• notifications1
  • menü

Bugün : 26 Şubat 2024 Pazartesi

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2011

S1 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin etiket renkleri hangi mevzuata göre düzenlenmektedir?

A) Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesine Dair Yönetmelik

B) Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

C) Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

D) Zirai Mücadele Fumigasyon Yönetmeliği

 

S2 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin reçeteli satılması ile ilgili Yönetmeliğe uymamaktadır?

A) Reçetelerin yazımında teknik talimatlar esas alınır.

B) Yazılan reçetelerin kullanım süresi bir aydır.

C) Yazılan reçeteler yazıldığı ilde geçerlidir.

D) Reçeteler üç nüsha hâlinde düzenlenir.

 

S3 - Bitki koruma ürününü tanıtmak, kullanmak, yer ve şekillerini belirtmek, korunma tedbirlerini göstermek amacıyla ürün ambalajı üzerine yapıştırılan veya basılan Türkçe düzenlenmiş yazıya ne ad verilir?

A) Yönerge

B) Uygulama talimatı

C) Konşimento

D) Etiket

 

S4 - Litrede 450 g aktif madde bulunan bir bitki koruma ürünü, dekara 300 g tavsiye edilmesi durumunda dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 135

B) 175

C) 225

D) 255

 

S5 - Aşağıda LD 50'si verilen bitki koruma ürünlerinden hangisi toksikolojik bakımdan daha zehirlidir?

A) 2300 mg/kg

B) 2900 mg/kg

C) 3500 mg/kg

D) 4000 mg/kg

 

S6 - Bir kişinin bir günde alabileceği kabul edilebilir günlük bitki koruma ürünü miktarı nedir ve birim olarak nasıl ifade edilir?

A) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/g)

B) Kabul edilebilir günlük miktar (mg/kg)

C) Maksimum rezidü miktarı (mg/kg)

D) Maksimum rezidü miktarı (mg/g)

 

S7 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinde bir sınıflandırma şekli değildir?

A) Zararlının biyolojik dönemine göre

B) Kullanıldıkları zararlılara göre

C) Etki şekillerine göre

D) Renklerine göre

 

S8 - Aşağıdaki mahlüllerden hangisi daha konsantredir?

A) 20 litre suda 100 cc bitki koruma ürünü karıştırmak

B) 10 litre suda 100 cc bitki koruma ürünü karıştırmak

C) 30 litre suda 100 cc bitki koruma ürünü karıştırmak

D) 100 litre suda 100 cc bitki koruma ürünü karıştırmak

 

S9 - Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerinden hangisi suda dağılabilen kuru akışkan formülasyon tipi için kullanılır?

A) SC

B) SL

C) DF

D) WP

 

S10 - Bitkilerdeki kalıcılığı göz önüne alındığında aşağıdaki formülasyon tiplerinden hangisi
tercih edilmelidir?

A) Mikrokapsül

B) Islanabilir toz

C) Suda çözünen konsantre

D) Suda homojen dağılan sıvı

 

S11 - Küçük kimyasal partiküller hâlinde ürün üzerinde veya içinde bulunan bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü türevlerine ne ad verilir?

A) Sinerjistler

B) Çözücüler

C) Yayıcı yapıştırıcı

D) Bitki koruma ürünü kalıntısı

 

S12 - Ülkemizde sera domatesi yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalıklardan hangisinde kullanılan fungisitlere karşı dayanıklılık kazanmış izolatlara rastlanmıştır?

A) Macrophomina phaseolina

B) Cladosporium fulvum

C) Botrytis cinerea

D) Fusarium spp.

 

S13 - "Bir türün normal bir popülasyonundaki bireylerin çoğunu öldürdüğü ispatlanan bir insektisit dozunu, aynı böceğin diğer bir popülasyonunun tolere etme yeteneğinin gelişmesi" ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Direnç

B) Popülasyon ekolojisi

C) Popülasyon dinamiği

D) Ekonomik zarar düzeyi

 

S14 - Eğer bir arthropod popülasyonu malathion aktif maddeli bir insektisite direnç göstermişse ve aynı zamanda parathion aktif maddeli bir insektisite de direnç gösteriyorsa bu duruma ne denir?

A) Fizyolojik dayanıklılık

B) Çapraz dayanıklılık

C) Çoklu dayanıklılık

D) İkili dayanıklılık

 

S15 - Bitki koruma ürünlerinin bayi ve toptancılar üzerinden izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan sisteme ne ad verilir?

A) Kalıntı ve Kayıt İzleme Sistemi

B) Kayıt ve İstatistik Sistemi

C) Kayıt ve İzleme Sistemi

D) Barkod Sistemi

 

S16 - Meyve bahçelerini fare zararından korumak için ülkemizde aşağıdaki hangi mücadele yöntemi uygulanmaktadır?

A) Solarizasyon

B) Biyolojik mücadele

C) Zehirli yem uygulaması

D) Yeşil aksam ilaçlaması

 

S17 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi meyve ağacı akarlarına karşı kullanılmaz?

A) Propargite

B) Azoxystrobin

C) Kükürt

D) Quinomethionate

 

S18 - Dar ve geniş yapraklı tek ve çok yıllık yabancı otların bulunduğu bir meyve bahçesindeki yabancı otlara karşı aşağıdaki herbisit uygulamalarının hangisinin önerilmesi uygundur?

A) Sistemik - Selektif bir herbisit

B) Kontakt - Total bir herbisit

C) Sistemik - Total bir herbisit

D) Kontakt - Selektif bir herbisit

 

S19 - Aşağıdaki yabancı otlardan hangisi monokotiledon bir yabancı ottur?

A) Capsella bursa pastoris

B) Chenopodium album

C) Sinapis arvensis

D) Avena sterilis

 

S20 - Turunçgillerde hasat sonrası önemli depo çürüklüğüne sebep olan fungal hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Colletotrichum lindemuthianum

B) Penicillum digitatum

C) Phytophthora capsici

D) Diplodia pinea

 

S21 - Aşağıdakilerden hangisi bitki virüslerinin özelliklerindendir?

A) Antibiyotiklere duyarlıdırlar.

B) Işık mikroskobunda görülebilirler.

C) Yapay ortamlarda yayılır ve çoğalırlar.

D) Sadece canlı dokularda yayılır ve çoğalırlar.

 

S22 - Aşağıdaki zararlı böceklerden hangisi fumajine neden olur?

A) Zeytin karakoşnili

B) Asma ağustosböceği

C) Soğan sineği

D) Süne

 

S23 - Bitki virüs hastalıklarının böceklerle taşınmasında aşağıdaki böcek takımlarından hangisi en önemlidir?

A) Thysanoptera

B) Diptera

C) Hemiptera

D) Hymenoptera

 

S24 - Aşağıdaki böcek takımlarının hangisinin larvasına gerçek tırtıl denir?

A) Diptera

B) Lepidoptera

C) Coleoptera

D) Hymenoptera

 

S25 - Aşağıdaki bitki zararlılarının hangisinin savaşımında zehirli yem kullanılmaz?

A) Tohum böcekleri

B) Danaburnu

C) Bozkurt

D) Tarla faresi

 

S26 - Özellikle yoncada küskütün en önemli bulaşma ve yayılma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulama suyu

B) Böcekler

C) Toprak

D) Tohumluk

 

S27 - Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel hastalık etmenleri tarafından oluşturulan simptom tiplerinden biri değildir?

A) Mozaik belirtiler

B) Solgunluklar

C) Doku anormallikleri

D) Çürüklükler

 

S28 - Bakteriyel hastalık etmenlerinin uzak mesafelere taşınmasında aşağıdakilerden hangisi en etkili olmaktadır?

A) Kültürel işlemler sırasında kullanılan alet ve ekipman

B) Tohum, fide gibi üretim materyalleri

C) Rüzgâr ve yağmur

D) Toprak

 

S29 - Böceklerin bağırsak çeperine zarar veren mikrobiyal insektisit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbamatlılar

B) Neonikotionitler

C) Basilluslu preparatlar

D) Jüvenil hormon analogları

 

S30 - Ülkemizde şeker pancarında kimyasal mücadele uygulanan en önemli hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Külleme

B) Yumru çürüklüğü

C) Fusarium kök çürüklüğü

D) Cercospora yaprak lekesi

 

S31 - İnsanlarda zehirlenme durumunda bitki koruma ürünlerinin etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılan maddelere ne denir?

A) Antijen

B) Antidot

C) Antialerjik

D) Antikolinerjik

 

S32 - Bitki koruma ürününün etiketleri üzerinde yer alan sıçanlarda akut oral (ağızdan) LD50 değeri bize toksikolojik açıdan neyi ifade eder?

A) İnsanlar üzerindeki zehirliliği

B) Hastalıklar üzerindeki etkilerini

C) Zararlılar üzerindeki etkisini

D) Etki süresini

 

S33 - Aşağıdakilerden hangisi Tahmin-Uyarı Metodunda esas alınan bir kriter değildir?

A) Etkili sıcaklıklar toplamı

B) İlk ergin çıkış zamanı

C) Yumurta açılım zamanı

D) Bırakılan yumurta sayısı

 

S34 - Bakla zınnı erginleri için kitlesel tuzaklamada hangi renkte leğenler kullanılmalıdır?

A) Sarı

B) Yeşil

C) Mavi

D) Beyaz

 

S35 - Bir zararlı popülasyonunun çoğalarak, ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için mücadeleye karar verildiği yoğunluk nedir?

A) Ekonomik zarar seviyesi

B) Ekonomik zarar eşiği

C) Mücadele seviyesi

D) Zararlı eşiği

 

S36 - Aşağıdaki aktif maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi biyolojik fungisitler sınıfında yer alır?

A) Trichoderma harzianum % 25 WP

B) Propineb % 70 WP

C) Benomyl % 50 WP

D) Mancozeb % 80 WP

 

S37 - Aşağıdakilerden hangisi Entegre Zararlı Yönetimine geçişi zorunlu kılan unsurlardan biri değildir?

A) Bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlar

B) Zararlıların insektisitlere karşı direnç kazanmaları

C) Biyolojik çeşitliliğin artması

D) Yeni zararlıların ortaya çıkışı

 

S38 - Etkili sıcaklıklar toplamı 1600 gün - derece olan bir bölgede termal konsantı 500 gün - derece olan ve mecburi diyapozu olmayan bir böcek kaç döl verebilir?

A) 1

B) 3

C) 4

D) 5

 

S39 - Elmada kara lekeye karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi önerilmez?

A) Penconazole

B) Hexaconazole

C) Flusilazole

D) Hymexazole

 

S40 - "Bitki koruma ürünlerinin içinde bulunan zararlı organizmalar üzerinde asıl biyolojik etki yapan maddedir." tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Adjuvantlar

B) Aktif madde

C) Yardımcı maddeler

D) Bitki koruma ürünü formülasyonu

 

S41 - İlaçlama öncesinde ilaçlama aleti üzerinde yapılan uygulama ayarlarına ne ad verilir?

A) Basınç

B) Damlacık

C) Kalibrasyon

D) Dağılım

 

S42 - Yaşamını tek bir konukçu üzerinde tamamlayan ve konukçusunu öldürmeyip zayıflatan organizmalara ne ad verilir?

A) Parazit

B) Predatör

C) Patojen

D) Parazitoit

 

S43 - Zararlıların ilaçlanmış yüzeylerde gezinmeleri sırasında kutikuladan nüfuz ederek vücut içerisine girip etkili olan zehirlere ne ad verilmektedir?

A) Mide zehirleri

B) Kontakt zehirler

C) Solunum zehirleri

D) Sistemik zehirler

 

S44 - Toprak üstünde bulunan tüm yeşil bitkileri öldürmek amacıyla kullanılan herbisitlere ne ad verilir?

A) Total herbisitler

B) Seçici herbisitler

C) Kontakt herbisitler

D) Sistemik herbisitler

 

S45 - Aşağıdaki kültür bitkilerinden hangisinin yabancı otlara karşı rekabeti daha yüksektir?

A) Şeker pancarı

B) Pamuk

C) Sebzeler

D) Çavdar

 

S46 - Kükürtlü bileşikler daha çok hangi hastalıkların mücadelesinde etkilidir?

A) Mildiyö

B) Bakteri

C) Külleme

D) Solgunluk

 

S47 - Bir bitki koruma ürünü doğru olarak kullanıldığında göstermiş olduğu etkiye ne ad verilir?

A) Toksik etki

B) Koruyucu etki

C) Eradikant

D) Biyolojik etki

 

S48 - Organizmalar tarafından üretilen ve diğer organizmalara toksik olan maddelere genel olarak ne ad verilir?

A) Antibiosis

B) Antogonizm

C) Antibiyotik

D) Fitoaleksin

 

S49 - Sünenin en önemli parazitoid gurubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yumurta parazitoidleri

B) Nimf parazitoidleri

C) Pupa parazitoidleri

D) Ergin parazitoidleri

 

S50 - Virüsler bitki dokusuna hangi yolla girerler?

A) Stomalardan

B) Yaralardan

C) Hidatodlardan

D) Lentisellerden

 


CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-D 8-B 9-C 10-A 11-D 12-C 13-A 14-B 15-D 16-C 17-B 18-C 19-D 20-B 21-D 22-A 23-C 24-B 25-A26-D 27-A 28-B 29-C 30-D 31-B 32-A 33-D 34-C 35-B 36-A 37-C 38-B 39-D 40-B 41-C 42-A 43-B 44-A 45-D 46-C 47-D 48-C49-A 50-B

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(75746 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi