• notifications1
  • menü

Bugün : 5 Şubat 2023 Pazar

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler?

A) İnsektisit

B) Fungisit

C) Fumigant

D) Herbisit

 

S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir?

A) Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği

B) Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

C) Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Hakkında Yönetmelik

D) Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik

 

S3 - Yapılan kontroller sonucunda ihtar cezası alan bir bitki koruma ürününün sonraki iki yıl içinde tekrar ihtar cezasını gerektiren bir ceza alması durumunda söz konusu bitki koruma ürününe uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yed-i emin uygulaması

B) Ruhsat iptali cezası

C) Şarj iptali cezası

D) İkaz cezası

 

S4 - Bitki koruma ürünü etiketinde aşağıdaki hangi bilginin bulunması zorunlu değildir?

A) İmal tarihi ve şarj numarası

B) Ruhsat sahibi firma adı ve adresi

C) Bitki koruma ürününün tavsiye konuları ve dozları

D) Bitki koruma ürününün fiziksel ve kimyasal özellikleri

 

S5 - Zirai Mücadele İlaçları Etiket Yönetmeliği’ne göre; “Etikete konulması zorunlu bilgilerin tamamını bulunduran, beyaz renkli zemin üzerine basılmış asgari 6 puntodan küçük olmayan yazı karakteri taşıyan bilgi ve kullanma formuna” ne denir?

A) Prospektüs

B) Reçete

C) Gizli Reçete

D) Spesifikasyon

 

S6 - Bir bitki koruma ürününün az miktarda fakat uzun süreli alınması hâlinde sıcakkanlılarda meydana getirdiği fizyolojik düzensizliklere ne denir?

A) Toksisite

B) Kronik Toksisite

C) Zehirlenme

D) Akut Toksisite

 

S7 - Bitki koruma ürünlerinin kontrollerinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi aranmaz?

A) Kimyasal ve fiziksel özelliklerinin spesifikasyonunda belirtilen değerlere uygunluğu

B) Tavsiye edildiği hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bitki gelişimine etkisi

C) Etiketinin Bakanlıkça tasdik edilmiş örnek etiketine uygunluğu

D) Ambalajının gelişmiş ülkelerdeki standartlara uygunluğu

 

S8 - Bitki koruma ürünlerinin kontrolleri amacıyla yapılan fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespit edildiği analizlerde aşağıdaki hususlardan hangisi aranmaz?

A) Aktif madde miktarı

B) Asidite, alkanite, PH değeri

C) Tavsiye edildiği ürünlerdeki biyolojik etkinliği

D) Islanabilir toz formülasyonlarda görünüş, incelik ve süspansiyon kabiliyeti

 

S9 - Bayilerde satışa sunulan İnsektisitlerin, Mollussisitlerin, Herbisitlerin, Bitki Gelişim Düzenleyicilerin (BGD) ambalaj renklerini belirten sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyaz – Pembe – Sarı − Cam göbeği mavisi

B) Pembe – Sarı – Cam göbeği mavisi – Beyaz

C) Yeşil – Mavi – Pembe − Beyaz

D) Beyaz – Mavi – Mor – Yeşil

 

S10 - Aşağıdaki ürünlerden hangisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ruhsatlandırılma şartı bulunmamaktadır?

A) Pülverizatör

B) Selektör

C) Atomizör

D) Tabanca ve meme

 

S11 - Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge’ye göre Sınıf 4: (Az zehirli olanlar) sınıfına giren bitki koruma ürünlerinin etiket ve ambalajlarında aşağıdaki ibarelerden hangisi bulunmalıdır?

A) Zehirli

B) Dikkat

C) Çok zehirli

D) Zehirsiz

 

S12 - Aşağıda parantez içerisinde Türkçe karşılıkları belirtilmiş olan bitki koruma ürünü gruplarının hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır?

A) İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

B) HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

C) MOLLUSSİSİT (Fare ilacı)

D) AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)

 

S13 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü zehirlenmelerinde ilk yardım tedbiri değildir?

A) Zehirlenen kişinin bilinci açık ise kusturulmamalıdır.

B) Zehirlenen kişinin düzenli ve sürekli solunum yapması sağlanmalıdır.

C) Zehirlenen kişi bitki koruma ürününün etki alanından uzaklaştırılmalıdır.

D) Zehirlenen kişi, en kısa zamanda zehirlenmeye sebep olan bitki koruma ürünü ambalajıyla birlikte en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

 

S14 - Aşağıdaki kimyasallardan hangisi suda yaşayan canlılara daha fazla zehirlidir?

A) Carbendazim

B) Acephate

C) Endosülfan

D) Dichlorvos

 

S15 - Doğal düşmanların bitki koruma ürünlerinden en düşük düzeyde etkilenmelerini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi önerilmez?

A) Mümkün olduğunca geniş spektrumlu bitki koruma ürünleri seçilmelidir.

B) Doğal düşmanlara etkisi düşük bitki koruma ürünleri seçilmelidir.

C) Bitki koruma ürünleri önerilen doz üstündeki dozlarda kullanılmamalıdır.

D) Bitkiler çiçekli iken bitki koruma ürünü kullanılmamalıdır.

 

S16 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü zehirlenmelerindeki ilk yardım önerilerinden biri değildir?

A) Öncelikle zehirlenmenin nedeninin bilinmesine çalışılmalıdır.

B) Zehirlenen kişi etki alanından uzaklaştırılmalıdır.

C) Zehirlenen kişiye bol içecek içirilmelidir.

D) Vücudu bol ve temiz su ile yıkanmalıdır.

 

S17 - Aşağıdaki kimyasallardan hangilerinin kullanımı insan ve çevre sağlığı açısından en çok tehlike oluşturmaktadır?

A) Bakır − Kükürt

B) Endosulfan − Kükürt

C) Chlorpyriphos ethyl − Captan

D) Chlorpyriphos ethyl − Methyl bromide

 

S18 - Arıcılık yapılan bir yerde ilaçlama yapılması gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlaçlamadan önce çevredeki arıcılar haberdar edilmelidir.

B) Kovanlar için ilaçlanma olasılığı olan bitkilerden uzakta güvenli bir yer seçilmelidir.

C) Bitki koruma ürünlerinin granül formülasyonları yerine toz formülasyonları tercih edilmelidir.

D) Bitki koruma ürünlerinin toz formülasyonları yerine granül formülasyonları tercih edilmelidir.

 

S19 - Özellikle serada çalışanların sigara içmemeleri, içenlerin ise içtikten sora ellerini sabunla iyi bir şeklide yıkamaları neden önerilmektedir?

A) Temizlik için

B) Virüslerin bulaşmasını önlemek için

C) Tripsler ile yayılan virüsleri önlemek için

D) Bakterilerin bulaşmasını engellemek için

 

S20 - Aşağıdakilerden hangisi hasat edilen ürünlerdeki bitki koruma ürünü kalıntılarını engellemek için dikkat edilmesi gereken bir unsurdur?

A) Pülverizatör tipini doğru seçmek

B) İlaçlama yaparken maske kullanmak

C) Sulama yapıldıktan sonra ilaçlama yapmak

D) Son ilaçlama ile hasat arasındaki olması gereken süreye dikkat etmek

 

S21 - Tüketiciye sunulan gıda ürünlerinde insan ve hayvan sağlığı için zararsız kabul edilerek bulunmasına müsaade edilen kalıntı miktarına ne ad verilir?

A) Minumum kalıntı limiti

B) Maksimum kalıntı limiti

C) ED 90

D) Pestisit

 

S22 - Aşağıda belirtilen hususlardan hangisi tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebebi değildir?

A) Sistemik bitki koruma ürünü kullanmak

B) Tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanmak

C) Tavsiye edilen miktardan fazla bitki koruma ürünü kullanmak

D) Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süresine uymamak

 

S23 - MRL’nin birimi nedir?

A) ml/kg

B) ml/l

C) mg/l

D) mg/kg

 

S24 - Aşağıdakilerden hangisi son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmadığında gerçekleşir?

A) İlaç uygulama sayısı artar.

B) Ürün olgunlaşıp hasada gelmez.

C) Tarımsal ürünlerde kalıntı problemi ortaya çıkar.

D) Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla etkili mücadele yapılamaz.

 

S25 - Aşağıdakilerden hangisinde tarım ürünlerinde bulundurulmasına izin verilen bitki koruma ürünlerinin limitleri yer almaktadır?

A) Kodeks

B) AB

C) MRL

D) GLP

 

S26 - Bitki koruma ürünü kalıntılarının izlenmesi ve kontrolünün hangi aşamada yapılması gerekli değildir?

A) Üretim

B) Tüketim

C) İşleme

D) İthalat

 

S27 - Tüketilen besin maddesi içerisinde bulunmasına izin verilen en fazla kalıntı miktarına ne denir?

A) Toksisite

B) İnhalasyon

C) Tolerans

D) Teratogenik

 

S28 - Bir yabancı ot türünün herbisite dayanıklı ve duyarlı bireylerinin bulunduğu bir tarlada herbisit kullanımına karar verilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekmez?

A) Herbisitin etki mekanizmasına

B) Herbisitin sistemik olup olmamasına

C) Yabancı otun ekonomik zarar eşiğine

D) Yabancı otla mücadele edilmesi gereken döneme

 

S29 - “Bir türün normal bir popülasyonundaki bireylerin çoğunu öldürdüğü ispatlanan bir insektisit dozunu, aynı böceğin diğer bir popülasyonunun tolere etme yeteneğinin gelişmesi” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Direnç

B) Popülasyon ekolojisi

C) Popülasyon dinamiği

D) Ekonomik zarar düzeyi

 

S30 - Bir fungisite dayanıklılık kazanmış bir fungal organizma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Organizmada fungisite dayanıklılık sürekli olur.

B) Belli bir süre sonra fungisite karşı dayanıklılık artışı olur.

C) Belli bir süre sonra fungisite karşı hassasiyet artışı olur.

D) Fungisit dayanıklılığı çevre faktörlerine göre değişkenlik gösterir.

 

S31 - Farklı gruplardaki çok fazla sayıdaki akarisite karşı dayanıklılık kazanmış olan akar türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urtica)

B) Bağ Yaprak Uyuzu (Eriophyes vitis)

C) Yassı Akar (Brevipalpus phoenicis)

D) Avrupa Kırmızı Örümceği (Panonychus ulmi)

 

S32 - Etki spekturumu nedir?

A) Zararlıların sadece yumurtalarına etki demektir.

B) Kullanılan kimyasalın üniform kaplama meydana getirmesidir.

C) Bir bitki koruma ürününe karşı duyarlı türlerin sayısıdır.

D) Kimyasal bitkilerin bitkide meydana getirdiği zehirlilik etkisidir.

 

S33 - Bitki koruma ürünlerinden yabancı ot öldürücü olanlarının daha uzun süreli kullanımlarını sağlayabilmek için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Her yıl aynı etki mekanizmalı ilaçları kullanmak

B) Her yıl aynı etki mekanizmalı ilaçları kullanmamak

C) Her yıl aynı etkili maddelerin dozunu azaltarak kullanmak

D) Her yıl etki mekanizması aynı olan ilaçları karıştırarak kullanmak

 

S34 - Bir böceğin bir ilaca dayanıklılık kazandıktan sonra etki mekanizmasını birbirine yakın olan ilaçlara karşı da dayanıklılık göstermesi, hangi tip dayanıklılık olarak bilinir?

A) Çoklu dayanıklılık

B) Fizyolojik dayanıklılık

C) Yapısal dayanıklılık

D) Çapraz dayanıklılık

 

S35 - Aşağıdakilerden hangisi böceklerde dayanıklılığı etkileyen ana faktörlerden birisi değildir?

A) Kalıtsal etkenler

B) Fizyolojik etkenler

C) Çevre koşulları

D) Konukçu bitkinin farklılığı

 

S36 - Bitki koruma ürünleri satan bayilerde uygulanan barkod programında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

A) Bitki koruma ürününün dozu

B) Bitki koruma ürününün ticari adı

C) Bitki koruma ürününün aktif maddesi

D) Bitki koruma ürününün şarj numarası

 

S37 - Satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin kimden alındığı, stok miktarları ile kime, ne miktarda, hangi ürünlerde kullanılmak üzere satıldığının takibi amacıyla yürütülen programa ne ad verilir?

A) Sörvey programı

B) Barkod programı

C) Kontrol ve izleme programı

D) Bitki koruma kontrol programı

 

S38 - Meyve ağaçlarında monilya hastalığına karşı aşağıdaki etkili maddelerden hangisi önerilmez?

A) Carbendazim

B) Bakıroksiklorür

C) Benomyl

D) Captan

 

S39 - Taş çekirdekli meyve ağaçlarında yaprak delen (çil) hastalığının ilk ve son ilaçlamalarında aşağıdaki etkili maddelerden hangisi kullanılır?

A) Bakırlı preparatlar

B) Benomyl

C) Hexaconazole

D) Myclobutanil

 

S40 - Akdeniz meyve sineği aşağıdaki turunçgil türlerinden hangisinde zarar yapmaz?

A) Greyfurt

B) Portakal

C) Ekşi limon

D) Mandarin

 

S41 - Aşağıdaki böceklerden hangisi monofag bir zararlıdır?

A) Zeytin pamuklu biti (Euphyllura olivina Costa.)

B) Yeşilkurt Heliothis (Armigera Hübn.)

C) Lahana kelebeği (Pieris brassicae (L.))

D) Yaprak bitleri (Aphis Spp.)

 

S42 - Meyve sinekleri ile mücadelede ilaçlamalar böceğin hangi biyolojik dönemine karşı yapılır?

A) Yumurta

B) Pupa

C) Larva

D) Ergin

 

S43 - Aşağıdaki zararlılardan hangisi tatlımsı madde çıkararak zarar yaptığı bitkilerde fumajine sebep olur?

A) Süne (Eurygaster integriceps, E. maura, E. austriaca)

B) Yaprak bitleri (Aphis Spp.)

C) Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)

D) Elma iç kurdu (Cydia Pomonella)

 

S44 - Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) bir yılda kaç döl vermektedir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

S45 - Kemiricileri öldüren bitki koruma ürünleri aşağıdaki gruplardan hangisine girer?

A) Herbisit

B) Mollussisit

C) Rodentisit

D) Repellent

 

S46 - Elma hastalıklarıyla entegre savaşım programının uygulanmasında hedef alınan esas hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha)

B) Elma karalekesi (Venturia inaequalis)

C) Elma acı çürüklüğü (Glomerella cingulata)

D) Elma dal kanseri

 

S47 - Aşağıdakilerden hangisi örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zararlılara (Beyaz sinek, Yaprak galeri sineği) karşı monitor olarak kullanılan bitki koruma ürünüdür?

A) Sarı yapışkan görsel tuzaklar

B) Pestisit uygulamaları

C) Feromon tuzakları

D) Yem tuzağı

 

S48 - Aşağıdakilerden hangisi meyve ağaçlarında zararlı olan parazit bir bitkidir?

A) Küsküt (Cuscuta sp.)

B) Canavar otu (Orobanche spp.)

C) Ökse otu (Viscum album)

D) Kanyaş (Sorghum halepense)

 

S49 - Patates Siğil (Synchytrium endobioticum) hastalığının patates bitkisinde belirtileri nelerdir?

A) Yeşil aksamda solgunluk ve kuruma

B) Erken dönemde çökerten ve kök çürüklüğü

C) Kökler üzerinde kahverengi-kırmızı çökük lekeler

D) Yumru, stolon ve kök boğazında karnabahar benzeri etli, pürüzlü urlar

 

S50 - Rhizomania virüsü nasıl taşınır?

A) Olpidium brassicaeile

B) Aphis gossypiiile

C) Thrips tabaciile

D) Eriophyes inaequalisile

 

S51 - Aşağıdaki etkili maddeli bitki koruma ürünlerinden hangisi meyve ağacı akarlarına karşı kullanılmaz?

A) Quinomethionate % 25

B) Propargite 588 g/l

C) Mancozeb % 80

D) Kükürt % 80

 

S52 - Aşağıdakilerden hangisi bitki paraziti nematodlarına karşı uygulanan en önemli mücadele metodudur?

A) Kimyasal mücadele

B) Fiziksel mücadele

C) Biyolojik mücadele

D) Münavebe

 

S53 - Aşağıda verilen hastalık-konukçu ikililerinde, ilgili konukçu ile ülkemizde en yaygın görülen hastalık esas alınmıştır. Aşağıdaki hastalık-konukçu ikililerinden hangisi buna uymamaktadır?

A) Şeker pancarı − Mildiyö hastalığı

B) Limon − Uçkurutan

C) Armut − Ateş yanıklığı

D) Nohut − Antraknoz

 

S54 - Buğday kara pas hastalığına karşı mücadelede aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A) Yüzey ilaçlaması

B) Tohum ilaçlaması

C) Ara konukçunun imhası

D) Dayanıklı çeşit yetiştirmek

 

S55 - Bitki virüs hastalıklarının yayılmasını aşağıdakilerden hangisi sağlayamaz?

A) Böcekler

B) Funguslar

C) Fide/fidan−Tohum

D) Bakteriler

 

S56 - Aşağıdakilerden hangisi sert çekirdekli meyvelerin en önemli virüs hastalığıdır?

A) Stolbur

B) Psorosis

C) Infectious variegation

D) Plum Pox (Şarka)

 

S57 - Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra etkili ve ekonomik mücadelesi olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mildiyö

B) Külleme

C) Kök çürüklüğü

D) Erken yaprak yanıklığı

 

S58 - Kışı toprakta ve hastalıklı bitki artıkları üzerinde klamidospor olarak geçiren, mısır bitkisinin toprak üstü aksamında; yaprak, sap, koçan, püskül ve erkek çiçeklerde gal adı verilen şişkinlikler meydana getiren, kültürel önlem dışında kimyasal mücadelesi bulunmayan mısır fungal hastalığının adı nedir?

A) Ustilago maydis (Mısır rastığı)

B) Ustilago nuda tritici (Buğday rastık hastalığı)

C) Helminthosporium turcicum (Kuzey yaprak yanıklığı)

D) Hemminthosporium maydis (Mısır güney yaprak yanıklığı)

 

S59 - Aşağıdakilerden hangisi turunçgil meyvelerinde hasat sonrası fungal hastalık etmeni değildir?

A) Penicillium digitatum (Yeşil küf)

B) Phoma tracheiphila (Uçkurutan)

C) Diplodia natalensis (Sap ucu çürüklüğü)

D) Phytophthora citrophthora (Zamklanma hastalığı)

 

S60 - Külleme hastalığının mücadelesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi göz önüne alınmaktadır?

A) Yaprak ıslaklığı

B) Yağış

C) Etkili sıcaklık toplamı

D) Fenoloji

 

S61 - Aşağıdakilerden hangisi, çekirgelerin toplu ve salgın devresini gösterir?

A) Faz

B) Soliter

C) Gregar

D) Arafaz

 

S62 - Tarla ve ada tavşanlarına karşı hangi tip ilaç önerilir?

A) Thiram

B) Malathion

C) Fenitrothion

D) Carbaryl

 

S63 - Tohum ilaçlaması aşağıdaki zararlı böceklerden hangisinin mücadelesinde en etkin kimyasal mücadele şeklidir?

A) Süne (Eurygaster spp.)

B) Ekin kambur böceği (Zabrus spp.)

C) Ekin Bambul Böceği (Anisoplia spp.)

D) Hububat Hortumlu Böceği (Pachytychius hordei Brulle)

 

S64 - Üzüm meyvelerinde çekirdek evleri görülecek şekilde çatlamaya neden olan hastalık hangisidir?

A) Mildiyö

B) Antraknoz

C) Ölü kol

D) Külleme

 

S65 - Bitki öz suyunu emerek gal, ur veya pas rengi oluşumuna neden olan, iki çift bacaklı akar türleri hangi familya içinde yer alır?

A) Tetranychidae

B) Phytoseiidae

C) Eriophyidae

D) Acaridae

 

S66 - Kemirgenlere karşı zehirli yem hazırlanmasında aşağıdaki etkili maddelerden hangisi tavsiye edilir?

A) Çinko fosfür

B) Endosülfan

C) Carbaryl

D) Carbofuran

 

S67 - Yaşamını tek bir zararlı böcek üzerinde tamamlayan ve onu belirli bir süre sonunda öldüren organizmalara ne ad verilir?

A) Predatör

B) Parazitoit

C) Hyperparazit

D) Parazit

 

S68 - Turunçgil zararlısı torbalı koşnil Icerya purchasi’yi herhangi başka yönteme gerek kalmadan baskı altında tutan avcı böcek hangisidir?

A) Rodolia cardinalis

B) Chrysoperla carnea

C) Coccinella septempunctata

D) Exochomus quadripustulatus

 

S69 - Aşağıdaki bitki koruma ürün gruplarından hangisi yağ dokusunda birikime sebep olur?

A) Karbamatlar

B) Pyrethroidler

C) Organik fosforlular

D) Klorlandırılmış hidrokarbonlar

 

S70 - İnsanlarda zehirlenme durumunda bitki koruma ürünlerinin etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılan maddelere ne denir?

A) Antijen

B) Antidot

C) Antialerjik

D) Antikolinerjik

 

S71 - Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ekotoksikolojik çalışmaların kapsamındadır?

A) Feromon tuzaklarının kullanılması

B) Toprak solarizasyonu

C) Sucul toksisite testleri

D) Ekim nöbeti

 

S72 - LD50 nedir?

A) Bitki koruma ürünlerinin zehirlilik oranı

B) Akıcı toz ilaç formülasyonunun simgesi

C) Test hayvanlarının belirli bir süre sonunda yarısını öldürmek için gerekli doz

D) Test hayvanlarının belirli bir süre sonunda yarısını öldürmek için gerekli konsantrasyon

 

S73 - Bir bitki koruma ürününün zehirliliğini etkileyen en önemli etken nedir?

A) Kullanım dozu

B) Formülasyon şekli

C) Kullanım zamanı

D) Kullanım ekipmanı

 

S74 - Zararlı organizmalara karşı uygulanan tahmin ve uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde esas alınan en önemli faktörler nelerdir?

A) Zararlı organizmaların morfolojik özellikleri

B) Konukçu bitkinin sistematikteki yeri ve özellikleri

C) Zararlı organizmalara karşı uygulanan bitki koruma ürünleri

D) Zararlı organizmaların biyolojisi ile iklim değerleri arasındaki ilişkiler

 

S75 - Aşağıdakilerden hangisi zararlılarla mücadeleye karar vermeden önce yapılması gerekli olan hususlardan değildir?

A) Zararlıların yoğunluğu ve zararı tespit edilmelidir.

B) Zararlı görülür görülmez mücadeleye başlanmalıdır.

C) Bir kültürdeki zararlı ve faydalı türlerin durumu saptanmalıdır.

D) Zararlıların popülasyonunu etkileyen faktörler belirlenmelidir.

 

S76 - Bir doğal düşmanın biyolojik mücadelede kullanılması için hangi özelliklere sahip olması gerekli değildir?

A) Doğal düşman polifag olmalıdır.

B) Doğal düşmanın biyolojisi konukçu ile uyuşmalıdır.

C) Doğal düşman çevre faktörlerine karşı geniş toleranslı olmalıdır.

D) Doğal düşman konukçusu olan zararlıyı arayıp bulma yeteneğine sahip olmalıdır.

 

S77 - Organik tarımda öncelikli uygulanması gerekli iki mücadele yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyoteknik savaşım − Kimyasal mücadele

B) Biyolojik mücadele − Kültürel önlemler

C) Kültürel önlemler − Kanunsal tedbirler

D) Biyoteknik savaşım − Mekanik mücadele

 

S78 - Organik tarımda malç uygulaması ile hangi bitki koruma sorunlarına çözüm aranabilir?

A) Yabancı ot

B) Hastalık – Zararlı

C) Yabancı ot − Hastalık

D) Yabancı ot – Hastalık – Zararlı

 

S79 - Aşağıdakilerden hangisi organik tarımda kullanılacak bitki koruma ürünlerinde bulunması gereken bir özellik değildir?

A) Hedef alınmayan organizmalara düşük toksisiteli olması

B) Pestisit üretim sürecinde organik kurallara bağlı kalınması

C) Etki süresinin çok uzun olması

D) Geniş spektrumlu olmaması

 

S80 - Aşağıdakilerden hangisi organik tarımda kullanılabilecek bitkisel kökenli bir insektisit değildir?

A) Azadirachtin

B) Pyrethrum

C) Metaldehyde

D) Rotenone

 

S81 - Ülkemizde organik tarımın sağlıklı olarak gelişmesi, bitki koruma uygulamalarındaki hangi değişime neden olmaz?

A) Sentetik bitki koruma ürünü kullanımında azalma

B) Biyoteknik yöntemlerin kullanımında artış

C) Biyolojik mücadele uygulamalarında artış

D) Kültürel önlemlere olan talebin azalması

 

S82 - Aşağıdaki etmenlerden hangisi entegre mücadele kapsamında yer alan biyolojik mücadelede kullanılan bakteriyel ajanlardan biri değildir?

A) Xylophylus ampelinus

B) Pseudomonas fluorescens

C) Bacillus thuringiensis

D) Agrobacterium radiobacter

 

S83 - Aşağıdakilerden hangisi örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde toprak kökenli hastalık ve nematodlara karşı uygulanan fiziksel bir mücadele yöntemidir?

A) Dengeli gübreleme

B) Damla sulama

C) Solarizasyon

D) Tuzak bitki kullanımı

 

S84 - Entegre mücadele teknik talimatlarının, zararlılarla mücadelesinde örnekleme ve kontrol yöntemlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Tuzak yöntemi

B) Fenoloji yöntemi

C) Darbe yöntemi

D) Gözle inceleme yöntemi

 

S85 - Aşağıdakilerden hangisi entegre mücadelenin ilkelerinden biri değildir?

A) Doğada mevcut olan doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi

B) Hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otların tamamen ortadan kaldırılması

C) Kimyasal savaşımda biyorasyonel preparatların kullanımına öncelik verilmesi

D) Uygun mücadele metotları ve tekniklerinin birbirini tamamlayacak şekilde uygulanması

 

S86 - Entegre süne mücadelesinde bitki koruma ürünü uygulaması hangi biyolojik dönemlere karşı uygulanır?

A) Kışlamış erginlere karşı

B) Bütün nimf dönemlerine karşı

C) Yeni nesil erginlere karşı

D) 2. ve 3. dönem nimflere karşı

 

S87 - Ülkemizde elma bahçelerinde aşağıdakilerden hangisi ana hastalık ve zararlı durumundadır?

A) Elma Küllemesi − Altınkelebek

B) Elma karalekesi hastalığı − Elma içkurdu

C) Rosellina kök çürüklüğü − Elma gövde kurdu

D) Elma memeli pas hastalığı − Elma göz kurdu

 

S88 - Etkin maddesi çözücü ve emülsiyon sağlayıcı maddelerden oluşan, su veya başka diluentlerle seyreltilmeye imkân veren formülasyon şekli nedir?

A) SP

B) WP

C) WG

D) EC

 

S89 - Zararlı organizmaların ekonomik zarara sebep olan en düşük popülasyon yoğunluğuna ne ad verilmektedir?

A) Ekonomik zarar seviyesi

B) Zararlı mücadele eşiği

C) Ekonomik zarar eşiği

D) Zararlı seviyesi

 

S90 - Yaprağa uygulanan, absorbe edilen ve bitkinin diğer organlarına yayılan ve bir çok bitkiyi öldüren herbisitler nasıl tanımlanır?

A) Yaprak − Sistemik − Selektif

B) Yaprak − Kontakt − Selektif

C) Yaprak − Sistemik − Selektif olmayan

D) Yaprak − Kontakt − Selektif olmayan

 

S91 - Zararlı populasyonunu ekonomik zarar eşiği altında tutmak için, onlar üzerinde yaşayan organizmalardan yararlanarak yapılan mücadele yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik mücadele

B) Fiziksel mücadele

C) Biyoteknik mücadele

D) Kimyasal mücadele

 

S92 - Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele etmenlerinden birisi değildir?

A) Parazitoidler

B) Hyperparazitoidler

C) Predatörler

D) Entomopatojenler

 

S93 - Aşağıdakilerden hangisi bir ilaçlama makinesinin kalibrasyonunda dikkate alınması gereken kriterlerden birisi değildir?

A) İlerleme hızı

B) Meme debisi

C) Uygulama normu

D) Pülverizatör karıştırıcı tipi

 

S94 - Ozon tabakasını inceltici maddeler arasında olduğu için tarımda toprak fumigasyonu amacıyla kullanımı yasaklanan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alüminyum Fosfit

B) Metil bromür

C) Metam sodyum

D) Formalin

 

S95 - Esterli herbisitler daha çabuk nereden alınır?

A) Yapraktan

B) Rizomlardan

C) Gövdeden

D) Toprak altı organlardan

 

S96 - Litresinde 35 g aktif madde içeren bir preparat dekara 200 ml dozunda tavsiye edilirse dekara düşen aktif madde miktarı kaç gramdır?

A) 5

B) 7

C) 10

D) 15

 

S97 - Kullanılan kimyasal öldürücülerin, uygulama yapılan bitkiler üzerinde olumsuz etki gösterme durumuna ne isim verilir?

A) Letal doz

B) Fitotoksisite

C) Toksisite

D) Tolerans

 

S98 - Zararlılarla mücadelede önceden tahmin çalışmalarında aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaz?

A) Ekonomik zarar eşiği

B) Zararlının biyolojisi

C) Bitki koruma ürünlerinin etkinliği

D) Popülasyondaki sayısal değişimler

 

S99 - Böceklerin gelişebildiği en düşük sıcaklığa ne denir?

A) Termal konstant

B) Etkili sıcaklık

C) Bonitasyon

D) Gelişme eşiği

 

S100 - Tarımsal zararlı böcekler, hayvanlar aleminin hangi şubesi ve hangi bölümündedir?

A) Arthropoda, Insecta

B) Aranea, Insecta

C) Annelida, Hexapoda

D) Arachnida, Tetranychidae

 


CEVAP ANAHTARI

1-C 2-A 3-B 4-D 5-A 6-B 7-D 8-C 9-A 10-B 11-B 12-C 13-D 14-C 15-A 16-C 17-D 18-C 19-B 20-D 21-B 22-A 23-D 24-C 25-A26-B 27-C 28-B 29-A 30-A 31-D 32-C 33-B 34-D 35-D 36-A 37-B 38-B 39-A 40-C 41-A 42-D 43-B 44-A 45-C 46-B 47-A 48-C49-D 50-A 51-C 52-D 53-A 54-B 55-D 56-D 57-C 58-A 59-B 60-D 61-C 62-A 63-B 64-D 65-C 66-A 67-B 68-A 69-D 70-B 71-C72-C 73-A 74-D 75-B 76-A 77-C 78-D 79-B 80-C 81-D 82-A 83-C 84-B 85-B 86-D 87-B 88-D 89-A 90-C 91-A 92-B 93-D 94-B95-A 96-B 97-B 98-C 99-D 100-A

gthb bayilik sınavı ile ilgili görsel sonucu

SORU - CEVAP KİPAPÇIĞI

Pdf olarak indirmek için tıklayınız.

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 54925

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2014

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2014

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2015 S1 - Aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünleri parakente satışının yapılacağı yerlerde aranmaz? A) Satış yeri apartman katlarında, çevresine zarar verebilecek ev ve iş yerleri arasında olmamalıdır. B) Bayiler satış yerleri ile depolarını ilgili itfaiye merkezine bildirirler. C) Bayiler satı...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya