• notifications1
  • menü

Bugün : 13 Haziran 2024 Perşembe

YAPRAK GÜBRESİ

Gelişen teknoloji ile artık tüm dünya yaprak veya damla sulama gübreleri uygulamaktadır. En önemli unsur yaprak gübrelerinin dolgu maddesi genelde su' dur. toprakta ve yaprakta herhangi bir kalıntı bırakmaz, toprağın yapısını bozmaz. Dünya nüfusunun gün geçtikçe artması gıda ihtiyacının hızlı artmasına sebep olmaktadır.

 

Tarım alanlarının sınırlı olduğu dikkate alınırsa artan gıda maddesi ihtiyacının birim alandan daha çok ürün elde ederek karşılanabileceği ortadadır.Topraktan bitkilerin kaldırdığı besin elementlerinin tekrar iade edilmesi gerekir. Aksi halde toprak gittikçe verimsizleşecek ve elde edilen ürün gün geçtikçe azalacaktır. İşte birim üründen daha fazla ürün elde etmek ve topraktan bitkilerin kaldırdığı besin maddelerini iade etmek amacıyla toprağa mikro makro mineral, organik ve inorganik maddelerin ilave edilmesine gübreleme denir. 

 

Organik ve mineral gübreler toprağa uygulanabildikleri gibi toprak üstü aksamlara, özellikle bitkilerin yapraklarına da uygulanabilmektedir. Yani bitkilerin pirimer besin alma organları kökleridir. Sekonder olarak ta yapraklar ve sınırlı olsa da diğer toprak üstü aksamlarından besin maddesi alabilmektedir.

 

Yapraklar ve diğer toprak üstü organlar bir yandan fotosentez işlemlerini sürdürürken diğer yandan da suda çözülmüş organik ve inorganik maddeleri iyon şeklinde üre ve metal kleytler gibi maddeleri molekül şeklinde ve CO2, O2 ve SO2 gibi besin maddelerini de gaz halinde absorbe ederler.

 

Yapraklardan özellikle N, P, K gibi makro besin elementlerinin püskürtülerek verilmesi pek ekonomik ve yaygın değildir. Zira yaprakların absorbsiyon hızları son derece düşüktür ve bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementi yanında son derece sınırlı kalır. Gerçi son yıllarda topraktan gübrelemeye destek olarak özellikle üre uygulaması yaygınlaşmaktadır. Ancak tek başına yapraktan uygulamak yeterli değildir. Bu sebeple bitkilere yapraktan daha az ihtiyaç duydukları mikro besin elementlerinin verilmesi daha uygun ve daha yaygındır.

 

Sonuç olarak gübrelerin bitki toprak üstü kesimlerine genellikle sıvı biçimde ve püskürtülerek uygulanmalarına yaprak gübrelemesi denir. Bitkilerin yapraklarına püskürtülerek verilen ve içinde bir veya birden fazla bitki besin elementi bulunan çözeltilere de yaprak gübreleri denir.

 

2. Yapraklardan Besin Maddesi Alımı

Yaprak ayasının 1cm2 sinde 20-40 cm boyunda 150-300 tane gözenek bulunmaktadır. Yapraklardaki hava boşluklarının kutin ile kaplı olması ve içinde gaz bulunması yaprağa verilen besin maddelerinin içeri girmesine engel oluşturur. Tranprasyonla su ve salgılanan maddelerin dişarı atılması gözenekler yoluyla gerçekleştiğinden verilen besin maddelerinde aynı şekilde gözeneklerle yaprağa girdiği kabul edilmektedir.

 

Bitki besin elementleri 3 yolla yaprağa girerler.

1. Yaprağın ıslatılmasıyla kutikula tabakası ıslanır ve kutin kabarmaya başlayarak genişler (Şekil 1) böylece kutikula tabakasında bulunana mumsu tanecikler arasındaki aralık büyür. Ve besin maddeleri diffizyon yoluyla hücre duvarlarından içeriye girerler. Burada epidermi hücreleri arasındaki kanalcıklardan ya doğrudan hücre plazma menbranına ve oradan da enerji kullanarak hücre içine alınır, yahut da komşu hücre duvarları arasında bulunan kanalcıklar yardımıyla etrafa dağılır ve herhangi bir noktadan hücreye girerler.

 

2. Çözeltilerdeki gerilim düşürücü maddeler yardımıyla stomalardan yaprakların solunum boşluklarına girerler

 

3. Besin maddeleri epidermi hücrelerinin plazmaları tarafından alındıktan sonra plazmalar arası bağlantılar yoluyla hücreden hücreye geçerler. (Şekil 3)Bitkiler yaşlandıkça kutikula tabakası kalınlaşırken mumsu tanecikler büyür ve esnekliklerini kaybederler. İşte bundan dolayı yaşlı bitki ve yapraklara püskürtülen besin maddelerini gençlere göre daha yavaş alırlar. Kutikula ve mumsu tanecikler yaprakların üst yüzeylerinde, gözenekler ise alt yüzeylerinde fazla bulunurlar.

 

3. Yapraktan Besin Maddelerinin Alınma Hızı Ve Bitkilerdeki Hareketlilikler

Gübrelerin etkinlikleri besin maddelerinin yapraktan alınma hızlarına ve bitkilerdeki hareketliklilerine bağlıdır besin maddelerinin alınma hızları ve bitki bünyesinde taşınmaları önemli farklılıklar göstermektedir. Konsantrasyonlarının az yada çok oluşu taşınmanın aktif yada pasif şekilde olmasını tayin eder. Düşük konsantrasyonlarda aktif şekilde yüksek konsantrasyonlarda ise pasif şekilde taşınırlar. Yavaş alınan besin maddelerinin bitkideki konsantrasyonu düşük olacağından taşınma daha kolay olur. Hızlı alınan besin elementlerinin hücredeki konsantrasyonu artacağından diğer besin maddelerinin alımında engellenmesi, taşınımın güç olması, bununla birlikte toksik etki göstermesi söz konusudur.

 

Öte yandan besin elementlerinin çeşitli bitkilerden yüzde 50 sinin absorbe edilmesi için geçen sürede Tablo 2 de verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı gibi besin elementlerinin alınma hızları alınma sürelerini de önemli ölçüde etkilemektedir.

 

c. Yaprak Gübrelerinin pH’sı ve Taşıyıcı İyonun Etkisi

Bitki besin elementlerinin çoğunun çözünürlüğü düşük pH değerlerinde yüksek olduğundan bu reaksiyonlarda besin maddelerinin yapraktan absorbsiyonu fazladır. Bu nedenle yaprak gübrelerinin pH değerleri genellikle 5-6,5 arasında olması gerekir. Taşıyıcı olarak ta anyon ve katyon yerine kleytlerin kullanılması ile besin elementlerinin yapraktan alınması daha fazla olur.

 

Kleyt organik yapılı mikro element gübrelerine verilen isimdir. Kleytler (Şelat) metalik tuzların doğal veya sentetik organik kompleksler ile reaksiyonu sonucu elde edilir. Böylece organik komplekse bağlanan mikro elementin toprakla reaksiyonu önlenerek yararlılığı artırılır. 

 

Günümüzde 5 ayrı yapıda kleyt üretilmektedir.

  1. 1. EDTA : Ethylendiamın tetra asetik asit
  2. 2. EDDHA : Etilandiamin di-o-hidroksifonil asetik asit
  3. 3. HEDTA :Hidroksietilendidiamıntri asetik asit
  4. 4. DTPA : Dietilentriamin penta asetik asit
  5. 5. NTA : Nitrotri asetik asit

 

Kleyt formundaki mikro element gübreleri ineorganik yapılı olanlardan en az 10 kat daha etkilidir. Ancak çok pahalı olduklarından kullanılmaları her zaman ekonomik olmayabilir. Bu gübrelerin piyasada en çok bulunanları genellikle ağır metal kleytleridir.

 

d. Yaprak Gübrelerine İlave edilen Kimyasal Maddelerin Etkisi

Yaprak gübrelerine yayıcı, nemlendirici, yapıştırıcı ve aktivatör maddelerin ilave edilmeleriyle bitkilerin gübrelerden daha fazla yararlanmaları sağlanabilmektedir. Tutucu madde hem püskürtülen çözeltinin ince bir tabaka halinde yaprak yüzeyinde kalmasını sağlar, hemde püskürtülerek uygulanan çözeltideki suyun yaprak yüzeyindeki gerilimini azaltmak suretiyle besin maddelerinin absorbsiyonlarının artırabilmektedir.

 

Yaprak yüzeyinde su tabakası ne kadar uzun kalırsa iyonların yaprağa girişide o kadar kolay olur. Aksi halde iyonlar kristalize olarak daha fazla derine nufuz edemezler. Püskürtülen soluoyona bu amaçla gliserin, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi çeşitli maddeler katılır. Mesela yüzde 1-2 ‘lik gliserin ilavesiyle KH2PO4’ın absorbsiyonunun 2-3 kat arttığı; yüzde 5’lik glikoz, fruktoz ve sakkaroz ilavesiyle buğdayda fosfor absorbsiyonun 3 kat arttığı belirlenmiştir.

 

e. Yaprak Gübresinin Uygulama Konsantrasyonları ve Damlacık Büyüklüğünün Etkisi

Püskürtülerek uygulanan gübrelerin belli konsantrasyonları geçmemesi gerekir, ayrıca düşük konsantrasyonlarda besin elementlerinin absorbsiyon hızı artar. Damlacık büyüklüğü mümkün mertebe büyük olmalıdır. (0,1-0,2mm) zira damlacık çapı küçüldükçe absorbsiyon artar.

 

f. Işık, Sıcaklık, Rüzgar, ve Nisbi Nemin Etkisi

Güneş ışınlarının dik geldiği zaman gözenekler fazla su kaybını önlemek için kaplı olduğundan, yapraktan gübreleme serin ve bulutlu günlerde yada sabahın erken saatleriyle akşamın geç saatleri arasında ve mümkünse rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

 

4. Yapraktan Gübreleme Hangi Durumlarda Uygulanmalıdır

Gelişen teknoloji ile artık tüm dünya yaprak veya damla sulama gübreleri uygulamaktadır. En önemli unsur yaprak gübrelerinin dolgu maddesi genelde su' dur. toprakta ve yaprakta herhangi bir kalıntı bırakmaz, toprağın yapısını bozmaz.

 

a. Toprağın Besin Elementi Düzeyinin Düşük Olması

Kireçli topraklarda Fe noksanlığı, yüksek organik madde içerikli topraklarda ve pH’ sı yüksek ortamlarda Mn noksanlığı ve asidik ortamlarda Mo noksanlığı halinde yapraktan gübreleme yararlıdır.

 

b. Pulluk Tabakasının Nem Düzeyinin Düşük Olması

Kurak ve yarı kurak yörelerde toprağın üst katmanları sürekli koruma eğilimdedir. Bu ise bitkilerin yeterince besin maddesi almasını engeller. Böyle ortamlarda toprakta gübrelemenin etkisi sınırlı kalır ki buralarda yaprakta gübreleme yararlı olur.

 

c. Kök Sistemde Arazların Farlığı

Dane oluşumu devresinde kök sisteminde arazların meydana gelmesi halinde yapraktan gübreleme yapılabilir. Bu yolla kök sistemi arızası nedeniyle gecikerek genaratif gelişme önlenmiş olur.

 

d. Danede Protein oranın yükselmesi

Tüketicinin arzusu doğrultusunda protein miktarını artırmak amacıyla bir miktar N li bileşikler verilmesi depo organlarında protein oluşum ve birikimini hızlandırır.

 

e. Ca Elementinin Floem Borusundaki Hareketsizliği

Bazı meyve ağaçlarında Ca noksanlığı görülür. Ca ‘nın hareketsizliği aynı zamanda yaprakta yapılan gübrelemeyide etkisiz kılar bununla beraber özellikle elma ağaçlarında yapraktan gübrelemenin birkaç defa tekrarlanması veya meyveye doğrudan verilmesi yararlı olabilmekte ve hasat sonrası meyve dayanımını artırmaktadır.

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Selamet Coşkun

8.03.2021 21:00:41

Zeytin agacıma sıvı yaprak gübresi hangi markayı önerirsin..bide 100litre suya ne kadar katılır

Abdurrahman Yaray

23.01.2021 16:39:01

Şelatlı ve uygun milimikron çapındaki elementlerin stomalardan girebildiğini düşünüyorum.

Fatih Erdem Köse

6.01.2021 23:13:58

Yaprak stomaları 5-20 mili mikron büyüklüğündedir.Bitkiler yapraklarından besin maddesi almaz,yapraklara püskürtülen gübre konsantrasyonları stoma açıklığından değil,toprağa düştükleri için toprak yüzeyinden bitki kılcal kökleri ile alınır.
Konuya ilave etmek istedim

Safure

4.01.2021 21:48:07

Yaprak gübresini ne zaman atmaya başlamalıyız

Arafa Tarim

18.04.2018 14:04:05

Haydar Bey,
Özelden kastınızı anlamadım ama demir gübresi kireçli toprakla görülen sert çekirdekli meyvelerin daha çok hassasiyet gösterdiği bir elementtir. Hızlı alınım için topraktan EDHA - Yapraktan ETTA şelatlı şekilde uygulama yapmanız gerekir. Agacın yaşına göre x 20 gr şekilde topraktan 100lt su içinde 200-250 gr yapraktan uygulama yapabilirsiniz. Yapraktan yaptığınız uygulama meyve dönemine denk gelirse yani geç kalmışsanız ya da kloroz geç görülmüşse meyvede leke yapacağı için sadece yapraktan uygulama yapmanız gerekmektedir. Şu an piyasada en iyi demir gübresi için orto-orto şelatını tercih etmenizdir. Kaliteli bir demir gübre arayışındaysanız 0545 447 0223 (ARAFA TARIM) Bizimle iletişime geçiniz.

Haydar Eser

17.04.2018 22:49:41

Yaaa arkadaş bu işin ilmini bilimini anlatmışın, durmuşsun.Yaprak gübresini nezaman atarız ondan bahset ayrıntılı bilgin sana kalsın öze gelsene..

Admin

18.10.2016 21:33:19

Elmalarda kloroz çok görüldüğü için Edta Demir Şelatı gübresi önerebilirim.

Mehmet

13.10.2016 08:31:35

Elma bahçem için yaprak gübresi önerisi istiyorum.

(24711 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Yaprak Gübresi Nedir?

Yaprak Gübresi Nedir?

YAPRAK GÜBRESİ Gelişen teknoloji ile artık tüm dünya yaprak veya damla sulama gübreleri uygulamaktadır. En önemli unsur yaprak gübrelerinin dolgu maddesi genelde su dur. toprakta ve yaprakta herhangi bir kalıntı bırakmaz, toprağın yapısını bozmaz. Dünya nüfusunun gün geçtikçe artması gıda ihtiyacının hızlı artmasına sebep olmaktadır. Tarım...

Neden Yapraktan Gübreleme Yapılmalıdır?

Neden Yapraktan Gübreleme Yapılmalıdır?

Neden Yapraktan Gübreleme? Yapraktan gübreleme şu nedenlerden dolayı tercih sebebidir: Eksikliği görülen besin elementi topraktan uygulama ile giderilemiyorsa Topraktan uygulanan besin elementi kısa zamanda toprak özellikleri nedeniyle yarayışsız hale geliyorsa Topraktan uygulama zamanı geçmiş ise Uygulanacak gübre miktarı çok az ise Kök...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi