• notifications1
  • menü

Bugün : 4 Nisan 2020 Cumartesi

Segem Sigortacılık Soruları (Yeni)

SEGEM SİGORTACILIK SORULARI

1.   Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

      a)   Hasar

      b)   Riziko

      c)   Kasdi Edim

      d)   Olasılık

 

2.   Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehdar kimdir?

      a)   Her zaman sigorta ettirendir.

      b)   Lehine poliçe düzenlenen kişidir.

      c)   Her zaman sigortacıdır.

      d)   Her zaman sigortalıdır

 

3.   Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

      a)   Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.

      b)   Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.

      c)    Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır.

      d)   Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir

 

4.   Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?

      a)   Hasara katılım

      b)   Azami teminat

      c)   Hakların devri (rücu)

      d)   Hasara en yakın sebep

 

5.   Eksik sigorta nedir?

      a)   Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

      b)   Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin üstünde olmasıdır.

      c)    Sigorta poliçesinde eksik riskler var demektir.

      d)   Sigorta poliçesinin primi ödenmemiş demektir.

 

6.   Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

      a)   Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

      b)   Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

      c)   Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

      d)   Hiçbiri

 

7.   Kısaca  trafik  sigortası   olarak   adlandırılan  sigorta   ile   kasko  sigortası   arasındaki  farkların gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

      a)   Kasko sigortası isteğe bağlıdır, trafik sigortası zorunludur.

      b)   Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır.

      c)   Kasko sigortası zorunlu sigortadır, trafik sigortası isteğe bağlıdır.

      d)   Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar.

 

8.   Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?

      a)   Paket poliçe

      b)   Mutabakatlı değer sigortası

      c)   Kâr kaybı sigortası

      d)   Müşterek sigorta

 

9-   Aşağıdakilerden   hangisi   hayat   grubunda   faaliyette   bulunan   şirketlerin   verebilecekleri

      teminat türü değildir?

      a)   Hayat

      b)   Sağlık

      c)   Ferdi Kaza

      d)   Yangın

 

10. İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

      a)   DASK ihtiyari deprem sigortası düzenlemez.

      b)   İşyeri   ile  ilgili  deprem   güvencesi   genellikle   yangın   poliçesine   ek   teminat   olarak düzenlenir.

      c)   İnşaat ve montaj (EAR ve CAR) sigortalarına ek olarak da ihtiyari deprem sigortası yapılır.

      d)   İhtiyari deprem sigortası DASK diye adlandırılır.

 

11. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

      a)   Kısmi hasar

      b)   Mücbir sebep

      c)   Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar

      d)   Müşterek sebep

 

12. Risk primini, sigorta  şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi primdir?

      a)   Net Prim

      b)   Brüt Prim

      c)   Risk Primi

      d)   Safi Primi

 

13. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

      a)   Sigorta eksperi

      b)   Sigorta müfettişi

      c)   Sigorta hakemi

      d)   Sigorta aracısı

 

14. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

      a)   Sigorta acentesi

      b)   Sigorta eksperi

      c)   Aktüer

      d)   Prodüktör

 

15. Riskin, belli bir prim karşılığında, aynı riske maruz çok sayıda kişi arasında dağıtılarak belirli şartlar dahilinde teminat altına alınmasına ne ad verilir?

      a)   Riski büyütme

      b)   Sosyal dayanışma

      c)   Riski reddetme

      d)   Sigorta

 

16. Aşağıdakilerden hangisini sigortanın rolleri arasında sayabiliriz?

      a)   Fertlere ve kurumlara ekonomik ve sosyal hayatta emniyet sağlamak

      b)   Kredi teminine yardım etmek

      c)    Sermaye oluşumuna katkıda bulunmak

      d)   Hepsi

 

17. Aşağıdakilerden hangisi özel sigortacılığın işlevlerinden değildir?

      a)   Sigorta en önemli fon kaynaklarından birisidir

      b)   Sosyo-ekonomik çöküntü ve kayıpları önler

      c)   Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere sosyal güvenlik teminatı sunar

      d)   Uluslararası ilişkileri geliştirir

 

18. Sigorta poliçesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

      a)   Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.

      b)   Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.

      c)   Sigorta poliçesinde güvence verilen azami teminat tutarı yazılıdır.

      d)   Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir risklerin özelliklerinden değildir?

      a)   Riskin tesadüfî olması

      b)   Riskin ölçülebilir olması

      c)   Riskin yasal olması

      d)   Riskin ahlâka aykırı olması

 

20. Sigorta  şirketlerinin  kendi risklerini kısmen veya tamamen  devretmelerine  yarayan işlem hangisidir?

      a)   Reasürans anlaşmaları yapmak

      b)   Çeşitli branşlarda üretim yapmak

      c)   Çok ortaklı şirkete dönüşmek

      d)   Sigortalıları ortak yapmak

 

21. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

      a)   Eksik sigorta

      b)   Aşkın sigorta

      c)   Birlikte sigorta

      d)   Zorunlu sigorta

 

22. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

      a)   Hasara katılım

      b)   Tazminat

      c)   Halefiyet

      d)   Yakın sebep

 

23. Brokerlik yapabilmek için sahip olunması gereken belge hangisidir?

      a)   Üniversitelerin aktüerya bölümlerinden mezunu olunduğunu gösteren diploma

      b)   Hazine Müsteşarlığından alınan brokerlik ruhsatı

      c)    Sigortacılıkla ilgili meslek yüksek okullarından alınan mezuniyet belgesi

      d)   Brokeri olduğu sigorta şirketi tarafından verilen sözleşme

 

24. Sigortacılık  sektöründe   özellik  taşıyan  mesleki  nitelikteki   konular   için  gerekli  sınavların tarafsız bir şekilde yapılması ve eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

      a)   TRAMER

      b)   DASK

      c)   SEGEM

      d)   TARSİM

 

25.Herhangi  bir  sigorta  şirketinin  nam ve hesabına,  sözleşme ile sigorta  aracılık  hizmetleri yapan kuruluş hangisidir?

      a)   Acente

      b)   Broker

      c)   Prodüktör

      d)   Eksper

 

26. Devlet destekli tarım sigortaları hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

      a)   Tarım Sigortaları Havuzu

      b)   Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

      c)   Ziraat Bankası

      d)   DASK

 

27. Sovtaj nedir?

      a)   Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.

      b)   Hasarların ekonomik değeridir.

      c)   Reasüröre devredilen risklerin ekonomik değeridir.

      d)   Saklama payının ekonomik değeridir.

 

28. Müşterek sebep nedir?

      a)   Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebep

      b)   Hasarın oluşumunda rol alan önü alınamayan sebep

      c)   Olası sebepler

      d)   Sigortalanamayan riskler

 

29. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

      a)   Mutabakatlı poliçe

      b)   Abonman poliçesi

      c)   Paket poliçe

      d)   Muafiyetli poliçe

 

30.  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

       I.    Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır.

       II.   7397   sayılı   Sigorta   Murakabe   Kanununun   tüm   maddelerinin   Anayasa   Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle hazırlanmıştır.

       III.   Sigorta aracılarının yetkilerini daha açık bir biçimde tanımlamıştır.

       IV.   Ülkemiz mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir.

      a)   I ve II

      b)   I ve III

      c)   I, III ve IV

      d)   I, II, III ve IV

 

31. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenler arasında yer almamaktadır?

      a)   7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun yürürlük süresinin dolması

      b)   Ülkemiz mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması

      c)    Sigortacılık sektöründe daha etkin bir denetim yapısının getirilmesi

      d)   Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılması ihtiyacı

 

32. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerinden değildir?

      a)   Çerçeve  kanun  niteliğindedir,   ayrıntı   niteliğindeki   düzenlemeler   ikincil   mevzuata bırakılmıştır.

      b)   Ana kuralların yanısıra diğer bütün ayrıntılar da belirlenmiştir.

      c)    Sektörün dinamik yapısına uyum sağlayabilecek niteliktedir.

      d)   Gelişen koşullara uyum sağlayabilecek niteliktedir.

 

33. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

      a)   Sigorta Tahkim Komisyonu

      b)   Sigortacılık Eğitim Merkezi

      c)   Sosyal güvenlik kurumları

      d)   Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

 

34. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

      I.   Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir.

      II.   Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir.

      III.   Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir.

      IV.   Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

      a)   Yalnızca II

      b)   Yalnızca IV

      c)   I, II ve IV

      d)   II, III ve IV

 

35. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

      a)   İhtilafların hızlı çözümü için “Tahkim” sistemi öngörülmüştür.

      b)   Acenteler için mesleki örgütlenme getirilmiştir.

      c)   İdari ceza/ adli ceza ayrımına gidilmiştir.

      d)  Sigorta aracıları için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır.

 

36. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yenilikler arasındadır?

      a)   Sigortacılık sektöründe sendikasyon türü yapılanmalar yasaklanmıştır.

      b)   Sorumluluk sigortaları dışındaki sigortaların da zorunlu hale getirilebilmesine  imkan tanınmıştır.

      c)    Sigorta aracıları için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır.

      d)   Acente   ve  eksperler   için  Türkiye  Sigorta   ve  Reasürans   Şirketleri  Birliği  bünyesinde mesleki örgütlenme öngörülmüştür.

 

37. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?

      a)   Tüp gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

      b)   Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

      c)   İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

      d)    Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

 

38. Yalnızca  hayat  sigortaları  grubunda   faaliyette   bulunan   bir   sigorta   şirketi   aşağıdaki sigortaların hangisinde üretimde bulunamaz?

      a)   Hastalık/ Sağlık sigortası

      b)   Ferdi kaza sigortası

      c)    Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası

      d)   Mal ve sorumluluk sigortaları

 

39. Aşağıdakilerden  hangisi, poliçenin  düzenlenmesinden  sonra ortaya çıkan ve sigortacının     üstlendiği riskin,  nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir?

      a)   Zeyilname

      b)   Teklif formu

      c)   Sigorta sertifikası

      d)   Hiçbiri

 

40. Aşağıdakilerden hangisi sigorta  şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?

      a)   Azami Teminat

      b)   Ek Teminat

      c)   Prim

      d)   Reasürans

 

41. Malların değerinin sigorta şirketi ve sigortalı arasında anlaşmayla belirlenen teminat miktarı üzerinden düzenlenen poliçe ülkemizde nasıl adlandırılır?

      a)   Raporlu poliçe

      b)   Mutabakatlı poliçe

      c)   Ekspertizli poliçe

      d)   Tam poliçe

 

42. All-risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

      a)   Poliçede   belirtilen   istisnalar   dışında,   tüm  tehlikelerin   kapsam   dahilinde  olduğu teminatlardır.

      b)   Tüm branşlarla ilgili riskleri kapsayan bir paket poliçedir.

      c)   Katastrofik riskleri sigortalama anlamı taşır.

      d)   Nakliyat sigortalarının bir diğer adı da all-risk sigortalarıdır

 

43. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

      a)   Çerçeve kanun niteliğindedir

      b)   Öncelikle ana ilkeler belirlenmiştir

      c)   Ayrıntı niteliğindeki düzenlemeler ikincil mevzuata bırakılmıştır

      d)   Hepsi

 

44. Aşağıdakilerden   hangisi   5684  sayılı  Sigortacılık  Kanunuyla   getirilen   yeni  sistemde   yer almaktadır?

      a)   Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

      b)   Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

      c)    Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi

      d)   Hepsi

 

45. 5684  sayılı   Sigortacılık   Kanununun   hazırlanmasında   ilke   olarak   AB   mevzuatına   uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

      a)   Kuruluş için ön iznin kaldırılması

      b)   Minimum garanti fonu

      c)   İhtisas komiteleri

      d)   Tarife serbestisi

 

46. Riskin   önüne   geçmek,   azaltabilmek   ve/veya   tazminini   sağlamak   amacıyla   alınan önlemlere ne denir?

      a)   Risk yönetimi

      b)   Riskten kaçınma

      c)   Riski üstlenme

      d)   Riskin olasılığı

 

47. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın işlevlerindendir?

      a)   Toplumda huzur ve güven tesis eder.

      b)   Girişimcinin kredibilitesini artırır.

      c)   Risklerin daha etkin yönetilmesini sağlar.

      d)   Hepsi

 

48. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

       a)   Sigorta ettiren

       b)   Jeran

       c)    Lehdar

       d)   Zarar gören üçüncü şahıs

 

49. Hayat sigortaları için aktüeryal hesaplamalarda yararlanılan ve ülke insanlarının ömürleri ile ilgili istatistikleri veren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

       a)   Mortalite tabloları

       b)   Hayat istatistikleri

       c)   Hayat dışı istatistikler

       d)   Emeklilik tabloları

 

50. Ex-Gratia ne demektir?

       a)   Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı

       b)   Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket

       c)   Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri

       d)   Hasar esaslı reasürans anlaşması

 

51. Per Total nedir?

       a)   Sigortalı malın tümü ya da tümüne yakın kısmının hasar görmesi, pert hali

       b)   Petrol ofis istasyonları ile ilgili bir paket sigorta türü

       c)   Petrol ofis istasyonlarının sorumluluk sigortaları

       d)   Petrol ofis istasyonlarının all‐risks sigortası

 

52. “Tenzili Muafiyet” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

       a)  Sigortalının kötü niyeti nedeniyle hasar ödemesinde yapılan indirim

       b)  Sigortalının kusurlu olması nedeniyle hasar tazminatında eksik ödeme

       c)   Sigorta  poliçesinde  belirtilen  ve  sigortalının  sorumluluğunda  olup  hasar vukuunda tazminattan düşülen miktar veya oran

       d)   Sigorta şirketinin ödemek yükümlülüğünde olmadığı risklere verilen ad

 

53.   Mücbir sebebin tanımı hangi şıkta verilmiştir?

       a)   Zorunlu sigorta türleri

       b)   Sigorta yapılması gereken riskler

       c)   Risklerin gerçekleşmesinde, her türlü gayrete rağmen önüne geçme, engelleme imkanı olmayan nedenler

       d)   Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olan binalar

 

54.  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

       I.    Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır.

       II.   Sigortacılık sektörünün rekabet gücünü artırıcı yönde gerekli düzenlemeler yapılmıştır

       III.  Sigorta aracıları için mesleki örgütlenme imkanı getirilmiştir

       IV.  Ülkemiz mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir

       a)   I ve II

       b)   I, II ve III

       c)   I, III ve IV

       d)   I, II, III ve IV

 

 

55.  Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

       a)   Sigorta poliçesinin üstünde başlangıç ve bitiş tarihi vardır.

       b)   Sigorta poliçesinin üzerinde başlangıç ve bitiş tarihine gerek yoktur.

       c)   Sigorta poliçesinin üstünde sigortalı ile ilgili bilgiler vardır.

       d)   Sigorta poliçesinin yazılı olması zorunludur.

 

56.  Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir?

       a)   Riskin gerçekleşmesi tesadüfi olmalı

       b)   Para birimi ile değerlendirilebilmeli

       c)   Risk spekülatif olmalı

       d)   Risk meşru olmalı

 

57.  Reasürörlerin  risk  yönetimi  amacıyla  aldıkları  işlerden  bir  başka  reasüröre   veya sigortacıya iş verme işlemine ne ad verilir?

       a)   Retrosesyon

       b)   Sesyon

       c)   Eksedan

       d)   Sedan

 

58.  Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

       a.   Hasar yerinde bulunan deliller

       b.   Sabotaj tespit edilmiş hasar

       c.    Hasara sebep olanın hasar yerine yakınlığı

       d.   Hasarın meydana gelmesine neden olan en yakın, etkili ve hakim sebebin poliçede güvence altına alınmış olması

 

59.  Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

       a)   Ölçülebilir risk

       b)   Tesadüfi Risk

       c)   Yasal Risk

       d)   Tazminat

 

60.  Aşağıdakilerden hangisinin mal sigortalarında sigortalanabilir menfaati olabilir?

       a)   Emanetçi ve yed-i emin

       b)   İntifa hakkı sahibi

       c)   İpotek ve rehin hakkı sahibi

       d)   Hepsi

 

61.   Sigortacılık  tekniği  ile  buna  ilişkin  yatırım,  finansman   ve  demografi   konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını  hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayana ne ad verilir?

        a)   Sigortacı

        b)   Aracı

        c)   Aktüer

        d)   Broker

 

62.  Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperlerinin görevlerindendir?

       a)   Sigortaya konu kayıp ve hasarların miktarını belirlemek

       b)   Mutabakatlı kıymet tespiti yapmak

       c)   Ön ekspertiz ve hasar gözetimi yapmak

       d)   Hepsi

 

63.   5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

        V.   Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir.

        VI.   Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir.

        VII.   Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir.

        VIII.   Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

        a)   Yalnızca II

        b)   Yalnızca IV

        c)   I, II ve IV

        d)   II, III ve IV

 

64.  Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

       a)   Risk

       b)   Olasılık

       c)   Olasılıksızlık

       d)   İhtimal

 

65.  Riskin yaratabileceği zararı kontrol altına alma faaliyetlerine ne denir ?

       a)   Risk yönetimi

       b)   Riskin üstlenilmesi

       c)   Riskten kaçınma

       d)   Riskin olasılığı

 

66.  Hangisi sigortanın taraflarındandır?

       a)    Sigortacı

       b)    Sigorta ettiren

       c)    Lehdar

       d)    Hepsi

 

67.  Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebebe ne ad verilir?

       a)   Mücbir sebep

       b)   Birden çok sebep

       c)   Olası sebepler

       d)   Müşterek sebep

 

68. Poliçede   yazılı   sigorta   bedelinin,   sigortaya   konu   olan   malın   gerçek   ve   makul değerinin altında olması durumu hangisidir?

      a)   Eksik sigorta

      b)   Zorunlu sigorta

      c)   Aşkın sigorta

      d)   Kısmi sigorta

 

69. Sigorta  şirketinin,  hasarı  sigortalıya  ödeyince,  sigortalının  yerine  geçerek,  hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı

      olması hangi prensipten kaynaklanır?

      a)   Tazminat

      b)   Halefiyet

      c)   Azami iyi niyet

      d)   Yakın sebep

 

70.  Sigortalı  malı  hasardan   önceki  değerine   getirecek  tutarın  saptanarak  sigortalıya ödenmesi hangi prensip gereğidir?

       a)   Azami iyiniyet

       b)   Tazminat

       c)   Halefiyet

       d)   Sigortalanabilir menfaat

 

71.  Özel Şartların tanımı hangi şıkta verilmiştir?

       a)   Genel şartlara uymak istemeyen sigorta şirketlerinin düzenledikleri şartlardır.30

       b)   Sigortalı lehine ve yasal düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, sigorta genel  şartlarına ek olarak düzenlenen şartlardır.

       c)   Reasürörün kabul şartlarıdır.

       d)   Brokerin kabul şartlarıdır.

 

72.  DASK ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

       a)   DASK, doğal afetlerden doğabilecek ekonomik kayıpların telafisi amacıyla kurulmuştur.

       b)   DASK’ın iş ve işlemleri Kurum İdarecisi şirket tarafından yürütülür.

       c)   DASK   Zorunlu   Deprem   Sigortası   kapsamında   sadece   konut   olan   bina hasarlarını kapsamına alır, eşya ve can kaybı kapsam dışıdır.

      d)   DASK, zorunlu deprem sigortasıdır.

 

73.  Bir  sigorta   uygulamasının   teminat   kapsamını,   ek   teminatlarını   ve   teminat   dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

       a)   Türk Ticaret Kanununda

       b)   Yönetmeliklerde

       c)   Borçlar Kanununda

       d)   Sigorta Genel Şartlarında

 

74.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

       a)   Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.

       b)   Özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta yapma yetkisi verilmiş kurumlar acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.

       c)   Bankalar acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunabilir.

       d)   Hiçbiri

 

75.  Ülkemizde mal ve sorumluluk sigortaları üretimi yapan bir sigorta şirketi yasal olarak hangi sigortanın üretimini yapamaz?

       a)     Hayat

       b)     Tarım

       c)     Yangın

       d)     Makine-montaj

 

76.  Sigortacılık sektörünün gözetim ve denetimini yapan kuruluş hangi şıkta verilmiştir?

       a)   Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

       b)   İç Denetim Kurumu

       c)   Bağımsız Denetim Şirketleri

       d)   Hazine Müsteşarlığı

 

77.  Sigortalı malın tümünün ya da tümüne yakın kısmının zarar görmesi durumu hangi şıkta verilmiştir?

       a)   Gerçek Tam Hasar

       b)   Hükmi Tam Hasar

       c)   Esas Hasar

       d)   Temel Hasar

 

78.  Risklerin   gerçekleşmesinde,    insan   iradesiyle   önüne   geçme,   engelleme   imkanı olmayan nedenlere ne ad verilir?

       a)   Hasar olasılığı

       b)   Mücbir sebep

       c)   Hasar frekansı

       d)   Hasar şiddeti

 

79.   Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?

       a)   İhbarı yapılmış hasar karşılığı

       b)   Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)

       c)   Muallak Hasar Karşılığı

       d)   Matematik Karşılık

 

80.  Aşağıdaki karşılıklardan hangisi henüz sigorta  şirketine ihbarı yapılmamış  hasarlarla ilgili karşılıktır?

       a)   Muallak Hasar Karşılığı

       b)   Cari Rizikolar Karşılığı

       c)   Matematik Karşılık

       d)   Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)

 

81.  5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracı değildir?

       a)   Sigorta brokeri

       b)   Reasürans brokeri

       c)   Acente

       d)   Aktüer

 

82.  Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?

       a)   İhtilafların hızlı çözümü için “Tahkim” sistemi getirilmiştir.

       b)   Acenteler için mesleki örgütlenme getirilmiştir.

       c)   İdari ceza/ adli ceza ayrımına gidilmiştir.

       d)   Hepsi

 

83.  Sigorta Tahkim Komisyonunun kurulmasında hangi etkenler rol oynamıştır?

       a)   Sigortacılık alanında ihtisas mahkemelerinin olmaması

       b)   Yargı sürecinin uzun zaman alması ve masraflı olması

       c)   Anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözümlenmesinin amaçlanması

       d)   Hepsi

 

84.  5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir.  Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir?

       a)   Kuruluş için ön iznin kaldırılması

       b)   Minimum garanti fonu

       c)   Tarife serbestisi

       d)   Hepsi

 

85.  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ne zaman kabul edilmiştir?

       a) 2001

       b) 2003

       c) 2007

       d) 2009

 

86.  Aşağıdakilerden hangisi sigortanın toplumsal işlevlerindendir?

       a) Yeni iş olanakları yaratması

       b) İstihdama katkıda bulunması

       c) Toplumda genel bir güvence duygusu oluşturması

       d) Hepsi

 

87.  Yasal çerçevede ruhsatı bulunan ve aldığı prime karşılık belli  şartlar dahilinde risk üstlenen ticari işletmeye ne ad verilir?

       a)   Eksper

       b)   Broker

       c)   Prodüktör

       d)   Sigorta Şirketi

 

88.   Aşağıdaki kanunların hangisinde sigorta sözleşmesinin yasal tanımı yapılmıştır?

       a)   Türk Ticaret Kanunu

       b)   Sigortacılık Kanunu

       c)   Medeni Kanun

       d)   Borçlar Kanunu

 

89.  Sigortacılıkta  Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak  şekilde risk dağıtımının mümkün olan  en çok  sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?

       a)   Primi ödenebilir kılmak

       b)   Reasürans yapabilmek

       c)   Rekabet gücünü arttırmak

       d)   Kârlılığı arttırmak

 

90.  Sigortalılara   vermiş   olduğu   teminat   dolayısıyla   üzerine aldığı   riski reasüröre devreden şirkete ne ad verilir?

       a)   Reasürör

       b)   Sedan

       c)   Sesyon

       d)   Hiçbiri

 

91.  Sigortacı  tarafından  düzenlenecek   sigorta   poliçesine   aşağıdakilerden  hangisinin eklenmesi gerekir?

       a)   Sigortacının, sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanacak kimsenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile ikametgâhları

       b)   Sigorta bedeli

       c)    Sigorta kapsamındaki rizikolar ile teminatın başlayacağı ve sona ereceği an

       d)   Hepsi

 

92.  Sigortalı  ve  sigorta  şirketinin  tüm  ilişkilerde  birbirlerine  karşı  en  üst  düzeyde  iyi niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?

       a)   Tazminat

       b)   Halefiyet

       c)   Azami iyi niyet

       d)   Sigortalanabilir menfaat

 

93.  Aşağıdaki  şıklardan hangisi sigortacının maksimum tazminat ödeme yükümlülüğünü gösterir?

        a)   Risklerin türü

        b)   Klozlar

        c)   Ek teminatlar

        d)   Sigorta bedeli

 

94.   Aşağıdakilerden hangisi bir sorumluluk sigortasıdır?

        a)   Kasko

        b)   Kıymet nakliyat

        c)   Zorunlu trafik

        d)   Sera

 

95.   5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracı değildir?

        a)   Sigorta acentesi

        b)    Sigorta eksperi

        c)   Broker

        d)   Hiçbiri

 

96.  Sigorta genel şartları hangi kurum tarafından onaylanır?

        a)   TSRŞB

        b)   Hazine Müsteşarlığı

        c)   TSEV

        d)   TOBB

 

97.  Risklerin gerçekleşmesi durumunda hasar ile ilgili bilgilerin saptanması ve bir raporla belgelendirilmesini sağlayan kişi hangi şıkta verilmiştir?

        a)   Sigorta acentesi

        b)   Sigorta eksperi

        c)    Sigorta prodüktörü

        d)   Sigorta müfettişi

 

98.  Tarım  Sigortaları  Havuzunun  iş   ve  işlemleri  hangi  kuruluş  tarafından yürütülmektedir?

        a)  TARSİM A.Ş

        b)   Milli Re

        c)   TSRŞB

        d)   DASK

 

99.   Zorunlu sigorta ne demektir?

        a)   Özel sigortalar zorunlu sigortadır

        b)   Yasaların yaptırılmasını zorunlu kıldığı özel sigortadır

        c)    Riskten korunmak için ister istemez yapılan sigortadır

        d)   Hiçbiri

 

100.  Aşağıdakilerden hangisi hem hayat hem de hayat dışı grubunda faaliyette bulunan şirketlerin üretebildikleri sigorta türlerinden birisidir?

        a)      Sağlık

        b)      Hayat

        c)      Yangın

        d)     Deprem

 

101. Çifte sigorta ne demektir?

        a)    Poliçede gerçek değerin üstünde azami teminat gösterme

        b)    Aynı üniteyi birkaç sigorta şirketinin müştereken sigortalaması

        c)   Aynı üniteyi birkaç  sigorta şirketinin,  her  birinin  bir  diğerinden  bağımsız  olarak, tümüyle aynı dönemlerde sigortalaması

        d)    Bir sigorta şirketinin bir riski iki yıl üst üste sigortalaması

 

102. Sigorta  edilen menfaatin muhtelif tarihlerde birden çok sigorta şirketine sigorta edilmesi ve şirketlerin   mukavele  tarihlerine  göre  sorumlu  olma  durumu  aşağıdakilerden hangisidir?

        a)     Kısmi sigorta

        b)     Müşterek sigorta

        c)     Çifte sigorta

        d)     Zorunlu sigorta

 

103.  Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının kazanılmış prime  oranını  ifade etmek için kullanılır?

        a)    Hesap/muhasebe yılı

        b)    Fiyat

        c)    Hasar prim oranı

        d)    Komisyon

 

104. Poliçenin  bir   bölümü  veya  poliçeye  ekli  olarak,  taraflar   arasındaki  sözleşmenin gerçek  sınırlarını  belirlemek  amacıyla  hazırlanan  özel  şartlar  için  aşağıdaki  tanımlardan hangisi     kullanılır?

        a)   Kloz

        b)   İbraname

        c)   Genel şartlar

        d)   Tecdit name

 

105.  “Meydana gelmiş ve sigorta  şirketi tarafından bilinen bir hasara ilişkin olarak, ileride ödenmesi muhtemel hasar ödemesidir.”  tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

        a)    Muallak hasar

        b)    Kısmi hasar

        c)    Lütuf ödemesi

        d)    Hiçbiri

 

106.   Aşağıdakilerden  hangisi  5684  sayılı  Sigortacılık  Kanununun  kapsamında  yer almaktadır?

         a)   Sigorta ve reasürans şirketleri

         b)   İlgili meslek kuruluşları

         c)    Sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer organizasyonlar

         d)   Hepsi

 

107.   5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile aşağıdaki yeniliklerden hangisi getirilmiştir?

         a)   Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin şartı getirilmiştir.

         b)   Reasürans şirketlerinin kuruluşunda ön izin şartı getirilmiştir.

         c)   Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin şartı kaldırılmıştır.

         d)   Sigorta şirketi kuruluşunda sermaye şartı kaldırılmıştır.

 

108.   Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulan kurum hangisidir?

         a)   Sigorta Tahkim Komisyonu

         b)   Sigorta Tahkim Mahkemesi

         c)    Sigorta Uyuşmazlık Komisyonu

         d)   Sigorta Uyuşmazlık Mahkemesi

 

109 - Risk yönetimi sürecinde riskin değerlendirilmesinden sonra riskin yönetilme si amacıyla aşağıdaki araçlardan hangisinin kullanılması sigortacılık tekniği ile ilişkilidir?

          a)   Riskten kaçınmak

          b)   Riski üzerinde tutmak

          c)   Riski transfer etmek

          d)   Hiçbiri

 

110.  Sigorta şirketlerine aracılık yapan fakat acentelerin sahip olduğu vekâlet yetkisi bulunmayan kimselere ne ad verilir?                 

     a.    Acente
     b.    Broker
     c.    Genel vekil
     d.    Prodüktör

 

111.  Sigorta konusunda oluşan zarar ve hasarların ve bunların nedenlerini ve miktarını tespit eden kişiye ne ad verilir?             

     a.       Sigorta eksperi
     b.       Prodüktör
     c.       Acente
     d.       Broker

 

112.  Sigorta poliçesinin esasını teşkil eden ve sadece sözleşme ile ilgili esasları kapsayan belgeye ne ad verilir?                         

    a.    Teklifname           

    b.    Sigorta poliçesi     

    c.    Abonman poliçesi           

    d.    Toplu poliçeler

Segem Sigortacılık Soruları (Yeni)

Segem Sigortacılık Soruları (Yeni)

SEGEM SİGORTACILIK SORULARI 1. Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? a) Hasar b) Riziko c) Kasdi...

5 Kasım 2017, Pazar

Bkü Bayi Ve Toptancılık Sınavı İleri Bir Tarihe Ertelendi!

Bkü Bayi Ve Toptancılık Sınavı İleri Bir Tarihe Ertelendi!

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir! Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 1...

19 Mart 2020, Perşembe

Mesul Müdür Eğitimi Duyuru Metni Ve Katılımcı Listesi

Mesul Müdür Eğitimi Duyuru Metni Ve Katılımcı Listesi

Mesul Müdür Eğitimi Duyuru Metni ve Katılımcı Listesi Kesin kayıt hakkı kazanan kursiyerlerin eğitim tarihleri göre liste için tıklayınız. Kesin kayıt hakkı kazanan kursiyerlerin eğitime getirm...

27 Subat 2020, Perşembe

Tarım Ve Orman Bakanlığı Personel Alımı 2020

Tarım Ve Orman Bakanlığı Personel Alımı 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilen memur adaylarının, Antalya nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam eden temel eğitimlerinde yaptığı konuşmada, ...

27 Subat 2020, Perşembe

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Başvuruları Başladı

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Başvuruları Başladı

İyi Tarım Uygulamaları; çevreye duyarlı, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, doğal kaynakları korumayı hedefleyen, kayıt sistemi ile tarımda izlenebilirlik ve gıda güvenliğini sağlayan oldukç...

24 Subat 2020, Pazartesi

Konya Tarım Fuarı 2020

Konya Tarım Fuarı 2020

KONYA TARIM 2020 Konya 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı kuruluşumuz TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş tarafından 17-21 Mart 2020 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – ...

24 Subat 2020, Pazartesi

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı 2017

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı 2017

2017 yılı içerisinde yapılacak olan bitki koruma ürünleri bayilik sınavı ile ilgili bütün paylaşımları bu konu altından yapabilirsiniz. Bizler de her türlü güncel bilgiyi yine buradan duyuracağız. ...

3 Ocak 2017, Salı

Segem Sigortacılık Soruları (Yeni)

Segem Sigortacılık Soruları (Yeni)

SEGEM SİGORTACILIK SORULARI 1. Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? a) Hasar b) Riziko c) Kasdi...

5 Kasım 2017, Pazar

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Kitapçığı 2017

Bkü Bayilik Ve Toptancılık Sınavı Soru Kitapçığı 2017

08.04.2017 tarihinde yapılan Bkü Bayilik ve Toptancılık Sınavı nın soru - cevap kitapçığı bu gün yayınlanacaktır. Soru - Cevap kitapçığı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.. ...

10 Nisan 2017, Pazartesi

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Soruları Tüm Yıllar Full

Zirai İlaç Bayilik Sınavı Soruları Tüm Yıllar Full

Zirai ilaç bayilik sınavı (Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı) için geçmiş yıllarda sorulan tüm soruları web sitemiz üzerinden görebilir ve online olarak çözebilirsiniz. GEÇMİŞ ...

4 Aralık 2016, Pazar

Bitki Koruma Bayilik Sınavı 2016 Cevap Anahtarı

Bitki Koruma Bayilik Sınavı 2016 Cevap Anahtarı

Bitki koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı 2016 Cevap Anahtarı 26 Mart 2016 tarihinde yapılmış olan Bitki koruma Bayilik ve Toptancılık Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları http://as...

28 Mart 2016, Pazartesi

x
Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Güvenlik Kodu : 93254

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BAŞLIKLAR
SİTE İSTATİSTİKLERİMİZ
  • Konular (4329)
  • Haberler (2676)
  • Resimler (5384)
  • Dokümanlar (1747)
  • Üyeler (11731)
reflesh

"Her Çağda, Şartlar Ne Kadar Ağır Ve Umutsuz Olursa Olsun, İnananlar İçin Muhakkak Bir Nuh'un Gemisi Vardır."

WWW.SORHOCAM.COM

Başka yerde arama, tarıma dair aradığınız her ne varsa burada! Tarım Haberleri, bitki hastalıkları, zararlıları, gübreleme, ilaçlama ve daha fazlası...