• notifications1
 • menü

Bugün : 22 Nisan 2018 Pazar

Bitki Koruma

Tarımda Görülen Önemli Nematod Familyaları

Nematodlar

Tür (species) kavramı: Benzeri diger gruplardan çogalma bakımından izole olmuş,morfolojik olarak ta % 100 ayrılmış, kendi populasyonları içerisindeki bireylerin isearalarında tabii olarak çiftleşerek verimli nesiller verebildigi taksonomik gruplardır.Bazı yakın türlerin aralarında görülen melez bireyler kısır olup verimli nesiller veremezler (kurt ile köpek melezi kurt köpekleri, at ve eşek melezi katır, hayvanlar için basit örneklerdir). Türler arasında varolan gen izolasyonu, bunların aynı coğrafik bölgeleri birbirlerine karışmaksızın işgal edebilmelerine yol açar (sympatrik yaşam) 3. Modern tür tanımı içerisinde, biospecies ve morphospecies kavramları da kısmen yer almaktadır.

1. Tür – Species 2. Cins – Genus 3. Aile – Family 4. Takım – Ordo 5. Sınıf – Class 6. Phylum – Şube 7. Regnum – Alem

 

ALEM (REGNUM) : HAYVANLAR ALEMİ

 

ALT ALEM (SUBREGNUM): PROTOZOA

Protozoa (Eski yunanca protos = birinci; zoon = hayvan) bir hücreli mikroskobik hayvanlardır. Bir protozoonun yapısı çok hücreli hayvanların (bir hücreye) bir hücresine karşılıktır fakat fonksiyon bakımından çokhücreli bir organizmanın bütün temel görevlerini yapar. Birhücrelilerin hepsi çok küçük mikroskobik hayvanlar olmakla beraber büyüklükleri oldukça değişiktir. Bazıları 2-3 mikron boyunda olup çoğu 250 mm. den daha küçüktür. (Nadir olarak 15-16 mm. boyunda olanlara da rastlanır. Sporozoa’dan Porospora gigantea ). 30.000′den fazla bir hücreli hayvan türü bilinmektedir. Bunlar tatlısularda, denizlerde, rutubetli topraklarda yani sulu ortamda yaşarlar.

 

ALT ALEM (SUBREGNUM): METAZOA

Protozoaların dışında METAZOA adı altında toplayabileceğimiz diğer hayvan şubelerinde vücut çok hücreden yapılmıştır. Gelişmeleri sırasında çeşitli embriyo tabakaları ve bunlardan da farklı organlar teşekkül eder.

 

OMURGASIZLAR

Omurgasızlar omurgalıların dışında kalan bütün hayvanları kapsar. Günümüz sınıflandırmalarında bir altfilumu oluşturan Vertebrata (omurgalılar) dışındaki hayvanlar, eskiden Invertebrata (omurgasızlar) grubunda toplanıyordu. Ama artan bilgilerin ışığında böylesi bir sınıflandırma yapay duruma düşmüş ve omurgasızlar adı bir sınıflandırma düzeyini gösterecek biçimde kullanılmaz olmuştur.

 

Varlığını sürdüren hayvanların yüzde 90’ ından çoğu omurgasızdır. Boyutları, ancak mikroskop altında görülebilen tekhücreliler ile dev kalamarlar arasında değişir. Omurgadan ve kasların bağlandığı sert bir iç iskeletten yoksun olmalarına karşın birçoğu sağlam bir dış iskeletle korunmuştur.

 • 1-Süngerler
 • 2-Örümceğimsiler
 • 3-Derisidikenliler
 • 4-Çok bacaklılar
 • 5-Böcekler
 • 6-Yumuşakçalar
 • 7-Kabuklular
 • 8-Solucanlar

 

Solucan sınıfı Platyhelminthes (yassı solucanlar), Anelida (halkalı solucanlar), Aschelminthes (yuvarlak solucanlar) ve Pogonophora (sakallı solucanlar) filumlarını kapsar. Bazen Aschelminthes grubunu oluşturan Nematoda (iplik solucanlar), Rotifera, Gastrotricha, Kinorhyncha ve Pripalida sınıfları filum düzeyine yükseltilerek sınıflandırılmaktadır. Yer solucanları, Oligochaeta sınıfından halkalı solucanların karada yaşayan en tanınmış üyeleridir.

 

Solucanların gövdesi ince uzun, silindir biçiminde yada yassılaşmış ve genellikle uzantılardan yoksundur. Uzunlukları 1mm ‘nin altından başlayarak 15m’yi aşabilir. Denizlere, tatlı sulara ve karalara yayılmış olan bu hayvanların bir bölümü asalak, öbürleri serbest yaşar.

 

Aschelminthes (Yuvarlak Solucanlar)

 • 1. ŞUBE (Phylum): Rotifera
 • 2. ŞUBE (Phylum): Nematoda (İpliksi Solucanlar)
 • 3. ŞUBE (Phylum): Nemotomorpha

 

2. ŞUBE (Phylum) : NEMATODA

Rotifera ve Gastrotrichia ile akraba oldukları ileri sürülmektedir. 10.000 den fazla türü olan bu grup üyeleri denizlerde, tatlısularda, toprakta bitkisel ve hayvansal çürümüş maddeler içinde bulunur. Gruplar farklı ortamlarda yaşamalarına karşın vücut organizasyonları çok benzer. Vücutları uzun ve segmentsizdir; ön kısmı yuvarlak arka kısmı iğ şeklinde sivri, yassı veya çatallıdır. Büyüklükleri çok değişir, serbest yaşayan gruplar 1 mm. kadardır, parazit yaşayan at barsak nematodu 35 cm., Floria medinensis ise 2 metredir. Çoğu hayvan ve bitki parazitidirler. Hemen hemen her toprakta ekonomik önemi büyük olan çok sayıda nematod bulunur. Başta halka biçimli bir serebral ganglion buradan karın tarafına inen sinir kordonları bulunur. Nematodlarda sindirim sistemi düz bir boru şeklindedir. Ön uçta ağız, arkada anüs bulunur. Bilindiği gibi bu grupta

 

vücut duvarı ile sindirim sistemi arasında yer alan vücut boşluğu,pseudocoel (yalancı boşluk) tipindedir (hakiki coelomda bulunan mezodermik tabaka yoktur). Vücutları kalın fakat çok esnek olan epidermis tarafından salgılanan kalın, üstü partiküllü birkaç tabaka olabilen kutikula ile kaplanmıştır. Silli epitel yoktur. Yalnız boyuna kasları gelişmiştir. Bu nedenle kolaylıkla yõlan gibi sürünerek hareket ettikleri halde zorlukla yüzerler. Ergin devrede hücre bölünmesi (mitoz) durur. Ancak hayvan hücre büyümesi ile gelişir. Genç bir nematodun ergin hale gelmesi sırasında kutikula büyümeyi engeller. Bu nedenle kutikula periyodik olarak değiştirilir (gömlek değiştirme). Bu bir nevi deri değiştirmektir. Bu grupta genellikle ergin oluncaya kadar 4 kez deri değiştirme görülür. Her organ belli sayıda hücre içerir. Regenereasyon yoktur. Nematodların çoğu ayrı eşeylidir. Bu durum hayvanlar aleminde ilk defa görülür ve eşeyli olarak ürerler. Erkek eşey açıklığı anüsten, dişinin ise ön ventral taraftan (bir çift olarak) açılır.

 

1. FAMİLYA: Ascaridae

Oldukça kalın vücutludurlar.

Ascaris lumbricoides (barsak solucanı): İnsanlarla domuzların ince barsağında (30 cm. yuvarlak açık pembe renkli) yaşarlar. Ayrı eşeylidirler. Parazit yaşadığı için ağız ve anüs küçülmüş olup, dolaşım sistemleri yoktur. Döllenme vücut içinde olur, erkekten alınan spermalar uterusa gelerek yumurtayı döller. Sert bir kabuk ile çevrilen yumurtalar yaşadığı hayvanın barsağına inerek dışarı atılır, yumurtaların gelişebilmesi için birkaç hafta nemli toprak veya suda kalması lazımdır. Yumurtalar henüz dışkı içinde iken içlerinde küçük kurtçuklar gelişir.

 

Bu yumurtalar domuz veya insanbesinine karışarak alınırsa ince barsakta açılır. Genç kurtlar ince barsağı delerek kan damarlarına buradan da kalp ve akciğere geçerek, bronşlara girerler. Oradan hava boşluğuna ve yemek borusuna tekrar bronşa geçerek erginleşirler. Genç kurtlar çok sayıda ise iltihap, sıtma, kanama gibi nöbetlere sebep olur. Bir dişi askaris günde 200.000 döllenmiş yumurta bırakır. Ascaris megalocephala (at askarisi) : 20-30 cm. boyda olup at barsaklarında parazittir.

 

2. FAMİLYA: Filariidae

İplik kalınlığında ince uzun vücutludurlar. Erginleri lenf dokularında yaşar. Birkaç cm. boydadır. Küçük larvalar kana karışır ve kan emen sineklerle yeni konağa geçer.

 

Filaria : Çoğu bağ dokusu içinde genellikle derinin altında yaşar.

 

Filaria bancrofti : İnsanların lenf sisteminde yaşar ve lenf damarlarını tıkar (Dokularda şişme görülür vücudun altı ve bacaklar şişer). Fil hastalığı elephantiasisiyapar. İnsandan insana geçimi sinek ile olur.

 

3. FAMİLYA: Trichinellidae

Trichinella spiralis: : Hayat devresinin bir kısmını insanda geçirip,domuz ve sıçan ince barsağında parazit olup kana, dokulara, çizgili kaslara geçip orada kalker kist oluşturur. Kurtçuklar birkaç yõl sonra yeni konukçuya geçer, kistler sindirilir. Larvalar ince barsakta erginleşir ve hastalık Trichinosis başlar, barsak çeperlerinin delinmesi ateş ve ishal yapar. İkinci safha larvalar kas dokusuna yerleºir. Kas faaliyeti durur. Ağrılar başlar ölüm görülebilir.

 

4.FAMİLYA: Strongylidae

Vücutları silindir şeklinde bazen de iplik gibidir. Kenarları ekseriyedişli olan büyük bir ağız kapsülü içerir.

Ancylostoma duodenale (Kancalı kurt) : Anemiye neden olur. Erginler insan ince barsağõnda beş sene kadar kalabilir. Barsağın mukozası ile beslenir ve dişleri ile barsak tümörlerini eritir.

 

5. FAMİLYA: Oxyuridae

Çok küçüktür. Gelişmelerinde taşıyıcı ara konak yoktur. Omurgalı hayvanlarla arthropodların barsaklarında yaşarlar. Ağızlarının kenarı düz veya dudaklıdır.

 

Oxyuris : Çoğu 3 dudaklı olup dişilerde vücudun arka ucu iğne gibi uzun ve sivri, erkeklerin ise küttür.

 

Oxyuris vermicularis : İnsanlarda genellikle çocuklarda görülen parazitlerden biridir (dişiler 2-5 mm, erkekler ise 9-12 mm. boyunda olur). Genç hayvanlar ince barsakta, erginleri kör barsak ve kalın barsakta yaşarlar. Genellikle geceleri yumurta ile dolu dişiler anüsten çõkerek anüs çevresine binlerce (13.000 kadar) yumurta bırakırlar. Normal halde bunlar gelişerek larvaları meydana getirirler. Larvalar henüz yumurta kabuğundan çõkmamış bir halde ağız yolu ile insana geçtikleri taktirde 14 günde ergin hale gelirler.

 

Parazitlerin cilt üzerindeki hareketleri kuvvetli bir kaşıntı yapar. Bazen kaşınan yerlerden tırnak aralarına giren yumurtalar bilhassa küçük çocuklarda parmakların ağıza sokulması ile tekrar aynı konağa döner. Önemli enfeksiyonlara sebep olur.

 

TARIM İÇİN ÖNEMLİ NEMATOD FAMİLYALARI

 • BUĞDAY GALNEMATODU (Anguina tritici)
 • ÇELTİK BEYAZ UÇ NEMATODU (Aphelenchoides besseyi)
 • ÇİLEK NEMATODU (Aphelencoides fragariae)
 • İĞNE NEMATODLARI (Longidorus spp.)
 • İNCİR KİSTNEMATODU (Heterodera fici)
 • KAMALI NEMATODLAR (Xiphinema spp.)
 • KÖK-UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.)
 • MUZ SPİRAL NEMATODU (Helicotylenchus multicinctus)
 • PATATES ÇÜRÜKLÜK NEMATODU (Ditylenchus destructor)
 • PATATES KİST NEMATODLARI
 • Patates altınnematodu (Globodera rostochiensis)
 • Patates beyaz kistnematodu (Globodera pallida)
 • SOĞAN -SAK NEMATODU (Ditylenchus dipsaci)
 • ŞEKER PANCARI KİSTNEMATODU (Heterodera schachtii)
 • TAHIL KİSTNEMATODU (Heterodera avenae)
 • TURUNÇGİL NEMATODU (Tylenchulus semipenetrans)

 

 

6. FAMİLYA : Tylenchidae

Ditylenchus dipsaci Soğan – sak nematodu

Ditylenchus destructor Patates çürüklük nematodu

 

7. FAMİLYA : Tylenchulidae

Tylenchulus semipenetrans Turunçgil nematodu

 

8. FAMİLYA : Hoplolaimidae

Helicotylenchus multicinctus Muz, Spiral nematod

 

9. FAMİLYA : Aphelenchoididae

Aphelenchoides fragaria Çilek nematodu

Aphelenchoides besseyi Çeltik Beyaz Uç Nematodu

 

10. FAMİLYA : Longidoridae

Xiphinema spp Kamalı nematodlar

 

11. FAMİLYA: Anguillulidae

Tarımda ekonomik önemi olan türleri içerir.

Anguillula tritici : Buğday zararlısı

Anguillula dipsaci : Çavdarda zararlı

 

12.FAMİLYA :Heteroderidae

Kist Nematodları (önemli olarak pancar-patates ve domates zarar yaparlar)

 

13.FAMİLYA : Meloidogynidae

 

KÖK-UR NEMATODLARI

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Kök-ur nematodları, konukçu bitkinin kökünde irili ufaklı urlar meydana getirmeleriyle kolayca tanınan mikroskobik canlılardır. Kök-ur nematodlarının ikinci dönem larvaları ve erkekleri iplik şeklinde, dişileri armut veya limon şeklindedir .

 

Dişi, vücudunun hemen arkasında; bir kısmı köke gömülü, bir kısmı kök yüzeyinde olan jelatinimsi bir kese içine yumurtasını depo ettikten sonra ölür. Yumurta adedi konukçu cinsine ve nematod türüne göre değişmekle birlikte bir kese içinde ortalama 350 yumurta bulunur. İlk larva dönemini yumurta içinde geçiren nematod, üç larva dönemi daha geçirerek ergin hale geçer. Kışı urlu bitki kökü artıklarında ve toprakta geçirir. Hafif ve orta karakterli toprakları sever, ağır toprakları sevmez ve toprak sıcaklığı 10°C – 15°C’nin üzerine çıktığında gelişmeye başlar.

 

Tüm türlerde embriyonik gelişme için optimum sıcaklık 25-30°C’de olur. Bu sıcaklıklarda Kök-ur nematodları 3-4 haftada bir neslini tamamlamaktadırlar. Gelişmeleri için en uygun orantılı nem %40-90’dır. Kök-ur nematodları endoparazit nematodlardır. Konukçusu olduğu bitkinin kök sisteminde urlara neden olarak bitkinin iletim dokularını bozar. Böylece topraktan su ve besin alış verişi kısıtlanır. Bitkide gelişme yavaşlar, bodurlaşma görülür. Yapraklarda sararma, çiçek ve meyve dökülmeleri olur.Nematodun zarar derecesi, popülasyon yoğunluğu ve bitki çeşidine göre değişmektedir.

 

Kök-ur nematodlarının 2000’den fazla konukçusu vardır. Özellikle hıyar, domates ve fasulyedeki zararı önemlidir. Nematodlar birçok virüs hastalığının da vektörüdür. Doğal düşmanları Ülkemizde henüz saptanmamıştır.

 

Mücadelesi

 

a) Karantina önlemleri

Kök-ur nematodları iç karantinaya dahildir. Bu nedenle bulaşık üretim materyallerinin temiz bölgelere taşınarak bulaştırılmasına engel olunmalıdır.

 

b) Kültürel önlemler

Zararlı ile mücadelede kültürel tedbirler önemli bir yer tutmaktadır. Bunun için sera toprağı sıcak ve kurak mevsimde (yaz aylarında) bir kaç kez alt üst edilerek nematod popülasyonunun azaltılması sağlanır. Zararlı ile bulaşık olan bitki artıkları toplanıp yakılarak veya güneş ve rüzgarın etkisiyle kurutularak zararlı popülasyonu azaltılabilir. Dayanıklı çeşitler ve aşılı fide tercih edilmelidir.

 

c) Fiziksel mücadele

Bir önceki yetiştirme döneminde nematod ile bulaşık olduğu belirlenen seralarda solarizasyon yapılmalıdır. Yoğun olarak bulaşık olması durumunda, solarizasyonun etkisi kimyasalların düşük dozu ile birlikte uygulanarak arttırılabilir. Bu amaçla Dazomet, 98 G 30 kg/da dozunda sera toprağına yayılır, karıştırılır. Damla sulama boruları daha sık döşenir. Naylon örtü serildikten sonra sulama yapılır. Toprağın 30 cm derinliğine kadar ıslanması sağlanır. Toprak yüzeyi en az 4 hafta örtülü bırakılmalıdır. Bu uygulamalardan sonra toprak kesinlikle derin işlenmemeli, yüzeysel (10-15 cm) işlenmelidir.

 

d) Kimyasal mücadele

Kök-ur nematodlarının kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları verilmiştir.
 

Kök ur nematodları

Etkili Madde Adı ve Oranı

Form. tipi

Doz (Preparat)

İlaçlama –Hasat arası süre(gün)

Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar

Dazomet,  %98

G

40 g/da

-

İkinci derecede tavsiye edilen ilaçlar

Dichloropropene, 1178.6 g/l

LI

9.51/da*

Sebzeler: 15

Dichloropropene, 1110 g/l

LI

10  l/da*

Sebzeler: 15

Ethoprophos, %10

GR

10         kg/da**

-

Ethoprophos, 200 g/l

EC

5    1/da**

 

** Nematodlar hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız. 

Arafa TARIM

ARAFA TARIM

Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi | Arafa KARAÇELEBİ

Whatsapp : 0545 447 0223

Nematod Zararlıları

Nematod Zararlıları

Nematodlar Buğday Gal nematodu Çeltik Beyaz Uç Nematodu Çilek Nematodu Hububat Kist Nematodları İğne Nematodları İncir Kist nematodu Kamalı Nematodlar Kök-Ur Nematodları Muzlarda Spiral ...

2 Ocak 2017, Pazartesi

Nematisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

Nematisit Etkili Zirai Mücadele İlaçları

NEMATİSİT ETKİLİ ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI Yuvarlak solucanlar (İpliksisolucanlar) ya da Nematodlar, yuvarlak yapıda, sayıca Dünya üzerinde en fazla bulunan omurgasız hayvan şubesidir. Hayvan ve ...

27 Mart 2016, Pazar

Nematodların Zarar Şekilleri

Nematodların Zarar Şekilleri

NEMATOTLARIN ZARAR ŞEKİLLERİ Nematotların beslenmesi esnasında oluşan doğrudan mekanik zarar oldukça azdır. Zararın çoğu nematot beslenirken bitkilere verdiği bir salgı tarafından meydana getirili...

23 Aralık 2014, Salı

Nematodların Sistematikteki Yeri

Nematodların Sistematikteki Yeri

Nematodlar Tür (species) kavramı: Benzeri diger gruplardan çogalma bakımından izole olmuş,morfolojik olarak ta % 100 ayrılmış, kendi populasyonları içerisindeki bireylerin isearalarında tabii olar...

22 Aralık 2014, Pazartesi

Entomopatojen - Böcek Paraziti Nematodlar

Entomopatojen - Böcek Paraziti Nematodlar

ENTOMOPATOJEN (BÖCEK PARAZİTİ) NEMATODLAR ve TARIMSAL MÜCADELEDE KULLANIMLARI Türkçe’ye böcek paraziti (böcek öldüren) nematodlar şeklinde çevrilebilen Entomopatojen Nematod (EPN)’lar...

24 Kasım 2014, Pazartesi

Ceviz İlaçlama Programı

Ceviz İlaçlama Programı

CEVİZ İLAÇLAMA PROGRAMI İlaçlama Zamanı Uygulama Amacı Etkili Madde Doz Son ilaçlama (g-ml/100l) hasat (gün) Gözler uyanmadan 2 haf...

27 Mart 2018, Salı

Bitki Koruma

Bitki Koruma

Bitki Koruma; tarımsal alanlardaki bitkiler ile bunların ürünlerinde zarara neden olabilecek hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı ot ve diğer hayvansal organizmaların meydana getireceği zararlar...

8 Mart 2018, Perşembe

Biberde Yaprak Bitine Karşı Biyolojik Mücadele

Biberde Yaprak Bitine Karşı Biyolojik Mücadele

BİBERDE YAPRAK BİTİNE KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE Biberde biyolojik mücadele de daha önce bahsettiğimiz gibi başarı oranının yüksek olduğunu söylemiştim. Bu sefer biberde yaprak biti zararlısına karş...

10 Ocak 2018, Çarşamba

Tarımda Faydalı Böcekler

Tarımda Faydalı Böcekler

Biyolojik mücadelede üç temel yaklaşım vardır: mevcut doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması, doğal düşman popülâsyonunun çoğaltılması ve desteklenmesi, doğal düşmanların ithal...

15 Aralık 2017, Cuma

Zeytin Verticillium Solgunluğu Ve Mücadelesi

Zeytin Verticillium Solgunluğu Ve Mücadelesi

Yapraklar ilk önce solmaya başlar sonra açık kahve renge döner. Ve geriye doğru kıvrılmaya başlar. Hasta sürgün ve dallar morumsu renk alır. Genç ağaçlarda ölümden önce kısmi yaprak dökümü görülebi...

11 Aralık 2017, Pazartesi

Yaprak Biti Zararlıları

Yaprak Biti Zararlıları

MEYVE AĞAÇLARINDA GÖRÜLEN YAPRAK BİTLERİ Elma Yeşil Yaprak Biti (Aphis pomi) Elma Gri Yaprak Biti (Disaphis plantaginea) Şeftali Yaprak Biti (Myzus persicae) Erik Unlu Yaprak Biti (Hyalopteru...

8 Eylül 2014, Pazartesi

Koruyucu Ve Sistemik Fungusitler

Koruyucu Ve Sistemik Fungusitler

KORUYUCU FUNGUSİTLER Bakırlı bileşikler: En çok kullanılan koruyucu fungisit gruplarından birini oluşturmaktadırlar. Bakirhidroksit, bakirkarbonat, bakiroksit, bakiroksiklorür gibi hazır preparatl...

14 Aralık 2014, Pazar

Böcek Morfolojisi

Böcek Morfolojisi

Arthropoda şubesinin genel özelliklerine ilave olarak ergin böcekler şu özelliklere sahiptirler; (1) vücut üç kısımdan (baş, thorax ve abdomen) ibarettir, (2) thorax ta 3 çift bacak vardır, (3) Th...

5 Kasım 2014, Çarşamba

Fungal Ve Bakteriyel Hastalıklara Karşı Kullanılan İlaçlar

Fungal Ve Bakteriyel Hastalıklara Karşı Kullanılan İlaçlar

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN İLAÇLAR (ETKEN MADDELERİ) Bu yazımızda sizler için zirai mücadele kullanılan etken maddelerinin hangi hastalıklara karşı (Fungal - Bakteriyel) kullanıldığından bahsedec...

8 Mart 2016, Salı

Organik İnsektisit İlacı - Arapsabunu

Organik İnsektisit İlacı - Arapsabunu

ARAP SABUNU Evin temizliğinde ve vücut bakımında kullanılan arap sabunu, antibakteriyel ve insektisit yetenekleri sayesinde, organik bahçıvanın da değerli bir müttefiği haline gelir. Özellik...

25 Aralık 2014, Perşembe

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : 67SIK

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (3719)
 • Duyurular (2640)
 • Resimler (4121)
 • Dokümanlar (1682)
 • Üyeler (6405)
reflesh

Bolivya'da yetişen, az rastlanır bir bitki (puya raimondii) 150 yılda bir çiçek açar.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223