• notifications1
  • menü

Bugün : 14 Temmuz 2024 Pazar

Entomoloji Orthoptera Takımı

(Ortho, Düz; Ptera Kanat)

İki alt takımı vardır : Caelifera, Ensifera

 

Erginlerin morfolojik özellikleri

Baş hypognathous veya prognathous’tur; bileşik gözler iri; anten vücuttan kısa (Caelifera) veya uzun (Ensifera); ağız parçaları ısırıcı-çiğneyicidir; gözler ve antenler kazıcı formlarda küçülmüştür;

 

Pronotum iri; yanlardan pleurum’u kapatacak şekilde sarkmış; bacaklar benzer değil; arka femora çoğunda sıçramaya ve bazı türlerde de ses çıkartmaya yardımcı olacak uyarlıklar kazanmıştır. Ön kanatlarda (tegmina) ses çıkartmaya yönelik uyarlıklar görülür. Arka kanatlar –eğer varsa- geniş bir anal lob içerir; dişilerde kısa kanatlılık veya kanatsızlık görülebilir.

 

İşitme organı -eğer varsa- her iki cinsiyette de 1. abdomen   segmentinin yanlarında (Acridoidea) veya ön tibiae (Tettigonioidea ve Grylloidea)  üstündedir. Ovipozitör gelişmiştir: Ensifera’da uzun, hançer-kılıç şeklinde; Caelifera’da  ise kısa ve kalındır.

 

Cerci segmentsiz; kısa-sert veya uzun-esnek yapılıştadır; birçok türün erkeklerinde tutunucu organ olarak değişikliğe uğramıştır.

 

Yaşam Biçimi

Diurnal (çoğu Caelifera) veya nocturnal (bir çok Ensifera) böceklerdir. Sıçrama yetenekleri sayesinde kaçabilir veya uçuşa geçebilirler. Uçuş yetenekleri sınırlıdır; ancak Acrididae bireylerinin çoğu saatlerce uçabilirler. Az sayıda tür humus içinde veya taş, kütük vb. altında yaşar.

 

Birkaç tür toprakta tünel açar; bazıları da oyuklarda yaşarlar. Genelde soliter yaşarlar; bazı Caelifera üyeleri bazan gregar olarak sürüler oluştururlar. Çoğu orthopter fitotagdır. Çoğu Ensifera üyesi omnivordur; az sayıda tür de carnivordur.

 

Ses çıkartma cinsel çağrı amaçlıdır; genelde erkekler (bazı türlerde dişiler de) ses çıkarır. En bilinen ses çıkarma yöntemleri tegminal (Gryllidae ve Tettigoniidae), femeroalary (çoğu Acrididae), femoraabdominal’ dir. Bazı Acridid’ ler uçus esnasında arka kanatlarını tegmene sürterek veya hızlı bir şekilde açıp kapatarak ses çıkartır. Ses çıkartma türe özelleşmiştir.      

 

Cinsel olarak ürerler; bazan fakültatif parthenogenesis görülür. Yumurtalar teker teker (çoğu Ensifera) veya kümeler halinde (Caelifera) bırakılır. Ensifera’ da yumurtalar bitkinin dal veya yaprakları üzerine veya içine ya da gevşek toprak veya humusa bırakılır. Caelifera’ da ise ovipozitör yardımıyla toprak kazılarak süngerimsi madde içine bırakılır. Bu madde daha sonra sertleşerek silindirik bir “yüksük” oluşturur. Genelde çok sayıda yüksük yapılır.

 

Embriyonik gelişme süresi değişkendir ve ılıman iklime sahip bölgelerde kış diyapoz halindeki yumurta döneminde geçirilir. Bazen de genç dönemlerde kış geçirilir. Bir çok türde 4 – 6 larva dönemi bulunur

 

 

Caelifera Alttakımı

Anten kısa; Timpanal organ –eğer varsa- 1. Abdomen segmentinde; tarsi 3 veya daha az segmentli; cerci ve ovipozitor kısadır. Femoraalary, Femoraabdominal ve kanat çırpması ile ses çıkartılır.

 

ACRİDOİDEA. Çoğunluk sıcak bölgelerde bulunmakla birlikte ılıman iklimli bölgelerde de görülürler ve kışı yumurta döneminde geçirirler. Çoğu çayırlarda; bir kısmı alçak boylu vejetasyonda; bir kısmı da ağaçlarda bulunurlar. Diurnal ve hareketli böceklerdir. Fitofagdırlar ve bitkilerin canlı kısımlarını yerler. Çoğu kanatlıdır ve bazıları da kuvvetli uçucu böceklerdir.

 

Acrididae (Tarla çekirgeleri). Anten vücuttan kısadır. işitme organı 1. Abdomen segmentinin yanlarında bulunur. Tarsi 3 segmentlidir. Ovipozitor kısadır. Erkekler femoraalary veya kanat çırpma ile ses çıkartırlar. Schistocerca gregaria (Sudan çekirgesi), Calliptamus italicus (italyan çekirgesi). Dociostaurus maroccanus (Fas çekirgesi), Locusta migratoria (Madrap çekirgesi), Anacridium spp., Paraarcyptera (Arcyptera) spp., Acridiella spp. ve Nocarodes spp. örnek olarak verilebilir.

 

Orthoptera takımında aynı tür içinde birden fazla form bulunabilir: Bunlara faz denilir. Faz’ lar yalnızca renk ve şekil bakımından değil; aynı zamanda fizyolojik, ekolojik ve davranışsal bakımdan da farklıdırlar. Faz polimorfizmi yoğunluğa bağlı bir olgudur: Düşük yoğunluklarda soliter faz; popülasyon yoğunluğu artışında   geçiş fazı; yüksek yoğunluklarda da gregar faz oluşur. Sürü oluşumu gregar fazda gerçekleşir. Gregar fazda nimfler oldukça hareketlidir ve sık sık yer değiştirirler; erginler de rüzgar yardımıyla oldukça uzak mesafelere uçabilirler.

 

 

Ensifera Alttakımı

 Anten vücut boyu kadar veya daha uzun; Timpanal organ –eğer varsa- ön tibiae’ dadır. Tegminal tipte ses üretilir. Tarsi 3-4 segmentli; ovipozitor uzun: kılıç şeklinde veya silindirik yapıdadır.

 

TETTiGONiOiDEA(Yeşilçekirgeler-Otçekirgeleri): Genellikle otlar içinde veya ağaçlarda yaşarlar; çoğunluk yeşil renklidirler. Tarsi 4 segmentli; erkekler (birçoğunda dişiler de) ses çıkartır. Toprak üstünde yaşayan türlerde kanatlar tam olarak gelişmiş ve yaprağı andırır. Toprak içinde tünel açan türlerde ise kanatlar kısalmış ve sadece ses çıkartmaya yarayan kısım kalmıştır. Ovipozitör vücut boyu kadar veya daha uzundur: düz ya da kavisli; kılıç-hançer görünümündedir. Fitofag , omnivor veya karnivor’ durlar. Kışı yumurta döneminde geçirirler; yumurtalar fitofag türlerde bitki dokusu içine bırakılır. Platycleis (Metrioptera) intermedia, Bradyporus spp., Bradynotus spp., ısophya spp., Scudderia spp., Decticus spp. ve Saga spp. (predatör) örnek olarak verilebilir.

 

GRYLLOiDEA (Karaçekirgeler). Tarsi 3 segmentli; ovipozitör iğne veya silindirik şekilde olup düz ya da hafif kavislidir. Kanat boyu değişkendir. Cerci uzun ve esnek yapılışlıdır.  Çoğu nocturnal’ dir ve gündüzleri nemli mikrohabitatlarda gizlenir. Bazı türler su kenarlarında bulunur; bazıları da mağaralarda yaşar. Genelde omnivor’ durlar ve nadiren kültür bitkilerinde ekonomik zarara yol açarlar. Bitkilerde doğrudan beslenme (Gryllidae) veya taze sürgünlere yumurta bırakma (Oecanthidae) sonucu zarar yaparlar. Kışı yumurta döneminde geçirirler. Birkaç tür (Gryllidae) de binalarda bulunur. Gryllus campestris, Melanogryllus (Acheta) desertus, Oecanthus pellucens örnek olarak verilebilir.

 

GRYLLOTALPOiDEA Toprak içinde 1.5-2 m derinlikteki tünellerde yaşarlar. Ön bacakları kazıcı; gözleri küçülmüş; ovipozitör iz halinde; kanatlar tam olarak gelişmiş; bracypterous veya apterous olabilir. Erkekler ses çıkartır. işitme organı (Tympanum) ön tibiae’ dadır. Omnivordurlar. Sıcak bölgelerde kültür bitkisi ve çimlerde zarar yaparlar. Gryllotalpa gryllotalpa (danaburnu) örnek olarak verilebilir.

Konu İle İlgili Dokümanlar

Konu İle İlgili Etiketler

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(01821 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Entomoloji - Coleoptera - Kınkanatlılar

Entomoloji - Coleoptera - Kınkanatlılar

COLEOPTERA (KINKANATLILAR; BEETLES) Coleo, kın; ptera kanat demektir; ön kanatların yapısını tanımlar. Ergin: Baş sertleşmiş; değişik şekillerde; bileşik gözler var veya yok; ocelli var (2 adet) - yok. Anten 11 segmentli; uzunluk ve şekli değişken; Ağız ısırıcı-çiğneyici; şekil olarak değişken; mandibula çoğu erkeklerde iri ve çatallı yapıl...

Entomoloji - Diptera - Sinekler

Entomoloji - Diptera - Sinekler

DIPTERA (SİNEKLER, FLIES) Di, iki; ptera, kanat demektir. Ergin: Küçük-orta irilikte; yumuşak vücutlu; baş nispeten iri ve hareket yeteneği yüksek; bileşik gözler iri ve erkeklerde genelde ortada birleşirler (holoptic); anten değişik şekil ve irilikte; ağız yapısı sokucu-emici tipte. Thorax segmentleri birleşik; mesothorax iri; sadece m...

Entomoloji Ders Çalışma Notu

Entomoloji Ders Çalışma Notu

Entomoloji Entomoloji genel olarak Böcekler bilimi anlamına gelir. Esas olarak, entomoloji Zoolojinin bir dalı ise de yeryüzünde mevcut hayvan türlerinin 4/5 inden fazlasini oluşturan böcekler ekonomik önemleri nedeniyle de ayri bir bilim olmustur. Böceklerin Sistematikteki Yeri: Böcekler (Classis: Insecta) Arthropoda filum una bağlıdır...

Entomoloji Homoptera - Eş Kanatlılar

Entomoloji Homoptera - Eş Kanatlılar

HOMOPTERA SINIFLANDIRMA I. ALTTAKIM AUCHENORRHYNCHA Hareketli böceklerdir; iyi uçar-sıçrarlar. Anten çok kısa ve kıl gibidir. Tarsi 3 segmentlidir. Genelde Erkekler ses çıkartır; ancak sadece Cicadid’ lerin sesini duyabiliriz. FULGOROİDEA:Başın ön kısmı tipik olarak ileriye doğru çıkıntı yapmıştır Temel olarak odunsu bitkilerde fl...

Bitki Koruma Entomoloji (Zararlılar) Ders Notları

Bitki Koruma Entomoloji (Zararlılar) Ders Notları

Entomoloji Ders Notları Entomoloji Ders Notları Bu sunum pdf formatında sizlere sunulmuştur arkadaşlar. Çok geniş ve çok yeterli bir entomoloji notudur. Entomoloji Sunumu 1 Entomoloji Sunumu 2 Entomoloji Sunumu 3 Entomoloji Sunumu 4 Entomoloji Sunumu 5 Entomoloji Sunumu 6 Entemoloji Ders Notu (yeni) Daha fazla ders notu için bu li...

Entomoloji Orthoptera Takımı

Entomoloji Orthoptera Takımı

Entomoloji Orthoptera Takımı (Ortho, Düz; Ptera Kanat) İki alt takımı vardır : Caelifera, Ensifera Erginlerin morfolojik özellikleri Baş hypognathous veya prognathous’tur; bileşik gözler iri; anten vücuttan kısa (Caelifera) veya uzun (Ensifera); ağız parçaları ısırıcı-çiğneyicidir; gözler ve antenler kazıcı formlarda küçülmüştür; ...

Entomoloji Hymenoptera - Zar Kanatlılar

Entomoloji Hymenoptera - Zar Kanatlılar

HYMENOPTERA TAKIMI (Hymen, zar; ptera, kanat demektir) (Zarkanatlılar, Arılar; Bees+Wasps+Ants+Ichneumon flies) Ergin: 0.25-50 mm; baş hypognathous, iri ve hareketli; bileşik gözler bazan holoptic; anten 9-70 segmentli; bazan cinsel olarak dimorphic; ağız ısırıcı-çiğneyici veya yalayıcı-emici. Prothorax küçük; kanatlar zar gibi ve genelde ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi