç) Yapı kullanma izin belgesi.
 • d) Bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi almak isteyenler için Ek-1 de yer alan noterlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Bayi Başvuru Taahhütnamesi”, bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi almak isteyenler için Ek-2 de yer alan noterlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Başvuru Taahhütnamesi”.
 • e) Bayi veya toptancıda görevlendirilecek olan çalışanlar ve görevleri hakkında bilgi.

 

f) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen unvanlardan birine sahip ve sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait;

 • 1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ve T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi,
 • 2) Sorumlu yönetici olarak istihdam edilenler için noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi ve SGK belgesi,
 • 3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olduğuna ilişkin belge,
 • 4) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,
 • 5) Bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair sağlık raporu,
 • 6) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı il veya ilçede ikamet ettiğini gösteren belge.

 

g) Bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı sureti;

 • 1) Ticaret Sicil Gazetesi,
 • 2) Ticaret sicil kaydı,

 

3) Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi belge.

 • ğ) Vergi Levhası veya vergi mükellefi olduğunu gösteren belge.
 • h) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

 

(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde, bayi veya toptancı faaliyeti için müracaatta belirtilen adreste, il müdürlüğünce incelemeler yapılır ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine göre durumu uygun bulunanlara, kontrol yapılan adres için Bakanlıkça oluşturulan sistem kullanılarak, faaliyet konusuna göre Ek-3’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesi veya Ek-4’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesi, il müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

 

(3) İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, ikinci nüshası il müdürlüğünce muhafaza edilir.

 

Depo izin belgesinin verilmesi

MADDE 14

(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi sahibi kişiye ait Bakanlıkça kayıt altına alınmış adreste yer alan satış yerleri ile bitki koruma ürünleri üretim izni almış olan tesislerin içinde bulunan, Bakanlıkça uygun görülmüş mamul madde depoları dışındaki, bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yerler için Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi alınması zorunludur.

 

(2) Depo izin belgesi almak isteyen bayi veya toptancılar ile bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar veya distribütör firmalar, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dilekçe ile bitki koruma ürünlerinin depolanacağı adresin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:

 • a) Başvuru yapan bayi, toptancı veya bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmanın bitki koruma ürünlerini depolayacakları yerin açık adresi ile iletişim sağlanacak telefon numarası.
 • b) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı binanın inşaat planı, tadilat yapılması durumunda asıl plan ve tadilat planları.
 • c) Depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf yerleşimini gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokiler.
 • ç) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yer için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü depolanmasını içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.
 • d) Yapı kullanma izin belgesi.
 • e) Depoda görevli kişilerin isimleri, görevleri ve iletişim bilgileri.
 • f) Depolanacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi.
 • g) Deponun kiralık olması durumunda, kira sözleşmesinin onaylı sureti.

 

(3) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde, belirtilen adreste il müdürlüğünce incelemeler yapılır ve yerinde yapılan bu incelemeler sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine göre durumu uygun bulunan adres için Bakanlıkça oluşturulan sistem kullanılarak, Ek-5’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi, il müdürlüğünce iki nüsha olarak düzenlenir.

 

(4) İl müdürlüğünce onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, diğer nüshası ise il müdürlüğünce muhafaza edilir.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 58203

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Analizi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Analizi

Değerli Meslektaşlarım, Bitki Koruma Bayilik Sınavı nı kazanmak için dikkat etmeniz gereken tüm hususlar bu sunumda yer almaktadır. Sınav aslında zor olmayıp genelde her sene benzer sorular yer almaktadır. Sınava girmeden önce bu sunumu baştan sonra incelemenizde fayda vardır. Sunumu Aşağıdaki bağlantılar linkinden indirebilirsiniz. Daha fa...

Bkü Yönetmeliği - Satış Yerleri Ve Depo Alanlarının Genel Özellikleri

Bkü Yönetmeliği - Satış Yerleri Ve Depo Alanlarının Genel Özellikleri

Bkü Yönetmeliği - Satış Yerleri ve Depo Alanlarının Genel Özellikleri (Rev. 13.02.2019) Perakende satış yerlerinin taşıması gereken asgari şartlar MADDE 9 (1) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışının yapılacağı yerlerde aşağıdaki şartlar aranır: a) Satış yerleri, bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısıml...

Bkü Yönetmeliği - Kontrol Ve İdari Yaptırımlar Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Kontrol Ve İdari Yaptırımlar Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Kontrol ve İdari Yaptırımlar - (Rev. 13.02.2019) Kontrol MADDE 34 (1) Bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü il müdürlüğü ve yetki verilmesi durumunda ilçe müdürlüğünce yapılır. (2) İlçe müdürlüğüne kontrol yetk...

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı İle İlgili Hükümler Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı İle İlgili Hükümler Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Bayi Ve Toptancı Ile İlgili Hükümler (Bayi, toptancı ve depo yer değişikliği) (Rev. 13.02.2019) MADDE 21 (1) Bayi veya toptancının izin verilen adresten farklı bir adrese taşınması durumunda, faaliyetin sonlandırılacağı il müdürlüğüne taşınma işleminin gerçekleştirileceği tarihten on beş gün önce başvuru yapılması zorunlud...

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi Ve Depo İzni

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi Ve Depo İzni

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünleri Satış Yetkisi ve Depo İzni Verilmesi ile İlgili Hükümler (Rev. 13.02.2018) Bayi veya toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecekler MADDE 12 (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile; a) Ziraat mühendisi, b) Eczacı, c) Kimya mühendisi/kimyager, ç) Bitki sağlığı ile ilgili de...

Bkü Yönetmeliği - Yetki Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Yetki Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bkü Yönetmeliği - Yetki ve Sorumluluklar - (Rev. 13.02.2019) Bayilerin yetki ve sorumlulukları MADDE 17 (1) Bitki Koruma Ürünleri Bayi İzin Belgesine sahip olan bayiler aşağıda belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler: a) Bitki koruma ürünlerinin perakende satışlarını, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiş sorumlu yönetici nezaret...

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi

Bkü Yönetmeliği - Bitki Koruma Ürünlerinin Takibi - (Rev. 13.02.2019) Bitki koruma ürünleri takip sistemi MADDE 31 (1) Bayiler ve toptancılar tarafından bitki koruma ürünlerinin alışı, satışı, alındığı firma veya yetkili satış yerine veya mücbir sebep halinde ya da bayi veya toptancının kapanması halinde diğer satış yerlerine iadesi, son k...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Her başarı ilk başta bir hayaldi. En büyük çınar bir dalda, en güzel kuş bir yumurtada saklıdır. Hayaller de gerçeklerin tohumu ve yumurtasıdır.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya