• notifications1
 • menü

Bugün : 9 Şubat 2023 Perşembe

BAKANLIK

* merkez, *taşra * yurt dışı teşkilatından oluşur.

 

BAĞLI KURULUŞLAR: 1.tarım reformu genel müd.  2. atatürk orman çiftliği müd.

 

Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)
Görevlerimiz

 • *Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin uygulanmasını sağlamak,
 • * Üretim kaynaklarının yönetimi, tarımsal projelerin hazırlanması ve desteklenmesi,
 • * Tarımsal girdilerin teminine yönelik tedbirleri almak ve koordinasyonu sağlamak,
 • * Taşra kuruluşlarına destek,
 • * Kamuya ait yabani fıstıklık, zeytinlik..., sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve meraların geliştirilmesi amacıyla altyapı tesislerinin imar ve ıslahı

 

KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KORGEM)

 1. Temel Görevler
 2. Hayvan Sağlığı ve Karantina
 3. Bitki Sağlığı ve Karantina
 4. Gıda tescil, Ruhsatlandırma ve denetim
 5. Yem tescil, Ruhsatlandırma ve denetim
 6. Tohum tescil
 7. Veteriner ve Zirai İlaç Ruhsatlandırma
 8. Su ürünleri avcılığını düzenleme
 9. Su ürünleri sağlığı
 10. Çevre koruma
 11. Afetlerde yardımları düzenleme
   

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 • * Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar oluşturmak ve denetlemek.
 • * Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek.
 • * Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini yapmak veya yaptırmak.
 • * Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.
 • * Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve denetlemek.
 • * Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak.
 • * Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.
 • * Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek.
 • * Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak.
 • * Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • * Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek.
 • * Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek.
 • * Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları belirlemek.
 • * Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.
 • *Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
 • * Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin esasları belirlemek.
 • * Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitkisel korumada kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları belirlemek, onay verme ve kontrol işlemlerini yapmak.
 • * Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.
 • * Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
 • * Bu maddede belirtilen görevler ile ilgili yayım faaliyetlerinin koordinasyonunda yardımcı olmak.
 •  

 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 • a) Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak.
 • b) Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek.
 • c) Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek.
 • ç) İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
 • d) Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri almak.
 • e) Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.
 • f) Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 • g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Hayvancılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 • a) Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
 • b) Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek.
 • c) Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
 • ç) Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.
 • d) Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 • e) Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • f) Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
 • g) Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek.
 • ğ) Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
 • h) Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.

 

 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 • a) Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek.
 • b) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.
 • c) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak.
 • ç) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek.
 • d) Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.
 • e) Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin tedarikine ilişkin tedbirleri almak.
 • f) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek.
 • g) Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak.

 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. * Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek.
 2. * Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak.
 3. * Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, desteklemek; bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak.
 4. * Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, toprak, su kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak.
 5. * Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak.
 6. * Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. *Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak.
 2. *Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek.
 3. * Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak.
 4. * Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
 5. * Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla araştırmalar yapmak.
 6. * Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları denetlemek.
 7. * Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar yapmak.
 8. * Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek.
 9. * Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak.
 10. * Ulusal ve uluslararası alanda araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri desteklemek.

 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. * Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.
 2. *Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.
 3. * Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

 

Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. * Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak.
 2. * Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.
 3. *Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya yaptırmak.
 4. * Bakanlığın görev alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 5. * Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 97038

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bakanlık

Bakanlık

BAKANLIK * merkez, *taşra * yurt dışı teşkilatından oluşur. BAĞLI KURULUŞLAR: 1.tarım reformu genel müd. 2. atatürk orman çiftliği müd. Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) Görevlerimiz *Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin uygulanmasını sağlamak, * Üretim kaynaklarının yönetimi, tarımsal projelerin hazırlanmas...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Siyah Gül Dünyada Sadece Şanlurfanın Halfeti İlçesinde Yetişir. Dalından Koparıldığından İtibaren Kırmızıya Dönüşür Ve Kokusu Kaybolur.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya