• notifications1
 • menü

Bugün : 23 Mart 2023 Perşembe

İçme suyunun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özelliklerinin tayininde güvenilir sonuçların eldesin de uygulanan analiz tekniği kadar su numunelerinin de uygun yöntemle alınması gereklidir.  İçme sularının normal kimyasal analizi için 2 lt su yeterlidir. Ancak bazı özel elementlerin analizi gerekiyorsa alınacak numunenin miktarı artırılacaktır. Ruhsata esas analizler için 5 litre su gereklidir. 

Numuneler kokusuz ve kimyasal olarak temiz camdan yapılmış olan şişelere alınmalıdır. Ancak bazı elementlerin analizi için numunelerin polietilen şişelere alınması önerilir. Numune alma şişeleri numune su ile hava kalmayacak şekilde kapağa kadar doldurarak ağızları sağlam şekilde kapatılmalıdır. Şayet kirlilik olduğu tahmin ediliyorsa kral suyu ile yıkanmalıdır.(3 HCl + 1 HNO3) Daha sonra numune alınacak su ile şişeler en az 3 kez çalkalanmalıdır. Su numunesindeki iyonların kararlılığının korunması yönünden bazı koruyucuların ilavesi gereklidir. Bu koruyucular ileride toplu olarak verilecektir.

 

Uygun yöntemlerle alınan su numuneleri bekletilmeden laboratuara gönderilir. Sıcaklık ölçümü, pH, oksijen, karbondioksit, H2S karbonat, bikarbonat gibi iyon ve moleküllerin tayini ise kaynak başında yapılmalıdır. Laboratuara ulaşma zamanı uzadıkça pH, alkalilik ve karbondioksit arasında var olan dengenin değişmesi ile sudaki CaCO3 çökebilir, bu durumda suyun toplam sertliği ve kalsiyum miktarının azalmasına neden olur. 

 

Yine mikrobiyolojik aktivite, nitrat, nitrit ve amonyak arasındaki dengenin değişmesine, biyolojik oksijen ihtiyacı ve fenollerin azalmasına veya sülfatın sülfür haline indirgenmesine neden olur. Bakiye klor, klorür haline, sülfür iyonu, sülf it iyonu haline, ferro demir (Fe++), Fe(OH)3 haline, iyodür iyot(I2) ve siyan it de siyanür haline yükseltgenerek çözeltiden ayrılabilir. Suyun kalitesini oluşturan renk, koku, bulanıklık değişebilir. 

 

Numune alınacak şişenin üzerine aşağıdaki bilgileri gösteren bir etiket yapıştırılmalıdır; 

 • Su kaynağının adı : 
 • Alındığı yer : 
 • Alınma noktası : 
 • Numunenin alındığı tarih : 
 • Numunenin alındığı saat : 
 • Numunenin çıkış sıcaklığı : 
 • Ortam sıcaklığı : 
 • Debisi (litre/sn) : 
 • İstenilen analiz cinsi : 
 • Numuneyi korumak amacıyla işlem görüp görmediği : 
 • Atmosferik şartlar : 
 • Numunenin alındığı yerdeki su seviyesi : 
 • Suyun akış hızı : 
 • Alınma amacı : 
 • Numuneyi alanın adı soyadı : 
 • Varsa diğer bilgiler : 

 

Numune Alma

 

Kimyasal Analizler İçin Numune Alınması

Numune şişelerin hazırlanması (kimyasal ve bakteriyolojik) 

a) Klorsuz numuneler için: Şişenin kimyasal temizliğine dikkat edilerek (gerekirse kral suyuyla yıkanarak) numune alınır. 

 

b) Klorlu numuneler için: Sudaki klorun etkisini gidermek için numune alınacak şişelere aşağıda açıklandığı gibi tiyosülfat ilave edilir. 

i)% l,5 Sodyum tiyosülfat çözeltisinden (l, gr sodyum tiyosülfat Na2S2O3 , 100 ml damıtık su ile çözülür,120°C de ve 15 dakika süre ile steril edilir) 100 ml lik şişelere 0,5 ml konulur veya, 

ii) Kaplar 180°C de l saat steril edilmelidir. Kahverengi veya nötr camdan yapılmış olmalıdır. Alınan su numunesi klorlu ise bakteriler üzerindeki etkisini gidermek için her 125 ml lik kap için 0,1 ml % lik sodyum tiyosülfat numunesi ilave edilmelidir. Şişelerin ağızları steril cam veya mantar, kauçuk tıpa ile kapatılır. Veya , 

iii) Şişelere çözelti yerine 0,02-0,05 gr kadar kuru tiyosülfat ilave edilir ve yukarıdaki gibi steril edilir, iv) 0,02-0,03 gr toz tiyosülfat konulmuş cam kapaklı şişeler15 dakika 180  0C de tutularak steril edilir. 

 

Kaynaklardan Su Numunesi Alınması

Debisi az olan kaynaklarda suyun çıkış noktasına temiz bir büz veya demir boru yerleştirilir. Kaynağın debisi fazla ise göllenme varsa kaynağın gözeneklerinden birisi iyice temizlenmiş sivri uçlu ve ucundan itibaren birkaç cm lik kısımda delikler bulunan yeter uzunlukta demir bir boru saptanır. Borudan en az 6 saat su akıtıldıktan sonra numune alınır. Numune alma noktası doğrudan ana pompaya bağlanmış bir musluktur. Numune alma musluğu bağlantılı ve ısı yoluyla sterilizasyona uygun olmalıdır. Numune borusunun materyali test ihtiyaçlarına göre dikkatlice seçilmelidir.

 

Örneğin bakır borular, sudaki bakır konsantrasyonunun artışına ve bakteri miktarının azalmasına sebep olabilir. (Demir veya cam tercih edilmelidir.) Numune musluktan doğrudan muhafaza kabına çekilir. Numune muhafaza kabı musluğun hemen altında, doğrudan temas etmeyecek ve bağlantısı olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Şayet alınan numune gazlı bir su ise (madensuyu gibi) en önemli nokta şişe içerisinde hiç hava kalmayacak şekilde tamamen su ile dolması ve taşırarak kapağının kapatılmasına dikkat edilmesidir. 


Göller ve Akarsulardan Su Numunesi Alınması 

Numune şişesi göl veya akarsuyunun kıyısından en az l metre uzaktan ağzı açık olarak ve baş aşağı suya sokularak alınır. Şişe su yüzeyinden 50 cm kadar derinlikten ters çevrilerek doldurulur. Yüzey özelliklerinin anlaşılması isteniyorsa numune yüzeyden alınır. Belirli derinlik numunelerinin alınmasında özel numune alma aletleri kullanılır. 

 

Adi Kuyular, Borulu Kuyular Ve Drenajlardan Su Numunesi Alınması 

Kuyuların boru ve tulumbaları 10 mg/lt aktif klor kapsayan klorlu su ile dezenfekte edilir. Numune almadan önce mümkün olan en uzun sürede (6 - 48 saat) pompalamak gerekir. 

 

Şehir Şebekelerinden Su Numunesi Alınması

Şebekeye ait kaptajdan, dağıtım depolarının çıkış borularından, tasfiye tesislerinin giriş ve çıkışlarından ve musluklarından usulüne uygun alınmalıdır. 

 

Numunelerin Saklanması ve Korunması

Su numunelerine yapılacak kimyasal analizden önce numunenin laboratuara ulaşımı gibi nedenle bekletilmesi gerekebilecektir. Bu durumda sudaki iyonların kimyasal dengelerinin değişmemesi için numunenin korunması gerekecektir. Bu tür işlem görmüş numunelere uygulanan işlem etiketi üzerine de mutlaka yazılmalıdır.  Numunelerin korunması konusundaki aşağıdaki bilgiler Türk Standartlar Enstitüsünün TS 266 Standardından alınmıştır; 

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 72361

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Su Numunesi Alma Nasıl Yapılır?

Su Numunesi Alma Nasıl Yapılır?

İçme suyunun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özelliklerinin tayininde güvenilir sonuçların eldesin de uygulanan analiz tekniği kadar su numunelerinin de uygun yöntemle alınması gereklidir. İçme sularının normal kimyasal analizi için 2 lt su yeterlidir. Ancak bazı özel elementlerin analizi gerekiyorsa alınacak numunenin miktarı artırılacaktır...

Sularda Amonyak Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Amonyak Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Amonyak Azotu Tayini ; Amonyak azotu, yeraltı ve yüzey sularının kapsamında değişik konsantrasyonlarda bulunur. Mikrobiyolojik aktivite sonucu meydana gelen amonyak sıhhi bir kirlenmenin kimyasal bir belirtisi olarak belirtilir. Yeraltı sularında bulunan amonyak bazı doğal indirgeme prosesleri sonucu meydana gelebilir. Amonyak azotunun tayin...

Sularda Nitrat Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrat Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sudaki nitratın kaynağı giriş bölümünde detaylı verildiği gibi jeolojik volkanik kayalardan. Ayrıca havadaki azot şimşek çakması sonunda azot oksitlerini verir. Yağmur suyunda çözünen bu oksitler hava oksijeni ile yükseltgenerek nitrit ve nitrit asidi meydana getirirler. Bu da nitratın kaynağı olabilir. Diğer taraftan bazı bitkiler (özellikle ba...

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Organik Azot Tayini ; Organik bağlardaki 3 değerlikli azot, kjeldahl metodu ile tayin edilir. Suyun kapsamında bulunan organik azot amino asitler, polipeptitler ve proteinlerden toplanır. Sudaki organik asit, serbest amonyak giderildikten sonra numunenin degestion ve sonra destilasyon ve standart asit ile titrasyonundan bulunur. Veya kjeldahl a...

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

01. Giriş Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki demir ve alüminyum hidrolize olabilen tuzları da asit meydana getirebilirler. Fe2(SO4)3 + 6 H2O à 2 Fe(OH)3 + 6 ...

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nitrit Azotu Tayini 01. α Naftilamin - Sülfanilik asit metodu ile 01.01.Prensip pH değerinin 2,0 - 2,5 aralığında, nitrit iyonları alfa naftil amin hidroklorür ile diazolandırılmış sülfanilik asit çifti tarafından kırmızımsı-pembe renkli sülfanil asit-azo-alfa naftil amin boyar maddesini meydana getirirler. Nitrit konsantrasyonuna gö...

Sularda Alkalinite Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Alkalinite Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Alkalinite Tayini Alkalinite belirlenen bir pH değerine kadar suyun kuvvetli asitlerle reaksiyona girmesinin kantitatif kapasitesi olarak tanımlanır. Ölçülen alkalinite değeri kullanılan nihai pH değerine bağlı olarak değişir. Alkalinite doğal sularda ve atıksularda çok kullanılan önemli bir analizdir. Yüzeysel sularda alkalinite, karbonat,...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya