• notifications1
  • menü

Bugün : 18 Temmuz 2024 Perşembe

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir?

A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürünü satabilirler.

B) Toptancılar, mevsiminde bölgeleri için gerekli bitki koruma ürünlerini yeterli miktarda bulundurmak zorundadırlar.

C) Toptancılar, il müdürlüğünce uygun görülmeden faaliyetlerine ara veremezler ve faaliyetlerini durduramazlar.

D) Toptancılar, Bakanlık il müdürlüğü tamim ve emirlerini işyerlerinde saklar ve gereğini yerine getirirler.

 

S2 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarından biridir?

A) Fumigantları yalnız fumigasyon operatör belgesi sahiplerine satarlar

B) Bayiler tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorundadırlar

C) Bayiler Bakanlıkça yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini bir ay içerisinde imha ettirmek zorundadırlar.

D) Bayiler gerekli gördüklerinde bitki koruma ürünlerini Bakanlık teknik talimatlarında, reçetesinde ve etiketinde belirtilen konular dışında da tavsiye edebilirler

 

S3 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, bitki koruma ürünlerinin perakende satış yerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Satış yerlerinde muhafazalı bir oda bulunmalıdır.

B) Satış yerleri en az 15 metrekare büyüklüğünde olmalıdır.

C) Yabancıot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilmelidir.

D) Satış yerlerinde yed-i emine alınacak bitki koruma ürünleri için ayrı bir bölme bulundurulmalıdır.

 

S4 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, bir bitki koruma ürünü bayisinin Bakanlık İl Müdürlüğü tamim ve emirlerinin gereğini yerine getirmemesi durumunda ilgili bayiye aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

A) Kapama cezası

B) Bayilik iptali cezası

C) Geçici kapama cezası

D) İdari para cezası

 

S5 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yerlerde aranan şartlardan biri değildir?

A) Depolar hakim rüzgarlara ters yönde olmalıdır.

B) Döküntü, akıntı ve sızıntı yapan ambalajlar depoların ayrı raflarında muhafaza edilmelidir.

C) Depolarda sıcaklığın 5-35 C arasında olması sağlanmalıdır.

D) Deponun kapılarının dış kısımları üzerinde “Bitki Koruma Ürünü Deposudur” yazısı bulunan levhalar yerleştirilmelidir.

 

S6 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin etiketinde konulması zorunlu olan korunma bilgileri ve uyarılarından biri değildir?

A) Zehirlenme belirtileri

B) İlkyardım önlemleri

C) Hangi zararlı organizmaya karşı kullanıldığı

D) Antidotu ve gerekli bilgiler

 

S7 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü etiketinde yer alması zorunlu bilgilerden biri değildir?

A) İmal ve son kullanma tarihi

B) Zehirlenme belirtileri

C) Brüt ağırlığı

D) Azami perakende satış fiyatı

 

S8 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisinde Rodentisit, Mollussisit, Herbisit, Fungisit grubu bitki koruma ürünlerinin etiket rengi doğru olarak sıralanmıştır?

A) Pembe, beyaz, sarı, açık yeşil

B) Camgöbeği, pembe, sarı, açık yeşil

C) Pembe, pembe, sarı, açık yeşil

D) Beyaz, sarı, sarı, açık yeşil

 

S9 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik’e göre, Türkiye’de bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasında ruhsat geçerlik süresi kaç yıldır?

A) 3

B) 5

C) 7

D) 10

 

S10 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik’e göre, Türkiye’de zirai mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki veya bitkisel ürün için ruhsatlı bitki koruma ürününün yer almaması veya teknik talimatının ve ruhsatlı bitki koruma ürünü tavsiyesinin bulunmaması ve ekonomik zarara neden olması durumunda, bitki koruma ürünlerine geçici olarak en fazla kaç ay süreyle kullanım izni verilebilir?

A) 6

B) 12

C) 18

D) 24

 

S11 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıda verilen preparatların hangileri Türkiye’de bitki koruma ürünleri kapsamında ruhsata tabi değildir?

A) Humik ve fulvik asitler

B) Bitki aktivatörleri

C) Biyolojik mücadele etmenleri

D) Tuzak ve feromonlar

 

S12 - Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik’e göre, zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşletme adına Bakanlıkça İmal İzin Belgesi düzenlenmiş olmalıdır.

B) İmal edilen makine Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olmalıdır

C) İmalatın makine mühendisi kontrolünde yapılması gerekmektedir

D) İmalatın deney raporunda belirtilen teknik özelliklerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

 

S13 - Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, üretici kayıt defterinin üretici tarafından muhafaza edilmesi gereken süre kaç yıldır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

 

S14 - Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi iptal edilen profesyonel uygulayıcıya, şartları taşıması halinde kaç yıl sonra yeniden Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi düzenlenir?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

 

S15 - Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi üretici kayıt defterinde yer almaz?

A) Bitki koruma ürünü reçetesi

B) Üretici ve ürün bilgileri

C) Ürün alıcı bilgileri

D) Hasat tarihi ve ürün miktarı

 

S16 - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği’ne göre, bitki koruma ürünlerinin kontrolü amacıyla alınacak numuneler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kullanım sürelerini doldurmamış ambalajlardan alınır.

B) Şikayete konu olan bitki koruma ürünlerinde imal tarihi ve şarj numarası aynı olan veya bulunmaması halinde aynı imal tarihli fakat en yakın şarj numarasını taşıyan ambalajlardan alınır.

C) Usulüne uygun depolanmış ambalajlardan alınır.

D) Bitki koruma ürünü bayilerinin satış yerleri ile depoları dışında başka yerden alınmaz.

 

S17 - Bitkiler vegetatif, generatif ve hem vegetatif hem de generatif olarak çoğalabilirler. Buna göre, aşağıdaki yabancıotlardan hangisi sadece generatif olarak çoğalır?

A) Sinapis arvensis (Yabani hardal)

B) Cirsium arvense (Köy göçüren)

C) Sorghum halepense (Kanyaş)

D) Cynodon dactylon (Köpek dişi ayrığı)

 

S18 - Ayva ve armutta kahverengi leke hastalığının etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bothryosphaeria obtusa

B) Bothryosphaeria jaapii

C) Diplocarpon mespili

D) Neofusicoccum parvum

 

S19 - Aşağıdaki yabancıotlardan hangisi Brassicaceae familyasına ait bir yabancıottur?

A) Cerastium dichotomum (Boynuz otu)

B) Hypericum perforatum (Sarı kantaron)

C) Lolium temulentum (Delice)

D) Descurainia sophia (Uzun süpürge otu)

 

S20 - İnsan faaliyetlerinin yabancıotlara etkisi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kireçleme ile asit seven bitkilerde popülasyon azalması olur.

B) Tohum temizliği ile tohumlarla taşınan kısa ömürlü bitkiler kaybolur.

C) Herbisit uygulaması sonucu 1. derecede önemli yabancıotlar hakim duruma geçer.

D) Drenaj kanallarının açılması sucul bitkilerin kaybolmasına, kurakçıl bitkilerin çoğalmasına neden olur

 

S21 - Yabancıotlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yabancıotlar insanoğlunun istemediği yerde yetişen ve yararı zararından fazla olan tüm bitkilerdir.

B) Çok yıllık otsu yabancıotlar, vejetasyon sonunda toprak üstü organları öldüğünde yaşamlarını toprak altı organlarıyla devam ettirirler.

C) Total herbisitler kullanıldığı alanlarda belirli yabancıotları etkilerken bazı yabancıot ve kültür bitkilerini etkilemez.

D) Yabancıotlarda rizom, bitkiden koparak çimlenen generatif yolla oluşan ve yayılmayı sağlayan organ olarak nitelendirilmektedir.

 

S22 - Taş çekirdekli meyvelerde bakteriyel leke hastalığının etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pseudomonas syringae pv. syringae

B) Xanthomonas arboricola pv. pruni

C) Pseudomonas syringae pv. pruni

D) Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

 

S23 - Patateste karabacak hastalığının etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Phoma medicaginis

B) Deuterophoma tracheiphila

C) Erwinia carotovora subsp. atroseptica

D) Rhizomonas suberifaciens

 

S24 - Bağlarda Pierce hastalığına neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Phomopsis viticola

B) Xylella fastidiosa

C) Elsinoe ampelina

D) Phellinus ignarius

 

S25 - Aşağıdaki bitki hastalıklarından hangisi bir viroid tarafından oluşturulur?

A) Şekerpancarında kök sakallanma hastalığı (Rhizomania)

B) Turunçgillerde cüceleşme (Exocortis)

C) Bağlarda kısaboğum (Fanleaf)

D) Sert çekirdeklilerde şarka (Plum pox)

 

S26 - Aşağıdaki bitki hastalık etmenlerinden hangisi kurak iklim koşullarında zararlı olur?

A) Phytophthora spp.

B) Pythium spp.

C) Aphanomyces spp.

D) Macrophomina spp.

 

S27 - Aşağıdaki tahıl pas hastalıklarından hangisinin etmeni Puccinia coronata’dır?

A) Karapas

B) Sarıpas

C) Taçlı pas

D) Kahverengi pas

 

S28 - Elma karalekesinin ilaçlama zamanının belirlenmesinde kullanılan “Mills tablosu” nda hangi iklim kriteri/kriterleri dikkate alınır?

A) Ortalama sıcaklık-yaprak ıslaklık süresi

B) Ortalama nem-sıcaklık

C) Ortalama yağış miktarı

D) Ortalama sıcaklık

 

S29 - Bitki patojeni virüsler, viroidler, mollikütler, protozoalar bitki hücreleri içinde bulunurlar. Bu patojenlerin, bitkilerde hücreden hücreye geçişinde rol oynayan kanallara ne denir?

A) Plasmodesma

B) Endoplasmik reticulum

C) Plasmodium

D) Lentisel

 

S30 - Aşağıdaki herbisitlerde selektivite kriterlerinden hangisi, bitkinin özelliklerinden biri değildir?

A) Epidermis üzerindeki kütikula tabakasının şekli ve kalınlığı

B) Yaprak yüzeyindeki stomaların şekli, sayısı ve yeri

C) Bitkinin kök derinliği

D) Bitkinin yetiştiği yerdeki havanın nispi rutubeti

 

S31 - Bir hastalık bir bölgede ortaya çıkıyor ve hızla diğer bölgelere, ülkelere ve hatta kıtalararası yayılma eğilimi gösteriyorsa bu tip hastalıklara ne denir?

A) Epidemik

B) Sporadik

C) Pandemik

D) Endemik

 

S32 - Patates ve domateste bakteriyel solgunluğa neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ralstonia solanacearum

B) Pseudomonas syringae pv. tomato

C) Xanthomonas campestris

D) Curtobacterium flaccumfaciens

 

S33 - “Bu zararlının bitki özsuyunu emerek beslenmesi sonucu zeytinin dal ve meyvesinde koyu morumsu-siyahımsı bir leke meydana gelir. Yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde bu leke kırmızıdır.” ifadesinde tanımlanan zararı aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A) Parlatoria oleae

B) Saissetia oleae

C) Prays oleae

D) Leucaspis riccae

 

S34 - Mısırkurdunun biyolojik mücadelesinde kullanılan yumurta parazitoiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trichogramma evanescens

B) Pimpla spuria

C) Cotesia ruficrus

D) Trissolcus semistriatus

 

S35 - Elma İçkurdu larvası aşağıdaki larva tiplerinden hangisine örnektir?

A) Kampodeid

B) Gerçek tırtıl

C) Manas

D) Yalancı tırtıl

 

S36 - Bir mercimek tarlasında kendigelen buğday ve yabani yulafa karşı birlikte mücadele etmek amacıyla aşağıdaki herbisitlerden hangisinin kullanılması önerilir?

A) 2,4-D Acid dimethylamin

B) Diclofop-methyl

C) Fluazifop-p-butyl

D) Chlorsulfuron

 

S37 - Aşağıdaki zararlıların hangisinin mücadelesinde, yumurtadan çıkan larvaların meyve içine girmeden önce yok edilmesi hedeflenmektedir?

A) Elma içkurdu

B) Elma gözkurdu

C) Elma ağkurdu

D) Elma gövde kurdu

 

S38 - Aşağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarında bulunan zararlı bir uyuz veya pas böcüsü türü değildir?

A) Phyllocoptruta oleivora

B) Aceria sheldoni

C) Aculops lycopersici

D) Eriophyes pyri

 

S39 - Aşağıdaki zararlılardan hangisinin mücadelesinde dayanıklı anaç çeşitlerinin kullanılması önerilir?

A) Viteus vitifolii

B) Anaphothrips vitis

C) Colomerus (Eriophyes) vitis

D) Klapperichicen viridissima

 

S40 - Aşağıdakilerden hangisi turunçgil köklerinden özsuyu emerek, ağacın su dengesinde bozulma, mineral madde eksikliği, gelişmede gerileme, meyve kalite ve kantitesinde azalma ve susuzluk belirtilerine sebep olmaktadır?

A) Planococcus citri

B) Tylenchulus semipenetrans

C) Ditylenchus dipsaci

D) Heterodera avenae

 

S41 - Tahıllarda tohum ilaçlaması aşağıdaki hastalık gruplarından hangisi için önerilmez?

A) Tahıllarda pas

B) Tahıllarda sürme

C) Tahıllarda rastık

D) Çeltik yanıklığı

 

S42 - Aşağıdaki aktif maddelerden hangisi bir nematisittir?

A) Fenamiphos

B) Thiram

C) Pyridaben

D) Cyromazine

 

S43 - Pamuk bitkisinin generatif organlarında beslenerek rozet çiçek ve kör koza oluşumu yoluyla % 80 oranında zarar oluşturabilen, çiğitte beslenmesi sonucu tohum, lif ve yağın kalitesini düşüren zararlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşilkurt

B) Yaprakkurdu

C) Bozkurt

D) Pembekurt

 

S44 - Aşağıdaki türlerden hangisi hem tarlada hem de depoda zararlıdır?

A) Sitotroga cerealella (Arpa güvesi)

B) Ephestia kuehniella (Değirmen güvesi)

C) Tenebrio molitor (Unkurdu)

D) Tribolium confusum (Kırmabiti)

 

S45 - Aşağıdakilerden hangisi çok döl veren (Multivoltin) baklagil tohum böceği türüdür?

A) Bezelye tohum böceği

B) Mercimek tohum böceği

C) Bakla tohum böceği

D) Fasulye tohum böceği

 

S46 - Aşağıdakilerden hangisi tarımsal alanlarda zararlı kemirgen türlerinden biri değildir? (İptal edilmiştir!)

A) Rattus rattus

B) Lepus europaeus

C) Microtus spp.

D) Passer domesticus

 

S47 - Yan yana ekimi yapılmış buğday ve şeker pancarı tarlalarında yapılacak yabancıot mücadelesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?

A) Şekerpancarına yabani yulafa karşı uçakla total bir herbisit uygulanır.

B) Şekerpancarına yer aletleriyle 2,4-D amin etken maddeli bir herbisit uygulanır.

C) Buğdaya yer aletleriyle 2,4-D amin etken maddeli bir herbisit uygulanır.

D) Buğdaya uçakla 2,4-D ester etken maddeli bir herbisit uygulanır.

 

S48 - Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan bir herbisit, buğday tarlasında Avena sterilis’e karşı uygulanabilir?

A) Sistemik-total bir herbisit

B) Sistemik-selektif bir herbisit

C) Kontak-total bir herbisit

D) Total-selektif bir herbisit

 

S49 - Aşağıdakilerden hangisi fındıkta sarı karamuk ve kara karamuk adı verilen zarara sebep olmaktadır?

A) Curculio nucum

B) Kermenia pistaciella

C) Parthenolecanium rufulum

D) Capnodis cariosa

 

S50 - Aşağıdaki meyve zararlılarından hangisi pupa dönemini toprakta geçirmez?

A) Bactrocera oleae (Zeytin sineği)

B) Rhagoletis cerasi (Kiraz sineği)

C) Cydia molesta (Doğu meyve güvesi)

D) Ceratitis capitata (Akdeniz meyvesineği)

 

S51 - Böceklerde belirli bir fizyolojik oluşumun ya da hayatının belirli bir döneminin tamamlanabildiği en düşük sıcaklığa ne denir?

A) Etkili sıcaklık

B) Bonitasyon

C) Biyolojik sıfır

D) Gelişme eşiği

 

S52 - Aşağıdaki zararlılardan hangisinin farklı dölleri zeytin ağacının yaprağı, çiçeği ve meyvesinde zararlı olmaktadır?

A) Zeytin sineği

B) Zeytin fidantırtılı

C) Zeytin pamuklubiti

D) Zeytin güvesi

 

S53 - Aşağıdakilerden hangisinde hemimetabol başkalaşım görülür?

A) Diptera

B) Hymenoptera

C) Orthoptera

D) Neuroptera

 

S54 - Aşağıdakilerden hangisi kiraz ve vişne meyvelerinde beslenerek meyve etinde çürüme ve dökülmeye sebep olan bir zararlıdır?

A) Myiopardalis pardalina

B) Bactrocera oleae

C) Delia antiqua

D) Rhagoletis cerasi

 

S55 - Aşağıdaki aktif maddelerden hangisinin akarisit özelliği bulunmaktadır?

A) Acetamiprid

B) Abamectin

C) Buprofezin

D) Pirimicarb

 

S56 - Buğdayda yabancıotlara karşı çıkış sonrası chlorsulfuron uygulaması yapıldıktan sonra 6 ay içerisinde aşağıdaki hangi kültür bitkisinin yetiştiriciliği yapılırsa fitotoksik etki görülmez?

A) Karpuz

B) Pamuk

C) Mısır

D) Domates

 

S57 - Aşağıdaki böcek türlerinin hangisinde yakalayıcı bacak görülür?

A) Apis mellifera (Balarısı)

B) Ceratitis capitata (Akdeniz meyvesineği)

C) Mantis religiosa (Peygamber devesi)

D) Leptinotarsa decemlineata (Patates böceği)

 

S58 - Aşağıdakilerden hangisi seyrek yapılan toprak işlemenin yabancıotlanma üzerindeki etkilerinden biridir?

A) Tohumla üreyen tek yıllık yabancıot türlerinin oranı artar

B) Rizomla ve tohumla üreyen çok yıllık yabancıot türlerinin oranı artar, tek yıllıkların oranı azalır.

C) Dayanıklı yabancıot türleri ortaya çıkar

D) Geniş yapraklı yabancıotların oranı artar

 

S59 - Fosforoz asit, aşağıdaki bitki hastalıklarından hangisine karşı ruhsatlı değildir?

A) Phytophthora capsici (Biberlerde kök boğazı yanıklığı)

B) Plasmopara viticola (Asma mildiyösü)

C) Bremia lactucae (Marul mildiyösü)

D) Phytophthora infestans (Patates mildiyösü)

 

S60 - Ispanak mildiyösü (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae)’ne karşı aşağıdaki fungisitlerden hangisi ruhsatlıdır? (İptal edilmiştir!)

A) Metalaxyl

B) Pyraclostrobin+Boscalid

C) Mandipropamid

D) Amectradin+Dimetomorph

 

S61 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisi ceviz antraknozu (Gnomonia leptostyla)’na karşı ruhsatlıdır?

A) Captan % 50

B) Folpet % 50

C) Penconazole % 25

D) Mancozeb % 80

 

S62 - Bacillus subtilis QST 7 13 ırkı (% 1,34) aşağıdaki bitki hastalık etmenlerinden hangisine karşı kullanılması önerilmemektedir?

A) Erwinia amylovora (Ateş yanıklığı)

B) Venturia inaequalis (Elma karalekesi)

C) Cladosporium carpophilum (Şeftali karalekesi)

D) Botrytis cinerea (Kurşuni küf)

 

S63 - Aşağıdaki maddelerden hangisi meyve sineklerinin mücadelesinde cezbedici (atractant) olarak kullanılmamaktadır?

A) Amonyum tuzları

B) Sarı yapışkan tuzaklar

C) Feromonlar

D) Fosforoz asit

 

S64 - Aşağıdaki formülasyon tiplerinden hangisi tohum ilaçlamasında kullanılmaz?

A) FS

B) ES

C) LS

D) SC

 

S65 - Aşağıdakilerden hangisinde, Türkiye’de turunçgil unlubitine karşı biyolojik mücadelede kullanılan faydalılar birlikte verilmiştir?

A) Anagyrus pseudococci – Brumus quadripustulatus

B) Microterys flavus – Chilocorus bipustulatus

C) Encarsia berlesei – Cardiastethus nazarenus

D) Leptomastix dactylopii – Cryptolaemus montrouzieri

 

S66 - Aşağıdakilerden hangisinin yapılması durumunda, sistemik-selektif herbisitlerin etkisi olumlu yönde artar ? (İptal edilmiştir!)

A) Sistemik-selektif herbisit uygulandıktan hemen sonra yağmurlama ile bitkinin sulanması

B) Sistemik-selektif herbisit uygulanmadan önce bitkinin susuz bırakılması

C) Sistemik-selektif herbisit uygulamasını takip eden iki gün içerisinde mekanik uygulama

D) Sistemik-selektif herbisit uygulamasından iki hafta sonra mekanik uygulama

 

S67 - Bitki koruma ürünlerinin tehlike özelliklerine göre sınıflandırılmasında, “çevre için tehlikeli” özelliği aşağıdaki sembollerden hangisi ile gösterilir?

A) N

B) Xn

C) O

D) F

 

S68 - Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerinden hangisi suda dağılabilen granül formülasyon tipi için kullanılır?

A) EC

B) WG

C) SC

D) WP

 

S69 - Patates adi uyuz hastalığı (Streptomyces scabies)’na karşı aşağıdaki fungisitlerden hangisi ruhsatlıdır?

A) Mancozeb

B) Captan

C) Maneb

D) Thiram

 

S70 - Aşağıdakilerden hangisi herbisitlerin kimyasal yapısını bozan faktörlerden biri değildir?

A) Toprakta yayılma ve yıkanma

B) Kimyasal parçalanma

C) Mikroorganizmalarca parçalanma

D) Işık

 

S71 - Dünyada bitki paraziti kök ur nematodlarıyla biyolojik mücadelede yaygın olarak kullanılan ve Türkiye’de de ruhsatlı olan fungal etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Isaria farinosa

B) Beauveria bassiana

C) Paecilomyces lilacinus

D) Lecanicillium lecanii

 

S72 - Hıyarda köşeli yaprak lekesi hastalığı (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)’na karşı aşağıdaki fungisitlerden hangisi ruhsatlıdır?

A) Bakır oksiklorür

B) Bakır kalsiyum sülfat

C) Bakır sülfat

D) Bakır hidroksit

 

S73 - Dekara 200 ml dozda önerilen bir herbisit ile 12 dekar buğday tarlasını ilaçlamak için dekara 25 litre ilaçlı sıvı uygulayan bir tarla pülverizatörünün deposuna ne kadar su ve ilaç konulmalıdır? (İptal edilmiştir!)

A) 25 litre suya 2.400 ml ilaç

B) 30 litre suya 2.400 ml ilaç

C) 250 litre suya 2.400 ml ilaç

D) 300 litre suya 2.400 ml ilaç

 

S74 - Maksimum kalıntı limiti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Birim olarak (mg/g) olarak ifade edilir.

B) Kabul edilebilir günlük alınan miktar olarak tanımlanır.

C) Birim olarak (g/kg) olarak ifade edilir

D) Birim olarak (mg/kg) olarak ifade edilir.

 

S75 - Bağlarda kurşuni küfe karşı aşağıdaki hangi ruhsatlı fungisitin, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süresi en uzundur?

A) Pyrimethanil 300 g/l

B) Chlorothalonil 450 g/l +Carbendazim 100 g/l

C) İmazalil 500 g/l

D) İprodione % 50

 

S76 - Litrede 80 gram etken madde bulunan bir bitki koruma ürününün, 20 ml/da dozda tavsiye edilmesi durumunda dekara düşen etken madde miktarı kaç gramdır?

A) 0,4

B) 1,6

C) 4

D) 16

 

S77 - Bir bölgede hububat ekiliş alanlarında 15-20 yıl önce sorun olmayan çift çenekli yabancıotların, günümüzde aynı bölgede yoğun olarak görülmesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ekim nöbetinin sık uygulanması

B) Çift çenekli yabancıotlara karşı kullanılan herbisitlerin bu yabancıota etkisiz olması

C) İklim faktörlerinin bu yabancıotun aleyhine olarak değişmesi

D) Tek çenekli yabancıotlara karşı kullanılan herbisitlere karşı bu yabancıotun dayanıklılık kazanması

 

S78 - Aşağıdaki pestisit formülasyon tiplerinden hangisinin uygulanmasında suya ihtiyaç yoktur?

A) DP

B) EC

C) EW

D) SC

 

S79 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisi asmada hem mildiyö hem de külleme hastalığına karşı önerilmektedir?

A) Maneb

B) Cymoxanil

C) Chlorothalonil

D) Azoxystrobin

 

S80 - Aşağıdaki kültürel yöntemlerden hangisi, buğday sürme hastalığı ile mücadelede önerilir?

A) Tohumlar derine ekilmelidir.

B) Güzlük ekimler erken yapılmalıdır.

C) Güzlük ekimler geç yapılmalıdır

D) İlkbaharda erken ekim yapılmalıdır.

 


CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-C 7-C 8-C 9-D 10-D 11-A 12-C 13-D 14-C 15-C 16-D 17-A 18-C 19-D 20-C 21-B 22-B 23-C 24-B 25-B 26-D 27-C 28-A 29-A 30-D 31-C 32-A 33-A 34-A 35-B 36-C 37-A 38-C 39-A 40-B 41-A 42-A 43-D 44-A 45-D 46-D 47-C 48-B 49-A50-C 51-D 52-D 53-C 54-D 55-B 56-C 57-C 58-B 59-A 60-D 61-B 62-C 63-D 64-D 65-D 66-D 67-A 68-B 69-C 70-A 71-C 72-A73-D 74-D 75-A 76-B 77-B 78-A 79-D 80-B

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi