• notifications1
  • menü

Bugün : 23 Haziran 2024 Pazar

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN PİYASAYA ARZI 

Türkiye’ de zirai mücadelede kullanılan Bitki Koruma Ürünleri, 6968 sayılı “Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkarılan “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre ruhsatlandırılmakta ve piyasaya arz edilmektedir

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SATIŞI 

Zirai mücadele ilaçları, Bakanlıktan ruhsat alan firmalar tarafından toptancıları vasıtasıyla perakende satış yapan bayilere ulaştırılmakta, yaklaşık 6.000 civarında bayi tarafından çiftçilere satılmaktadır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLAR

 Tavsiye dışı ilaç kullanımı,

 İlaçların tavsiye edilen dozda kullanılmaması,

 Kullanılması gereken ilaç miktarından daha fazla ilaç kullanılması,

 İhraç ürünlerinde yapılan analizlerde ilaç kalıntılarının ortaya çıkması ve ihracatta sıkıntıların yaşanması, vb.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bitki Koruma Ürünlerinin kullanımında karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırılması ve izlenebilirliğin sağlanması amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce Bitki Koruma Ürünlerinin reçete karşılığı satışı ile ilgili çalışma başlatılmıştır.

Bu çerçevede hazırlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı www.kkgm.gov.tr web adresinde paylaşıma açılmış ilgili birimlerin görüşleri istenmiştir.

Görüş istenen birimler,

Üniversiteler,

Tarımsal üretimin yoğun olduğu İl Müdürlükleri,

Bakanlığın ilgili Genel Müdürlükleri,

İlaç sektörü (TİSİT,ZİMİD) İlgili sivil toplum kuruluşları

Gelen görüşlerin yanı sıra gerekli görülen birimlerle (Bazı Üniversiteler, tarımsal üretimin yoğun olduğu İllerin Bitki Koruma Şube Müdürleri vb.) koordinasyon toplantıları yapılmış ve yönetmeliğe son şekil verilerek Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİĞİN AMACI

Bu Yönetmelik ile Bitki koruma ürünleri için hazırlanacak reçetenin içeriği hakkındaki hususlar,  

Reçeteyi yazacak gerçek, tüzel kişi ve kuruluşların nitelikleri, sorumlulukları,  

Reçete Yazma Yetkisinin kimlere verileceği,

Denetleme ve Reçete Yazma Yetkisi iptali işlemleri belirlenmiştir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Yönetmelik 01 0cak 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Bakanlığımızca ruhsatlandırılan ve Bitki koruma ürünü kapsamında değerlendirilen ürünlerin tamamı reçeteye tabi olacak ve reçetesiz satılmayacaktır.

 

REÇETEYE TABİ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ 

  1. Bakanlığımızca ruhsat verilen Bitki Koruma Ürünleri;
  2. Pestisitler (İnsektisitler,Fungisitler,Herbisitler,vb.)
  3. Bitki Gelişim Düzenleyicileri
  4. Böcek Cezbedicileri Böcek Kaçırıcıları
  5. Böcek Gelişimi Düzenleyicileri Beslenmeyi Engelleyiciler
  6. Biyopreparatlar
  7. Fizyolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan maddeler
  8. Bitki Aktivatörleri ve Biyolojik Mücadele etmenleri.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ REÇETESİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

 Bitki Koruma Ürünü reçetesi Bakanlıkça ruhsatlandırılan ürünleri içerir.

 Reçete 1’inci sayfası beyaz, 2’inci sayfası pembe, 3’üncü sayfası sarı renkli olmak üzere 3 sayfadan oluşur.

 Reçete bu yönetmeliğin ek-1’inde belirtilen örneğe göre kurumlarınca bastırılır.

 Bitki Koruma Ürünleri reçetesi bitki, zararlı organizma, Bitki Koruma Ürünü ve yazan kişiye ait bilgileri, içerir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ REÇETESİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

(Reçete Yazmaya Yetkili Şahıs veya Kuruluşun Adı)

………………………………………………………………………………………

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ REÇETESİ

ÜRETİCİNİN    REÇETENİN                                                               

Adı  ve Soyadı  :  ..........................................      Tarih  : ........

İli  :  ..........................................     Cilt  No  : ........

İlçesi                        :  ...................................................................     Sıra No   : ..............

Köyü veya Mahallesi   :  .....................................................

Bitkinin adı                :  .....................................................

Zararlı organizmanın adı  : ......................................................

KULLANILACAK BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ’NÜN

a ) Aktif madde adı  ve oranı    :

(1)  .................................................

(2)  .................................................

(3)  ..................................................

b )  Formülasyon şekli          :  .....................................................

b )  Dozu                            :  .....................................................

c )  Uygulama adedi ve tipi   :  .....................................................

d )  Toplam BKÜ Miktarı        :  .....................................................

REÇETEYİ DÜZENLEYEN TEKNİK ELAMANIN;

Adı ve Soyadı   :                                  

Yetki Belge No  :

İmzası  :

Not:  Bu reçete; yazan kişi veya kuruluşlarca, Bitki Koruma Ürününü satan Bayilerce ve Bitki Koruma Ürününü kullanan üreticiler tarafından 2 yıl süre ile saklanır.

ZİRAİ MÜCADELEDE, BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ’NÜ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Bitki koruma ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yükseklikte kapalı ve kilitli özel bir dolap içinde saklayınız.

2-Bitki koruma ürünlerini yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin yanına koymayınız.

3-Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız.

4-Bitki koruma ürünlerini kullanmadan önce ambalajların üzerindeki etiketi ve prospektüsü dikkatle okuyunuz.

5-Bitki koruma ürünlerini taşırken ve kullanırken iş elbisesi giyiniz, lastik eldiven, maske ve gözlük takınız.

6-Bitki koruma ürünlerini yağışsız ve rüzgârsız havada kullanınız.

7-Yabancı otlarla ilgili ve ilaçlamadan sonra aletinizi bol sodalı veya arapsabunlu suyla doldurup 24 saat bekletiniz ve sonra çalkalayınız, depoyu boşaltınız ve bol su ile yıkayınız.

8-Bitki koruma ürününün kullanımı sırasında herhangi bir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz ve iş bittikten sonra ellerinizi ve yüzünüzü bol su ile yıkayınız. İş elbisenizi de çıkararak yıkayınız.

9-Bitki koruma ürünü uygulanmış tohumları yemeyiniz ve satmayınız. Satanları görürseniz en yakın Tarım Teşkilatına haber veriniz.

10-Meyve ve sebzeyi son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken günden önce hasat etmeyiniz. Erken hasat edilenleri yemeyiniz. Yiyenleri uyarınız.

11-Bitki koruma ürününü kullanırken baş dönmesi, bulantı, göz kararması gibi belirtiler hissederseniz uygulamaya hemen son veriniz.

12-Ciltte bitki koruma ürünü temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.

13-Zehirlenen şahsı en yakın doktora ilacın ambalajı, etiketi ve prospektüsü ile birlikte götürünüz.

 

DİKKAT: REÇETE İLE SATIN ALINAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN;  TAVSİYE EDİLEN DOZ VE UYGULAMA ŞEKLİ İLE TAVSİYE EDİLEN BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMA DIŞINDA KULLANILMASINDAN DOĞACAK SORUMLULUK, SATIN ALAN KİŞİYE AİTTİR.

 

BİTKİ KORUMA REÇETESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Yazılan Bitki Koruma Ürünü reçetesinin kullanım süresi 1 aydır. Bu süre içerisinde kullanılmayan reçeteler geçersizdir.

 

 

 

BİTKİ KORUMA REÇETESİ DÜZENLEME ÜCRETİ  

Bitki koruma Ürünü Reçetesi ücrete tabidir. Ücret reçeteyi yazdıran tarafından ödenir. Reçete yazma ücretleri her yıl Ocak ayında Bakanlık tarafından belirlenir. Reçete ücreti, Resmi Kurumlarda döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır.

 

BİTKİ KORUMA REÇETESİ DÜZENLEME

Reçete talebinde bulunulduğunda, reçete yazacak kişi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bir bitki koruma ürünü veya bir mücadele yöntemi tavsiye edilecekse ilgili mevzuata, zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak reçete düzenlenir ve reçeteyi talep edene verilir.

Reçete yazacak kişi tarafından teşhisi yapılamayan zararlı organizma, teşhisinin yapılması için en yakın Üniversite veya Araştırma Enstitüsüne gönderilir. Teşhis sonucuna göre reçete yazılır.

Reçete yazma yetkisine sahip kişi tarafından 3 nüsha halinde düzenlenen reçete’ nin bir nüshası yazan kişi veya kuruluşça, bir nüshası ilaç bayiince saklanır ve bir nüshası da üreticiye verilir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ REÇETESİNİN MUHAFAZASI 

 Bitki Koruma Ürünü Reçeteleri yazan kişi veya bu kişilerin görev yaptığı kuruluşlarca, Bitki Koruma Ürününü satan Bayilerce ve Bitki Koruma Ürününü kullanan üreticiler tarafından 2 yıl süre ile saklanır.

Bitki koruma ürününün reçetesini yazan, satan ve uygulayan gerektiğinde yapılan işle ilgili bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

 

BİTKİ KORUMA REÇETESİNİ YAZMAYA YETKİLİ KİŞİLER 

Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinde zararlı organizmalar konusunda görevli ziraat mühendisleri,

İl Tarım Müdürlükleri Bitki Koruma Şube Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri,

İlçe Tarım Müdürlükleri Bitki Koruma Hizmetlerinde görevli ziraat mühendisleri,

Tarımsal Araştırma Enstitülerinin Bitki koruma Bölümlerinde çalışan Ziraat Mühendisleri,

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümlerinde çalışan öğretim elamanları,

Bakanlıkta sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Bitki Koruma bölümü mezunu olan Ziraat Mühendisleri,

Kamu İktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, kooperatifler, üretici ve çiftçi birlikleri ve Ziraat odaları gibi kuruluşlarda çalışan BKÜ satış belgesine sahip elamanlar dışındaki Bitki Koruma Bölümü mezunu ziraat mühendisleri, Resmi ve özel kuruluşlar ile Zirai Mücadele konularında danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışan Bitki Koruma Bölümü mezunu Ziraat Mühendisleri,

BİTKİ KORUMA REÇETESİ DÜZENLEME YETKİSİ 

Bakanlıktan Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan ve oluşturulan sisteme kayıt olmayan kişiler Bitki Koruma Ürünü Reçetesi yazamaz.

Kayıt sistemi hakkında ayrıntılı bilgi sayfa sonunda verilecek.

 

BİTKİ KORUMA REÇETESİ DÜZENLEME YETKİSİ VERİLMESİ  

Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinde zararlı organizmalar konusunda görevli ziraat mühendisleri

Tarımsal Araştırma Enstitülerinin Bitki koruma Bölümlerinde çalışan Ziraat Mühendisleri

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümlerinde çalışan öğretim elamanları

Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için kurum Kimlik Belgesi veya Çalıştığını gösteren belge ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi ile görev yaptığı ilin Tarım İl Müdürlüğüne müracaatta bulunarak Reçete Yazma Yetki Belgesi alırlar.  Bu kişiler için eğitime katılma şartı aranmaz.

Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri, İlçe Tarım Müdürlükleri Bitki Koruma Hizmetlerinde görevli ziraat mühendisleri ve Bakanlıkta sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Bitki Koruma bölümü mezunu olan Ziraat Mühendisleri Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için kurum Kimlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve  Bakanlık tarafından verilen eğitim ve eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda alınan yeterlilik belgesi ile Tarım İl Müdürlüğüne müracaat ederek Reçete Yazma Yetki Belgesi alırlar.

Bu belirtilen Ziraat mühendisleri emekli olduklarında aynı yönetmeliğin Gerçek Kişilere Reçete Yazma Yetkisinin Verilmesi ve Tüzel Kişi ve Kuruluşlarda görevli kişilere Reçete Yazma Yetkisinin Verilmesi için belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde Reçete Yazma Yetkisine sahip olurlar

 

GERÇEK KİŞİLERE REÇETE DÜZENLEME YETKİSİNİN VERİLMESİ

Reçete Yazma Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile Tarım İl Müdürlüğüne müracaat eder.

1- Ziraat Mühendisi olduğunu gösteren Diploma yahut yerine geçebilen bir belgenin aslı veya onaylı sureti,

2- Bakanlık tarafından verilen eğitim ve yapılan sınav sonucunda alınan yeterlilik belgesi

3- Vergi Mükellefi olduğunu gösteren belge(Vergi Levhası)

4- İş yerinin açık adresi

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde Yönetmeliğin ek-2’de yer alan “Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi” Tarım İl Müdürlüğünce verilir.

 

TÜZEL KİŞİ VE KURULUŞLARDA GÖREVLİ KİŞİLERE REÇETE DÜZENLEME YETKİSİNİN VERİLMESİ

Yetki belgesi almak isteyen tüzel kişi ve kuruluşlar aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile Tarım İl Müdürlüğüne müracaat eder.

1- Ticaret sicil kayıt örneği,

2- İş yerinin açık adresi,

3- Bitki Koruma Bölümü mezunu Ziraat mühendisini bünyesinde çalıştırdığına dair sözleşmenin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri ve SSK belgesi” 

4- Bakanlık tarafından verilen eğitim ve yapılan sınav sonucunda alınan yeterlilik belgesi

5- Vergi mükellefi olduğunu gösterir belge.(Vergi Levhası)

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde Yönetmeliğin Ek-2’de yer alan “Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi” Tarım İl Müdürlüğünce verilir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETE DÜZENLEME YETKİSİNE SAHİP OLACAKLAR İÇİN YAPILACAK EĞİTİM

Reçete yazma yetkisinin verilmesi amacıyla ilk defa verilecek eğitim, eğiticilerin eğitimi şeklinde Bakanlıkça yapılır. Bundan sonra her yıl Bakanlıkça yapılacak eğitimler İl Müdürlüklerindeki Reçete Yazma Yetkisine sahip Ziraat Mühendisleri için düzenlenir.

Eğitimler, üniversite öğretim elemanları veya araştırma enstitüsü uzmanları tarafından Bakanlıkça sağlanır.

Eğiticiler, illerinde yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan Reçete Yazma Yetki Belgesi isteyen kişilere aldıkları eğitim programına göre Ocak ve Temmuz aylarında eğitim verir.

Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişiler eğitime katılmak için her yılın Aralık ve Haziran aylarında bulundukları ilin Tarım İl Müdürlüğüne başvurur.

Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinde zararlı organizmalar konusunda görevli ziraat mühendisleri, Tarımsal Araştırma Enstitülerinin Bitki koruma Bölümlerinde çalışan Ziraat Mühendisleri ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümlerinde çalışan öğretim elamanları Bakanlıkça düzenlenecek eğitime katılma şartı istenmez.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ REÇETE DÜZENLEME YETKİSİNE SAHİP KİŞİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 Bitki Koruma Ürünleri Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, Bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik talimatları doğrultusunda reçete yazar.

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında geçen tavsiyeler dışında reçete yazanlar yazdığı reçeteden sorumludur, hata veya zararın hukuken sabit görülmesi halinde zarar reçeteyi yazandan tazmin edilir.

Reçete Düzenleyen kişiler, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere göstermek zorundadır.

Bayiler reçetede yazan bitki koruma ürünlerini vermek zorundadır.

Reçetede yazan ürünlerin bulunmaması durumunda başka ürün veremez. Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi tarafından yapılır.

Bitki Koruma Ürünlerini satan bayiler Bitki Koruma Ürünü reçetesi yazamaz.

Bitki Koruma Ürünlerini satan bayiler, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere göstermek zorundadır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİ SATIN ALAN ÜRETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün;  tavsiye edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, Bitki Koruma Ürününü satın alan ve kullanan üreticiye aittir. Üretici, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere göstermek zorundadır.

DENETİM

Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerindeki Zirai Mücadele Birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından yapılır.

Denetleme ve incelemelerde Bayinin aldığı Bitki Koruma Ürünü miktarı, reçete ile yaptığı satış ve eldeki stok incelenir. Aksayan husus varsa “Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine göre cezai müeyyide uygulanır.  

Reçete yazan kişiler,Bayiler ve üreticiler  reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere vermek zorundadır.

 

REÇETE YAZMA YETKİSİNE SAHİP KİŞİLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ WEB TASARIMLI SİSTEM

www.zilacrecete.kkgm.gov.tr

Bu sistemde görev yapacak olan gerek Bakanlığımız personeli gerekse diğer ilgili kişilere başarılar dileriz

 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü  İlaç Alet Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tel.No.  : 0-312-417 41 76 / 2014

Fax.No  : 0-312-417 04 65

E-mail   : umitb@kkgm.gov.tr

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(22469 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Hizmetleri

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Hizmetleri

Tüm zararlı organizmalara karşı bitkileri ve bitkisel ürünleri korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, besin maddesi dışında bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek (büyüme düzenleyicileri gibi), istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amaçları çerçevesinde, b...

Bitki Koruma Ürünleri Etiket Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünleri Etiket Yönetmeliği

23 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27530 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde yara...

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yönetmeliği (15 Şubat 2020)

Bitki Koruma Ürünleri Satış Yönetmeliği (15 Şubat 2020)

15 Şubat 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31040 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve...

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve kullanımı arasındaki safhalarda ruhsata esas özelliklere sahip olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. ...

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili usu...

Bitki Koruma Ürünlerinin Piyasaya Arzı

Bitki Koruma Ürünlerinin Piyasaya Arzı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN PİYASAYA ARZI Türkiye’ de zirai mücadelede kullanılan Bitki Koruma Ürünleri, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkarılan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre ruhsatlandırılmakta ve piyasaya arz edilmektedir BİTK...

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmaların teşhisini, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin önerilmesini, bitkisel üretim yeri ve depolarda z...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi