• notifications1
  • menü

Bugün : 14 Temmuz 2024 Pazar

01. Giriş

Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki demir ve alüminyum hidrolize olabilen tuzları da asit meydana getirebilirler.

Fe2(SO4)+ 6 H2O à 2 Fe(OH)3 + 6 H+ + 3 SO4=

Piridin oksidasyonu :

FeS2 + H2O + 7/2 O2  à FeSO4 + H2SO4

Kükürdün yükseltgenmesi :Bakteriler yardımıyla

2 S + 3 O2 + 2 H2O à 2 H2SO4  reaksiyonları sonucu asit meydana gelir. Sudaki karbonat ve bikarbonat alkaliliğinin miktarı, standart asit ile titre edilerek bulunabilir. Karbonat, bikarbonat ve karbon dioksit arasında bir denge vardır.

02. Titrasyon Metodu

Suya karışan asidik kirlilikler karbonat, bikarbonat ve karbondioksit dengesini bozarlar. Bu bozucuların miktarı, pH 4,5 ve 8,3 son noktalarında, standart alkali ile titre edilerek bulunabilir.

Orijin olarak maden kaynağı ve bazı endüstriyel kirliliklerden meydana gelen mineral asit ve asit tuzları ile kirletilmiş su kaynaklarında sistemin kontrolü fenolftalein kapsayan numunenin, kaynama noktasında titre edilmesi ile yapılar. Isıtma hızı demir ve alüminyumun hidrolizi nedeniyle titrasyonun hızla tamamlanmasını sağlar. Bu tayin genellikle suyun arıtılmasında konulacak kirecin miktarının saptanmasını mümkün kılar.

02.01. Engelleyiciler

Demir ve alüminyum sülfat kapsayan numuneler oda sıcaklığında fenolftalein indikatörü yardımıyla asit ile titre edildiğinde solgun ve devamsız bir son noktası ile karakterize edilir. En iyi neticeler, numuneler kaynama sıcaklığında titre edilerek elde edilir. Serbest klor asidik ortamda metiloranj indikatörünün rengini açabilir. Bu etki numuneye 1 damla 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi konularak giderilebilir.

Numuneler polietilen veya pyrex şişeler içerisinde toplanmalı ve kısa sürede analiz edilmelidir.

02.02. Kullanılan Malzemeler

Erlen (250 L)
Büret (50 mL)
Pipet (5,10 L)


02.03. Kullanılan Kimyasallar

0,02 N Standart Sodyum Hidroksit Çözeltisi: 0,80 gr NaOH karbondioksitsiz suda çözülerek, litreye tamamlanır.

Hazırlanan sodyum hidroksit çözeltisinin standardizasyonu ve faktörü, faktörü belirli baz çözeltisine karşı titre edilerek bulunur. Karşılıklı çözelti hacimlerinin faktör ile çarpımları birbirine eşit olacağından,

Fasit X Vasit = Fbaz x Vbaz

formülü yardımıyla, hazırlanan NaOH çözeltisinin faktörü hesaplanır. Böylece çözelti standardize edilir.

Ayrıca NaOH çözeltisi, mol ağırlığı fazla olan potasyum biftalat (KHC8H8O4) yardımı ile de standardize edilebilir. Standardizasyon için hazırlanan potasyum biftalat çözeltisi 0,02 N olmalıdır . (4,085 gr KHC8H8O4/ litre)

Standardizasyonun yapılması, asit titrasyonu gibidir. İndikatör olarak fenolftalein ve metiloranj kullanılır. Son noktasındaki renk değişimleri bireysel olarak çeşitlidir. Bu yönden standardizasyonu her analizci kendisi yaparak, normalite faktörünü kendi tekniği için uygulaması gereklidir. 0,02 N Standart NaOH çözeltisinin 1,00 ml = 1,00 mg CaCOta ekivalentdir.

02.04. Deneyin Yapılışı

02.04.01. Fenolftalein Asitliği

1. Numunede serbest klor (Cl2) varsa, 1 damla (0,05 ml) 0,1 N sodyum tiyosulfat çözeltisi ilave edilerek giderilir.

2. Pipet ile 50 ml numune erlen içerisine konur.

3. 0,15 ml (3 damla) fenolftalein çözeltisi ilave edilir.

4. 0,02 N ,NaOH ile karakteristik pembe rengin görüldüğü, pH 8,3 e kadar titre edilir. ( A ml )


02.04.02.  Metiloranj Asitliği

1. 50 ml numune pipet ile erlen içerisine konur.

2. 0,1 ml (2 damla) metiloranj indikatörü ilave edilir.

3. 0.02 N NaOH çözeltisi ile metiloranjın hafif renk değişmesi (açık portakal) görüldüğü pH 4,5 a kadar titre edilir.


02.04.03. Kaynama Sıcaklığında Fenolftalein Asitliği

1. Pipet ile 50 ml numune bir erlen içerisine konur.

2. 0,15 - 0,5 ml (3 - 10 damla) fenolftalein indikatörü ilave edilir.

3. Numune kaynayıncaya kadar ısıtılır ve 2 dakika kaynatılır.

4. Sıcak numune 0,02 N ,NaOH ile devamlı pembe renk kalıncaya kadar titre edilir.

02.05. Hesaplamalar

B: Numune için sarf edilen titrasyon çözeltisinin ml hacmi (Metiloranjdan sonraki son ml ye kadar.

N: NaOH in normalitesi

B x 0,2 = milival olarak serbest mineral asit

B x 10 = mg / lt CaCO3 olarak serbest mineral asit

(A - B).O,4 = milival olarak serbest karbondioksit

Milival olarak serbest CO2 x 22 = mg / lt serbest CO2

Milival olarak serbest CO2 x 50 = mg / lt CaCO3 olarak serbest karbondioksit

A x 10 = mg / lt CaCO3 olarak konvansiyonel asidite bütünü

(2A - B) x 0,2 = Milival hakiki asidite bütünü

(2A - B) x 10 = mg / lt CaCO3 olarak hakiki asidite bütünü

Bu işlemlerin sonucunda titrasyonun yapıldığı sıcaklık ve kullanılan indikatör rapor edilir.

NOT: Bu reaksiyon bir nötralizasyon olarak düşünülebilir ve reaksiyon şöyle yazılabilir.

2 NaOH + H2CO3à Na2CO+ 2 H2O    veya

NaOH + H+  à Na+ + H2O

1 litre 0.02 N NaOH   0,8 gr NaOH kapsar,

1 ml 0,02 N NaOH       0,8 mg NaOH kapsar.

 

40 mg NaOH       1 gr H+ a karşı gelirse

018 mg  NaOH       X                          .  
X - 0,8 x l / 40 = 0,02 mg H+ eder.

Ekivalent gramlar birbirine tekabül edeceğine göre,

50 mg CaCO3      1 ml H+ ise

     X                 0,02 mg H+

X = 50 x 0,02 = 1 mg CaCO3 edecektir.

Buradan görülüyor ki 1 ml 0,02 N NaOH 1 mg CaCO3 tekabül eder. Diğer taraftan genel asidite formülünün çıkartılması da şöyle gerçekleşmektedir.

1 N 1000 ml CaCO3 çözeltisi 50 gr CaCO3 içerir. 1 N 1 ml CaCO3 çözeltisi 50 mg CaCO3 içerir.

 N Normal 1 ml çözelti N.50 mg CaCO3 içerecektir. Titrasyonda A ml NaOH çözeltisi sarf edilmişse

N normal 1 ml çözelti N x 50 mg CaCO3 ise

N Normal A ml çözelti A,N.50 mg CaCO3 eder

B ml su numunesi A x N x 50 mg CaCO3 ise

1000 ml su numunesi                  X              .
 

A: Ttirasyonda sarf edilen 0,02 N NaOH çözeltisi

B: Deneye alınan ml su numunesi

N: 0,02 N NaOH çözeltisinin normalitesi

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Dilara Kaya

13.12.2021 21:30:38

Kopyala yapıştır neden olmuyo ??

(41300 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Sularda Amonyak Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Amonyak Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Amonyak Azotu Tayini ; Amonyak azotu, yeraltı ve yüzey sularının kapsamında değişik konsantrasyonlarda bulunur. Mikrobiyolojik aktivite sonucu meydana gelen amonyak sıhhi bir kirlenmenin kimyasal bir belirtisi olarak belirtilir. Yeraltı sularında bulunan amonyak bazı doğal indirgeme prosesleri sonucu meydana gelebilir. Amonyak azotunun tayin...

Sularda Nitrat Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrat Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sudaki nitratın kaynağı giriş bölümünde detaylı verildiği gibi jeolojik volkanik kayalardan. Ayrıca havadaki azot şimşek çakması sonunda azot oksitlerini verir. Yağmur suyunda çözünen bu oksitler hava oksijeni ile yükseltgenerek nitrit ve nitrit asidi meydana getirirler. Bu da nitratın kaynağı olabilir. Diğer taraftan bazı bitkiler (özellikle ba...

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Organik Azot Tayini ; Organik bağlardaki 3 değerlikli azot, kjeldahl metodu ile tayin edilir. Suyun kapsamında bulunan organik azot amino asitler, polipeptitler ve proteinlerden toplanır. Sudaki organik asit, serbest amonyak giderildikten sonra numunenin degestion ve sonra destilasyon ve standart asit ile titrasyonundan bulunur. Veya kjeldahl a...

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nitrit Azotu Tayini 01. α Naftilamin - Sülfanilik asit metodu ile 01.01.Prensip pH değerinin 2,0 - 2,5 aralığında, nitrit iyonları alfa naftil amin hidroklorür ile diazolandırılmış sülfanilik asit çifti tarafından kırmızımsı-pembe renkli sülfanil asit-azo-alfa naftil amin boyar maddesini meydana getirirler. Nitrit konsantrasyonuna gö...

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

01. Giriş Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki demir ve alüminyum hidrolize olabilen tuzları da asit meydana getirebilirler. Fe2(SO4)3 + 6 H2O à 2 Fe(OH)3 + 6 ...

Sularda Alkalinite Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Alkalinite Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Alkalinite Tayini Alkalinite belirlenen bir pH değerine kadar suyun kuvvetli asitlerle reaksiyona girmesinin kantitatif kapasitesi olarak tanımlanır. Ölçülen alkalinite değeri kullanılan nihai pH değerine bağlı olarak değişir. Alkalinite doğal sularda ve atıksularda çok kullanılan önemli bir analizdir. Yüzeysel sularda alkalinite, karbonat,...

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması Ve Sağlığa Etkisi Nelerdir?

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması Ve Sağlığa Etkisi Nelerdir?

Nitrat ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi (Who 1984) Hazmedilen nitratın metabolizması tam olarak bilinmiyorsa da emilme ince bağırsakların üst kısımlarında olmaktadır. Vücuttan atılması ise tamamıyla değilse de böbrekler vasıtasıyla olmaktadır. Ancak nitratın mide bağırsak sisteminin üst bölümlerinden emildiği ve tükürük bezleri vasıtas...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi