• notifications1
 • menü

Bugün : 27 Nisan 2018 Cuma

Bitki Gübreleme

Proteinler

Agrozym Gübresi

Aşağıda belirtilen ve tamamen organik hammaddelerden oluşan AGROZYM, topraktan başlayarak kök, gövde, yaprak dâhil bitkinin her bölümünde kullanılabilen bir besin maddesidir.

 • ENZİMLER
 • PROTEİNLER (% 90 ‘ LIK)
 • AMİNO ASİTLER
 • VİTAMİNLER
 • ORGANİK BESİNLER
 • İZELEMETLER 

 

ENZİMLER

Enzimler, canlı hücreler tarafından sentezlenen, protein yapısında olan ve biyolojik aktiviteye sahip bio-katalizörlerdir. Bütün organik hücrelerde meydana gelen reaksiyonlar uzak veya yakından enzimlere bağlıdırlar. Enzimler canlı hücreler tarafından üretilirler ve hücreler canlılığını kaybettikten sonra da uzun süre aktif halde kalabilirler. Bütün yaşayan canlı varlıklar gibi mikroorganizmalarda da enzim vardır. Pratik olarak mikroorganizmaların üzerinden bulundurdukları enzimleri almak kolay olmasa da, yüksek teknoloji kullanılarak elde edilmesi mümkün olmaktadır. Enzimlerin 3 temel özelliği vardır:
Enzimler proteinlerden oluşmuşlardır.


Enzimlerin katalitik aktiviteleri, proteinin özel yapısına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır Enzimler pasif katalizörler olmayıp, substratları ile ara kompleksler oluşturarak görev yapan aktif moleküllerdir. Enzimleri daha önce biyolojik orijinden gelen, protein yapısında olan katalizörler olarak tanımlamıştık. Enzimler diğer katalizörlerden farklı olarak üç önemli özelliğe sahiptirler. 

1. Enzimler son derece hızlı çalışmaktadırlar: Enzimler reaksiyonları diğer katalizörlerden çok daha hızlı bir şekilde yürütmektedirler. Bazı enzimlerin bir dakikada milyonlarca molekülü etkiledikleri bilinmektedir.

 

2. Enzimler reaksiyonları özgül olarak katalize ederler: Her enzim ancak belirli bir reaksiyonu seçerek katalize etmektedirler. Katalizörlerin pek çoğunun çok çeşitli kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak görev yapmalarına karşılık, enzimler genellikle tek tip bir reaksiyonu spesifik olarak katalize etmektedirler. Bazı hallerde bu seçicilik hayret edilecek derecededir.
Bir enzim, yüzlerce farklı atomdan yapılmış olan bir kimyasal bileşiği etkilerken bu molekülün belirli bir bölgesini seçerek buradan bir veya iki atomu veya fonksiyonel bir grubu, molekülün ana yapısını bozmadan koparır veya ilave eder. Başka bir kimyasal bileşik substrat yapısına çok benzese ve bazı grupların yerleri hafifçe değişik olsa da aynı enzim bu iki maddeyi birbirinden ayırabilmektedir.

 

3. Enzimler biokimyasal reaksiyonları daha az enerji ve düşük sıcaklıklarda başarırlar: Normal laboratuar koşullarında çok yüksek sıcaklıklarda ve fazla enerji harcaması gerektiren bir kimyasal reaksiyon, enzimler sayesinde daha az enerji ve vücut ısısında başarılmaktadır. Enzimler inorganik katalizörlere oranla reaksiyonların aktivasyon enerjisini daha etkin bir şekilde düşürmektedir. Böylece reaksiyonların daha düşük sıcaklıkta ve az enerji ile yürümelerini sağlamaktadır.

 

Enzimlerin sahip oldukları aktiviteleri maksimum düzeylerde kullanabilmeleri iki önemli parametreye bağlıdır. Sıcaklık ve pH; enzimlerin sahip oldukları biyolojik özelliklere göre değişiklik göstermesine rağmen, uygulamada optimum değerlere uyulduğu taktirde maksimum aktivite sağlanmış olur.  Bitkilerde tüm canlılar gibi aldıkları besin maddelerinden yararlanabilmek ve gelişimlerini sağlayabilmek için bünyelerinde enzim üretmektedirler. Enzimleri üretmek içine bulundurdukları enerjiyi kullanmaktadırlar.

