• notifications1
  • menü

Bugün : 1 Şubat 2023 Çarşamba

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan fillileri sizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

1 abate  azalmak
2 abolish   yürürlükten kaldırmak
3 accelerate  hızlandırmak
4 accomplish  başarmak
5 accountfor   hesabını vermek, açıklamak
6 achieve  başarmak
7 acquire  kazanmak
8 act   hareket etmek
9 act as  -lık yapmak, etmek
10 act on behalf of   nin lehinde
11 activate   harekete geçirmek
12 activein/on   da aktif olmak
13 adapt  uyarlamak
14 adjust   uydurmak, ayarlamak
15 administer  yönetmek
16 admonish  uyarmak
17 adopt   evlat edinmek
18 advance  ilerlemek
19 advertise   ilan etmek
20 advise   öğüt vermek
21 advocate  desteklemek
22 add  eklemek
23 address   hitap etmek
24 aid   yardım etmek
25 align   düz bir yere koymak
26 allocate   pay etmek, bölüştürmek
27 allow   izin vermek
28 amend   düzeltmek, ıslah etmek
29 analyze   analiz etmek, çözümlemek
30 anticipate   tahmin etmek, sezinlemek
31 apply  başvurmak
32 appoint  tayinetmek
33 appraise   değer biçmek, değerlendirmek
34 approve   uygun bulmak, hoş karşılamak
35 arbitrate   hakem sıfatıyla karar vermek
36 arrange  düzenlemek
37 articulate   açıkça ifade etmek
38 ascertain   tahkik etmek, soruşturmak
39 assemble   monte etmek, kurmak
40 assert   ileri sürmek, iddia etmek
41 assess  değerbilmek
42 assign (was)   ayırmak, tahsis etmek
43 assimilate   benzetmek, özümlemek
44 assist   yardım etmek
45 assume   sanmak, üzerine almak
46 assure   temin etmek, söz vermek
47 attain   ulaşmak, erişmek
48 attend   devam etmek, gidip hazır bulunmak
49 audit   dinlemek, denetlemek
50 augment   artırmak, artmak
51 author   yazmak, yazarlık yapmak
52 automate  otomatikleştirmek
53 avoid    kaçınmak, çekinmek
54 backtrack   aynı yere geri dönmek
55 balance   dengede tutmak, karşılaştırmak
56 become  olmak, yakışmak
57 breakground   temel kazmak
58 brighten  şenlendirmek, aydınlatmak
59 bring   getirmek, neden olmak
60 bring out  ortaya çıkarmak, göstermek
61 budget   bütçe hazırlamak, planlamak
62 build   inşa etmek, kurmak
63 buy   satın almak
64 calculate   hesaplamak
65 calibrate   ince ayar yapmak
66 canvass  oy veya sipariş toplamak
67 catalogue  -in katoloğunu yapmak
68 chair   başkanlık etmek
69 challenge   meydan okumak
70 change   değiş(tir)mek, para bozdurmak
71 chart   tablosunu çıkarmak
72 check  önlemek, durdurmak, kontrol etm.
73 clarify   arıtmak, süzmek, açıklamak
74 classify   sınıflara ayırmak
75 clear   temizlemek, kurutmak
76 close   kapa(t)mak, sona erdirmek
77 coach   eğitmek, antrenman yaptırmak
78 co-author  ortaklaşa yazmak
79 co-develop   birlikte gelişmek
80 co-direct   birlikte yönetmek
81 collaborate   işbirliği yapm., birlikte çalışmak
82 collect   toplamak, biriktirmek
83 co-manage  ortaklaşa yönetmek
84 command   emretmek, yönetmek
85 commend   emanet etmek, övmek
86 communicate   nakletmek, bildirmek, haberleşmk, iletişimk 
87 compare  karşılaştırmak
88 compile  derlemek
89 complete  tamamlamak
90 compose  bestelemek
91 compute  hesap yapmak
92 computerize  bilgisayarla hesaplamak
93 conceive  tasarlamak, kurmak
94 conceptualize  kavramsallaştırmak
95 conciliate  gönlünü almak, yatıştırmak
96 condense  koyulaşmak
97 conduct  rehberlik etmek
98 confront   yüzleştirmek
99 conserve  korumak
100 consolidate  sağlamlaştırmak
101 construct  inşa etmek
102 consult  bakmak
103 contact  bağlantı kurmak
104 contract  kapmak (a tutulmak)
105 contribute  katkıda bulunmak
106 control  kontrol etmek
107 convert  dönüştürmek
108 convince  inandırmak, ikna
109 co-operate  işbirliği yapmak
110 co-ordinate  koordine etmek
111 correct  doğrulamak
112 correlate  karşılıkl ilişkisi olamak
113 correspond  uygun olmak, inkarş. bulmak
114 corroborate  doğrulamak
115 counsel  tavsiye etmek
116 create  yaratmak
117 critique  eleştiri yazısı
118 culminatein  en son noktaya erişmek
119 cultivate  yetiştirmek
120 dealwith  ile meşgul olmak
121 decide  karar vermek
122 decrease  azaltmak
123 defer  sonraya bırakmak
124 define  tanımlamak
125 delegate  yetki ile göndermek
126 deliver  teslim etmek
127 demand  talep
128 demonstrate  göstermek
129 deploy  açmak, yaymak
130 design  planını çizmek
131 detail  ayrıntılı olarak anlatmak
132 detect   ortaya çıkarmak
133 determine  kararlaştırmak
134 devastate  harap etmek
135 develop  geliştirmek
136 devise  tasarlamak, icat etmek
137 diagnose  teşhis etmek
138 direct  doğrulamak
139 discover  keşfetmek
140 discuss  tartışmak
141 disestablish  yerinden etmek
142 dispense  dağıtmak
143 display  göstermek
144 disprove   çürütmek
145 disregard own  aldırmamak, ihmal etmek
146 dissect  dikkatle incelemek
147 distribute  bölüştürmek
148 divert  dikkatini dağıtmak
149 document  belgelemek
150 double  katlamak
151 draft  taslağını çizmek
152 dramatize  drametikleştirmek
153 draw  resmini çizmek
154 drawattention  dikkat etmek
155 drive  araba sürmek
156 earn  kazanmak
157 edit  yayına hazırlamak
158 educate  eğitmek
159 effect  etkilemek
160 electrify  heyecanlandırmk
161 eliminate  elemek
162 embark on    -e başlamak, girişmek
163 embellish  süsleyerek güzelleştirmek
164 empathize  kendini başkasıyla özdeşleştirmek
165 employ  görevlendirmek
166 enable  imkan tanımak
167 enact  yasa çıkarmak
168 encourage  cesaretlendirmek
169 enforce  zorla kabul ettirmek
170 engineer  değişiklik yapmak
171 enhance   çoğaltmak
172 enlarge  genişletmek
173 enlist  askere almak
174 ensure  garantiye almak
175 entertain  eğlendirmek
176 equip  donatmak
177 establish  kurmak, tesis etmek
178 estimate  tahmin etmek
179 evaluate  değer biçmek
180 examine  incelemek
181 exceed  aşmak
182 execute  idam etmek
183 exercise  alıştırma yapmak
184 exhibit   göstermek
185 expand  genişlemek
186 experiment  deney yapmak
187 expiate  kefaret vermek
188 explain  açıklamak
189 express  ifade etmek
190 extract  seçip çıkarmak
191 fabricate   imal etmek
192 facilitate  kolaylaştırmak
193 familiarize  alıştırmak
194 fashion  biçimlendirmek
195 figure  biçim vermek
196 file  sıralamak
197 fill  doldurmak
198 filter  süzmek
199 finance  finanse etmek
200 find  bulmak
201 fix  düzenlemek
202 focus  bir noktaya toplamak
203 follow  izlemek
204 forecast  tahmin etmek
205 forge  devir dönmek
206 form   oluşturmak
207 formulate  formulleştirmek
208 forwardto  göndermek, sevk etmek
209 foster  beslemek
210 found  desteklemek
211 functionas    olarak işlev görmek
212 gain  kazanç elde etmek
213 gather  sonuç çıkarmak
214 generate   üretmek, oluşturmak
215 govern  yönetmek
216 graduate  mezun etmek
217 guide  klavuzluk etmek
218 handle  control altında tutmak
219 head  yönelmek
220 help  yardım etmek
221 hire  kiralamak
222 identify  tanımak
223 illustrate   örneklerle açıklamak
224 imagine  hayal etmek
225 implement  yerine getirmek
226 improve  geliştirmek
227 improvise  hemen söylemek
228 increase   çoğaltmak
229 index  sıralamak
230 indoctrinate   öğretmek
231 influence  etkilemek
232 inform  haberdar etmek
233 initiate  başlatmak
234 innovate  buluş yapmak
235 inspect  denetlemek
236 inspire  ilham vermek
237 install  yerleştirmek
238 instigate  kışkırtmak
239 instil  fikir aşılamak
240 institute  kurmak
241 instruct  bilgi vermek
242 instrument   çalgı çalmak
243 insure  garantilemek
244 integrate  bütünleşmek
245 interface  sınırlı olmak
246 interpret  yorum yapmak, tercümanlık yapmak
247 intervene  arada olmak
248 interview  röportaj yapmak
249 introduce  tanıştırmak
250 invent  icat etmek
251 inventory  sayım çizelgesi yapmak
252 invest  yatırım yapmak
253 investigate  soruşturmak
254 involve  içermek 
255 judge  değerlendirmek
256 juggle  hile yapmak
257 justify   haklı çıkarmak
258 keep  korumak
259 kindle  tutuşturmak
260 launch  piyasaya sürmek, hızla atmak
261 lead  yönetmek
262 learn   öğrenmek
263 lecture  konferans vermek
264 legitimate  yasal olmak
265 leverage  etkilemek, kontrol etmek
266 liaison  bağlantı
267 lift  yükseltmek
268 listen  dinlemek
269 locate  yerini öğrenmek
270 log/document   kaydetmek deftere
271 maintain  sürdürmek
272 manage  başarmak
273 maneouvre  manevra yap(tır)mak
274 manipulate  elle işlemek, beceriyle kullanmak
275 map  haritasını çıkarmak
276 market  pazarlamak
277 master  e hakim olmak
278 measure   ölçmek
279 mediate  arabuluculuk etmek
280 meetwith  biriyle tanışmak
281 mentor  akıl hocası
282 minimize  azaltmak
283 model  modellik yapmak
284 modify  değiştirmek
285 monitor  kontrol etmek
286 motivate  motive temek, harekete geçirmek
287 navigate  yönlendirmek, gemi yolc. yapmak
288 negotiate  uzlaştırmak
289 nominate   tayin etmek
290 observe  dikkat etmek
291 obtain  içermek
292 offer  teklif temek
293 operate  ameliyat etmek, işletmek
294 optimize  iyimser olmak
295 orchestrate  uyarlamak
296 order  düzenlemek
297 organize   örgütlemek
298 originate  başlatmak
299 outmaneouvre   etkili hareket etmek
300 overcome   Üstesinden gelmek
301 oversee  göz kulak olmak
302 paint  boyamak
303 participate  katılmak
304 pass  geçmek
305 penetrate  in içine girmek
306 perceive  algılamak
307 perfect  mükemmelleştirmek
308 perform  rol oynamak, yapmak
309 permit  izin vermek
310 persuade  inandırmak
311 photograph  fotoğrafını çekmek
312 pilot  klavuzluk yapmk
313 pioneer   öncülük etmek
314 place  koymak, yerleştirmek
315 plan  planlamak
316 play   oynamak
317 playacentralrole  merkezi bir rol oynamak
318 playakeyrolein  anahtar bir rol oynamak
319 playanearlyrole  erken bir rol oynamak
320 position  yerleştirmek
321 predict   önceden bildirmek
322 prepare  hazırlamak
323 prescribe  tavsiye etmek
324 present  tanıtmak
325 preserve  devam ettirmek
326 preside  yönetmek
327 prevent  engellemek
328 print  yazdırmak
329 process  bilgisayarda denetlemek
330 procure  kazanmak
331 produce   Üretmek
332 profit  kar etmek
333 program  programlamak
334 project  yöneltmek
335 promote  terfi ettirmek
336 proofread  yanlışları düzeltmek
337 prophecy  kehanet
338 propose   önermek
339 prospect  araştırmak
340 protect  korumak
341 prove  kanıtlamak
342 provide  sağlamak
343 publicize  halka tanıtmak
344 publish  yayınlamak
345 purchase  satın almak
346 pursue  peşini bırakmamak
347 quadruple  dört katı olmak
348 question   soru sormak
349 quote  fiyat vermek
350 raise  doğmak, yükseltmek
351 ramrod  inat etmek
352 rank  sıralamak
353 realize  farkına varmak
354 reason  sebep olmak
355 receive  almak, kabul etmek
356 recognize  farkına varmak
357 recommend  tavsiye etmek
358 reconcile  barıştırmak
359 reconstruct  yeniden kurmak
360 record  kayıt yapmak
361 recruit  işe almak
362 rectify  iyileştirmek
363 redistribute  tekrar paylaşmak
364 reduce  zayıflamak, azaltmak
365 reenlist  yeniden askere almak, işe alma
366 re-evaluate  tekrar değerlendirmek
367 refer  atıfta bulunmak
368 refine  arıtmak
369 regulate  düzene sokmak
370 rehabilitate  ıslah etmek
371 rejuvenate  gençleştirmek
372 relate  ilişkilendirmek
373 relay  naklen yayınlamak
374 remove  silmek
375 render  ifa etmek
376 renegotiate  yeniden uzlaşmak
377 renounce  terk etmek, vazgeçmek
378 renovate  yenilemek
379 reorganize  yeniden organize etmek
380 repair  tamir etmek
381 replace  yer değiştirmek
382 report  rapor etmek, haber yazmak
383 represent  simgelemek, temsil etmek
384 request  gerektirmek
385 require  dilemek istemek
386 research  araştırmak
387 resolve  tekrar çözmek
388 respond  yanıtlamak
389 restore  yenilemek
390 restructure  yeniden tasarımlamak
391 retrieve  geri almak
392 revamp  yenilemek, değişiklik yapmak
393 review  eleştirmek
394 revise  gözden geçirmek
395 revitalize  güçlendirmek
396 revive  yeniden canlandırmak
397 revolve (about)  etrafında dönmek
398 rewrite  yeniden yazmak
399 risk   tehlikeye atlamak
400 salvage  mal kurtarmak
401 satisfy  memnun etmek
402 save  kurtarmak
403 save (money/time)  saklamak
404 schedule  saatini saptamak, listeye kaydetmek
405 score  skoru yazmak
406 screen  perdelemek, elemek
407 secure  güvenceye almak
408 select  seçmek
409 self-finance  kendi kendine finanse etmek
410 sense  hissetmek
411 separate  ayrı yaşamak
412 serve  hizmet vermek
413 service  bakımını sağlamak
414 setup  kurmak
415 sew  dikiş dikmek
416 shape  biçimlendirmek
417 share  paylaşmak
418 sharpen  kesinleştirmek
419 shift  değiştirmek
420 ship  göndermek
421 show  göstermek
422 sign  işaretlemek
423 simplify  kolaylaştırmak
424 sketch  tarif etmek
425 solace  avutmak
426 solidify  sağlamlaştırmak
427 solve   çözmek
428 sort  sınflamak
429 spark  kışkırtmak
430 speak  konuşmak
431 spearhead   öncü olmak
432 specify  açıkça belirtmek
433 stabilize  sağlamlaştırmak
434 staff  eleman sağlamak
435 start  başlamak
436 stimulate  harekete geçirmek
437 stop  durmak
438 straighten  düzeltmek
439 streamline  verimlilik düzeyini arttırmak
440 strengthen  güçlendirmek
441 structure  yapılandırmak
442 study   çalışmak, incelemek
443 substantiate  kanıtlamak
444 substitute  yerine geçmek
445 succeed  başarmak
446 suggest   önermek
447 summarize   özetlemek
448 supervise  denetlemek
449 supply  tedarik etmek
450 support  desteklemek
451 survey  incelemek, teftiş etmek
452 sustain  güçlendirmek
453 symbolize  sembolize etmek
454 synthesize  sentezle birleştirmek
455 systematize  sistemleştirmek
456 tabulate   çizelgelemek
457 takecharge of  sorumluluğunu üstlenmek
458 takethelead  liderliği ele geçirmek
459 talk  konuşmak
460 taskwith/to  görevlendirmek
461 teach   öğretmek
462 tend  eğilim göstermek
463 test  test etmek
464 tighten  sıkılaştırmak
465 time  zamanlamak
466 train  eğitmek
467 transcribe  uyarlamak
468 transfer   çevirmek
469 transform  dönüştürmek
470 translate  tercüme etmek
471 transmit  göndermek
472 travel  yolculuk etmek
473 treat  davranmak, elden geçirmek
474 triple   üç kat artmak
475 troubleshoot  sorunu bulup gidermek
476 tutor   özel öğretmen
477 type   daktilo kullanmak
478 uncover  meydana çıkarmak
479 understudy  dublörlük yapmak, yedek aktör
480 undertake   Üstlenmek
481 unify  birleştirmek
482 unit  birleşme
483 update  güncelleşmek
484 upgrade  yükselmek
485 use  kullanmak
486 utilize  kullanmak
487 validate   onaylamak
488 verbalize  açıklamak
489 verify  doğruluğunu kanıtlamak
490 vitalize  yeniden hayata döndürmek
491 volunteerto/for   gönüllü olmak
492 wade  geçmek
493 wash  yıkamak
494 weigh  tartılmak
495 win  kazanmak
496 withstand  karşı koymak
497 work   çalışmak
498 wring   bükmek, sıkıp suyunu çıkarmak
499 write  yazmak
500 yield   teslim olmak, ürün vermek
x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 27942

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Üds, Kpds - Yaygın Prepositional İdioms Nelerdir?

Üds, Kpds - Yaygın Prepositional İdioms Nelerdir?

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 576 adet Prepositional Idioms içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 above all bilhassa, özellikle 2 according to one tradition bir rivayete ...

Üds, Kpds - Yaygın Phrasal Verbs Nelerdir?

Üds, Kpds - Yaygın Phrasal Verbs Nelerdir?

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 246 adet phrasal verb içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 abide by itaat etmek 2 account for izah etmek, açıklamak (explain) (2) sebep o...

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Sıfatlar Nelerdir?

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Sıfatlar Nelerdir?

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan sıfatları sizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 abrupt ani, sert 2 abruptly aniden, birden bire 3 absolu...

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Fiiller Nelerdir?

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Fiiller Nelerdir?

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan fillileri sizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 abate azalmak 2 abolish yürürlükten kaldırmak 3 accelerat...

Üds, Kpds - Yaygın Stative Passives Nelerdir?

Üds, Kpds - Yaygın Stative Passives Nelerdir?

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 73 adet yaygın Stative Passives içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 be absorbed in sth bir şeye kendini kaptırmak 2 be accustomed to sth/so ...

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Zarflar Nelerdir?

Üds, Kpds - En Çok Kullanılan Zarflar Nelerdir?

Üds ve kdps sınavı için hazırlık yapanlar için ingilizce de yaygın olarak kullanılan zarflarısizler için bir araya topladık. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 abruptly birdenbire hastily 2 absolutely tamamen, kesinlikle ...

Üds, Kpds - Yaygın Multi-phrasal Verbs Nelerdir?

Üds, Kpds - Yaygın Multi-phrasal Verbs Nelerdir?

Bu listede Üds, Kpds vb gibi İngilizce sınavlarda çok karşılaşılan ve önemli olan 46 adet multi phrasal verb içermektedir. Ayrıca İngilizce de en çok kullanılan kelimeler için Türkçe - İngilizce Sözlük sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. 1 back out of pull out of -- den çekilmek 2 break out of firar etmek ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Eczaneden Satın Alınan İlaçların Neredeyse Dörtte Biri Tropik Yağmur Ormanından Gelmektedir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya