• notifications1
 • menü

Bugün : 26 Mayıs 2024 Pazar

Et Ve Et Ürünlerinde Nişasta Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Nişasta özellikle et ürünlerinde jöle maddelerinin dışarı taşmasını engellemektedir. Nişasta katılan et ürünleri daha kuru olmaktadır. Et ürünlerine dolgu maddesi olarak katılmasına rağmen yapısı gereği enzimatik ve mikrobiyal faaliyet sonucu, alt gruplara parçalanarak ette tadın oluşmasına yardımcı olur.


 
Gravimetrik Yöntem
 

Yöntemin Prensibi
 
Yöntemde örnekteki yağ sabunlaştırılıp, proteinler hidrolize edilir. Baharat, selüloz ve nişasta çöktürülür. Çöken nişasta asitte çözülüp gravimetrik olarak tayin edilir.


  
Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Terazi
 • Su Banyosu
 • Falcon tüpü (50 mL)
 • Beher ( 250 mL)
 • Pipet ( 25 mL)
 • Saat camı
 • Etüv
 • Gooch Krozesi
 • Desikatör ve diski

 

Kullanılan Kimyasallar

 1. % 95’lik etanol
 2. % 8’ lik alkollü potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi
 3. Hidroklorik asit (1/1) oranında seyreltilmiş


  
Deneyin Yapılışı
 
10 g homojen hale getirilen numuneden alınarak üzerine % 8’lik alkollü KOH çözeltisinden 50 mL eklenir. 20 dakika arasıra karıştırılarak su banyosunda ısıtılır. Üzerine 100 mL olana kadar %95’lik etanolden eklenir ve çözelti santrifüj tüplerine bölünerek  2000 rpm de 5 dakika santrifijlenir. Sıvı kısım atılır. Kalıntı 25 mL %95’lik etanolle karıştırılarak yıkanır ve sıvı kısım tekrar atılır. Üzerine 50 mL HCl (santrifüj tüplerine toplam asit eşit olarak bölünür) çözeltisi ilave edilir ve çökeleğin çözünmesi sağlanır. Çözelti santrifüjlenir eğer sıvı kısım berrak değilse süzülür. Süzüntüler birleştirilir. Bir behere çözeltinin sıvı kısmından 25 mL  alınır. Üzerine % 95’ lik etanolden 75 mL eklenir. Beherin ağzı saat camı ile kapatılarak bir gece bekletilir. Sabit tartıma getirilmiş Gooch krozesi önce  %95’lik etanol ile yıkanır. Daha sonra çözelti aynı krozeden süzülür ve iki kere % 95’ lik etanol ile yıkanır. Kroze 75°C’ da 1 saat kurutulur. Desikatöre alınarak oda sıcaklığına kadar soğutulur ve tartım alınır.


  
Hesaplama

% Nişasta = [ [(M1-M2) x F] / m ] x 100

M1= Gooch krozesi + örnek

M2 = Gooch krozesi

m = Alınan numune miktarı g

F = Düzeltme faktörü. Genelde 1,45 çarpanı kullanılır ve bu değer hububatta % 69 nişasta olduğu kabul edilmiştir.

 

Volumetik Yöntem
  
Yöntemin Prensibi
 
Örnekteki bileşenler tamamen çözülünceye kadar ısıtılır, süzülür. Kalan çökelek asit ile çözdürülür ve hidrolize edilir. Oluşan glukoz volümetrik olarak tayin edilir.

 

Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Terazi
 • Balonjoje (200 mL,1000 mL)
 • Beher (500 mL)
 • Saat camı
 • Su Banyosu
 • Filtre kağıdı (siyah noktalı)
 • Erlen
 • Pipet (5 mL, 10 mL)
 • Mezür(250 mL)
 • Balık
 • Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
 • Büret (50 mL)
 • pH Metre
 • Cam boncuk


Kullanılan Kimyasallar 

 1. %80’lik etanol
 2. Alkollü potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi
 3. 1 M Hidroklorik asit (HCL) çözeltisi
 4. Bromtimol mavisi
 5. %30’luk sodyum hidroksit (KOH) çözeltisi
 6. Ayarlı 0,1 N sodyum tiyosülfat (Na2S2O3.5H2O)
 7. %10’luk potasyum iyodür (KI) (Merck 1.05051)
 8. %25’lik hidroklorik asit (HCl) çözeltisi


 
Protein çöktürme çözeltileri


Çözelti I: 106 g potasyum demir-2-hekzasiyanürtrihidrat (K4Fe(CN)6.3H2O) (Merck 1.04984) bir miktar saf suda çözülerek 1 litrelik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.
 
Çözelti II: 220 g çinko asetatdihidrat [Zn (CH3COOH)2.2H2O] (Merck 1.0880) saf suda çöktürülür ve üzerine 30 mL glasil asetik asit ilave edilirve toplam hacim hacim saf su ile 1 litreye tamamlanır.


 
Bakır reaktif çözeltisi
I. 25 gr bakır I I sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O) 100 mL saf suda çözdürülür.
 
II. 144 g sodyum karbonat (Na2CO3) (merck 1.06392) 350 mL saf suda çözdürülür.
 
III. 50 g sitrik asit monohidrat (C6H8O7.H2O) ( Merck 1.00244) 50 mL saf suda çözdürülür.
Sitrik asit monohidrat çözeltisi yavaşça ve devamlı karıştırılarak sodyum karbonat çözeltisine eklenir ve karbondioksit oluşumu sona erene kadar karıştırılmaya devam edilir. Bu karışımı karıştırırken bakır(II) sülfat pentahidrat çözeltisi ilave edilir. Oda sıcaklığına kadar soğutulur 1 litrelik balonjojeye aktarılaraka hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. 24 saat bekletildikten sonra süzülür. Çözeltinin pH’ sı yeni kaynatılmış soğutulmuş saf su ile 1/49 oranında seyreltilir.
 
Nişasta indikatörü: 10 g nisaşta (Merck 1.01252) ile 10 mg civa-2-iyodür’e (Merck 1.04428) 30 mL kaynar saf su eklenir ve 2-3 dakika kaynatılır.


  
Deneyin Yapılışı
 
Homojen hale getirilmiş numuneden 25 g tartılarak üzerine 300 mL KOH çözeltisi ilave edilir. Beherin ağzı saat camı ile kapatılarak 1 saat arasıra karıştırılarak su banyosunda ısıtılır. Sıvı kısım bulandırılmadan süzgeç kağıdından süzülür. Beherde kalan kısım sıcak etil alkolle yıkanır ve tekrar süzülür. Süzgeç kağıdındaki kalıntı alkolle yıkanır. Veya çözelti santrifüjlenerek çözelti kısım atılır. Kalıntıya 100 mL 1 M HCl asit çözeltisi ilave edilir, ağzı kapatılarak çökelek çözünene kadar 2,5 saat karıştırılır. Çözelti soğutulur ve pH’ sı 6,5 olana kadar NaOH eklenir. Karışımın tamamı 200 mL’lik balonjojeye aktarılır. Erlen saf su ile yıkanarak bolanjojeye eklenir. Çözelti I den 3 mL ilave edilip karıştırılır, daha sonra çözelti II den 3 mL ilave edilir. Hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Karıştırılır ve süzgeç kağıdından süzülür birkaç damla bromtimol belirteci eklenerek % 30’luk NaOH çözeltisi  bazik hale  getirilir

 

Süzüntüden alınan V2 hacmindeki çözelti belli bir hacme seyreltilir (V3). Böylece seyreltilen çözeltinin 25 mL’sinin içerdiği glukoz miktarı 40-50 mg arasında olmalıdır. Bu miktar 60 mg’dan fazla olmamalıdır. Seyreltilen çözelti karıştırılır ve pipetle 25 mL alınarak erlene aktarılır. Üzerine 25 mL bakır reaktifi ilave edilir ve erlene birkaç tane cam boncuk ilave edilir. Erlene soğutucu bağlanır ve bek üzerinde kaynatılır. Çözeltinin alev üzerinde yaklaşık 2 dakika içinde kaynaması sağlanır. Kaynama başladıktan sonra tam 10 dakika dikkatlice kaynatılır ve hemen oda sıcaklığına soğutulur. Üzerine % 10’luk KI’den 30 mL ilave edilir ve yavaşça %25’lik HCl çözeltisinden ilave edilir. Titrasyon yapılana kadar erlenin ağzı kapatılır. Serbest iyot, ayarlı Na2S2O3 ile titre edilir. Titrantın damladığı yerde renkte açılma görüldüğü anda 1 mL nişasta indikatörü ilave edilir ve mavi renk kaybolana kadar titrasyona devam edilir.

 

Aynı deney birde süzüntü yerine 25 mL saf su alınarak yapılır.


  
Hesaplamalar
    
% Nişasta = (m1/1000) x 0,9 x (V 3 /25) x  (200/V2) x (100/ m0)
                                                          
% Nişasta = 0,72 x  (V3 x m1) / (V2 x m0)


                                                                   
V2 =  Seyreltilmemiş çözeltinin hacmi mL
V3 = Seyreltilmemiş çözeltinin hacmi mL
m0 = örnek ağırlığı
m1 = Çizelgeden bulunan tiyosülfata karşılık glukozun ağırlığı mg
0,9 = Glukoz ağırlığını nişasta ağırlığına çevirme faktörü


 
Tablodan m1’ i bulmak için
 
10 x N x (V0 x V1) formülü kullanılır.
 
N = Na2S2O3 ‘in derişimi
V0 = Tanık deneme için harcanan Na2S2O3’ ın miktarı mL
V1 = Örnek için harcanan Na2S2O3’ın miktarı mL
 
0,1 N  Na2S2O3 çözeltisinin mililitresinin glukoz ağırlığına çevrilmesi

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Ozkan Secgin

30.09.2022 13:25:55

Hocam merhaba iki metot icin kaynaklar nelerdi

(48233 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Lane Eynon Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

Lane Eynon Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

LANE EYNON Metodu ile Şeker Analizi Yöntemin İlkesi Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemlerle şeker tayininde sakkaroz önce invert şeker haline dönüştürülür daha sonra glikoz ve fruktozla birlikte inve...

Bradford Metodu Ile Protein Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Bradford Metodu Ile Protein Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Bradford Metodu ile Protein Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem, Coomassie Brilliant Blue G-250 boyasının proteinlere bağlanması sonucunda oluşturduğu renkli çözeltilerin 595 nm’de absorbansının ölçülmesi ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Spektrofotometre Spektrofotometre küveti Terazi Filtre kağıdı (siyah nokt...

Et Ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Volhard Yöntemi ile Tuz Tayini Yöntemin Prensibi Tuz kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Et ve et ürünlerinde ise 2 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi Volhard yöntemidir. Bu yöntemde örnek saf sıcak su ile ekstrakte edilir ve proteinleri çöktürülür. Süzülen çözeltiden al...

Lowry Metodu (folin Fenol Metodu) İle Protein Tayini

Lowry Metodu (folin Fenol Metodu) İle Protein Tayini

Lowry Metodu (Folin Fenol Metodu) ile Protein Tayini Yöntemin Prensibi Alkali ortamda bakır iyonu (Cu+2 ) proteinlerdeki peptid bağları ile bir kompleks oluşturur ve Cu+1 e indirgenir. İndirgenmiş bakır ve proteinlerin yan zincirinde yer alan Tyr, Trp ve Cys aminoasitleri Folin-Fenol reaktifini indirgeyerek renk oluşumuna neden olur olur. O...

Et Ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Yöntemin Prensibi Gıdalarda nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra geriye kalan kurumaddedir. Nem ile kuru madde arasında % nem = 100 ...

Luff - Scroll Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

Luff - Scroll Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

LUFF- SCROLL Metodu ile Şeker Analizi Yöntemin İlkesi Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemlerle şeker tayininde sakkaroz önce invert şeker haline dönüştürülür daha sonra glikoz ve fruktozla birlikte inv...

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Analizi Nasıl Yapılır?

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Analizi Nasıl Yapılır?

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Yöntemin Prensibi Sütteki mikroorganizmaların hemen hemen hepsi sütün oksidasyon potansiyelini, içine katılan metilen mavisi, resazurin gibi boyaların rengini değiştirerek ölçüde etkileyebilmektedir. Test edilen süte katılan metilen mavisi boya çözeltisi, sütteki mikroorganizmaların faaliyetiyle indirgenerek Lö...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi