• notifications1
  • menü

Bugün : 26 Mayıs 2024 Pazar

Amonyak Azotu Tayini ; Amonyak azotu, yeraltı ve yüzey sularının kapsamında değişik konsantrasyonlarda bulunur. Mikrobiyolojik aktivite sonucu meydana gelen amonyak sıhhi bir kirlenmenin kimyasal bir belirtisi olarak belirtilir. Yeraltı sularında bulunan amonyak bazı doğal indirgeme prosesleri sonucu meydana gelebilir.

 

Amonyak azotunun tayininde organik ve albuminoid azot tayin edilecekse veya herhangi bir engelleyiciden şüphe ediliyorsa, numuneye başlangıç destilasyonu uygulanmalıdır. Nesslerizasyon metodu (B) destilatın ilk 100 ml lik kısmına uygulanır. Gerek Nesslerizasyon metodu ve gerekse titrasyon metodu (C) amonyak azotu 1 mg kadar olan numunelere uygulanır.

 

Doğrudan doğruya Nesslerizasyon metodunun uygulanmasında alifatik ve aromatik aminler, organik kloraminler, aseton, aldehitler, alkoller ve diğer bazı organik bileşikler engelleyici rol oynarlar. Bu tip bileşikler, kloru giderilmiş kirli numunelerin destillenmesi ve destilatın nessler reaktifi ilavesinden sonra bulanık olması veya yeşilimsi-sarımsı renklerin meydana getirir. Titrasyon sonunda, alkalilerin standart asit ile reaksiyon vermeleri nedeniyle aminler engelleyici rol oynarlar. Titrasyon metodunda, organik bileşiklerin engelleyici etkisi söz konusu değildir. Renkli iyonlar ve fazla miktarda engelleyici kapsamayan ve 0,2 mg / lt den daha fazla amonyak azotu bulunan numunelere doğrudan doğruya Nesslerizasyon metodu uygulanabilir. Phenate metodu (D) amonyak azotunun 0,5 mg / lt den daha fazla olduğu numuneler için kullanılışlıdır. Metodun hassasiyeti 10 µgr / lt kadardır.

 

Analizde en iyi sonuçlar, numune toplandıktan sonra çok kısa bir süre sonunda analizlenerek elde edilir. Numunede klor artığı varsa, amonyak ile reaksiyona girmesini önlemek için, numune toplandıktan hemen sonra giderilmelidir. Numuneyi bir müddet depolamak gerekiyorsa, numunenin her litresi için 0,8 ml konsantre H2SO4 veya 40 mg cıva iyonu (HgCl2) ilave edilmeli ve 4°C de tutulmalıdır. Böylece numunedeki amonyak azotu korunabilir. Pratik olarak numune asit ile korunmuş ise, analize başlamadan hemen önce numunenin asitliği NaOH ile nötralize edilerek giderilmelidir.

 

Sulu ortamlarda NH3 – N, pH nin 7,6 dan yüksek değerleri için aşağıdaki reaksiyon uyarınca tümü ile NH4OH'e dönüşür.

NH4+ + OH-  ®  NH4OH

NH4OH ®NH3 + H2O  (Isıtılınca)

 

Maden Sularında Amonyak

Yeraltı sularının bileşimi geçtiği tabakaların bileşimine, sıcaklığına, bileşimindeki asitlerin ve bunların özellikle fazla miktarda  bulunabilen CO2 miktarına, yer altı tabakalarından geçiş zamanına göre değişir. Genel olarak çözülmüş halde Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Al, CO3, HCO3, SO4, Cl- bileşiklerini ve süspansiyon halinde Si, Fe, Alüminyum oksit ve hidroksitlerini içerirler. Geçtikleri tabakaların cins ve özelliğine, kalınlığına göre çözünen maddeler gitgide zenginleşseler de toprak bir dereceye kadar filtre vazifesini gördüğünden suyun süspansiyon halindeki organik maddelerini ve mikropları tuttuğu gibi, toprağın derinliklerinde bulunan bir kısım organik maddeler bozunur. Bu şekilde hem süspansiyon hem de çözelti halindeki maddelerden gittikçe temizlenirler.

 

Kızılay Madensuyu da kapalı yer altı sularına bir örnektir. Bu tip sular çeşitli özellikler gösterirler. Bu sular çok defa oksijensiz olurlar. Bu olay kapalı yer altı sularında redüksiyonun öteki sulardan daha üstün olmasından ileri gelir ve bundan dolayı okside olmuş azot bileşimleri (nitrat) bulunmaz. Kuyu başında redox potansiyeli ölçülürse daima negatif (-) bulunur. Tersine olarak serbest amonyak miktarı çok yüksektir. Halbuki albuminoit amonyak miktarında artış bulunur. Bu gibi sular bakteriyolojik inceleme sonucu temiz çıkarsa  kusursuz ve kullanılmaya elverişli kabul edilirler.

 

Oksijen yokluğu ile ilgili olarak bu sularda fazla miktarda erimiş demir bulunur. [ +2 halde, hava oksijeniyle +3 haline yükseltgenir ve çöker (pas)] bu gibi sularda problem depolanmak için depoya alındığında çıkar ve havanın oksijeniyle temas ettiği anda mevcut NH3 oksitlenerek nitrite (NO2-) dönüşecek, bu da insanlarda kanda mavi hastalığa (özellikle bebeklerde) yol açtığı için istenilmeyecektir (Bk. Nitrit konusu). Bunun için bu gibi sular şişelemeden önce bir oksitleme ile (havalandırma, ozonlama gibi)  nitrata kadar oksitlenmelidir.

Suyun anorganik azotlu bileşikleri çoğunlukla proteinlerin mikroplar tarafından mineralizasyonundan meydana gelmişlerdir. Proteinler önce yapı taşları olan amino asitlere bölünürler. Sonra bunlar da oksitlenerek amonyağı verirler; 
                                               NH3
            R – CH – COOH + ½ O2     ®     R – CO – COOH + NH3

Bu amonyaktan da toprakta nitroze ve nitrat bakterileri etkisiyle  

NH3 + 3/2 O2    ®  HNO2 + H2O

HNO2 + ½ O2    ®HNO3

Nitrit ve nitrat asitleri meydana gelir. Bu olaya nitrifikasyon denir. Toprakta bunun tersi olan denitrifikasyon da olabilir. Bu Saitler toprakta sürekli olarak bulunan alkalilerle tuzlar yaparlar. İçilebilen sularda genellikle NH3 bulunmaz. Amonyak bulunması organik maddelerin mineralizasyon olayının tam olmadığına işaret olabilmek bakımından sağlık için tehlikelidir. Organik azotlu maddelerden kolayca ayrılabilen amonyağa albuminoit amonyak denir. Amonyak suda serbest veya bileşik olarak bulunabilir. 

 

Prensip

Serbest amonyak azotu, destilasyon karışımının pH'ı 7,4 civarında tutularak geri alınabilir. Numunenin pH değeri fosfat tampon çözeltisi ile ayarlanır. Amonyağın izlenebilecek miktarları doğrudan doğruya destilatta Nesslerizasyon ile tayin edilir. 50 µgr dan fazla konsantrasyonlardaki amonyak azotu, en iyi şekilde ve en az amonyak kaybı ile borik asit çözeltisi içinde absorbe edilir. Amonyağın buharlaşarak kaybolmasının önlenmesi için yeterli derecede borik asit kullanılması gereklidir. Etkili amonyak adsorbsiyonunda, amonyak azotunun her mg ı için 50 ml borik asit çözeltisi hesaplanarak kullanılır. Adsorblanan amonyak Nesslerizasyon veya standart kuvvetli mineral asitler ile titre edilerek tayin edilir.

 

Engelleyiciler

Destilasyondan önce uygun pH düzeltmesi yapılmazsa, 250 mg / lt den daha fazla kalsiyum kapsayan numune başlangıç destilasyonu ile elde edilen amonyak daha az olacaktır. Kalsiyum ve fosfat tamponu reaksiyon vererek kalsiyum fosfat çöker, hidrojen iyonları meydana gelerek pH değerini düşürür.

Sülfür Nesslerizasyonundan sonra ortamda bulanıklık meydana getirir. Destilasyondan önce destilasyon balonuna kurşun karbonat ilave edilerek sülfürün destilâta geçmesi önlenebilir. Formaldehit gibi uçucu safsızlıklar, numune destillenmeden önce düşük pH değerliğinde kaynatılarak giderilebilir.

 

Başlangıç Destilasyonunda Kullanılan Aletler

1. Destilasyon sistemi : 800 - 2000 ml kapasiteli cam (pyrex) balon, düşey bir soğutucuya bağlanarak destilasyon sistemi hazırlanır.

2. pH - metre aleti

 

Başlangıç Destilasyonunda Kullanılan Kimyasallar

Amonyaksız Su :Destilasyon veya iyon değiştiriciden geçirilerek elde edilir.

a) içerisinde izlenebilecek kadar amonyak bulunan damıtık suya 2 - 3  mg / lt klor artığı veya brom kalacak şekilde ilave edilerek amonyak giderilir. 1 gece bekletildikten sonra destillenir. Destilatın ilk 100 ml si atılır.

b) 1 lt damıtık suya 0.1 ml konsantre H2SO4 ilave edilerek tekrar destillenir.

c) İyon değiştirme : 4 litre damıtık su,10 gr kuvvetli katyon değiştirici ile çalkalanarak veya uygun değiştirici kolonlarından geçirilerek hazırlanır.

 

Fosfat Tampon Çözeltisi : (pH 7,4) 14,3 gr susuz potasyum dihidrojen fosfat, KH2PO4 ve 68,8 gr susuz dipotasyum hidrojen fosfat K2HPO4 amonyaksız suda çözülerek 1 litreye tamamlanır. Amonyak tayininde karşılaştırma çözeltisi (blank) tampon çözelti üzerinde olmalıdır.

 

Serbest Klorun Giderilmesi İçin Çözeltiler : Aşağıdaki reaktiflerden her birisi ile 500 ml numune içerisinde 1 mg / lt klor artığının giderilmesi için, 1 ml çözelti ilavesi yeterlidir. Tiyosülfat ve sülfit çözeltileri kararlı değildir. Hazırlandıktan sonra kısa sürede kullanılmalıdır.

a) Sodyum tiyosülfat çözeltisi (1 / 70 N) : 3,5 gr Na2S2O3 . 5 H2O amonyaksız suda çözülerek, 1 litreye seyreltilir.

b) Sodyum arsenit çözeltisi (1 / 70 N) : 1,0 gr NaAsO2 amonyaksız suda çözülerek,  amonyaksız su ile 1 litreye seyreltilir. (Dikkat zehirlidir)

c) Sodyum sülfit çözeltisi (1 / 70 N) : 0,9 gr Na2SO3 amonyaksız suda çözülerek, 1 litreye tamamlanır.

d) Fenilarsin oksit çözeltisi (1 / 70 N) : 1,2 gr fenilarsin oksit C6H5AsO , 200 ml 0,3 N NaOH çözeltisi içerisinde çözülür. Gerekli ise süzülür ve amonyaksız su ile 1 litreye seyreltilir. (Dikkat zehirlidir)

 

Nötralizasyon Çözeltileri

a) Sodyum hidroksit (1 N) : 40 gr NaOH amonyaksız suda çözülerek 1 litreye tamamlanır.

b) Sülfürik asit 1 N : 28 ml konsantre H2SO4 dikkatle 500 ml amonyaksız suya ilave edilerek 1 litreye seyreltilir.

Absorbe Edici Çözeltiler  :  Borik asit veya 0.02 N H2SO4 kullanılabilir.

a) Borik asit çözeltisi : 20 gr H3BO3 amonyaksız damıtık suda çözülerek 1 litreye tamamlanır.

b) Sülfürik asit çözeltisi (0,02 N) : 20 ml 1 N H2SO4 çözeltisi amonyaksız su ile 1 litreye tamamlanır.

 

Deneyin Yapılışı

A) Numunenin hazırlanması :

1. 500 ml veya amonyaksız su ile 500 ml ye seyreltilmiş numune kullanılır.

2. Numunede klor artığı varsa, ekivalent miktarda serbest klor giderici çözeltiler ilave edilerek giderilir.

3. Numunenin pH değeri 7 civarında olacak ise, pH metre kullanılarak seyreltik asit veya baz çözeltisi ilâvesi ile düzeltilir.

4. 10 ml fosfat tampon çözeltisi ilave edilir. Bu çözelti genellikle destilasyon sırasında çözeltinin pH değerini 7,4 ± 0,2 de tutabilir.

5. Numunelerin kapsamında 250 mg dan fazla Ca++ varsa, numunedeki her 250 mg Ca için 10 ml tampon çözeltisi daha ilave edilir.

6. Numunenin pH değeri asit veya baz ilavesiyle 7,4 e getirilir.

B) Destilasyon sisteminin hazırlanması :

 

Destilasyon balonuna ;

a) 500 ml damıtık su

b) 10 ml fosfat tampon çözeltisi,

c) 10 - 15 tane cam boncuk veya kaynama taşı ilave edilir ve destilat nessler reaktifi ile amonyak göstermeyinceye kadar destillenir. Böylece sistem amonyaktan temizlenir.

 

C) Destilasyon :

Henüz amonyaktan arıtılmış destilasyon sisteminde :

1. Boş destilasyon balonuna 10 - 15 kaynama taşı veya cam boncuk konur,

2. Serbest klor miktarı giderilmiş, nötralize edilmiş ve tamponlanmış su numunesi ilave edilir.

3. Soğutucunun ucu, içerisinde 50 ml 0,02 N H2SO4 veya borik asit çözeltisi bulunan erlen içerisindeki çözeltiye daldırılır. (Borik asit kullanılması halinde her mg amonyak azotu için 50 ml borik asit çözeltisi fazla konur)

4. Dakikada 6 - 10 ml destilat toplanacak şekilde numune destillenir.

5. En az 300 ml destilat toplanır. Eğer daha az destilat toplanırsa, destilasyon sonuna kadar uygulanır. Amonyaksız su ile 500 ml ye tamamlanır.

6. Bundan sonra nesslerizasyon veya titrasyon vb. metotlar ile numunedeki amonyak miktarı tayin edilir.

 

Nesslerizasyon Metodu

Prensip

Genellikle yüksek miktarda amonyak kapsayan numunelerde bazen destilasyon yapılmaz ve numune doğrudan doğruya nesslerize edilir. Numuneye alkali ortamda çinko sülfat ilave edilerek kalsiyum, demir, magnezyum ve sülfür çöktürülür. Böylece nesslerizasyonda bulanıklığa neden olan iyonlar giderilir. Alkali nessler reaktifinin bulunmasında, kalan Ca++ ve Mg++ iyonlarının çökmesi ortama EDTA veya Rochella tuzu ilave edilerek giderilebilir. EDTA kullanılmış ise, amonyak ile reaksiyon için kafi derecede fazla nessler reaktifinin ilavesi gereklidir.

Destillenmiş veya destillenmemiş numunede nesslerizasyonda potasyum cıva iyodür ve amonyak arasındaki reaksiyonda, ortamdaki amonyağın miktarına bağlı olarak sarıdan-kahverengine kadar uzanan renk meydana gelir. Kimyasal reaksiyonun şu şekilde olduğu tahmin edilmektedir,

HgI2.KI + NH3 ®  Hg(NH2)I + 2 KI + HI

 Nessler reaktifi ile 1 gr kadar amonyak azotu tayin edilebilir. Doğrudan doğruya nesslerizasyonda hassasiyet 20 µgr / lt dir.

 

Kullanılan Aletler

 1. Spektrofotometre   :  1 cm veya daha uzun ışık yolu ile 400 - 500 nm dalga  boyunda  (aralığında)  kullanılır.

2. Filtre fotometre : 1 cm veya daha uzun ışık yolu ile, menekşe rengi filtre ve 400 - 425 nmdalga boyunda kullanılır.

3. Nessler tüpleri : 50 ml kapasiteli uzun tipte

 

Kullanılan Kimyasallar

Yukarıdaki daki reaktiflere ilaveten ;

Çinko Sülfat Çözeltisi : 100 gr ZnSO4.7 H2O amonyaksız suda çözülerek, 1 litreye seyreltilir.

 

6 NNaOH Çözeltisi: 240 gr NaOH 500 ml amonyaksız suda çözülür ve 1 litreye tamamlanır.

 

Stabilize Reaktif : EDTA ve Rochella tuzu kalsiyum veya magnezyumun, alkali nessler reaktifi ilavesinden sonra, çökmesini önlemek için kullanılabilir.

 

a) EDTA reaktifi : 50 gr disodyum etilen diamin tetra asetik asit sodyum tuzu kapsamında 10 gr sodyum hidroksit bulunan 60 ml amonyaksız suda çözülür. Gerekirse, çözünmeyi tamamlamak için, yavaşça ısıtılır. Oda sıcaklığına getirilerek 100 ml ye tamamlanır.

 

b) Rochella tuzu çözeltisi : 50 gr potasyum sodyum tartarat tetra hidrat KNaC4H4O6 . 4 H2O 100 ml amonyaksız suda çözülür. Çözeltinin 30 ml si kaynatılarak tuz içerisinde ekseriya mevcut olan amonyak giderilir.

 

Nessler Reaktifi : 100 gr cıva iyodür, ve 70 gr potasyum iyodür (HgI2 ve KI) az miktarda amonyaksız suda çözülür. Ve bu karışım karıştırıcı ile yavaş yavaş karıştırılarak, 500 ml amonyaksız suda çözülmüş 160 gr NaOH in soğutulmuş çözeltisine ilave edilir. Amonyaksız su ile litreye tamamlanarak karanlıkta saklanır.

 

Stok Amonyum Çozeltisi: 100 °C de kurutulmuş 3,819 gr susuz amonyum klorür,NH4Cl amonyaksız suda çözülerek 1000 ml ye tamamlanır. 1,00 ml = 1,00 mg N = 1,22 mg NH3

 

Standart Amonyum Çözeltisi : 10,00 ml stok amonyum klorür, amonyaksız su ile 1000 ml ye tamamlanır. Bu çözeltinin, 1,0 ml = 10,0 µgr N = 12,2 µgr NH3

 

Değişken Renk Çözeltileri                            

a) Potasyum kloroplâtinat çözeltisi : 2,0 gr K2PtCl6 300 - 400 ml damıtık suda çözülür. Buna 100 ml konsantre HCl ilave edilerek 1 litreye tamamlanır.

 

b) Kobalt klorür çözeltisi : 12,0 gr CoCl2.6 H2O. 200 ml damıtık suda çözülür. 100 ml konsantre HCl ilave edilerek 1 litreye seyreltilir.

 

09.06.04 Deneyin Yapılışı

A. Numune destillenmemiş ise :

1. Gerekli ise, numunedeki serbest klor, klor giderici çözeltinin ekivalent miktarı ile giderilir.

2. 100 ml numuneye 1 ml çinko sülfat çözeltisi ilave edilir. Ve iyice karıştırılır. 0,4 den 0,5 ml ye kadar NaOH çözeltisi ilavesiyle pH 10,5 değerine getirilir. pH değeri pH - metre ile ölçülür. Tekrar iyice karıştırılır. Numune birkaç dakika bekletilir, ağır bir çökelti meydana gelecektir. Üstteki sıvı renksiz ve kokusuzdur. Berraklaştırma santrifüj veya filtreden geçirilerek yapılır.

3. Amonyak bulunmayan filtre kağıdı kullanılmalıdır. Kağıt amonyaksız su geçirilerek ve filtrat nesslerizasyon metodu uygulanarak kontrol edilmelidir. Numunenin filtre edilmesinde, filtratın ilk 25 ml si atılır.

 

B. Rengin Gelişmesi

I. Destillenmemiş numunede

a) Pipet ile 50,0 ml veya 50,0 ml ye amonyaksız su ile seyreltilmiş numune bir erlene konur.

b) Numune, kalsiyum, magnezyum veya diğer engelleyici iyonlar kapsıyorsa, nessler reaktifinin ilavesiyle bazı çökelmelere veya bulanıklığa neden olur. Bunu önlemek için numuneye 1 damla (0,05 ml) EDTA reaktifi veya 1 - 2 damla Rochelle tuzu çözeltisi ilave edilerek iyice karıştırılır.

 

II. Destillenmiş numunede :

Amonyak destilasyonun da amonyağın absorpsiyonu için kullanılan H3BO3 çözeltisi şu iki yoldan birisi ile nötralize edilir,

a) Alkaliligin istenilen düzeye gelmesi için 2 ml nessler reaktifinin ilavesinden sonra, reaktifin fazlası ilave edilir.

b) Borik asit çözeltisi NaOH çözeltisi ile nötralize edildikten sonra, 1 ml nessler reaktifi ilâve edilir.

Nessler reaktifinin ilâvesinden en az 10 dakika sonra standartlar, numune ve karşılaştırma çözeltisinin rengi foto metrik olarak okunur. Numunedeki amonyak konsantrasyonu az ise bekleme süresi 30 dakika olmalıdır. Reaksiyon zamanı, sıcaklık aynı olmalıdır.

Nessler-amonyak reaksiyonunda meydana gelen sarıdan kahverengine kadar renk serisi, geniş dalga boyu aralığında ışığı absorbe eder. 20 - 250 µgr / 50 ml NH3 - N  450 - 500 mu dalga boyunda 5 cm lik ışık yolu ile ölçülebilir. Çözeltinin absorbansı 10 dakikadan az ve 30 dakikadan fazla olmamak şartı ile bekletilir. Hazırlanan karşılaştırma çözeltisi ile karşılaştırılarak standartlar ve numunenin absorbansı ölçülür.

 

Standart Egrinin Çizilmesi :

Numunenin kapsamında bulunan amonyağın miktarına uygun olarak standart çözelti serisi hazırlanır. Numuneye uygulanan yöntemler gereğince, karşılaştırma çözeltisine karşı standart çözeltilerin absorbansı okunur. Apsise mg / lt amonyak azotu ve ordinata absorbans değerleri gösterilerek, standart eğri çizilir. Bilinmeyen numunenin aynı yöntem ile tayin edilen absorbansından numunedeki amonyak azotunun mg miktarı çizilen standart grafikten faydalanarak bulunur.

Standartların Hazırlanması : Aşağıda gösterilen standart amonyum klorür, hacimleri nessler tüpüne konur ve amonyaksız su ile seyreltilerek 50 ml ye tamamlanır.

0,0  :  0,4  :  0,7  :  1,0  :  1,4  :  1,7  :  2,0  :  3,0  :  4,0   :   5,0 ml standart amonyum klorür konularak 50 ml ye seyreltilirse, 
0,0  :  0,004  :  0,007  :  0,01  :  0,014   :   0,017   :   0,02  0,03   :   0,04   :  0,05 mg lık seri elde edilir. Her tüp içerisine 1,0 ml nessler reaktifi ilave edilir, karıştırılır.

Karşılaştırma numunenin nesslerizasyonundan 10 veya 30 dakika sonra yapılır.

 

Hesaplamalar

1. Orijinal numunenin seyreltilmesi için kullanılan amonyaksız suyun içindeki amonyak azotu son azot kıymetinin hesaplanmasından önce çıkartılmalıdır.

2. Blank reaktifi, numune ile kullanılan fosfat tampon çözeltisinin hacminden çıkartılmalıdır.

3. Destilatın herbir ayrı kısmında bulunan amonyak azotu toplamı destilasyon için alınan numunenin orijinal hacmindeki toplam amonyak azotuna eşittir.

 Mg/L Amonyak = (A / ml numune) x (B / C)
                                
 A : Numunede kolorimetrik olarak okunan µgr N

B : Asit absorplayıcı içerisine toplanan destilat toplamı ml

C : Nesslerizasyon için alınan destilatın ml si

 mg / lt serbest amonyak = mg / lt NH3 - N x 1,216

mg / lt Amonyum NH4+   = mg / lt NH3 - N x 1,288

 

DENEYİN HATA SINIRI

Deneyin hata sınırı ± % 5 dir

 

İndefenol Metodu ile Amonyak Tayini

1) Hipoklorik asit reaktifi : 40 ml damıtık suya % 5 lik ticari beyazlatıcıdan 10 ml ilâve edilir. pH değeri HCl ile 6,5 – 7 ,0 ye ayarlanır. Reaktif kararlı olmayıp haftalık hazırlanır.

2) Mangan sülfat çözeltisi (0,003 N) = 50 mgr. MnSO4 100 ml damıtık suda çözülür.

3) Phenat reaktifi : 2,5 gr NaOH ve 10 gr fenol (C6H5OH) 100 ml. Suda çözülür. Reaktif karanlıkta saklanır. Haftalık hazırlanır.

4) Analiz : 50 ml lik behere 10 ml numune konur.

1 damla MnSO4 konulur
Manyetik karıştırıcı ile karıştırılarak 0,5 ml hipoklorit asit çözeltisi konulur
Hemen 0,6 ml phenat reaktifi damla damla ilâve edilir.
10 dakikada oluşan mavi renk amonyağı verir. ( Spektro için 630 nm dalga boyu)

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Tural

19.09.2016 14:25:59

sodium nitroprusside lazim degilmi indefenol metodunda?

(08871 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Sularda Amonyak Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Amonyak Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Amonyak Azotu Tayini ; Amonyak azotu, yeraltı ve yüzey sularının kapsamında değişik konsantrasyonlarda bulunur. Mikrobiyolojik aktivite sonucu meydana gelen amonyak sıhhi bir kirlenmenin kimyasal bir belirtisi olarak belirtilir. Yeraltı sularında bulunan amonyak bazı doğal indirgeme prosesleri sonucu meydana gelebilir. Amonyak azotunun tayin...

Sularda Nitrat Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrat Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sudaki nitratın kaynağı giriş bölümünde detaylı verildiği gibi jeolojik volkanik kayalardan. Ayrıca havadaki azot şimşek çakması sonunda azot oksitlerini verir. Yağmur suyunda çözünen bu oksitler hava oksijeni ile yükseltgenerek nitrit ve nitrit asidi meydana getirirler. Bu da nitratın kaynağı olabilir. Diğer taraftan bazı bitkiler (özellikle ba...

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Organik Azot Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Organik Azot Tayini ; Organik bağlardaki 3 değerlikli azot, kjeldahl metodu ile tayin edilir. Suyun kapsamında bulunan organik azot amino asitler, polipeptitler ve proteinlerden toplanır. Sudaki organik asit, serbest amonyak giderildikten sonra numunenin degestion ve sonra destilasyon ve standart asit ile titrasyonundan bulunur. Veya kjeldahl a...

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Nitrit Azotu Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nitrit Azotu Tayini 01. α Naftilamin - Sülfanilik asit metodu ile 01.01.Prensip pH değerinin 2,0 - 2,5 aralığında, nitrit iyonları alfa naftil amin hidroklorür ile diazolandırılmış sülfanilik asit çifti tarafından kırmızımsı-pembe renkli sülfanil asit-azo-alfa naftil amin boyar maddesini meydana getirirler. Nitrit konsantrasyonuna gö...

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Asidite (Asitlik) Analizi Nasıl Yapılır?

01. Giriş Suyun proton verebilme kapasitesidir. Suyun asitliğini mineral asitler, bileşik halde olmayan çözünmüş gazlar, organik asitler, kuvvetli asit ve zayıf bazların tuzları meydana getirir. Endüstriye ait ve maden ocaklarındaki demir ve alüminyum hidrolize olabilen tuzları da asit meydana getirebilirler. Fe2(SO4)3 + 6 H2O à 2 Fe(OH)3 + 6 ...

Sularda Alkalinite Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Sularda Alkalinite Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Alkalinite Tayini Alkalinite belirlenen bir pH değerine kadar suyun kuvvetli asitlerle reaksiyona girmesinin kantitatif kapasitesi olarak tanımlanır. Ölçülen alkalinite değeri kullanılan nihai pH değerine bağlı olarak değişir. Alkalinite doğal sularda ve atıksularda çok kullanılan önemli bir analizdir. Yüzeysel sularda alkalinite, karbonat,...

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması Ve Sağlığa Etkisi Nelerdir?

Sularda Bulunan Nitrat Ve Nitritin Metabolizması Ve Sağlığa Etkisi Nelerdir?

Nitrat ve Nitritin Metabolizması, Sağlığa Etkisi (Who 1984) Hazmedilen nitratın metabolizması tam olarak bilinmiyorsa da emilme ince bağırsakların üst kısımlarında olmaktadır. Vücuttan atılması ise tamamıyla değilse de böbrekler vasıtasıyla olmaktadır. Ancak nitratın mide bağırsak sisteminin üst bölümlerinden emildiği ve tükürük bezleri vasıtas...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi