• notifications1
  • menü

Bugün : 1 Şubat 2023 Çarşamba

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 11

S1 - Bir zararlı popülasyonunun, %50 sinin ölümüne sebep olan öldürücü doz miktarına ne ad verilir?

A) LC50

B) LD50

C) MRL

D) Kodeks

 

S2 - Bitki Koruma Ürünü etiketlerinde bulunan zemin renkleri gruplarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Beyaz (İnsektisit, Akarisit, Fumigantlar)

B) Cam Göbeği (Bitki gelişim düzenleyicileri)

C) Koyu Yeşil (Fungusit)

D) Pembe (Rodentisit, Mollussisit, Nematisit)

 

S3 - Bitki Koruma Ürününün Etiketinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulundurma zorunluluğu yoktur?

A) Bitki koruma ürününün net ağırlığı

B) Bitki koruma ürününün kontrol ettiği etmene göre sınıfı

C) Bitki koruma ürününün formülasyonu

D) Bitki Koruma ürününün fiziksel özellikleri

 

S4 - Aşağıdakilerden hangisi Virüs hastalıklarını taşıyan zararlı takımına ait değildir?

A) Hemiptera (Homoptera)

B) Thysanoptera

C) Nematoda

D) Hymenoptera

 

S5 - Aşağıdaki pestisit formülasyonları birbiriyle karıştırılmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir.

A) SC - SP - WP - EC

B) EC - WP - SP - SC

C) WP - SC - SP - EC

D) EC - SP - SC - WP

 

S6 - Aşağıdakilerden hangisi canavar otuna karşı biyolojik mücadelede kullanılan bir zararlıdır?

A) Phytomyza (Napomyza) gymnostoma

B) Phytomyza artemisivora

C) Phytomyza horticol

D) Phytomyza orabanchia Kalt.

 

S7 - Böceğin bir dölünü verebilmesi için gerekli olan sıcaklıklar toplamına ne ad verilir?

A) Gelişme Eşiği

B) Thermal Constant

C) Bonitasyon

D) Etkili Sıcaklık

 

S8 - Bitki koruma Ürünü satan bayilerin yetki ve sorumlulukları kapsamında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bayiler, fümigantları yalnız fümigasyon operatör belgesi olanlara satabilir.

B) Bayiler, sattıkları fümigantların miktarlarını en geç on beş gün içerisinde bulundukları yerin il / ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

C) Bayiler, kükürt ve göztaşı dahil bitki koruma ürünlerinin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.

D) Bayiler, bitki koruma ürünlerini, reçetesiz veya Bakanlıkça belirlenen şartlar dışında satamazlar. Reçete ile satılan bitki koruma ürünlerinin kayıtları düzenli olarak tutulur. Reçeteler beş yıl süre ile saklanır.

 

S9 - Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkındaki yönetmeliğe göre; Bayi ya da toptancının nakli ile ilgili hususlardan hangisi yanlıştır?

A) Bulunduğu ilden bir başka ile, nakli durumunda, nakil olunacak yerin adresini gösterir dilekçe ve izin belgesi ile birlikte il müdürlüğüne müracaat etmesi zorunludur.

B) Başvuru yaptığı il müdürlüğü tarafından, izin belgesi nakil olunacak ilin, ilçe müdürlüğüne gönderilir.

C) Nakil talebinde bulunan bayi veya toptancılar, nakil işlemlerini dört ay içerisinde tamamlamamaları durumunda, izin belgeleri ikaza gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır.

D) İl müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek bayi veya toptancılıktan vazgeçenlerin izin belgesi il müdürlüğünce iptal edilir.

 

S10 - Bitki koruma ürünleri kontrol yönetmeliğindeki "Bitki koruma ürünü ruhsat iptalinde yapılacak işlemler" ile ilgili aşağıdaki idari yaptırımlardan hangisi yanlıştır?

A) Kalite kontrolü amacıyla yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda firmalara idari para cezası verilir.

B) Kontrolü amacıyla yapılan analiz sonuçlarının uygun çıkmaması durumunda bitki koruma ürününün ruhsatı iptal edilir.

C) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünlerinden birini taklit etmek suretiyle sahtesini üreterek piyasaya arz edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve bin gün adlî para cezası ile cezalandırılır.

D) Bitki koruma ürünlerinin Bakanlıktan ruhsat alınmadan ithal eden ve üretenlere otuzbin Türk Lirası para cezası verilir.

 

S11 - Daha çok depolanmış ürünlerdeki böcekler için kullanılan savaş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcak su

B) Kaynar su

C) Şoklama

D) Yüksek sıcak hava

 

S12 - Canlıları bulundukları ortamda etkileyen sıcaklık, nem, yağış, besin, doğal düşmanlar gibi canlı ve cansız faktörlerin her birine ne ad verilir?

A) İklim faktörleri

B) Çevresel faktörler

C) Ekolojik faktörler

D) Biyolojik faktörler

 

S13 - Domates ve biberde bakteriyel leke hastalığı etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Xanthomonas campestris pv.phaseoli

B) X anthomonas campestris pv. campestris

C) Xanthomonas axonopodis pv. citri

D) X anthomonas campestris pv.vesicatoria

 

S14 - En fazla parazit bitki içeren bitki familyası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cuscutaceae

B) Scrophulariaceae

C) Loranthaceae

D) Solanaceae

 

S15 - Aşağıdakilerden hangisi çökerten etmen türlerinden biri değildir?

A) Pythium

B) Phytophthora

C) Monilia

D) Rhizoctonia solani

 

S16 - Üç yapraklı (Poncirus trifoliata) anacı üzerine aşılı bitkilerde 8-10 yıl içerisinde şiddetli cüceliğe neden olan organizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Citrus tristeza virus

B) Citrus exocortis viroid

C) Grapevine fan leaf virus

D) Grapevine yellow mosaic virus

 

S17 - Antepfıstıklarında Karazenk Hastalığı'na (Septoria Pistacina Allesh) karşı ilk ilaçlama ne zaman yapılmalıdır?

A) Meyvelerin buğday danesi ile mercimek tanesi kadar olduğu dönemde yapılmalıdır.

B) Nisan ayının yağışlı geçtiği yıllarda birinci ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

C) Mayıs ayının yağışlı geçtiği yıllarda birinci ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

D) Haziran ayının ortalarına doğru yapılmalıdır.

 

S18 - Antepfıstıklarında Karazenk Hastalığı'na (Septoria Pistacina Allesh) karşı aşağıdaki hangi ilaçlar tavsiye edilemez.

A) Bakır oksiklorid 50 % WP

B) Bakır sülfat %25 EC

C) Dodine 500 g/l FS

D) Fenthion 525 g/l EC

 

S19 - Zeytinlerde "Halkalı leke hastalığına" neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verticillium dahlia

B) Spilocae oleaginae (=Cycloconium oleaginum)

C) Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

D) Roselinia necatrix

 

S20 - Aşağıdaki ilaçlardan hangisi organik fungusitlerden değildir?

A) Benzimidazole'ler

B) Heterocylik bileşikler

C) Dithiocarbamic asit türevleri

D) Islanabilir kükürtler

 

S21 - Aşağıdakilerden hangisi fungusitlere ait özelliklerdendir?

A) Toksik özellik - akarisit etki - fiziksel etki

B) Akarisit etki - fiziksel özellik - biyolojik etkinlik

C) Biyolojik etkinlik - toksik özellik - fiziksel özellik

D) Bakterisit etki - fiziksel etkinlik - biyolojik etkinlik

 

S22 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, tahıllarda görülen bir yaprak hastalığıdır?

A) Phoma tracheiphila

B) Taphrina Deformans

C) Spilocaea Oleaginea

D) Puccinia graminis tritici

 

S23 - Buğday Karapasının ara konukçusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Berberis

B) Kuzukulağı

C) Yabani hardal

D) Tarla sarmaşımı

 

S24 - Domates Mildiyösüne karşı kullanılan ilaç ya da ilaçlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kükürtlü bileşikler

B) Benomyl veya Carbendazim

C) Propineb, Maneb veya Chlorthalonil

D) Carboxin veya Quintozene

 

S25 - Patates Mildiyösüne karşı aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Thiram

B) Bakırlı preparatlar

C) Carboxin

D) Kükürtlü bileşikler

 

S26 - Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanılması meyve ağaçlarındaki Kök Kanserinin gelişimini sınırlandırabilir?

A) Toz kükürt

B) Thiram

C) Vinclozolin

D) Triadimenol

 

S27 - Kılıfsız olan ve yalnızca bulaşıcı ve hastalık yapıcı nükleik asitlerden oluşan yapıya ne ad verilir?

A) Virion

B) Viroid

C) Vektör

D) Patojen

 

S28 - Meyve ağaçlarında kök kanserlerine karşı kullanılan biyolojik savaşım materyali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Agrobacterium radiobacter isimli bakterilerin ilaç gibi kullanılması

B) Nodozite bakterilerin ilaç gibi kullanılması

C) Mikoriza bakterilerin ilaç gibi kullanılması

D) Hepsi

 

S29 - Aşağıdakilerden hangisi, Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)'nin konukçuları arasında değildir?

A) Kavun

B) Çilek

C) Fasulye

D) Domates

 

S30 - Ayçiçeği Mildiyösüne karşı tohum ilaçlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bronopol

B) Dodine

C) Metalaxyl

D) Karathane

 

S31 - Aşağıdaki aktif maddelerden hangisi rodentisittir?

A) Difenacoum

B) Spinetorum

C) Pymetrozine

D) Bifenozate

 

S32 - Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Emsalden ruhsatlandırma için emsal gösterilecek ruhsatlı ürünün ruhsatı üzerinden en az 7 yıl süre geçmesi gerekmektedir.

B) Yasaklanmış bitki koruma ürünlerinin temyizi için 6 ay süre verilir.

C) Bitki koruma ürünleri ruhsatı 5 yıl süreyle geçerlidir ve 5 yıllık süreler halinde uzatılır.

D) Ruhsat süresi 10 yılı doldurmadan devredilemez.

 

S33 - Bitki koruma ürünleri ruhsatlandırılması yönetmeliğine göre bitki koruma ürünleri iştigal izin belgesinin geçerlilik süresi kaç yıldır.

A) 2 yıl

B) 5 yıl

C) 7 yıl

D) 10 yıl

 

S34 - Aşağıdaki hastalık etmenlerinden hangisi, ülkemiz bağcıları arasında "pronos" veya "pornoz" olarak bilinir ve telaffuz edilir.
 

A) Phomopsis viticola (Phomopsis Yaprak lekesi (Ölü Kol))

B) Plasmopara viticola (Bag Mildiyösü)

C) Bağ Yaprak Uyuzu (Eriophyes Vitis)

D) Bağ Küllemesi (Uncinula Necator (schw.))

 

S35 - Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltileri ifade eder. Bu tanıma göre göre müstahzara birden fazla tehlike sembolü verilmesi gerekiyorsa, sembolün uygulanmasında aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?

A) C sembolünün yazılmasının zorunlu olduğu durumlarda, X sembolünü kullanma zorunluluğu yoktur.

B) E sembolünün yazılmasının zorunlu olduğu durumlarda, F ve O sembolünü kullanma zorunluluğu yoktur.

C) Xn sembolünün yazılmasının zorunlu olduğu durumlarda, Xi sembolünün de yazılması uygulayıcının isteğine bağlıdır.

D) Tehlike sembolleri, beyaz zemin üzerine siyah baskı ile verilir.

 

S36 - Buğday "Cüce sürme hastalığı"nın etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tilletia caries

B) Tilletia foestida

C) Tilletia contraversa

D) Tilletia tritici

 

S37 - Aşağıdakilerden hangisi bitkilerden hastalık yapan funguslara ait özelliklerden birisi değildir?

A) Funguslar besinlerini canlı organizmaları enfekte ederek parazit olarak, ya da ölü maddeler üzerinde saprofit olarak sağlarlar.

B) Yanlızca ölü maddelerle beslenenlere obligat saprofit, yalnızca canlı dokuya ihtiyaç duyanlara obligat parazit denir.

C) Funguslarda üreme sadece eşeyli olarak gerçekleşir.

D) Funguslarda vegatatif yapıya tallus denir.

 

S38 - Bitkilerde hastalık yapan bakteriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tek hücreli bitkisel organizmadır. Hücrelerinde krolofil bulundurmazlar.

B) Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalırlar.

C) Çubuk, küre veya sarmal şekilde olabilirler.

D) Hastalık yapan bakteriler genellikle çubuk şeklinde ve sporsuzdur.

 

S39 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi virüslere ait özelliklerden değildir?

A) Virüsler canlı ve ölü dokularda çoğalabilirler.

B) Virüsler tek bir nükleik aside sahiptirler.

C) Virüsler bölünemezler veya herhangi bir üreme yapısı oluşturamazlar.

D) Virüsler sadece elektron mikroskop altında görülebilirler.

 

S40 - Bitki paraziti nematodlarla mücadele de uygulanan tohumları sıcak suda bekletme uygulama yöntemi, aşağıdaki hangi nematot türünde diğerlerine nazaran daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

A) Ditylenchus dipsaci (Soğan Sak Nematodu)

B) Aphelenchoides besseyi (Çeltik beyaz uç nematodu)

C) Aphelencoides fragariae (Çilek nematodu)

D) Aphelencoides fragariae (Çilek nematodu)

 

S41 - Hayvanlar aleminde en büyük takım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kelebekler

B) Sinekler

C) Kınkanatlılar

D) Arılar

 

S42 - Aşağıdakilerden hangisine karşı sarı yapışkan tuzak önerilmez?

A) Kiraz sineği

B) Yaprak galeri sineği

C) Yaprak biti

D) Zeytin güvesi

 

S43 - Aşağıdaki durumların hangisinde ekonomik zarar eşiği daha yüksek tutulmalıdır?

A) Savaş yöntemlerinin maliyeti yükseldikçe

B) Üreme gücü yüksek olan böcekler için

C) Ürünün ekonomik değeri yükseldikçe

D) Bitkilerin genç dönemlerinde

 

S44 - Böceklerde fizyolojik faliyetlerin başladığı sıcaklığa ne ad verilir?

A) Termal konstant

B) Etkili sıcaklık

C) Gelişme eşiği

D) Yürüme eşiği

 

S45 - Böceklerde bir dişinin birden fazla erkekle çiftleşmesine ne ad verilir?

A) Polygamie

B) Polyandrie

C) Parthenogenese

D) Arrhenotokie

 

S46 - Kın kanatlılarda görülen pupa tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıçı pupa

B) Serbest pupa

C) Koza

D) Tırtıl

 

S47 - Akdeniz meyvesineğine karşı uygulanan kimyasal savaş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mide zehirli ilaçlar

B) Kontakt ilaçlar

C) Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması

D) Sarı renk tuzaklarından yararlanma

 

S48 - Mühendis tırtılda kaç çift bacak bulunur?

A) 3

B) 5

C) 6-8

D) 10-12

 

S49 - Aşağıdakilerden hangisi mutlaka her canlıda bulunan taksonomik kategorilerden biri değildir?

A) Şube

B) Sınıf

C) Takım

D) Alttakım

 

S50 - Aşağıdaki etmenlerden hangisi fungal hastalıklara karşı kullanılır?

A) Dimethoate

B) İndoxacarb

C) Malathion

D) Tebuconazole

 


CEVAP ANAHTARI

1-B 2-C 3-D 4-D 5-C 6-D 7-B 8-B 9-B 10-B 11-D 12-C 13-D 14-B 15-C 16-B 17-A 18-D 19-B 20-D 21-C 22-D 23-A 24-C 25-B 26-A 27-B 28-A 29-B 30-C 31-A 32-C 33-B 34-B 35-D 36-C 37-C 38-B 39-A 40-B 41-C 42-D 43-A 44-C 45-B 46-B 47-C 48-B 49-D50-D

x
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz!

Güvenlik Kodu : 28625

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları (2008-2020)

Bitki Koruma Bayilik Sınavı Soruları (2008-2020) Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavında çıkmış tüm yıllara ait soruları sizler için bir çatı altında topladık. Soruları Pdf olarak altta bulunan dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden görüntülemek için ilgili linke tıklayabilirsiniz. Sınavda şimdiden başarılar di...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 1

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 1 S1 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bağın ana hastalığıdır? A) Bağlarda kav hastalığı B) Bağlarda kurşuni küf hastalığı C) Bağlarda ölü kol hastalığı D) Bağ küllemesi S2 - Aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile rutin ilaçlama yapılmalıdır.? A) Bağ mildiyösü B) Bağ küllemesi C) Bağlarda kurş...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2016 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ü...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 10

Bkü Bayilik Sınavı Değerlendirme Soruları 10 S1 - Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi bitki koruma ürünü toptancılarının sorumluluklarından biri değildir? A) Toptancılar, yalnız bitki koruma ürünleri bayilik izin belgesi olan bayilere bitki koruma ürün...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Değerlendirme Soruları 2

S1 - Türkiye de en çok kullanılan pestisitler sırayla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) İnsektisitler - Fungisitler - Herbisitler B) İnsektisitler - Herbisitler- Fungisitler C) Fungisitler - İnsektisitler - Herbisitler D) Herbisitler - Fungisitler - İnsektisitler S2 - Aşağıdaki herbisit gurubu ilaçlardan hangisi ayçiçeği, ...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2008 S1 - Bitki koruma ürünleri bayileri, sattıkları hangi grup bitki koruma ürünlerini ilgili İl Müdürlüklerine bildirirler? A) İnsektisit B) Fungisit C) Fumigant D) Herbisit S2 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünleri hangi mevzuata göre kontrol edilmektedir? A) Zirai Mücadele İlaçlar...

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bitki Koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soruları 2009 S1 - Bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları kimler tarafından denetlenir? A) İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca B) Valilikçe görevlendirilen elemanlarca C) İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen teknik elemanlarca D) İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünde görevli teknik eleman...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

reflesh

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

SORHOCAM.COM

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Copright 2014 - 2023 Konya