• notifications1
 • menü

Bugün : 6 Şubat 2023 Pazartesi

KİTLE YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI

Mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır. Kitle haberleşme araçları ile sağlanan bilgiler basit, kısa ve akılda kalıcı olmalı, sık sık tekrarlanmalı, diğer yayım metotları ile koordineli bir şekilde yürütülmelidir. Kitle yayım metotlarında kullanılan materyaller hazırlanış şekline, kullanıldığı yerlere ve etki farklılıklarına göre üç grup ta incelenebilir. Bunlar;

 

Basılı yayınlar 2-Görüntülü ve sesli yayınlar 3-İnternet ( Sanal ortam) yayınları

 

BASILI YAYINLAR

 Bireysel ve grup yayım metotlarını tamamlar. Televizyon veya radyo yayınları gibi daha eğlendirici, kitle yayım metotları ile kıyaslandığında basılı yayınlar genellikle istenilen seviyede takip edilmez

 

Yayının Yapılma Amacı Nedir

Harekete geçirme, davranış değiştirme, bilgi artırma,

 

Basılı Yayını Oluşturan Ögeler

Başlık, gövde metin, slogan, görüntü gibi ögelerden ve bu ögelerin doğru bir şekilde tasarlanmasından oluşur. Metnin anlamını tamamlaması gereken başlığın görevleri: Çarpıcılığı sağlamak, Hedefi doğru göstermek. Metni okutturmak için ilgi çekmek olmalıdır.

 

Başlık Çeşitleri

Dolaysız Başlıklar: Haber niteliği taşır. Bilgiyi dolaysız verir, çarpıcı değildir. (Traktör )Dolaylı Başlıklar: Kanıksanmış, alışılmış şeylerle ilgilenmeyen insanların var olduğunu düşünerek, daha ilgi çekici başlıklar kullanılabilir. (İşte çiftçinin başpehlivanı..)

 

Birleşik Başlıklar: Dolaylı ve dolaysız başlıklar birlikte kullanıldığında ilgi çekebilir. (İşte çiftçinin başpehlivanı, traktör)

 

Haber Başlıklar: Sanki bir gazete haberiymiş gibi sunulan başlıklar, her zaman ilgi çeker. (Traktörün gücü)        

 

Nasıl”lı Başlıklar:”Nasıl”lı başlıklar, merak uyandırır, okuyucunun sorunlarıyla ilgili ise, çözüm getiriyorsa ilgi çekicidir. (Bu işleri nasıl yapacak?)Soru Başlıklar: Soruyla yapılan başlıklar da merak uyandırıcıdır, ilgi çekicidir. Kişiyi cevabını bulmak için metni tümüyle okumaya yöneltir. (Traktör ne kadar iş yapabilir?)

 

Emir Başlıklar: İnsanlar kendisine emredilenin tersini yapmak isterler, bu nedenle bu tür başlıklar biraz rahatsız edicidir. (Bu traktörü satın alın)

 

Başarılı Başlığın Özellikleri

Kalıplaşmış değil, özgün olmalıdır. İlgi uyandırıcı, dikkat çekici olmalıdır. Sözcüklerin anlamı güçlü olmalı ve ispatlanabilmelidir. Kolay anlaşılmalıdır. Çiftçinin anlayacağı dil kullanılmalıdır. Konunun genel değil en önemli özelliğini vermelidir. Okura bir yarar vaat etmelidir. Metin ve resim gibi ögelerle uyuşmalıdır. Olumsuz başlık kullanılmamalıdır. Kolay okunan bir yazı karakteri seçilmelidir. Metin puntosundan daha büyük punto ile yazılmalıdır.

 

Metin

Metin, başlık ve görüntü ögelerinin bir açıklamasıdır. Esas görevi ilgi çekiciliği sağlamak, bu konudaki tüm bilgileri inanılır ve anlaşılır bir dille anlatmak, sonuçta hedef kitleyi harekete geçirmektir. Aynı zamanda eylemi sürekli kılmaktır. Metinde, önce başlıktaki fikirlerin ve delillerin açıklanması, sonra diğer özelliklerin sıralanması, en sonunda da istek ve arzu uyandırıp eyleme geçilmesinin sağlanması gibi bir diziliş olmalıdır. Bu şekilde istenilenler süratle aktarılmış, sonuçta okuyucunun da dikkati dağılmamış olur.

 

Metin Çeşitleri

Sebep gösteren metin: Ürünün veya eylemin yarattığı olanaklar ve kolaylıklar belirtilirken bunların sebepleri de gösterilir.

 

Mizahi metin: Bazen basit bir öykü, mesajı unutulmaz kılabilir.

 

Anlatıcı metin: Konunun bütün özellikleri anlatılır. Çiftçinin bilgilendirilmesi sağlanır, fakat sıkıcıdır.

 

Tanıklı metin: Yayımı yapılan ürünü veya eylemi denemiş kişilerin olumlu görüşlerinden yararlanılarak yazılır. İnandırıcılığı fazladır.

 

Konuşmalı metin: İki veya daha fazla kişinin, yayın konusu hakkındaki düşünceleri, konuşmalarıdır. Akıcıdır kolaylıkla takip edilebilir.

 

Öykülü metin:İnsanların ilgisini çeken, onların sorunlarını içeren öykülerden oluşturulur. İlgi çekici olabilir.

 

Etkili ve Başarılı Bir Metin Özellikleri

İlginçlik, Basitlik: Metinde 5 N ve 1K kuralı, yani "ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve kim?" soruları aranmalıdır. İnandırıcılık: Olumluluk: Aşırı satıcı olmamak: Önemli görülen birkaç özellikten söz edilmeli, gereksiz ayrıntıya girilmemelidir.

 

Akıcı ve ilgi çekici dil kullanmak: Günlük konuşma diline uygun olarak, sanki biriyle sohbet ediyormuş gibi olmalıdır. Şahıslardan sık bahsedilirse, şahıslara hitap eden cümleler fazla olursa okunurluluk artar. Harekete geçirmek: İnsanların kararsızlığına "şimdi yapın", "hemen deneyin" gibi sözcüklerle olumlu yönde, Etki yapmak gerekir. Metin, aynı zamanda eylemde süreklilik de sağlamalıdır. Slogan, Bir konu veya eylem, taşıdığı ayırıcı özellikleriyle, benzer olanlardan ayrılır. Amblem, logo, slogan gibi kendine özgü semboller sayesinde belleklere yer ederler.

 

Başarılı Sloganın özellikleri

Ürünün veya eylemin farklılığını vurgulamalıdır. Yaptığı işi anlatmalıdır. Kolay hatırlanabilmelidir. Akıcı bir dille yazılmalıdır. Kazandıracağı yarar ve ödül belirtilmelidir. Merak uyandırmalıdır. Kısa ve özgün olmalıdır. Sık sık değiştirilmemelidir

 

Görüntü Ögesi

“Görmek inanmaktır”. Kırsal alanda ortalama okuryazarlık oranının düşük olduğunu göz önünde tutarsak, basılı yayınlarımızda kullanacağımız görsel ögelerin önemi ortaya çıkmaktadır.

Yayınlardaki görüntü ögeleri (resimler, şekiller, grafikler) bir fikrin çabuk ve dolaysız olarak anlatımında sözcüklerden daha etkilidir. Görüntü ögesi, çiftçide istek uyandırır, ilgisini, dikkatini çeker, metni okumasını sağlar.

 

Tasarım

Bir basılı yayının ana ögeleri olan başlığın, metnin, görüntü ögesinin, sloganın ne şekilde yerleştirileceğinin belirlenmesidir. Yayının basım sonrası görünecek biçiminin bir taslağı olan bu belirleme; grafikere, metin yazarına, basım teknisyenlerine bilgi verir ve yol gösterir. Yayın tasarımında temel ilke düzendir. Tasarım dağınıksa rahatsız eder, düzenliyse ilgi çeker, konunun kavranmasına yardımcı olur. Düzenlemede renk biçim ve yazı uyumları yanında, yerleştirmelerinde de bir birlik, bütünlük olması gerekir. İlgi çekmek için gereksiz gösterişe gidilmemelidir. Tasarım, basit, anlaşılır olmalıdır.

 

Tarımsal Yayımda Kullanılan Bazı Basılı Yayınlar

Tarımsal yayım sürecinde kullanılan basılı yayınların bazıları ücret verilerek satın alınırken, bazıları ise çiftçilere ücretsiz olarak ulaştırılır. Bu basılı yayınlar; gazeteler, haber bültenleri, sirküler mektuplar, liftletler-broşürler, posterler afişlerdir.

 

Gazeteler

Kelimeleri, şekilleri ve resimleri bir araya getirmek suretiyle kullanılan yayım araçlarının en başında gazeteler gelmektedir. Eğitim düzeyi yüksek olan kişiler için yazılı mesajlar, sözel mesajlara göre daha etkili ve güvenilirdir. Okuryazar sayısının az olduğu toplumlarda bile, gazeteyi okuyabilen kişilerin, ilginç buldukları haberleri etrafa yayması ile verilen bilgiler diğer insanlara ulaştırılmış olur. Yayım teşkilatının duyurmak istediği etkinlikler ve etkinlik sonuçları gazetelerde haber olarak yayınlanabilir. Yine yayım teşkilatının, yayımını yaptığı bir yenilik veya önlenmesini düşündüğü problemle ilgili gazetelerde makaleler yayınlanabilir.

 

Haber Bültenleri

Haber bültenleri genellikle yayım uzmanları tarafından yöresel ve hedef kitleye özel hazırlanır. Resim oranı normal gazetelere göre daha fazladır. Ebatları genel gazetelere göre daha küçüktür ve kısa makaleler tercih edilir. Haber bültenini hazırlayan yayım uzmanları konuya net bir giriş yapar, konuyu kısa ve temiz cümlelerle anlatır. Bu tarz genelde çiftçilerin hoşuna gider. Uzun ve ağdalı anlatım çiftçi kitlesini sıkar.

 

Sirküler Mektuplar:

Konuşma diliyle kaleme alınan bu mektuplar kişisel mektuplar kadar etkili olmayabilir. Yayım elemanları yeni bir üretim metodu, yüksek verimli bir tohumluk ya da yeni bir üretim faaliyeti konusunda bölgelerindeki çiftçilere bilgi vermek istediklerinde sirküler mektuplardan yararlanabilirler.

 

Lifletler Broşürler:Broşürler, çiftçi ve ailelerinin belirli bir konudaki ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan, birkaç sayfalık kitapçık şeklinde yayınlardır.

 

Liflet hazırlarken;

 • Hedef kitle dikkate alınmalı, okuyucular yazılanlardan hoşlanmalı, teknik terimlere fazlaca girilmemeli.
 • Resimler anlatılan mesajın yanlış anlaşılmasını önler, mesajı daha çekici yapar ve okunulurluğunu artırır.
 • Mesaj belli bir mantık sırası ile verilmeli.
 • Gerçek resimlerin yanında çizimlerde kullanılabilir.
 • Kapak renkli, çekici ve özendirici olmalıdır. Okuyucu kapağı görünce içeriği okumak için acele etmelidir.
 • Objeler mümkünse orijinal renklerinde resmedilmeli

 

Posterler- Afişler: Yazarak bilgi yaymanın bir diğer vasıtası posterlerdir. Poster, üzerinde şekiller ve birkaç basit cümle veya sözcük olan kâğıt veya karton levhalardır. Posterler, kişilerin dikkatini çekerek, onları faaliyete geçirmek, bir konu hakkında onları etkilemek, bir fikrin desteklenmesi veya üzerinde daha fazla bilgi sağlanmasını teşvik etmek, bir olayı yâda düşünceyi vurgulamak amacıyla kullanılır.

 

Bir poster hazırlanırken:

 • Hedef kitle çok iyi belirlenmeli ve analiz edilmeli,
 • Posterler, genellikle yanından gelip geçenlerden, tek bir bakış da verdiğimiz mesaj basit ve anlaşılır olmalı,
 • Mesaj kısa ve çarpıcı bir slogan şeklinde düzenlenmeli, en önemli fikir resim halinde sunulmalı,
 • Açık seçik harfler kullanılmalı. Renklerin farklılığından yararlanılmalıdır. Renk farklılığının çok fazla olması da dikkati dağıtabilir.
 • Dikkati çekmek için kontrast oluşturan renklerden yararlanılmalıdır.

 

GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ YAYINLAR

Bazen çok masraflı gibi görünse de, geniş kitlelere etkili ve zamanında ulaşmak için çok uygundur. Çiftçilere kişisel önerilerde bulunma, pratik beceri kazandırma, onların sorularına cevap verme, tepkilerini ölçme ve ikna etmede özellikle yüz yüze görüşmeler çok daha etkilidir.

 

Radyo Yayınları,-Yerel Radyo Yayınları: Televizyon Yayınları, Ulusal Televizyon

 

Radyo Yayınları

 • Yayının içeriği mümkün olduğunca konuya ve bölgeye özel olmalı, hedef kitlenin problemleri ile ilgili konular seçilmelidir.
 • Son aktivitelere, hedef kitle eğilimlerine, tarımsal kalkınma ve gelişim gibi konulara ağırlık verilmelidir.
 • İlginç fikirler, müzikler, anonslar veya başka metotlar kullanılarak dinleyicinin dikkati çekilmelidir. Yayında ilk on dakika çok önemlidir.
 • Yayınların kolay takip edilir ve anlaşılır olması için akıcı bir üslup kullanılmalıdır. Özellikle kulağa hitap ettiği için basit ve anlaşılır kelimeler seçilmelidir.
 • Konuların normal sohbet havasında okunmasında, ses tonu çok önemlidir, sesin tabi olması anlaşılırlığı artırır.
 • Sunuş monoton olmamalı, seste tonlama olmalıdır.
 • Önemli hususlar tekrarlanmalı, örneğin toplantı yeri, saati, konusu gibi. Dinleyicinin soru sorma şansı olmadığı için ara ara geriye dönük özetlemeler yapılmalı. Dinleyiciler aktivitelere katılmak üzere davet edilmeli. Uygulamaları dinleyicilerin tekrar etmesi onları yayının bir parçası yapacaktır.

 

Televizyon YayınlarıTelevizyon ile yurt çapında yaygın çiftçi eğitimi projeleri uygulanabilir (YAYÇEP).

 

İNTERNET YAYINLARI

Bireysel yayım metotlarında değindiğimiz internet görüşmeleri, iki kişi (yayım uzmanı ve çiftçi) arasında gerçekleştirilen bilgi paylaşımıydı. Bireysel yayım metodunda internet kullanımında, kaynak yayımcı hedef ise çiftçidir. Kitle yayımında kullanılan internette ise; karşımızda anında bilgi alabileceğiniz bir yayımcı yoktur. Araştırmacılar, yayım uzmanları ve çiftçiler uluslararası örgütlerin veri tabanlarından da istifade edebilirler. Bu veri tabanlarından en önemlileri AGRİS ve CARİS dir.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 09927

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Kitle Yayım danışmanlık Metodları Nelerdir?

Kitle Yayım danışmanlık Metodları Nelerdir?

KİTLE YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI Mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır. Kitle haberleşme araçları ile sağlanan bilgiler basit, kısa ve akılda kalıcı olmalı, sık sık tekrarlanmalı, diğer yayım metotları ile koordineli bir ş...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır.Curtis

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya