• notifications1
  • menü

Bugün : 5 Şubat 2023 Pazar

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2017

S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü bayilerinin sorumluluklarından biridir?

A) Bayiler, Bakanlıkça yed-i emine alınan bitki koruma ürünlerini on gün içerisinde iade etmek zorundadırlar.

B) Bayiler, kükürt ve göztaşlarını açık olarak satabilirler.

C) Bayiler, sattıkları fumigantların miktarlarını en geç on gün içerisinde bulundukları yerin il müdürlüğüne bildirirler.

D) Bayiler, tüm bitki koruma ürünlerini bulundurmak zorundadırlar.

 

S2 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisinde Rodentisit, Mollussisit, Herbisit, Fungisit grubu bitki koruma ürünlerinin etiket rengi doğru olarak sıralanmıştır?

A) Pembe, pembe, sarı, açık yeşil

B) Camgöbeği, pembe, sarı, açık yeşil

C) Pembe, beyaz, sarı, açık yeşil

D) Beyaz, sarı, sarı, açık yeşil

 

S3 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin etiketinde konulması zorunlu olan kullanma bilgileri ve esaslarından biri değildir?

A) Tavsiye edildiği zararlı organizma

B) Zehirlenme belirtileri ve gelişmesi

C) Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari süre

D) Bitki koruma ürününe ait aktif madde/maddelerin etki mekanizmalarını gösteren sınıflar

 

S4 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, bitki koruma ürünleri etiketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etikette bulunması gerekli bilgiler, fondan açıkça göze çarpacak ve kolaylıkla okunabilecek büyüklükte ve aralıkta yazılır.

B) Bitki koruma ürünü birden fazla gruba etkili ise, zemin rengi beyaz olmalıdır.

C) Kullanılacak renkler, etiketteki açıklamaların kısmen de olsa kolayca okunmasına engel olamaz.

D) Etikete, firmanın amblemi ve sınıflandırma işaretleri dışında herhangi bir şekil veya resim konulamaz.

 

S5 - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliğine göre, bitki koruma ürünü kontrollerinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

A) Bitki koruma ürününün şarj numarasının Bakanlık kayıtlarına uygun olup olmadığı

B) Bitki koruma ürününün ruhsatlı olup olmadığı

C) Bitki koruma ürününün son kullanım tarihinin geçip geçmediği

D) Tavsiye edildiği zararlı organizmalara karşı etkisizlik veya etki düşüklüğü

 

S6 - Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü reçete denetimlerinde göz önünde bulundurulmaz?

A) Bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve etiketine uygun tavsiye edilip edilmediği

B) Reçetede belirlenen bölümlerin tam doldurulup doldurulmadığı

C) Reçete yazmakla yetkili kişinin muhafaza etmesi gereken, yaptığı tavsiyeyi içeren üretici kayıt defteri nüshasını üç yıl saklayıp saklamadığı

D) Bakanlıkça yasaklanan veya kısıtlama getirilen bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılıp yazılmadığı

 

S7 - Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Türkiye’de zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılmasında ruhsat geçerlik süresi kaç yıldır?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 10

 

S8 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir bitki koruma ürünü bayisinin, sayfaları il müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenmiş kontrol defteri tutmaması durumunda ilgili bayiye aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?

A) İkaz cezası

B) Geçici kapama cezası

C) İhtar cezası

D) İdari para cezası

 

S9 - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki kontrollerin hangisi yapılmaz?

A) Piyasaya arz öncesi

B) Fabrika

C) Piyasa

D) Şikâyet

 

S10 - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği kapsamında aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin satışını yapmaya yetkili bayilerin yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A) Satışın yapıldığı bitki koruma ürünlerine ait kayıtların en az beş yıl süreyle saklanması

B) Kontrole ilişkin her türlü bilgi ve belgenin denetim elemanlarına gösterilmesi

C) Bitki koruma ürünlerinin satışının mevzuata uygun olarak yapılması

D) Satışın yapıldığı bitki koruma ürünlerine ait kayıtların en az yedi yıl süreyle saklanması

 

S11 - Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği kapsamında, aşağıda verilenlerden hangisi bitki koruma ürünlerinin kalitesinin kontrolü amacıyla yapılan fiziksel ve kimyasal analizlerde tespit edilecek özellikler arasında yer almaz?

A) Aktif madde miktarı

B) Görünüş

C) Safsızlık

D) Parlama noktası

 

S12 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, aşağıda verilen ürünlerden hangisi ruhsata tabi değildir?

A) Bitki aktivatörleri

B) Bitki gelişim düzenleyicileri (BGD)

C) Organomineral gübreler

D) Biyolojik mücadele etmenleri

 

S13 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında bitki koruma ürünleri için ruhsat vermeye yetkili birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

B) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

C) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

D) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

 

S14 - Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdakilerden hangisi etikete konulması zorunlu olan korunma bilgileri ve uyarıları arasında yer almaz?

A) Antidotu ve gerekli bilgiler

B) İlk yardım önlemleri

C) Zehirlenme belirtileri

D) Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli asgari süre

 

S15 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yerlerde aranan şartlardan biridir?

A) Depolarda, raflar her türlü ısı kaynaklarına yakın yerleştirilir.

B) Depolarda, döküntü ve sızıntı yapan ambalajlar, ayrı raflarda muhafaza edilmelidir.

C) Depolarda bitki besleme ürünleri ayrı bölmelerde bulundurulur.

D) Depolar, hâkim rüzgârlara ters yönde olmalıdır.

 

S16 - Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, bitki koruma ürünlerinin içinde bulunan ve hastalıklar, zararlılar ile diğer etmenler üzerine biyolojik etki yapan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktif madde

B) Kimyasal madde

C) İnaktif madde

D) Biyolojik madde

 

S17 - Pyrenophora graminea’nın neden olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arpa çizgi yaprak lekesi

B) Buğdayda kahverengi pas

C) Çeltik yanıklığı

D) Arpada ağ benek

 

S18 - Mürdüm eriği, badem, kuş kirazı, böğürtlen, huş ağacı, fındık ve elma gibi bitkilerde yapraklarda açık sarı kenarları belirgin leke ve çizgileri ile beraber mozaik belirtisi, damar sarılığı oluşturan virüs hastalığı etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) PPV (Plum pox potyvirus)

B) PNRSV (Prunus necrotic ringspot ilarvirus)

C) ApMV (Apple mosaic ilarvirus)

D) ACLSV (Apple chlorotic leafspot trichovirus)

 

S19 - Buğday kara pası etmeni Puccinia graminis f.sp. tritici ara konukçusunda hangi spor evrelerini geçirir?

A) Uredinium - Telium

B) Spermagonium - Aecidium

C) Uredinium - Aecidium

D) Telium - Basidium

 

S20 - Aşağıdaki fungal bitki hastalıklarından hangisi sklerot oluşturmaz?

A) Fasulye kök çürüklüğü (Macrophomina phaseoli)

B) Patates mildiyösü (Phytophthora infestans)

C) Fasulye beyaz çürüklüğü (Sclerotium rolfsii)

D) Patateste yumru siyah siğili (Rhizoctonia solani)

 

S21 - Asmada salkım tanelerinde “kuş gözü” lekesine neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölükol

B) Mildiyö

C) Kav

D) Antraknoz

 

S22 - Aşağıdakilerden hangisi patateste görülen paraziter bir hastalıktır?

A) Tozlu uyuz

B) Siyah leke hastalığı

C) Siyah öz çürüklüğü

D) Öz boşluğu

 

S23 - Domates mildiyösü etmeni Phytophthora infestans kışı hangi spor evresinde geçirir?

A) Zoospor

B) Oospor

C) Aplanospor

D) Zygospor

 

S24 - Ayçiçeği mildiyösünün belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaprak dökümü

B) Çökerten

C) Köklerde ur oluşumu

D) Bitkide bodurlaşma

 

S25 - Tranzschelia pruni-spinosae etmeni aşağıdaki hangi kültür bitkisinde pas hastalığına neden olur?

A) Domates

B) Elma

C) Erik

D) Aspir

 

S26 - Aşağıdakilerden hangisi Erwinia amylovora’nın neden olduğu ateş yanıklığı hastalığının konukçusu değildir?

A) Armut

B) Elma

C) Ateş dikeni

D) Kayısı

 

S27 - Şeftali karaleke hastalığının etmeni kışı nerede geçirir?

A) Toprakta

B) Sürgünlerde

C) Ara konukçuda

D) Kökte

 

S28 - Rhizomania (BNYVV) virüsünü aşağıdaki fungal vektörlerden hangisi taşır?

A) Spongospora subterranea

B) Olpidium brassicae

C) Polymyxa graminis

D) Polymyxa betae

 

S29 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de buğday tarlalarında sorun olan Poaceae familyasına ait dar yapraklı yabancı otlardan biri değildir?

A) Kuş yemi (Phalaris canariensis)

B) Yoğurt otu (Galium aparine)

C) Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

D) Delice (Lolium temulentum)

 

S30 - Aşağıdakilerden hangisi yabancı ot tohumlarında dormansiyi oluşturan faktörlerden biri değildir?

A) Tohum büyüklüğü ve şekli

B) Tohum kabuğunun su ve gazı geçirmemesi

C) Embriyonun olgunlaşmamış olması

D) Tohumlarda bulunan bazı kimyasal maddelerin etkisi

 

S31 - Aşağıdakilerden hangisi kültür bitkilerinde sorun olan çiçekli tam gövde paraziti bir bitkidir?

A) Küsküt

B) Pembe ot

C) Tarla sarmaşığı

D) Ökse otu

 

S32 - Aşağıdakilerden hangisi Mısırlı canavarotu (Phelipanche aegyptiaca)’nun konukçusu olan kültür bitkilerinden biri değildir?

A) Mercimek

B) Kayısı

C) Mısır

D) Domates

 

S33 - Aşağıdakilerden hangisi bitki ile beslenen böceklere verilen isimdir?

A) Entomofag

B) Fitofag

C) Mikofag

D) Zoofag

 

S34 - Aşağıdaki böceklerden hangisi larva döneminde ısırıcı - çiğneyici ağız yapısına sahiptir?

A) Erik koşnili

B) Yeşil kurt

C) Süne

D) Unlubit

 

S35 - Aşağıdaki böceklerden hangisi meyve ağaçlarında çiçekte zararlı olan bir türdür?

A) Caliroa limacina

B) Synanthedon myopaeformis

C) Epicometis hirta

D) Eriosoma lanigerum

 

S36 - Akarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tetranychus spp.’de hemielytra bulunur.

B) Eriophyiidlerde üç çift bacak bulunur.

C) Phytoptidlerde iki çift bacak bulunur.

D) Panonychus spp.’de antenler çok kısadır.

 

S37 - Aşağıdakilerden hangisi böceklerde kanın temel görevleri arasında değildir?

A) Sindirilmiş besin maddelerini taşımak

B) Hormonları taşımak

C) Doku ve organlara oksijen taşımak

D) Üre (ürik asit) taşımak

 

S38 - Aşağıdaki böceklerden hangisinin erginlerinde kazıcı bacak tipi bulunur?

A) Danaburnu

B) Zabrus

C) Bozkurt

D) Fidan dip kurdu

 

S39 - Aşağıdaki böcek türlerinin hangisi yumurta koyma borusu yardımıyla yumurtalarını bitki dokuları içerisine bırakır?

A) Portakal güvesi

B) Pembe kurt

C) Kiraz sineği

D) Süne

 

S40 - Malpighi borucuklarının böceklerdeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sindirim

B) Boşaltım

C) Dolaşım

D) Üreme

 

S41 - Aşağıdaki türlerden hangisinin larvası "yalancı tırtıl" tipindedir?

A) Elma testereli arısı

B) Lahana kelebeği

C) Ağkurdu

D) Akdeniz meyve sineği

 

S42 - Aşağıdakilerden hangisi asma yapraklarının alt yüzeyinde damarlar arasında başlangıçta krem rengi daha sonra kahverengileşen kadifemsi yapı, yaprak üstünde ise siğilimsi kabartı şeklinde urlara sebep olur?

A) Eriophyes vitis

B) Viteus vitifolii

C) Klapperichicen viridissima

D) Ceratitis capitata

 

S43 - Aşağıdakilerden hangisi Etkili Sıcaklıklar Toplamı (EST)’nı ifade eder?

A) Bir yerin aylık sıcaklık ortalamaları ile aylık orantılı nem ortalamalarının ya da yağış miktarlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilen değerdir.

B) Günlük maksimum ve minimum sıcaklık değerleri ortalamalarından gelişme eşiği değerinin çıkarılması ve 1 Ocak’tan itibaren gelişme eşiği değerinin üstündeki bu sıcaklıkların birikimli olarak toplanmasıyla elde edilen değerdir.

C) Belirli bir “fizyolojik oluşum” ya da “hayatın belirli bir döneminin “tamamlanabildiği en düşük sıcaklık değeridir.

D) Değişik sıcaklık derecesi ve nem değeri çiftlerine ait bölmelerde saptanan ölü veya canlı yüzde oranlarının bir koordinat sistemi üzerine kaydedilmesiyle elde edilir.

 

S44 - Her türlü bitki ve bitkisel materyalin ülkeye girişi, çıkışı ve ülke içerisinde dolaşımında, bitki sağlığı yönünden tehlikeli olan hastalık ve zararlılar dikkate alınmak suretiyle yapılan muayene, kontrol ve diğer işleri düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler bütünü olarak tarif edilen karantina faaliyetleri Türkiye’de hangi sayılı kanun ile yürütülmektedir?

A) 6986

B) 6978

C) 6869

D) 5996

 

S45 - Domates güvesinin pupa tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nimf

B) Serbest

C) Mumya

D) Fıçı

 

S46 - Böcek vücut duvarında %20-60 oranında bulunan nitrojenli polisakkarit yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitin

B) Ekdizon

C) Hemolimf

D) Juvenil hormon

 

S47 - Manas tipi larva aşağıdaki böcek türlerinden hangisinde bulunur?

A) Kiraz sineği

B) Fındık kurdu

C) Haziran böceği

D) Tel kurdu

 

S48 - Böceklerde "corpora allata" isimli salgı bezi aşağıdakilerden hangisini salgılar?

A) Cinsiyet feromonu

B) Gençlik hormonu

C) Deri değiştirme hormonu

D) İz işaretleme feromonu

 

S49 - Aşağıdaki uygulama zamanlarının hangisinde herbisitlerin toprağa karıştırılması zorunludur?

A) Ekim öncesi (pre-sowing) uygulamalarda

B) Çıkış öncesi (pre-emergence) uygulamalarda

C) Çıkış sonrası (post-emergence) uygulamalarda

D) Dikim sonrası (post-planting) uygulamalarda

 

S50 - Herbisitlerin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yağışlı havalarda veya herbisit atıldıktan hemen sonra yağış olasılığı varsa ilaçlama yapılmamalıdır.

B) Herbisitler 0-40 °C arasındaki hava sıcaklıklarında uygulanabilir.

C) Her herbisitin yapraktan alınım süreleri farklıdır ve bu süre içinde yağış olması istenmez.

D) Rüzgârlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

 

S51 - Aşağıdakilerden hangisi yabancı otlarla mücadelede malç materyali olarak kullanılmaz?

A) Siyah polietilen örtü

B) Malç tekstili

C) Yanmış çiftlik gübresi

D) Saman

 

S52 - Ekim öncesi veya çıkış öncesi dönemlerde yapılan herbisit uygulamalarında aşağıdaki pülverizatör meme tiplerinden hangisi kullanılır?

A) Düz akışlı (solid stream)

B) İçi dolu konik huzmeli (solid cone)

C) İçi boş konik huzmeli (hollow cone)

D) Yelpaze huzmeli (flat fan)

 

S53 - Pamukta köşeli yaprak lekesi (Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum) hastalığı ile mücadelede hangi ilaçlama yöntemi önerilmektedir?

A) Toprak ve yeşil aksam ilaçlaması

B) Yeşil aksam ilaçlaması

C) Toprak ilaçlaması

D) Tohum ilaçlaması

 

S54 - %2’lik 50 litre Bordo Bulamacı hazırlamak için gerekli malzemeler ve miktarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 2 kg göz taşı (CuSO4) + 0,5 kg sönmemiş kireç + 50 litre su

B) 1 kg göz taşı (CuSO4) + 0,5 kg sönmemiş kireç + 50 litre su

C) 1 kg göz taşı (CuSO4) + 2 kg sönmüş kireç + 50 litre su

D) 1 kg göz taşı (CuSO4) + 1,5 kg sönmemiş kireç + 50 litre su

 

S55 - %70 Mancozeb +%5 Azoxystrobin aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünü aşağıdaki bitki hastalıklarından hangisine karşı tavsiye edilmektedir?

A) Buğdayda sarı pas

B) Asma küllemesi

C) Elma karalekesi

D) Hıyarda yalancı mildiyö

 

S56 - Aşağıdakilerden hangisi bitki hastalıkları ile biyolojik mücadelede kullanılan fungal bir antagonisttir?

A) Streptomyces spp.

B) Bacillus spp.

C) Trichoderma spp.

D) Pseudomonas spp.

 

S57 - Diethofencarb aktif maddeli bitki koruma ürününün tavsiye edildiği bitki hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurşuni küf (Botrytis cinerea)

B) Asma mildiyösü (Plasmopara viticola)

C) Kara pas (Puccinia graminis)

D) Domates küllemesi (Leveillula taurica)

 

S58 - Aşağıdakilerden hangisi toz kükürt uygulamaları için uygun sıcaklık derecesidir?

A) 14 C

B) 17 C

C) 23 C

D) 32 C

 

S59 - Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde zararlı organizmalara karşı uygulanan kültürel savaşım yöntemlerinden biridir?

A) Feromon tuzak

B) Değiştirilmiş atmosfer uygulamaları

C) Yüksek sıcaklık uygulamaları

D) Ekim nöbeti

 

S60 - Aşağıdakilerden hangisi kimyasal mücadeleye başlamak için gerekli en düşük zararlı yoğunluğuna verilen isimdir?

A) Ekonomik zarar eşiği

B) Ekonomik zarar düzeyi

C) Potansiyel yarar oranı

D) Genel denge durumu

 

S61 - Tarımsal savaş uygulamalarına başlama zamanının ve zararlı organizma yoğunluğunun önceden belirlenerek üreticilerin uyarılması ve savaşımın zamanında uygulanması için geliştirilen program aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik zarar düzeyi

B) Tahmin ve erken uyarı

C) Entegre ürün yönetimi

D) Tüm savaşım

 

S62 - Lambda-cyhalothrin aktif maddeli bitki koruma ürünleri temas ve mide zehri etkileri yanında hangi özelliği ile böceklere karşı kullanılmaktadır?

A) Beslenmeyi teşvik edici

B) Çekici

C) Uzaklaştırıcı

D) Beslenmeyi durdurucu

 

S63 - Örtü altında sebze ve süs bitkilerinde zararlı olan iki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) ile biyolojik mücadelede önerilen avcı akar türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aphidius colemani

B) Phytoseiulus persimilis

C) Leptomastix dactylopii

D) Anagyrus pseudococci

 

S64 - Asetilkolinesteraz inhibitörü olarak etkili olan insektisit grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sentetik piretroidler

B) Organik klorlular

C) Neonicotinoidler

D) Karbamatlılar

 

S65 - Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonu sembollerinden hangisi akıcı konsantre formülasyon tipi için kullanılır?

A) SC

B) SG

C) EC

D) SP

 

S66 - Aşağıdaki bitki koruma ürünü formülasyonlarından hangisi için WG sembolü kullanılır?

A) Suda dağılabilen granül

B) Yağda su emülsiyonu

C) Suda çözünen granül

D) Islanabilir toz

 

S67 - Litrede 90 gram aktif madde bulunan bir bitki koruma ürününün, 50 ml/da dozda tavsiye edilmesi durumunda dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 0,45

B) 4,5

C) 45

D) 450

 

S68 - Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünlerde izin verilen en yüksek bitki koruma ürünü kalıntı miktarını ifade etmektedir?

A) MRL

B) GLP

C) PHI

D) ADI

 

S69 - Aşağıdakilerden hangisi EC formülasyonunun dezavantajlarından biridir?

A) İki veya daha fazla aktif maddenin karıştırılmasına uygun değildirler.

B) Su ile seyreltmede homojen süspansiyon oluşturmazlar.

C) Kolay alev alırlar.

D) Bitki dokusuna kolay giriş yapamazlar.

 

S70 - Aşağıdakilerden hangisi SC formülasyonunun özelliklerinden biri değildir?

A) Bitki yüzeyinde iyi bir örtü oluştururlar ve uzun süre kalırlar.

B) Uzun süreli depolamaya uygundurlar.

C) Süspansiyon kabiliyetleri iyidir.

D) Solvent içermezler.

 

S71 - Aşağıdakilerden hangisi karantina amaçlı uygulamalarda ahşap ambalajlar için kullanılan ve kimyasal olmayan bir yöntemdir?

A) Emprenye

B) Isıl işlem

C) Sisleme

D) Fümigasyon

 

S72 - Aşağıdaki fungisitlerden hangisinin imalat, ithalat ve kullanımı ülkemizde yasaklanmıştır?

A) Etridiazole

B) Dithianon

C) Chlorothalonil

D) Tolyfluanid

 

S73 - Aşağıdaki herbisitlerden hangisi karışık tarım (polikültür) yapılan bir bölgede, buğdayda geniş yapraklı yabancı otlarla mücadelede kullanılır?

A) 2,4-D acid ethylhexylester

B) 2,4-D ethylhexylester

C) 2,4-D acid dimethylamin

D) 2,4-D isobutylester

 

S74 - Aşağıdakilerden hangisi herbisitlerin formülasyon tiplerinden biri değildir?

A) Tohuma uygulanan emülsiyon (ES)

B) Suda dağılabilen kuru akışkan (DF)

C) Granül (GR)

D) Islanabilir toz (WP)

 

S75 - Ozon tabakasını inceltici özelliği nedeniyle Montreal Protokolü uyarınca Ülkemizde ve Dünyada kullanımı yasaklanan fümigant aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sülfüril florit

B) Magnezyum fosfit

C) Hidrojen siyanit

D) Metil bromür

 

S76 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünlerinin formülasyonunda yer alan bir katkı maddesi değildir?

A) Köpük kesici madde

B) Yayıcı madde

C) Aktif madde

D) Boyar madde

 

S77 - İnsektisitlerin havada sürüklenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Düşük orantılı hava neminde sürüklenme azdır.

B) Güneşli ve sıcak havalarda sürüklenme azdır.

C) Serin ve nemli havalarda sürüklenme azdır.

D) 25 C üzerindeki hava sıcaklıklarında sürüklenme azdır.

 

S78 - Bitki koruma ürünlerinden aktif madde oranı en yüksek olan formülasyon grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ULV

B) WP

C) SL

D) EW

 

S79 - İnsektisit direnci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Popülasyondaki dirençli bireylerin seleksiyonuna direnç gelişimi denir.

B) Popülasyondaki bireylerin tavsiye edilen dozdan daha düşük dozlarda ölmesine denir.

C) Gelişen direnç sonucunda popülasyonda dirençli bireylerin sayısı artar.

D) Gelişen direnç sonucunda popülasyonun gen havuzunda direnç ile ilgili genlerin frekansı artar.

 

S80 - Pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerden hangisinin bilinmesi gereklidir?

A) Pestisitin uygulama zamanı

B) Pestisitin kullanım dozu

C) Pestisitin formülasyonu

D) Uygulandığı ürünün kişi başına tüketim miktarı

 


CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-B 4-B 5-A 6-C 7-D 8-D 9-B 10-D 11-C 12-C 13-B 14-D 15-D 16-A 17-A 18-C 19-B 20-B 21-D 22-A 23-B 24-D 25-C 26-D 27-B 28-D 29-B 30-A 31-A 32-C 33-B 34-B 35-C 36-C 37-C 38-A 39-C 40-B 41-A 42-A 43-B 44-D 45-D 46-A 47-C 48-B 49-A50-B 51-C 52-D 53-D 54-B 55-A 56-C 57-A 58-C 59-D 60-A 61-B 62-C 63-B 64-D 65-A 66-A 67-B 68-A 69-C 70-B 71-B 72-D73-C 74-A 75-D 76-C 77-C 78-A 79-B 80-D

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Emel Dirican

14.12.2018 01:18:00

Bu soruları bilgisayarıma nasıl indirebilirim.

Güvenlik Kodu : 52388

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2014

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2014

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri parakente satışının yapılacağı yerlerde aranmaz? A) Satış yeri apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve iş yerleri arasında olmamalıdır. B) Bayiler satış yerleri ile depolarını ilgili itfaiye merkezine bildirirler. C) Bayiler satı...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Bir portakal ağacı yüz yıldan fazla süre meyve verebilir. 1421 yılında Fransa’ya getirilmiş olan bir portakal ağacı tam 473 yıl boyunca meyve vermeye devam etmiştir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya