• notifications1
 • menü

Bugün : 22 Nisan 2018 Pazar

Bitki Gübreleme

Hormonların Kullanım Alanları

HORMONLAR VE KULLANIM ALANLARI

 

Bitki büyüme ve gelişmesinde en önemli rol oynayan hormonlardan 5 ana hormon grubu bitki bünyesinde mevcut olduğu yapılan araştırmalarda belirlenmiştir. Bunlar; Oxinler, Sitokininler, Gibberellinler ,Etilen ve ABA’dır. Bitki bünyesinde meydana gelen fizyolojik faaliyetlerin çoğunluğu bu hormonların kontrolü altındadır.

 

Hormonların etkileri daima bir denge içersinde birbirlerini tamamlayıcı veya bir diğerinin etkisini azaltıcı olarak ortaya çıkar. Günümüzde hormonlardan bitkilerde büyümeyi ve gelişmeyi yönlendirici özellikleri dikkate alınarak çok yönlü yararlanılmaktadır.

Çok sayıda kimyasal madde hormon olmadığı halde hormon olarak adlandırılmakta bu ise kavram kargaşasına neden olmaktadır. 

 

Bir bileşiğin hormon olarak nitelendirilebilmesi için ;

-Bitki bünyesinde oluşması,

-Oluştuğu yerden başka bir yere taşınabilir olması, 

- Taşındığı yerde değişik yaşam olaylarını yönetmesi ve düzenlenmesi,

-Çok düşük konsantrasyonlarda bu etkilerini göstermesi gerekir.

 

Bitki bünyesinde bulunan bu doğal bileşiklerin yanında bu bileşiklerin kimyasal yapılarına az veya çok benzeyen sentetik bileşiklerde yapılmış ve hormon etkilerinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bunlardan birçoğunun bitkide doğal bulunanlardan çok daha aktif oldukları, yani çok daha az kullanıldıklarında benzer etkiler oluşturdukları belirlenmiştir. Bitki bünyesinde bulunmayan bu tip bileşiklerin doğal hormonlarla karıştırılmamaları gerekir. 

 

Bitkide mevcut olmadığı halde çok düşük miktarlarda hormon etkisini gösteren bu maddelere sentetik hormon adı verilmektedir. Kavram kargaşasını önlemek amacıyla bitkide hormon etkili tüm maddelere bitki büyüme düzenleyicisi denmektedir.

 

Hormonlar başlangıçta yalnız tohumların çimlenmesinde, meyve, fidan ve çeliklerin köklendirilmesinde kullanılmıştır. Daha sonra tohumdan hasada kadar geçen devrede verim artışı, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığın arttırılması amacıyla ülkemizde ve tüm dünya ülkelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus diğer kimyasallarda olduğu gibi BGD ‘lerin de yazılı olan tavsiyeye uygun olarak kullanılması gerekmektedir. 

 

Hormonların dünyada kullanım alanları;

 • -Çelikle çoğalmanın sağlanması,
 • -Tohum çimlenme gücünün arttırılması,
 • -Çiçeklerin teşvik edilmesi veya geciktirilmesi
 • -Soğuğa dayanıklılığın arttırılması,
 • -Meyve tohumunun arttırılması,
 • -Meyve iriliğinin arttırılması,
 • -Periyodisitenin azaltılması,
 • -Meyve olgunluğunun erkene alınması veya geciktirilmesi,
 • -Meyve kalitesinin iyileştirilmesi,
 • -Hasadın kolaylaştırılması,
 • -Meyve muhafaza süresinin uzatılması
 • -Meyve renginin iyileştirilmesi,
 • -Meyve ve yaprak dökümlerinin kontrolü,
 • -Doku kültürü çalışmaları,
 • -Islah çalışmaları,
 • -Bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığının arttırılması,
 • -Yabancı ot kontrolü.

 

Ülkemizde hormonlar domates, patlıcan ve kabakta zaman zaman bir kısım üreticiler tarafından kullanılmaktadır.

Bitki Gelişim Düzenleyicilerinin ambalajı üzerinde bulunan etikete uyularak kullanılması gerekmektedir.

Hormonlarla ilgili gereksiz yapılan spekülasyonlar neticesinde sebze fiyatları anormal ölçüde düşmüş ve üretici mağdur olmuştur. Bu konuda en büyük destek basına düşmektedir. 

Hormonlar kullanılan sebzelerde kalıntı bırakmadığı gibi sebzelerde bugüne kadar insan sağlığına olumsuz etkileri konusunda da bir kaynağa rastlanmamıştır.

 

Hormonlar bazı sebzelerde Hollanda, İspanya, İtalya gibi ülkelerde dahil tüm dünyada kullanılmaktadır. 

 

Bitki Gelişimini Düzenleyiciler'in (BGD) varlığına ilişkin ilk bilgiler 19. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Bu dönemde, 40-50 yıllık süre içinde, bitki fizyolojisi konularında yapıları çalışmalar, BGD' lerin bitki büyüme ve gelişmesindeki rollerini ortaya koymuştur. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, BGD'lerin bitkisel üretimde kullanılması verimi artırmakta, üründe kaliteyi yükseltmekte ve daha iyi depolama imkanları sağlayarak, ürünlerin ihracat şansını artırmaktadır. Gereğinden fazla kullanılmaları halinde ise, bitkilerin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir.

 

BGD (Hormon) Nedir?

Doğal olarak bitkilerde oluşan, büyüme ile buna bağlı diğer fizyolojik hareketleri kontrol eden ve oluştukları yerden bitkinin başka yerlerine taşınabilen, çok az miktarda bile etkilerini gösterebilen organik maddelere “Bitki Gelişimini Düzenleyiciler (BGD) veya Bitkisel Hormonlar" adı verilir. 

 

BGD' ler, bitki bünyesinde üretildikleri gibi, sentetik olarak da elde edilebilirler. Bir kısmı, bitkilerde uyarıcı veya teşvik edici etki gösteren BGD' lerin, bir kısmı da, büyümeyi kısıtlayıcı veya yavaşlatıcı, hatta durdurucu etki gösterirler. Gelişmeyi teşvik edici ve engelleyici maddeleri birbirinden kesin sınırlarla ayırmak pek mümkün değildir. Çünkü BGD'ler, bitki büyümesinin değişik devrelerinde ve değişik bitki organlarına değişik konsantrasyonlarda uygulandıklarında farklı etkiler gösterebilir.

 

Diğer bir ifade ile:

- Bir maddenin büyütücü etkisi olup olmadığı, kullanım miktarı yani konsantrasyonu ile anlaşılır. BGD' ler, bir konsantrasyonda teşvik edici özellik gösterirken, başka konsantrasyonda da engelleyici özellik gösterebilirler. 

 

- Bitkinin değişik organları BGD'lere farklı reaksiyonlar gösterirler. Örneğin bir BGD, bir taraftan sürgün büyümesini artırırken, diğer taraftan kök büyümesini engelleyebilir. 

 

- Bitkinin değişik gelişme devrelerinde BGD' lerin etkileri farklı olur. Örneğin, bir BGD vejetatif büyüme devresinde teşvik edici özellik gösterirken, çiçek teşekkülü devresinde engelleyici özellikte olabilir. 

 

- Değişik bitki türlerinin aynı BGD'den etkilenmeleri farklı olabilir. Örneğin uzun gün bitkilerinde çiçek teşekkülü çoğalırken, kısa gün bitkilerinde çiçek teşekkülü azalabilir.

 

Sınıflandırma

Bitki gelişimini düzenleyiciler, etki ve kimyasal yapılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 

 1. Antioksinler 
 2. Clofibric acid 
 3. TIBA

 

Oksinler

Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli gruptur. Bitkinin gelişmesini diğer BGD'lerle birlikte gerçekleştirir. Bitki kökünde doğal olarak az bulunur. Bitkinin boyca büyümesini sağlar. Hücre bölünmesi, büyümesi, hücre ve doku farklılaşmasını düzenler. Bitkinin güneşe yönelmesini sağlar. Çok fazla salgılandığında veya suni olanların fazla uygulanması halinde büyümeyi durdurur. Az salgılandığında yapraklar dökülmeye başlar. Meyva vermede etkindir. Döllenmiş çiçeğin dökülmesini engeller. Ovaryumun gelişmesini ve çekirdeksiz meyva oluşumunu sağlar. ilkbaharda kambiyum gelişimini düzenler. Suni elde edilen oksinler genelde yabancı otların yok edilmesinde kullanılır. Bu kimyasal maddeler şunlardır:

 

 • 4-CPA (4 -chlorop henoxyacetic acid)
 • 2,4-D (2,4-dichlorop henoxyacetic acid)
 • 2,4-DB [4-(2,4-dichlorophe noxy) butyric acid]
 • 2,4-DEP
 • Dichlorprop
 • Fenoprop
 • IAA (indolacetic acid)
 • IBA (indolbutyric acid)
 • IPA (indolpropionic acid)
 • NAD (naphthalene cetamide) 
 • NAA (α -naphthalene acetic acid) 
 • 1-naphthol
 • BNOA (β-naphthoxyacetic acid)
 • NOA (naphthoxyacetic acid) 
 • Potassium naphthenate 
 • Sodium naphthenate
 • 2,4,5-T (2,4,5-trichlorop henoxyacetic acid) (Yasaklanmıştır.)
 • FOAA (phenoxyacetic acid)
 • FAA (phenylaceticacid)
 • 2,4,6-trichlorobenzoic acid 
 • 2,3,6-trichlorobenzoic acid
 • 4-amino-3,5,6-trichloro picolinic acid

 

Sitokininler

Tomurcuk gelişmesi ve yaprakların geç dökülmesinde etkili olurlar. Hücre bölünmesini uyarırlar. 

 

Bazı doğal ve sentetik sitokininler: 

 1. Zeatin
 2. Dihydrozeatin
 3. Kinetin
 4. BA (benzyladenine) 
 5. IPA (isopentyladenine) 
 6. DMA (dimethyladenine) 
 7. Methylthiozeatin
 8. PBA (tetrahydropyrinal benzyladenine) 

 

Defoliantlar (yaprak dökücüler)

 1. Calcium cyanamide 
 2. Dimethipin
 3. Endothal 
 4. Ethephon
 5. Metoxuron 
 6. Pentachlorophenol
 7. Thidiazuron
 8. Tribufos

 

Etilenler 

Bitkilerde tohumun çimlenmesini, tomurcuk gelişmesini ve meyvanın olgun laşmasını sağlarlar. Bu kimyasal maddeler şunlardır:

 

 1. CEPA (Ethrel, Ethephon, 2 chloroethylphosphonic acid)
 2. BOH (β-hydroxyethylhy drazine)
 3. NIA-10-637(ethylhydrogen 1-propylphosphanate) 
 4. Ethylenedichloride
 5. Ethylenetrichloride
 6. Ethylbromide
 7. Trichloroethylene
 8. Ethyliodide
 9. Ethylmercaptan
 10. Ethylenethiocyanohydrin
 11. ACC
 12. AVG
 13. Etacelasil
 14. Glyoxime

 

Giberellinler

Bu grup kimyasalı oluşturan Gibberellic acid, gövdenin uzamasını ve meyva büyümesini hızlandırır. Tohumun çimlenmesini uyarır. Yine bitkinin erken veya geç çiçek açmasına neden olur.

 

Gelişimi Engelleyiciler

Abscisic acid (Uygun olmayan ortamda tohumun çimlenmesini engelleyerek, tohum uyumasını devam ettirir.)

 

Gelişimi Geciktirenler 

 1. Ancymidol
 2. Chlormequat chloride
 3. Butralin
 4. Daminozide 
 5. Carbaryl
 6. Flurprimidol 
 7. Chlorphonium
 8. Mefluidide 
 9. Chlorpropham
 10. Paclobutrazol 
 11. Dikegulac-sodium
 12. Tetcyclacis 
 13. Flumetralin
 14. Uniconazole 
 15. Fluoridamid
 16. Fosamine

 

Gelişimi Teşvik Edenler

 1. Glyphosine
 2. Brassinolide 
 3. Isopyrimol
 4. Hymexazol
 5. Jasmonic acid
 6. Maleic hydrazide
 7. Morfaktinler
 8. Mepiquat chloride 
 9. Chlorfluren 
 10. Piproctanil 
 11. Chlorflurenol 
 12. Propham
 13. Dichlorflurenol 
 14. TIBA
 15. Flurenol

 

Sınıflandırmaya Tabi Tutulmayan BGD’ler

 • Benzofluor 
 • Epocholeone 
 • Karetazan 
 • Buminafos
 • Ethylchlozate 
 • Methasulfocarb 
 • Carvone
 • Ethylene 
 • Prohexadione 
 • Ciobutide
 • Fenridazone 
 • Prohydrojasmon 
 • Clofencet 
 • Forchlorfenuron 
 • Pydanon
 • Cloxyfonac 
 • Heptopargil 
 • Sintofen 
 • Cyclanilide 
 • Holosulf
 • Triapenthenol 
 • Cycloheximide 
 • Inabenfide 
 • Trinexapac

 

KULLANIM ALANLARI

 

Başlangıçta yalnız tohumlanın çimlenmesinde, meyve, fidan ve çeliklerin köklendirilmesinde kullanılan BGD’ler, daha sonraları tohumdan hasada ve hatta tüketime ve pazara sunuluncaya kadar geçen her devrede aşağıda belirtilen çok değişik amaçlar doğrultusunda, tüm dünya ülkelerinde geniş çaplı kullanılmaktadır.

 

Bu kullanım alanlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

 • - Çelikle çoğalmanın sağlanması,
 • - Tohum çimlenme gücünün artırılması,
 • - Soğuğa dayanıklılığın artırılması,
 • - Çiçeklerin teşvik edilmesi veya geciktirilmesi,
 • - Meyve tohumunun artırılması,
 • - Meyve iriliğinin artırılması,
 • - Periyodisitenin azaltılması
 • - Meyve olgunluğunun erkene alınması veya geciktirilmesi,
 • - Meyve kalitesinin iyileştirilmesi,
 • - Hasadın kolaylaştırılması,
 • - Meyve muhafaza süresinin uzatılması,
 • - Meyve renginin iyileştirilmesi,
 • - Doku kültürü çalışmaları,
 • - Tohum, yumru ve tomurcukların dinlenmesinin kırılması veya uzatılması, 
 • - Islah çalışmalarında,
 • - Meyve ve yaprak dökümlerinin kontrolü,
 • - Bitkinin üreme özelliklerinde değişiklik yapılması,
 • - Bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığının artırılması, 
 • - Yabancı ot kontrolü.
Arafa TARIM

ARAFA TARIM

Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi | Arafa KARAÇELEBİ

Whatsapp : 0545 447 0223

Bitkisel Hormonlar

Bitkisel Hormonlar

1. Büyüme hormonları a) Uyarıcılar (Stimülatörler) - Oksinler - Giberellinler - Sitokininler b) Engelleyiciler (İnhibitörler) - Absisik asit (ABA) - Etilen 2. Organ yapıcı hormonlar ...

14 Haziran 2017, Çarşamba

Bitki Büyüme Düzenleyicileri Ve Hormonlar

Bitki Büyüme Düzenleyicileri Ve Hormonlar

Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Hormonlar Arkadaşlar bitki büyüme düzenleyicileri ve hormonlar hakkında bilginin yer aldığı 2 farklı slaytdan oluşmaktadır bu sunu ve dizlere pdf formatında sunu...

7 Nisan 2016, Perşembe

Hormonlar Ve Kullanım Alanları

Hormonlar Ve Kullanım Alanları

HORMONLAR VE KULLANIM ALANLARI Bitki büyüme ve gelişmesinde en önemli rol oynayan hormonlardan 5 ana hormon grubu bitki bünyesinde mevcut olduğu yapılan araştırmalarda belirlenmiştir. Bunlar; O...

15 Ocak 2016, Cuma

Giberellin Hormonu Kullanım Alanları

Giberellin Hormonu Kullanım Alanları

GİBERELLİN HORMONU VE KULLANIM ALANLARI Oksin giberellin biyosentezini teşvik eder Her ne kadar hormonların etkileri tek tek etkili oluyormuş gibi tartışılsa da bitkilerde büyüme ve gelişme pek...

15 Ocak 2016, Cuma

Mikorizal Gübre Kullanımı

Mikorizal Gübre Kullanımı

Shubhodaya Mikoriza ve seri üretim teknolojisi, Hindistan Hükümeti Biyoteknoloji Dairesi tarafından maliyeti karşılanan ve TERI (The Energy and Resources Instıtute) tarafından yürütülen 15 yıllık ç...

12 Nisan 2018, Perşembe

Bitki Beslemede Molibden Elementinin Fonksiyonları

Bitki Beslemede Molibden Elementinin Fonksiyonları

Toprakta çok düşük oranlarda bulunur ve bitkilerin ihtiyaçları da çok düşüktür. Bitkiler Molibden’i Molibdat iyonu (Mo-2) olarak topraktan ve yapraktan alabilir. pH’sı 5,5 den düşük ola...

20 Mart 2018, Salı

Bitki Beslemede Bakır Elementinin Fonksiyonları

Bitki Beslemede Bakır Elementinin Fonksiyonları

Genelde birçok ilacın içinde bakır bulunmasından dolayı bakır noksanlığı pek görülmez. Ancak tarıma yeni açılan topraklarda özellikle organik madde içeriği yüksek ise noksanlık görülebilmektedir. B...

20 Mart 2018, Salı

Bitki Beslemede Çinko Elementinin Fonksiyonları

Bitki Beslemede Çinko Elementinin Fonksiyonları

Ülkemiz toprakları genel karakter itibarı ile yüksek pH ve kireç içeriğine sahiptir. Bu ve benzeri topraklarda çinko düşük miktarlarda bulunur. Aynı zamanda çok yağış alıp yıkanan asit karakterli t...

20 Mart 2018, Salı

Bitki Beslemede Mangan Elementinin Fonksiyonları

Bitki Beslemede Mangan Elementinin Fonksiyonları

Mangan alınımını en fazla etkileyen faktör toprak pH’sıdır. Bir birimlik pH değişimine karşı mangan alınımı 100 kat etkilenmektedir. Bu nedenle uygun pH’da mangan alımı çok kolay olmakt...

20 Mart 2018, Salı

Bitki Besin Elementleri Ve Görevleri

Bitki Besin Elementleri Ve Görevleri

Bitkilerin ihtiyaç duydukları 20 tane mutlak gerekli besin elementleri: 1-Hidrojen 2-Oksijen 3-Karbon 4-Azot 5-Fosfor 6-Potasyum 7-Kalsiyum 8-Magnezyum 9-Kükürt 10-Bor 11-Bakır 12-Demi...

15 Ocak 2016, Cuma

Gübreleme

Gübreleme

Bitkilerin beslenmeleri için gerekli olan bitki besin maddelerinin başında AZOT, FOSFOR ve POTASYUM gelir. Bunlar bitkilerin en çok ihtiyaç duydukları besin maddeleri olup, tarım topraklarında da g...

6 Kasım 2016, Pazar

Gübreler

Gübreler

GÜBRELER Bugün dünyada kullanılan gübrelerin çesitleri pek çoktur. Biz yurdumuzda halen var olan gübrelerin kimyasal, fiziksel ve tarımsal özelliklerini inceleyeceğiz. Yurdumuzda bugün için kulla...

15 Ocak 2016, Cuma

Ahır - Hayvan Gübreleri

Ahır - Hayvan Gübreleri

Ahır ve kümes hayvanlarının katı ve sıvı dışkıları ile yataklık malzemenin karışımından elde edilen materyallere hayvan gübresi (çiftlik gübresi veya ahır gübresi) denilmektedir. Tamamı organik old...

15 Ocak 2016, Cuma

15.15.15 + Zn Süper Kompoze Gübresi

15.15.15 + Zn Süper Kompoze Gübresi

Çinko katkılı kompoze gübre : Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmında önemli bir besin elementi olan çinkonun yetersiz olması, insan sağlığı ve özellikle çocukların gelişmesi üzerinde olumsuz etki...

15 Ocak 2016, Cuma

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : F6R04

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (3719)
 • Duyurular (2640)
 • Resimler (4121)
 • Dokümanlar (1682)
 • Üyeler (6405)
reflesh

Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır. Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223