• notifications1
 • menü

Bugün : 15 Haziran 2024 Cumartesi

Herbisitler ,Bitki (çalı, yabancı ot, rakip ve istenmeyen ağaçlar gibi vejetasyonun) büyümesi, kontrolü veya öldürülmesi için kullanılan ilaçlara verilen genel isimdir. Herbisitler bitklileri öldüren veya gelişimlerini engelleyen kimyasal maddelerdir. Bu etkiyi gösteren kimyasal maddeye “aktif madde”, aktif maddenin kullanımını kolaylaştırmak ve etkisini arttırmak için eklenen maddelerede “dolgu maddessi” denir. Ticari olarak satılan ilaçlar dolgu maddesi ile karışık halde imal edilir ve piyasaya sunulur. Kullanmak istediğimiz alan için ürünün üstündeki yazan etkili madde ürün seçiminde bize yardımcı olur.

 

Herbisitler ,Bitki (çalı, yabani ot, rakip ve istenmeyen ağaçlar gibi vejetasyonun) büyümesi, kontrolü veya öldürülmesi için kullanılılır. Bugün piyasadaki herbisitlerin tamamına yakını organik maddelerden oluşmuştur. Bunlar içerik olarak C, H2 ve O2 ‘den oluşmaktadır. Karbonların sıralanışına göre halka veya zincir şeklinde sıralanırlar.


» Herbisitlerin Üstün Yönleri ,

 1. Yakmadan sonraki en ucuz yabancı ot mücadele yöntemidir.
 2. Herbisit uygulamalarında doğru seçim ile kesin sonuç alınır.
 3. Herbisit uygulamalarında hedeflenen bölgedeki bitki kökünden kuruduğu için beton,asfalt ve dolgu malzemelerinin tahribini engeller ,yüksek mali külfetlerden kurtarır.
 4. Mekanik yöntemlerin uygulanmasına imkân olmayan engebeli, taşlık ve sert yerlerde uygulanabilir.
 5. Düzenli kullanımlarda bölgedeki tohum ve kök rezervini düşürür.
 6. İşgücü ihtiyacı azdır.
 7. İstenilen bitkilerin kontrolü ,diğer bitkilerin yaşamasına olanak verir.
 8. Diğer yöntemlere oranla süratli netice alınır.

 


» Herbisit Bitki İlişkisi

Herbisitler bitklilerin topraküstü organlarına veya toprağa uygulanırlar. Genelde bir emülsiyon şeklinde püskürtülürler ve bitkiye kontakt veye sistematik olarak etki ederler. Kontakt herbisitler bitkinin üstüne tutunduğu ölçüde etkili olurlar. Sistematik herbisitlerin uygulandığı organa tutunması yeterlidir. Herbisitin etkinliğini artırmak için yayıcı yapıştırıcı kullanıp bu sayede bitki yüzeyinde tutunmasını kolaylaştırır ve uygulanan ilacın yüzey alanının artırılması ile yüksek düzeyde performans sağlayabiliriz.

 

Herbisitlerin bitki bünyesine girmesi ve absorbe edilebilmeleri için herşeyden önce bitki yüzeyine absorbe edilebilir formda tutunmak zorunluluğu vardır. Bununla beraber herbisitin dozu, bitki yüzeyine yayılışı, formulasyonu, damla büyüklüğü, damlaların yayılma hızı herbisitlerin bitki yüzeyinde tutunmasında önemlidir.

 

Herbisitlerin bitkinin ölü olan hücre duvarından stoplasmik zara kadar girişine “Penetrasyon” denir. Stoplasmik zara ulaşan herbistlerin diffüzyonla veya aktif olarak hücre içine alınışına ve parankima hücreleri içinde taşınarak dokulara ulaşmasına “Absorbsiyon” denir.

 

Herbisitlerin yaprak yüzeyinden uygulmasında kütikila ve stoma yoluyla stoplazma zarına ulaşırlar bundan sonrada pasif diffüzyon ve aktif taşıyıcılar ile aynı gıda maddeleri ve suyun bitki tarafından alınımı gibi hücre içine geçiş yaparlar. Absorbe olan herbisitler çeşitli organellerin yapısına girerek bunların yapılarını ve görevlerini bozarlar.

 

» Herbisitlerin Etki Mekanizması

Bitkilere uygulanan herbisitler onların anatomisini,fizyolojik ve biokimyasal olayların normal seyrini bozarak ya ölümlerine veya gelişimlerinin bozulmasına neden olurlar. Öncelikle organellere ulaşan herbisitlerin çoğu dıştaki zarın yapısını bozarak etkili olur. Herbisitlerin, bitkilerin hayat olayları üzerine olumsuz etkilerini şöyle sıralayabiliriz:


Fotosentez Üzerine Etkisi: Herbisitlerin bir kısmı fotosentezde ışık reaksiyonunu bozarak etkili olmaktadır. Fotosenteze üzerine etkili olan herbisitlere örnek olarak phenoxy bileşikler, benzimidazol, imidazol, carbamat,pyrichlor, triazin, uracyl ve üre grubu verilebilir. Bu herbisitlerin etkili olabilmesi için bitkinin mutlaka yapraklı ve yaprakların fotosentez yapabilir olması gerekir.


Solunum Üzerine Etkisi: Hücrede solunum olayı mitokondriler içerisinde cereyan etmektedir. Birçok herbisit, elektron taşınması, elektronların bağlanması, mitokondriler içerisinde izole edilmiş olan ATP formasyonu ve oksidatif fosforilizasyon gibi olaylar üzerinde etkili olmaktadır. Buna örnek olarak propanil, chloropropham, benzonitril grubu herbisitler verilebilir. Sayılan bu herbisitler düşük dozda kullanıldığında elektron bağlanmasını, yüksek dozda kullanıldığında oksidadif fosforilizasyonu önledikleri tespit edilmiştir. Oksidadif fosforilizasyonu önleyen diğer herbisitler ise carbamat’lar, phenoxy asitler, DMTT, naptalam, 2,3,6-TBA, monuron ve alil alkol’dur.

 

Lipit Sentezi Üzerine Etkisi: Herbisitlerin bazıları hücre ve organel zarlarının geçirgenliğini bozarak lipit sentezini önlerler. Lipit sentezini önleyen herbisitlere örnek olarak dinoben, CDAA, endothal, dichlobenil, ioxynil ve PCP verilebilir.


Protein Sentezi ve Nükleik Asitler Üzerine Etkisi: Nükleik asitler RNA yapısında bulunan genetik bilgiyi taşıyan maddelerdir. Bitkilerde protein sentezi RNA yardımıyla olmaktadır. Burada nükleik asit üzerine etkili olan herbisitler dolayısıyla protein sentezi üzerinede etkili olurlar. Bitkilerde gen aktivitesini bozarak gelişim bozuklukları meydana getirirler. Bunlara örnek olarak benzoik asit, carbamat’lar, dinitro phenol’ler, phenoxy asitler ve triazinler verilebilir.

 

Herbisitler bunlardan başka karbonhidrat metabolizması, enzim mekanizması, tohumların çimlenmesi, yapraklarda klorofil oluşumu, yaprak şekli, gövdenin kıvrılması ve köklerin uzaması gibi bitkinin değişik anotomik ve fizyolojik yapısı üzerine etkili olmaktadır.» Herbisitlerin Sınıflandırılması

Herbisitler çok değişik özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırmaya esas olan özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

 

» Herbisitlerin Etki Mekanizmasına Göre Sınıflandırılması,

 1. Fotosentezi önleyen herbisitler (uracil’ler, üre bileşikleri, triazin)
 2. Solunumu önleyen herbisitler (dinitrophenol, pentachlorophenol, benzonitril, anilin)
 3. Büyütücü hormonlar (phenoxy bileşikler)
 4. Mitoz bölünmeyi engelleyen herbisitler (carbamat, chloracyl, amid, anilin)
 5. Çimlenmeyi önleyen herbisitler (carbamat,anilin)


 

» Herbisitlerin Bitki Bünyesinde Taşınma Özelliğine Göre Sınıflandırması

Kontakt herbisitler: Bitki ile temas ettiği kısımda etkili olan, diğer bitki organlarına taşınmayan herbisitlerdir.

 

Sistemik herbisitler: Bitki ile temas eden dokulardan giriş yapan ve buradan diğer bitki organlarına taşınan herbisitlerdir.


 

» Herbisitlerin Kullanım Amaçlarına Göre Sınıflandırılması

Total herbisitler: Toprak üstündeki bütün bitkileri öldürmek amcıyla kullandığımız herbisitlerdir.

 

Seçici(Selektif) herbisitler: Bitkilerin bir gurubuna zarar vermeden diğerlerini öldürmek için kullanılan herbisitlerdir. Bazı herbisitler yüksek dozlarda total, düşük dozlarda seçici olarak kullanılabilmektedir. Örnek olarak Tordon 101 dozajını yüksek ayarladığımızda tüm yeşil aksama etki ederken dozajını düşük tutmamız halinde seçici olarak çim içindeki geniş yapraklılara etki etmektedir.


 

» Herbisitlerin Uygulama Dönemlerine Göre Sınıflandırılması

Herbisitler kullanılma amaçlarına göre değişik dönemlerde farklı yerlerde uygulanmaktadır. Herbisitler uygulama yerlerine göre ikiye, uygulama dönemlerine göre ise üçe ayrılır. Kullanıcağımız herbisitleri istersek bu dönemlerden birinde kullanabildiğimiz gibi bazı herbisitleri birkaç dönemde birden kullanabiliriz.

 

Yaprağa Uygulama: Doğrudan bitkinin yapraklarına uygulama yapılır. Kontakt etkiye sahip herbisitler ve sistemit herbisitlerle yapılan uygulamalar yapılmaktadır.
Ekim veya Dikim Öncesi Uygulama: Büyük bir herbisit grubu kültür bitkisinin ekiminden önce toprağa uygulanmaktadır. Bu devrede yabancı ot tohumlarının büyük bir kısmı çimlenmiş veya vejatatif organlar sürmüştür. Çimlenen tohumlara veya süren organlara herbisitlerin etkisi kontakt ya da sistematik olmalıdır. Bu dönemde kullanılan herbisitlerin çimlenmiyen tohumlara bir etkisi olmaz genel olarak tek yıllık, iki yıllık ve kökleri yüzeysel olan yabancı otlara karşı etkili olurlar.

 

Çıkış Öncesi Uygulama: Burada herbistler kültür bitkisinin ekim veya dikiminden sonra, fakat toprak yüzeyine çıkışından önce uygulanırlar. Kültür bitkisi toprak yüzeyine çıkmadığı için herbisitlerin etkisinden korunur. Burdada kontatk veya sistemik herbisitler kullanılır. Burada esas amaç toprak işleme ile parçalanan toprak altı organlarının ortadan kaldırılmasıdır.

 

Çıkıştan Sonra Uygulama: Bu dönemde genel olarak seçici özelliğe sahip herbisitlerle total herbisitlerin uygulaması yapılmaktadır.


» Herbisitlerin Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırılması

Herbisitlerin bu gün sınıflandırılmasında en geniş ölçüde kullanılan yöntemdir. Herbisitlerin yapısındaki C, H2 ve O2 oluşturduğu farklı sıralamalara göre gruplara ayrılırlar.

 

» Herbisit Grupları

 

» Phenoxy Grubu

Phenoxy grubuna giren herbisitler sentetik hormon yapısında olup insanlar ve sıcak kanlı hayvanlar için genellikle zehirli değillerdir. Phenoxy grubu herbisitler yaprak ve köklerden giriş yapmaktadır.

 

Kullanıldığı yerler;

Bu grup herbisitlerin bir kısmı geniş yapraklı bitkilere diğerleri dar yapraklı yabancı otlatlara veya odunsu türlerine karşı etkilidir. Sistemik özelliğe sahip olduklarından çok yıllık yabancı otlara karşı başarıyla kullanılmaktadır. Bu grup herbisitler, üre bileşikleri, triazin, nitril, dinitrophenol, benzoik asitle ve kendi aralarında karışım halinde kullanılmaktadır. Böylece etki spekktrumu arttırılmaktadır. Bitki bünyesine yapraklar yoluyla giren herbisitler bitkinin bütün organlarına taşınır. Başta nükleik asitler olmak üzere çok sayıda metbolik faaliyetleri bozarlar. Özellikle fotosentezi ve besin maddesi alımını engelleyerek, bitki bünyesinde doğal hormonların ve enzimlerin yapısını tahrip etmektedir. Sonuçta bitkinin ölümüne neden olurlar. Toprakta uzun süre kalıntı bırakmazlar.


» Aliphatic Grup

Bu gruba giren ülkemizde ruhsat almış herbisitleri sırayla görelim.

 

Dalapon: Özellikle ayrık, kanyaş ve köpek dişi mücadelesinde 2-3 defa (550-1100 g/da) uygulama yapılarak başarılı sonuçlar alınmıştır.Toprakta kalıcılığı çok azdır.

 

Methyl Bromid: İnsektisit, fungusit ve herbisit özelliğe sahip bir tarım ilacıdır. Dünyanın birçok ülkelerinde kullanımı yasaklanmıştır ve Türkiye’de bu yasağa uymayı kabul etmistir. Toprakda yaşayan bütün canlı mikroorganizmalara karşı etkilidir. Çoğunlukla seralarda tohum yataklarında, fidanlıklarda ve meyve bahçelerinde dikim öncesi uygulanmaktadır. Toprakta 2-4 ay kalıcılığı vardır.

 

Glyphosate: Çok yıllık dar yapraklı yabancı otlarından özellikle kanyaş ve ayrık mücadelesinde kullanılmaktadır. Yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı etkilidir. Geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde etkilidir. Total herbisit olduğundan dolayı kültür bitkisi içindeki yabancı otlara karşı kullanımı çok dikkatli yapılmalıdır. Toprakta kalıcılığı bir aydan azdır.

 

Bu grup herbisitlerin yüksek dozları, hassa bitkiler için birkaç ay toksik olabilir. Yüksek dozlar süratle kloroza ve nekroza sebep olur. Yapraklarda gelişme durur. Özellikle glyphosate gelişmenin durmasına neden olur, bitki sararır ve 2-3 hafta içerisinde ölür. Uygulamadan birkaç gün sonra etkisi görülmeye başlar. Amide ve Thioamide Grubu

Bu gruba ait olan herbisitlerin çoğu ekim öncesi ve çıkış öncesi kullanılmaktadır. Bitki bünyesine topraktan ve yapraktan özelliklei genç bitkilerin ucu tarafından alınmakta ve bitkinin bütün organlarına yayılmaktadırlar. Topraktan alınan bu grup herbisitler kök gelişmesini engeller. Diphenamid çimlenen tohumlar üzerine etkili olmakta ve fideleri toprak yüzeyine çıkmadan öldürmektedir. Bu grup herbisitler hassas bitkilerde lokal nekroz ve kloroza neden olurlar. Bu grup herbisitlerin toprakta kalıcılığı değişiklik göstermekle beraber 3 ay civarındadır» Bipyridilium Grubu

Kontakt etkiye sahip oldukları için temas ettikleri bitkinin üst organlarında etkili olurlar. Kök yapısına zarar veremedikleri için kısa süreli yabancı ot mücadelesinde etkili olurlar. Kontakt etkiye sahip oldukları için etkisini göstermesi ışık ve klorofile bağlıdır. Uygulamayı karanlık periyodun takip etmesi halinde kontakt etki azalmaktadır. Uygulamaları mutlaka gündüz yapılmalıdır Toprağa düştükleri anda etkisini yitirirler topraktan bitki kökleri ile alınamazlar. Hassas bitkilerle temas halinde nekroz ve solgunluk ortaya çıkar. İlaçla temas eden bitki organları kurur.Etkisini birkaç saat içerisinde gösterirler» Dinitroaniline Grubu

Bu grup herbisitler kültür bitkilerinin çıkış öncesinde kullanılır. Geniş ölçüde çimlenen tohum, sürgün ve kökler tarafından bitki bünyesine alınırlar. Hassas bitkilerde büyümeyi ve sürgün vermeyi önlerler.Ort. 4-8 ay toprakta kalıcılıkları olur.» Petrol Yağları

Petrol yağları genel olarak ham petrolün damıtılmasıyla elde edilir.1940 yılından beri herbisit olarak kullanılmaktadır. Bitkilere yağ moleküllerinin etki etmesinde yağ molkeüllerinin yapısı, büyüklüğü, doymuş olup olmadığı, kaynama noktası, akıcılığı ve yoğunluğu önemlidir. Petrol yağları uygulanan bitkilerin yapraklarında yanmalar ve yaş çürüklük ortaya çıkar. Bu grup herbisitler genelde yaprağa uygulanmaktadır. Dolayısıyla toprakta kalıcılığı söz konusu değildir Tüm dünyada Ürün veriminin % 20 si böcek ve hastalık kayıpları iken % 20 si yabancı ot nedeniyle olan kayıplardır.

Konu İle İlgili Dokümanlar

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

Abdullah Koçak

12.03.2021 21:13:10

Merhaba biber domates patlican yüzdesinde kuskut otunda ne kullanmalıyım teşekkürler

Can Kahvecioğlu

13.09.2016 19:11:10

Su içindeki yosunları öldürmede en etkin herbisit bedir?

Hakan Aksu

20.05.2016 22:39:33

Pancar ve mısırdaki yabancı otlara karşı hangi ilacı kullanabilirim.

Admin

13.05.2016 16:14:56

Herbisiti hangi tarım bitkisinde kullanacaksınız?

Mustafa

14.04.2016 10:20:38

Yabani yulaf ile nasıl başedebilirim?

(96407 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Herbisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

Herbisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

HERBİSİT (YABANCI OT) ETKİLİ ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI Herbisit Yabancı otlarla mücade kullanılan ziraai ilaçtır. Genel anlamda, yabancı otları öldürmede veya normal gelişimini önlemede kullanılan kimyasal maddelerin tümüne birden herbisit denir. Bordo Bulamacı’nın asma mildiyösü hastalığına karşı kullanılışı sırasında, 1896 yılında bu...

Herbisit Nedir?

Herbisit Nedir?

Herbisitler ,Bitki (çalı, yabancı ot, rakip ve istenmeyen ağaçlar gibi vejetasyonun) büyümesi, kontrolü veya öldürülmesi için kullanılan ilaçlara verilen genel isimdir. Herbisitler bitklileri öldüren veya gelişimlerini engelleyen kimyasal maddelerdir. Bu etkiyi gösteren kimyasal maddeye aktif madde”, aktif maddenin kullanımını kolaylaştır...

Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılık Nedir?

Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılık Nedir?

Yabancı ot ilaçlarına (herbisitlere) karşı bağışıklık tarımda en çok rastlanan genetik olarak değiştirilmiş özelliktir Transgenik, yabancı ot ilaçlarına karşı dayanıklı bitkiler zararlı otlarla mücadelede kullanılmakta olan yeni bir yöntemdir. Bu yöntem, seçiciliği olmayan bir yabancı ot ilaci ve onunla kullanılan, bu ilaca karşı bağışıklığı ...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi