• notifications1
 • menü

Bugün : 14 Temmuz 2024 Pazar

Et Ve Et Ürünlerinde, Sebze Ve Meyve Mamülerinde Nitrat Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

 

Yöntemin Prensibi

Örnek sıcak saf su ile ekstrakte edilirek, proteinler çöktürülür ve süzülür. Ekstraksiyon sonucu et ürününden ekstrakte geçen nitratlar metalik kadmiyum ile nitrite indirgenir.  Süzüntüye sülfanilamid ve N-1 naftiletilendiamin dihidroklorür katılarak kırmızı renk oluşturulur ve 538 nm'de spektrofotometrik ölçümle miktar belirlemesi yapılır

  

Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar

 • Spektrofotometre
 • Spektrofotometre küveti 
 • Terazi
 • Pipet ( 1 mL, 5 mL, 25 mL)
 • Balonjoje ( 100 mL, 200 mL, 250 mL, 1000 mL)
 • Su Banyosu
 • Beher ( 2000 mL)
 • Baget
 • Laboratuvar Karıştırıcısı
 • Mezür ( 100 mL)Kullanılan Kimyasallar

 1. % 44,5 'luk Hidroklorik asit çözeltisi
 2. 0,1 N Hidroklorik asit çözeltisi  

 

Proteinlerin çöktürülmesi için kullanılan çözeltiler:

Reaktif I - 106 g potasyum ferrosiyanat (K4Fe(CN).3H2O)  saf suda çözülüp toplam hacim 1000 mL'ye saf suyla tamamlanır. Reaktif II - 220 g Çinko asetat (Zn(CH3COO)2.2H20)  ve 30 mL glasial asetik asit (CH3COOH) saf suda çözülür ve toplam hacim 1000 mL'ye saf su ile tamamlanır. Doymuş boraks çözeltisi: 50 g disodyum tetraboratdekahidrat (Na2B407.10H2O)  100 mL ılık saf su içinde çözülür ve oda sıcaklığına soğutulur. Kadmiyum sülfat çözeltisi: 37 g kadmiyum sülfat (CdSO4.8H2O) saf suda çözülür ve toplam hacim 1000 mL'ye tamamlanır. Amonyak tampon çözeltisi (pH=9,6-9,7): 1000 mL’lik balonjojede 20 mL derişik HCl çözeltisi 500 mL saf su ile karıştırılır. Üzerine l0g etilendiamintetraasetikasit  disodyum    tuzu (CH2N(CH2COOH)CH2COONa2.2H20)  ve 55 mL derişik amonyak ilave edilir. Saf su ile toplam hacim 1000 mL 'ye tamamlanır. İyice kanştınlıp pH'sı kontrol edilir.

 

Sodyum nitrit standart çözeltisi: l,0000 g sodyum nitrit (NaN02)  100 mL'lik balonjojede saf suyla çözülür ve işaretine kadar tamamlanır ve iyice karıştırılır (Çözelti I).

 

Çözelti I'den 10 mL alınıp 1000 mL'lik balonjojeye aktarılır ve işaretine kadar saf su ile seyreltilip iyice karıştırılır (Çözelt II). Çözelti II'den 10 mL alınıp 100 ml'lik balonjojeye aktarılır ve işaretine kadar saf su ile seyreltilip iyice karıştırılır (Çözelti III). Çözelti III'den 10 mL alınıp 100 mL'lik balonjojeye aktarılır ve işaretine kadar saf su ile seyreltilip iyice karıştırılır (Çözelti IV). Bu çözeltinin 1 mL'si 1 ppm çözelti içermektedir. Standart çözeltiler kullanılacağı gün hazırlanmalıdır,

 

Sülfanilamid çözeltisi: 2 g sülfanilamid (NH2C6H4SO2NH2)  1000 mL'lik balonjoje içinde 800 mL saf suda su banyosunda ısıtılarak çözülür. Soğutulur, gerekiyorsa süzülür ve 100 mL hidroklorik asit katılır. Saf su ile işarete kadar tamamlanır.

 

 N-1 naftiletilendiamin dihidroklorür çözeltisi: 0,25 g N-1 naftiletilendiamin dihidroklorür    (C10H7NHCH2CH2 NH2.HCl)  250mL'lik balonjoje içinde çözülür. Saf su ile işarete kadar tamamlanır. Çözelti ağzı sıkıca kapanan renkli şişede saklanmalıdır. Çözeltinin dayanma süresi buzdolabı koşullarında en çok l haftadır.

 

Potasyum nitrat standart çözeltisi: 1,465 g potasyum nitrat (KNO3)  1000 mL'lik balonjojede saf suyla çözülür ve hacim çizgisine  kadar saf su ile tamamlanır. İyice karıştırılıp bundan 5 mL alınıp 1000 mL'lik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine  kadar saf su ile seyreltilip iyice karıştırılır bu çözeltinin l mL'si 73,25 mikrogram potasyum nitrat içermektedir. Standart çözelti kullanılacağı gün hazırlanmalıdır. Çinko çubuklar: Yaklaşık 15 cm uzunluğunda ve 5-7 mm çapında

  

Deneyin Yapılışı 

 

Kadmiyum Kolonunun Hazırlanması

Bir behere konulmuş kadmiyum sülfat çözeltisi içine 3-5 adet çinko çubuk konur. Çinko çubuklar üzerinde biriken süngerimsi görünüşteki metalik kadmiyum çözeltileri, her 1-2 saatte bir kanştırılarak veya çubuklar birbirine sürtülerek çözelti içinde dağıtılır. 6-8 saat sonra sıvı kısım alınır ve kalan çökelti iki kez toplam l L saf su ile yıkanır. Yıkamalar sırasında kadmiyum kalıntısının sürekli olarak su tabakası ile örtülü olmasına dikkat edilmelidir. Kadmiyum çökeltisi, bir cam çubukla arasıra karıştırılır. Hidroklorik asit çözeltisi içinde bir gece bekletildikten sonra kadmiyum üzerinde bulunan gaz kabarcıklarını uzaklaştırmak için bir kez daha karıştırılır. Kadmiyum çökeltisi, 400 mL 0, l N'lik HC1 çözeltisi ile laboratuvar kanştırıcısına aktarılır ve 10 sn karıştırılır.

 

 

Kadmiyum Kolonunun Ön İşlemleri

Kolon sırasıyla 25 mL 0,1 N HCl çözeltisi, 50 mL saf su ve 25 ml (1+9 oranında) seyreltik amonyak tampon çözeltisi ile yıkanır. Bu sırada kolonun üst kısmındaki deposundaki sıvı düzeyi kapiler kolon giriş borusunun üst seviyesinin altına düşmemelidir.

  

 Kadmiyum Kolonunun İndirgeme Kapasitesinin Kontrolü

20 mL potasyum nitrat standart çözeltisi pipetle alınır ve kolonun depo kısmına boşaltılır. Bunun üzerine 5 mL amonyak tampon çözeltisi konur ve kolonun altından akan sıvı 100 mL'lik balonjojede toplanır. Depo kısmı tamamen boşalınca, depo kenarlan 2 kez 15 mL saf su ile yıkanır. Yıkama suları kolona geçtikten sonra depo saf su ile doldurulur. Kolonun altından yaklaşık 100 mL sıvı toplanınca balonjoje alınır ve işaretine kadar saf su ile seyreltilir.

 

Bundan 10 mL alınıp 100 mL’lik balonjojeye aktarılır Üzerine yaklaşık 60 mL hacim elde edilene kadar saf su ilave edilir. Daha sonra 10 mL sülfanilamid çözeltisi ve 6 mL %44,5'lik HC1 çözeltisinden eklenip karıştırılır ve karışım karanlık bir yerde ve oda sıcaklığında 5 dk bekletilir. Bu sürenin sonunda 2 mL N-1 naftiletilendiamin dihidroklorür katılır, karıştırılır ve karışım karanlıkta ve oda sıcaklığında 3-10 dk bekletilir. Sonra balonjojenin çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Çözeltinin absorbansı 538 nm'de okunur. Kolondan alınan bu sıvının nitrit konsantrasyonu kalibrasyon eğrisinden saptanır. Elde edilen sonuç mililitrede 0,9 mikrogram sodyum nitritten az ise hazırlanan kolon iptal edilmelidir.

  

Kalibrasyon Grafiğinin Oluşturulması

100 mL'lik balonjojelere standart sodyum nitrit çözeltilerinden (Çözelti III ve IV) sırasıyla 5, 10, 20, 50, 75, 100, 150 ppm olacak şekilde ilave edilir. Kör için de bir başka balonjojeye sadece saf su konur. Daha sonra üzerlerine yaklaşık hacim 60 mL olana kadar saf su eklenir ve 10 mL sülfanilamid çözeltisi ve 6 mL % 44,5'lik HC1 çözeltisinden ilave edilip karıştırılır ve karışım karanlık bir yerde ve oda sıcaklığında 5 dk bekletilir. Bu sürenin sonunda 2 mL   N-1 naftiletilendiamin dihidroklorür katılır, kanştınlır ve karışım karanlıkta ve oda sıcaklığında 3-10 dk bekletilir. Sonra balonjojelerin çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Çözeltilerin absorbansı 538 nm'de okunur ve konsantrasyona karşı absorbans kalibrasyon grafiği oluşturulur.

  

Örneğin Hazırlanışı

Bir erlene örnekten l0 g alınarak üzerine 5 mL doymuş boraks çözeltisinden ve 100 mL yaklaşık 70 °C sıcaklığı geçmeyen sıcak saf  sudan ilave edilir. Erlen ve içindekiler kaynar su banyosu üzerinde belirli aralıklarla karıştırılarak 15 dk ısıtılır Oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra üzerlerine sırasıyla 2 mL reaktif I, 2 mL reaktif II katılır. Her reaktif

katıldığında erlenler iyice karıştırılmalıdır. Erlen ve içindekiler 200 mL' ye saf suyla seyreltilir ve 30 dk bekletilir. Süzülür.                    

 

Süzüntüden pipetle 20 mL alınır ve kolonun depo kısmına konur, üzerine 5 mL amonyak tampon çözeltisi katılır. Kolonun altından akan sıvı 100 mL'lik balonjojede toplanır. Depo kısmı tamamen boşalınca, depo kenarları 2 kez 15 mL saf su ile yıkanır. Yıkama suları kolona geçtikten sonra depo saf su ile doldurulur. Kolonun altından yaklaşık 100 mL sıvı toplanınca balonjoje alınır ve işaretine kadar saf su ile seyreltilir.

 

Bu sıvıdan 25 mL'den çok olmamak üzere pipetle alınan örnek 100 mL'lik bir başka balonjojeye aktarılır ve yaklaşık 60 mL hacim elde edilene kadar saf su ilave edilir. Üzerine 10 mL sülfanilamid çözeltisi ve 6 mL %44,5'lik HC1 çözeltisinden eklenip kanştınlır ve kanşım karanlık bir yerde ve oda sıcaklığında 5 dk bekletilir. Bu sürenin sonunda 2 mL  N-1 naftiletilendiamin dihidroklorür katılır, kanştınlır ve kanşım karanlıkta ve oda sıcaklığında 3-10 dk bekletilir. Sonra balonjojenin çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Çözeltinin absorbansı 538 nm'de okunur. 

  

Hesaplamalar 

Ömekteki nitrat miktan kg örnekteki mg potasyum nitrat olarak aşağıdaki formülle hesaplanır

 

Nitrat (mg/ kg) = 1,465 x [(C x 10,000) /(m x V)] - B  

 

C = Örnekten alınan çökeltinin absorbans değerine karşılık gelen kalibrasyon eğrisinden   bulunan konsantrasyon değeri

V = Kolondan elde edilen sıvı kısımdan alınan örnek hacmi (mL)

B = Nitrit miktan (mg sodyum nitrit/kg örnek)

m = Örnek ağırlığı

x
Bu konu hakkındaki sorularınızı ya da görüşlerinizi bu alana yazabilirsiniz!

(63833 kodunu soldaki kutucuğa yazın!)

Lane Eynon Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

Lane Eynon Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

LANE EYNON Metodu ile Şeker Analizi Yöntemin İlkesi Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemlerle şeker tayininde sakkaroz önce invert şeker haline dönüştürülür daha sonra glikoz ve fruktozla birlikte inve...

Bradford Metodu Ile Protein Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Bradford Metodu Ile Protein Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Bradford Metodu ile Protein Tayini Yöntemin Prensibi Yöntem, Coomassie Brilliant Blue G-250 boyasının proteinlere bağlanması sonucunda oluşturduğu renkli çözeltilerin 595 nm’de absorbansının ölçülmesi ilkesine dayanır. Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar Spektrofotometre Spektrofotometre küveti Terazi Filtre kağıdı (siyah nokt...

Et Ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Tuz Tayini Volhard Yöntemi ile Tuz Tayini Yöntemin Prensibi Tuz kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formda bulunur. Et ve et ürünlerinde ise 2 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi Volhard yöntemidir. Bu yöntemde örnek saf sıcak su ile ekstrakte edilir ve proteinleri çöktürülür. Süzülen çözeltiden al...

Lowry Metodu (folin Fenol Metodu) İle Protein Tayini

Lowry Metodu (folin Fenol Metodu) İle Protein Tayini

Lowry Metodu (Folin Fenol Metodu) ile Protein Tayini Yöntemin Prensibi Alkali ortamda bakır iyonu (Cu+2 ) proteinlerdeki peptid bağları ile bir kompleks oluşturur ve Cu+1 e indirgenir. İndirgenmiş bakır ve proteinlerin yan zincirinde yer alan Tyr, Trp ve Cys aminoasitleri Folin-Fenol reaktifini indirgeyerek renk oluşumuna neden olur olur. O...

Et Ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et Ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Analizi Nasıl Yapılır?

Et ve Et Ürünlerinde Nem Tayini Yöntemin Prensibi Gıdalarda nem miktarı, genelde etüvde kurutma yöntemi ile yapılmaktadır. Belli bir sıcaklık altında örnekteki suyun uçurulması ve ağırlık kaybından nem miktarının bulunması ilkesine dayanır. Örnekteki nem uçurulduktan sonra geriye kalan kurumaddedir. Nem ile kuru madde arasında % nem = 100 ...

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Analizi Nasıl Yapılır?

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Analizi Nasıl Yapılır?

Metilen Mavisi İndirgenme Testi Yöntemin Prensibi Sütteki mikroorganizmaların hemen hemen hepsi sütün oksidasyon potansiyelini, içine katılan metilen mavisi, resazurin gibi boyaların rengini değiştirerek ölçüde etkileyebilmektedir. Test edilen süte katılan metilen mavisi boya çözeltisi, sütteki mikroorganizmaların faaliyetiyle indirgenerek Lö...

Luff - Scroll Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

Luff - Scroll Metodu İle Şeker Analizi Nasıl Yapılır?

LUFF- SCROLL Metodu ile Şeker Analizi Yöntemin İlkesi Şeker tayini yöntemleri şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Sakaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemlerle şeker tayininde sakkaroz önce invert şeker haline dönüştürülür daha sonra glikoz ve fruktozla birlikte inv...

KULLANICI GİRİŞİ

Üye Ol Şifremi Unuttum?

Sorhocam.com 2014 yılında Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ tarafından kurulmuş olup herkesin faydalanabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Yetiştiriciliği, tarımı, ürünleri, bitkisi, ağacı, çiçeği gübreleri, hastalığı zararı, zararlıları, mücadelesi, ilaçları aşısı, budaması, otu, faydaları, programı, önerileri, istekleri, tavsiyeleri, nedir, nelerdir, nasıl yapılır, özellikleri, kullanım alanları, takvimi, sınavı, sınavları, notları

Site Haritası - Rss Beslemesi