 

PROTEİNLER

Çok sayıda amino asitlerin meydana getirdiği ve bitkilerin beslenmelerinde ve gelişmelerinde vazgeçilmez organik yapıda bir kaynaktır. Bitkiler aldıkları besinleri proteine çevirerek ve ürettikleri enzimler ile proteinleri parçalayarak hücre yapı taşını meydana getirirler.

 

AMİNO ASİTLER

Çok sayıda veya tek olarak amino grupları ve asit gruplarını içeren ve canlıların temel yapı taşı proteini oluşturan, organik bileşiği farklı olan bir protein grubudur.

 

VİTAMİNLER

Canlıların sağlıklı gelişmesinde büyük rolü olan ve mutlaka bulunması gereken, organik besin tamamlayıcılarıdır.

 

ORGANİK BESİNLER

Doğada yetişen, sanayide kullanılan tüm tarımsal ürünlerin kalıntılarının işlenerek besin değeri yüksek hale getirilmesi ile elde edilen besin maddeleridir.

 

İZELEMENTLER

İyonik formda veya organik moleküllerin yapısında bulunan mineral elementlerin bitkilerde önemli görevleri vardır. Mineral elementlerin bitkilerdeki dikkate değer görevlerini şöyle özetleyebiliriz; 

 1. Hücre duvarlarının ve protoplazmanın yapı maddeleri olmaları
 2. Bitki hücrelerinin osmotik basınçları üzerine etkileri
 3. Tamponluk ve asitliğe karşı etkileri
 4. Sitoplazmik zarların geçirgenlikleri üzerine etkileri
 5. Katalitik etkileri
 6. Toksik etkileri
 7. Antagonistik etkiler

 

Agrozym Niçin Kullanılmalıdır

Topraklarımız, bitkiler için zengin besin maddeleri bulundurmaktaydı! Ancak zamanla topraklarımızda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişiklikler artık topraklarımızda bulunan besin maddelerini kullanılamaz hale getirmiştir. Bitkiler, kökleri vasıtası ile eskiden yararlandıkları besin maddelerini bulamadıkları için gelişmelerinde noksanlık, verdikleri ürünlerde de kalitesizlik, verim düşüklüğü olmaktadır. Ayrıca iklimlerin de düzensiz gitmesi ve bitkinin ihtiyacı olan suyunda az veya düzensiz olması nedeni ile istenmeyen tüm olumsuzluklar yaşanmaktadır.

 

Topraklarımızı tanımadan yıllardır kullanılan kimyasal makro besin maddelerini artarak kullanmamıza rağmen bir türlü istediğimiz sonuçları alamamaktayız. Bitkilerin topraktan beslenmeleri için gerekli olan toprak pH ‘ bozulmuştur. Bölgelere göre pH değerleri asit ve baz özellikler göstermektedir. Her iki özellikte tarımsal üretim için istenmemektedir. Topraklarımızın uygun pH ‘sının 6.5 – 6.8 olması gerekmektedir.
    

Topraklarımızda fiziki ve kimyasal şartların neden olduğu izelement ve vitamin eksikliği vardır. Kullanılan makro besinlerin birbirlerini ve az da olsa toprakta bulunan organik besinleri, izelementleri ve vitaminleri olumsuz etkilemelerine hiç önem verilmemektedir. Topraklarımızdaki bütün önemli olumsuzluklardan bitkilerimizde etkilenmektedir. Bu nedenlerle;
Bitkilerde bio-kimyasal dengenin kurulmasında etkilidir.


Tüm besin guruplarını özelliklerine göre hidrolize ederek, bitkinin ihtiyacı olan maddelere çevirerek ve birleştirerek, bozmadan, organik formda tutarak yukarı – aşağı hareket ederek bitkinin beslenme ihtiyacına cevap verir.

 

 1. Topraktaki tuzlanmanın çözülmesine yardımcı olur. Suyun ve havanın toprakta daha rahat hareket etmesine yardımcı olur.
 2. Toprakta çok az bulunan izelement, vitamin ve organik besin maddelerinin eksikliklerini tamamlar.
 3. Her türlü iklim koşullarında bitkiye dayanıklılık sağlar. Kış dönemlerinde bitkide oluşacak stresi önler. Kuraklık dönemlerinde, bitkilerin susuz ortamda da en yüksek verimi vermesini sağlar. Sıcaklık ve kuraklık koşullarında kök, gövde ve yaprak gelişimini gerçekleştirerek fotosentezi fazlalaştırır.
 4. Bitkide enzim üretmek için kullanılan enerjiden tasarruf sağlayarak, verim artışını gerçekleştirir.
 5. Toprakta kolay kaybolmayan ve bilinçsizce kullanılmasına devam edilen fosforun, bitkilerin köklenmesine ve kök gelişimine engel olduğu bilinmektedir. Organik fosforu parçalayarak bitkinin kök gelişimine ve dolayısı ile beslenmesine yardımcı olur. Kök gelişimini azami gerçekleştirir. Böylece alınan besinlerin yukarılara daha rahat ulaşmasını sağlayarak istenilen kalitede ve verimde ürün alımını sağlar.
 6. Köklenmeyi geliştirip, düzenleyerek mantar hastalıklarının oluşmasını ve kök bölgesi zararlılarının yapacağı olumsuz etkiyi ortadan kaldırır.
 7. Tohum çimlenmesini maksimum gerçekleştirir.
 8. Bitkilerde çiçek dökümünü engeller, döllenmeyi arttırır.
 9. Kalite, tat ve aromayı arttırır.
 10. Kuru madde miktarını fazlalaştırır.
 11. Ürünlerin hasat sonrası dayanıklılığını arttırır.
 12. Toprağın yorgunluğunu önleyerek, gençleşmesini sağlar.
 13. Tüm değişik yapılardaki bitkilerden standart, kaliteli ve daha fazla ürün alınmasını sağlar.
 14. Standardizasyon ve kalite ürünün pazardan alacağı en yüksek fiyatı ve aranmasını sağlayacaktır.

 

Agrozym'in Ekonomik Faydaları

 

AGROZYM kullanımı;

 1. Üründe kalite ve standart sağlar,
 2. Verim artışı gerçekleştirir,
 3. Susuzluğa dayanıklılık sağlar,
 4. Kullanılan gübrelerden tasarruf sağlar,
 5. Çiftçiye para kazandırır,
 6. On yıldır çeşitli ürün gruplarında kullanılan AGROZYM ‘in ürünler üzerindeki etkilerini ve üreticilerimizin gördüklerini şöyle anlatalım.

 

TAHILLAR

 1. Kullanılan bütün ürünler borsalarda veya tüccarda öncelikli ve emsallerine göre daha yüksek fiyatla satılmıştır. (30–50 TL/TON)
 2. Ürünün randımanı artmış,
 3. Elde edilen un kalitesi yükselmiş,
 4. Sınaî üretimde önemli oranda maliyet düşüşü sağlanmıştır.
 5. %10 - %25 daha fazla ürün alınmıştır.
 6. Birim alanda daha faza mal alınarak, gelir artışı sağlanmıştır.
 7. Sulama sayısının azaldığı görülmüştür. En önemlisi dünyada yaşanan 2007 kuraklığı sırasında AGROZYM kullanan tüm çiftçilerimiz susuzluktan kaynaklanan zararlardan minimum seviyede etkilenmişler ve zarara uğramadan bu felaketi atlatmışlardır.
 8. Sulama giderlerinin (mazot, elektrik) azaltılması sağlanmıştır.
 9. AGROZYM‘i birinci yıl kullanan çiftçilerimiz, ikinci yıl kullandıkları gübrelerden tasarruf etmeye başlamışlardır.
 10. Ha başına kullanılan üst gübrelerden %30 – %40 kullanılmamaktadır.
 11. Bilinçli AGROZYM kullanan üreticilerimizde bazı hastalıklarla karşılaşmadıklarından zirai ilaç konusunda da tasarruf etmişlerdir.
 12. Kışın gerçekleşen fazla yağışların veya fazla sulamanın yarattığı pas ve kök boğazı hastalıklar gözlenmemiş, böylece bu hastalıklarla mücadele de kullanılan zirai ilaçlardan tasarruf sağlanmıştır.(yaklaşık 75TL/Ha)
 13. Ürünlerini satarken elde ettikleri ile gelir ile harcadıkları arasında farkı görmüşler ve ilk defa ürünlerinin arandığını görmüşlerdir. Maddi ve manevi memnun olmuşlardır.

 

BAKLAGİLLER

 1. Kullanılan bütün ürünler borsalarda veya tüccarda öncelikli ve emsallerine göre daha yüksek fiyatla satılmıştır. (50 TL/TON)
 2. Ürünün randımanı artmış,
 3. Elde edilen tane kalitesi yükselmiş,
 4. Sınaî üretimde önemli oranda maliyet düşüşü sağlanmıştır.
 5. %10 - %25 daha fazla ürün alınmıştır.
 6. Birim alanda daha faza mal alınarak, gelir artışı sağlanmıştır.
 7. Sulama sayısının azaldığı görülmüştür. En önemlisi dünyada yaşanan 2007 kuraklığı sırasında AGROZYM kullanan tüm çiftçilerimiz susuzluktan kaynaklanan zararlardan minimum seviyede etkilenmişler ve zarara uğramadan bu felaketi atlatmışlardır.
 8. Sulama giderlerinin (mazot, elektrik) azaltılması sağlanmıştır.
 9. AGROZYM‘i birinci yıl kullanan çiftçilerimiz, ikinci yıl kullandıkları gübrelerden tasarruf etmeye başlamışlardır.
 10. Ha başına kullanılan üst gübrelerden %30 – %40 kullanılmamaktadır.
 11. Bilinçli AGROZYM kullanan üreticilerimizde bazı fungal hastalıklarla karşılaşmadıklarından zirai ilaç konusunda da tasarruf etmişlerdir.
 12. Ürünlerini satarken elde ettikleri ile gelir ile harcadıkları arasında farkı görmüşler ve ilk defa ürünlerinin arandığını görmüşlerdir. Maddi ve manevi memnun olmuşlardır.

 

ENDÜSTRİYEL BİTKİLER

 1. Kullanılan bütün ürünler borsalarda veya tüccarda öncelikli ve emsallerine göre daha yüksek fiyatla satılmıştır.
 2. Ürünün şeker oranı artmış,
 3. Sınai üretimde önemli oranda maliyet düşüşü sağlanmıştır,
 4. %10 - %25 daha fazla ürün alınmıştır.
 5. Birim alanda daha faza mal alınarak, gelir artışı sağlanmıştır.
 6. Sulama sayısının azaldığı görülmüştür. En önemlisi dünyada yaşanan 2007 kuraklığı sırasında AGROZYM kullanan tüm çiftçilerimiz susuzluktan kaynaklanan zararlardan minimum seviyede etkilenmişler ve zarara uğramadan bu felaketi atlatmışlardır.
 7. Sulama giderlerinin (mazot, elektrik) azaltılması sağlanmıştır.
 8. AGROZYM‘i birinci yıl kullanan çiftçilerimiz, ikinci yıl kullandıkları gübrelerden tasarruf etmeye başlamışlardır.
 9. Ha başına kullanılan üst gübrelerden %30 – %40 kullanılmamaktadır.
 10. Bilinçli AGROZYM kullanan üreticilerimizde bazı hastalıklarla karşılaşmadıklarından zirai ilaç konusunda da tasarruf etmişlerdir.
 11. Kışın gerçekleşen fazla yağışların veya fazla sulamanın yarattığı pas ve kök boğazı hastalıklar gözlenmemiş, böylece bu hastalıklarla mücadele de kullanılan zirai ilaçlardan tasarruf sağlanmıştır.
 12. Ürünlerini satarken elde ettikleri ile gelir ile harcadıkları arasında farkı görmüşler ve ilk defa ürünlerinin arandığını görmüşlerdir. Maddi ve manevi memnun olmuşlardır.

 

YAĞLI TOHUMLAR

 1. Kullanılan bütün ürünler borsalarda veya tüccarda öncelikli ve emsallerine göre daha yüksek fiyatla satılmıştır. (50 TL/TON)
 2. Ürünün yağ oranı artmış,
 3. Sınaî üretimde önemi oranda maliyet düşüşü sağlanmıştır,
 4. %10 - %25 daha fazla ürün alınmıştır.
 5. Birim alanda daha faza mal alınarak, gelir artışı sağlanmıştır.
 6. Sulama sayısının azaldığı görülmüştür. En önemlisi dünyada yaşanan 2007 kuraklığı sırasında AGROZYM kullanan tüm çiftçilerimiz susuzluktan kaynaklanan zararlardan minimum seviyede etkilenmişler ve zarara uğramadan bu felaketi atlatmışlardır.
 7. Sulama giderlerinin (mazot, elektrik) azaltılması sağlanmıştır.
 8. AGROZYM‘i birinci yıl kullanan çiftçilerimiz, ikinci yıl kullandıkları gübrelerden tasarruf etmeye başlamışlardır.
 9. Ha başına kullanılan üst gübrelerden %30 – %40 kullanılmamaktadır.
 10. Bilinçli AGROZYM kullanan üreticilerimizde bazı hastalıklarla karşılaşmadıklarından zirai ilaç konusunda da tasarruf etmişlerdir.
 11. Kışın gerçekleşen fazla yağışların veya fazla sulamanın yarattığı pas ve kök boğazı hastalıklar gözlenmemiş, böylece bu hastalıklarla mücadele de kullanılan zirai ilaçlardan tasarruf sağlanmıştır.
 12. Özellikle Trakya bölgesinde ayçiçeği üreticisinin korkusu olan verem (orabanj) hastalığının tarladaki ürünü etkileyemediği tespit edilmiştir.
 13. Ürünlerini satarken elde ettikleri ile gelir ile harcadıkları arasında farkı görmüşler ve ilk defa ürünlerinin arandığını görmüşlerdir. Maddi ve manevi memnun olmuşlardır.

 

YUMRU BİTKİLER

 1. Kullanılan bütün ürünler borsalarda veya tüccarda öncelikli ve emsallerine göre daha yüksek fiyatla satılmıştır. (50 TL/TON)
 2. Ürünün yağ oranı artmış,
 3. Sınaî üretimde önemi oranda maliyet düşüşü sağlanmıştır,
 4. %10 - %25 daha fazla ürün alınmıştır.
 5. Birim alanda daha faza mal alınarak, gelir artışı sağlanmıştır.
 6. Sulama sayısının azaldığı görülmüştür. En önemlisi dünyada yaşanan 2007 kuraklığı sırasında AGROZYM kullanan tüm çiftçilerimiz susuzluktan kaynaklanan zararlardan minimum seviyede etkilenmişler ve zarara uğramadan bu felaketi atlatmışlardır.
 7. Sulama giderlerinin (mazot, elektrik) azaltılması sağlanmıştır.
 8. AGROZYM‘i birinci yıl kullanan çiftçilerimiz, ikinci yıl kullandıkları gübrelerden tasarruf etmeye başlamışlardır.
 9. Ha başına kullanılan üst gübrelerden %30 – %40 kullanılmamaktadır.
 10. Bilinçli AGROZYM kullanan üreticilerimizde bazı hastalıklarla karşılaşmadıklarından zirai ilaç konusunda da tasarruf etmişlerdir.
 11. Kışın gerçekleşen fazla yağışların veya fazla sulamanın yarattığı pas ve kök boğazı hastalıklar gözlenmemiş, böylece bu hastalıklarla mücadele de kullanılan zirai ilaçlardan tasarruf sağlanmıştır.
 12. Özellikle Trakya bölgesinde ayçiçeği üreticisinin korkusu olan verem (orabanj) hastalığının tarladaki ürünü etkileyemediği tespit edilmiştir.
 13. Ürünlerini satarken elde ettikleri ile gelir ile harcadıkları arasında farkı görmüşler ve ilk defa ürünlerinin arandığını görmüşlerdir. Maddi ve manevi memnun olmuşlardır.

 

SEBZE

 1. Kullanılan bütün ürünler borsalarda veya tüccarda öncelikli ve emsallerine göre daha yüksek fiyatla satılmıştır. (50 TL/TON)
 2. Ürünün boy ve gelişim standardizasyonu sağlanmıştır. (İhracat için çok önemlidir)
 3. Üretimde maliyet düşüşü sağlanmıştır.
 4. %20 - %50 daha fazla ürün alınmıştır.
 5. Birim alanda daha faza mal alınarak, gelir artışı sağlanmıştır.
 6. Sulama sayısının azaldığı görülmüştür. En önemlisi dünyada yaşanan 2007 kuraklığı sırasında AGROZYM kullanan tüm çiftçilerimiz susuzluktan kaynaklanan zararlardan minimum seviyede etkilenmişler ve zarara uğramadan bu felaketi atlatmışlardır.
 7. Sulama giderlerinin (mazot, elektrik) azaltılması sağlanmıştır.
 8. AGROZYM‘i birinci yıl kullanan çiftçilerimiz, ikinci yıl kullandıkları gübrelerden tasarruf etmeye başlamışlardır.
 9. Ha başına kullanılan üst gübrelerden %30 – %40 kullanılmamaktadır.
 10. Bilinçli AGROZYM kullanan üreticilerimizde bazı hastalıklarla karşılaşmadıklarından zirai ilaç konusunda da tasarruf etmişlerdir.
 11. Kışın gerçekleşen fazla yağışların veya fazla sulamanın yarattığı pas ve kök boğazı hastalıklar gözlenmemiş, böylece bu hastalıklarla mücadele de kullanılan zirai ilaçlardan tasarruf sağlanmıştır.
 12. Ürünlerini satarken elde ettikleri ile gelir ile harcadıkları arasında farkı görmüşler ve ilk defa ürünlerinin arandığını görmüşlerdir. Maddi ve manevi memnun olmuşlardır.

 

MEYVECİLİK

 1. Çiçek ve meyve tutumunda yaşanan sorunlar ortadan kalkmıştır. Beslenme sağlandığı için tüm meyvelerde istenen gelişme, büyüklük gerçekleşmiştir. Böylece istenilen verim artışı sağlanmıştır.
 2. Elma, armut gibi meyvelerde kalite yüksekliği ürünlerin dayanıklılığını arttırarak raf ömrünü de uzatmıştır. (100 – 200 TL/TON fiyat farkı elde edilmiştir.)
 3. Fungal hastalıklar ve diğer zararlılar ile mücadele giderleri düşmüştür.
 4. Çiftçiler istedikleri ürünü alamadıkları için bozmak istedikleri narenciye bahçelerinden tekrar ürün almışlar ve bu bahçeleri geliştirmeye başlamışlardır.Sofralık zeytincilikte kalite yükselmiş, standardizasyon sağlanmış ve kalibrasyon yükselmiştir. Bunun karşılığı bölge ve çeşide göre 200 – 500 TL/TON fiyat farkı artışı gerçekleşmiştir.
 5. Yağlık zeytinde yaklaşık dört kg zeytinden bir kg yağ elde edilirken bu oran üç kg zeytinden bir kg yağ edilmesine varmıştır. Yaklaşık %25 verim artışı gerçekleşmiştir
 6. En önemlisi aşırı sıcaklıktan (2007 yılı gibi) bahçelerin olumsuz etkilenmeleri ve susuzluğun olumsuz etkileri görülmemiştir.

 

Arafa TARIM

ARAFA TARIM

Zirai İlaç - Gübre - Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi | Arafa KARAÇELEBİ

Whatsapp : 0545 447 0223

Agrozym Gübresi

Agrozym Gübresi

Aşağıda belirtilen ve tamamen organik hammaddelerden oluşan AGROZYM, topraktan başlayarak kök, gövde, yaprak dâhil bitkinin her bölümünde kullanılabilen bir besin maddesidir. ENZİMLER PROTEİNLE...

15 Ocak 2016, Cuma

Mikorizal Gübre Kullanımı

Mikorizal Gübre Kullanımı

Shubhodaya Mikoriza ve seri üretim teknolojisi, Hindistan Hükümeti Biyoteknoloji Dairesi tarafından maliyeti karşılanan ve TERI (The Energy and Resources Instıtute) tarafından yürütülen 15 yıllık ç...

12 Nisan 2018, Perşembe

Bitki Beslemede Molibden Elementinin Fonksiyonları

Bitki Beslemede Molibden Elementinin Fonksiyonları

Toprakta çok düşük oranlarda bulunur ve bitkilerin ihtiyaçları da çok düşüktür. Bitkiler Molibden’i Molibdat iyonu (Mo-2) olarak topraktan ve yapraktan alabilir. pH’sı 5,5 den düşük ola...

20 Mart 2018, Salı

Bitki Beslemede Bakır Elementinin Fonksiyonları

Bitki Beslemede Bakır Elementinin Fonksiyonları

Genelde birçok ilacın içinde bakır bulunmasından dolayı bakır noksanlığı pek görülmez. Ancak tarıma yeni açılan topraklarda özellikle organik madde içeriği yüksek ise noksanlık görülebilmektedir. B...

20 Mart 2018, Salı

Bitki Beslemede Çinko Elementinin Fonksiyonları

Bitki Beslemede Çinko Elementinin Fonksiyonları

Ülkemiz toprakları genel karakter itibarı ile yüksek pH ve kireç içeriğine sahiptir. Bu ve benzeri topraklarda çinko düşük miktarlarda bulunur. Aynı zamanda çok yağış alıp yıkanan asit karakterli t...

20 Mart 2018, Salı

Bitki Beslemede Mangan Elementinin Fonksiyonları

Bitki Beslemede Mangan Elementinin Fonksiyonları

Mangan alınımını en fazla etkileyen faktör toprak pH’sıdır. Bir birimlik pH değişimine karşı mangan alınımı 100 kat etkilenmektedir. Bu nedenle uygun pH’da mangan alımı çok kolay olmakt...

20 Mart 2018, Salı

Bitki Besin Elementleri Ve Görevleri

Bitki Besin Elementleri Ve Görevleri

Bitkilerin ihtiyaç duydukları 20 tane mutlak gerekli besin elementleri: 1-Hidrojen 2-Oksijen 3-Karbon 4-Azot 5-Fosfor 6-Potasyum 7-Kalsiyum 8-Magnezyum 9-Kükürt 10-Bor 11-Bakır 12-Demi...

15 Ocak 2016, Cuma

Gübreleme

Gübreleme

Bitkilerin beslenmeleri için gerekli olan bitki besin maddelerinin başında AZOT, FOSFOR ve POTASYUM gelir. Bunlar bitkilerin en çok ihtiyaç duydukları besin maddeleri olup, tarım topraklarında da g...

6 Kasım 2016, Pazar

Gübreler

Gübreler

GÜBRELER Bugün dünyada kullanılan gübrelerin çesitleri pek çoktur. Biz yurdumuzda halen var olan gübrelerin kimyasal, fiziksel ve tarımsal özelliklerini inceleyeceğiz. Yurdumuzda bugün için kulla...

15 Ocak 2016, Cuma

Ahır - Hayvan Gübreleri

Ahır - Hayvan Gübreleri

Ahır ve kümes hayvanlarının katı ve sıvı dışkıları ile yataklık malzemenin karışımından elde edilen materyallere hayvan gübresi (çiftlik gübresi veya ahır gübresi) denilmektedir. Tamamı organik old...

15 Ocak 2016, Cuma

15.15.15 + Zn Süper Kompoze Gübresi

15.15.15 + Zn Süper Kompoze Gübresi

Çinko katkılı kompoze gübre : Ülkemiz topraklarının büyük bir kısmında önemli bir besin elementi olan çinkonun yetersiz olması, insan sağlığı ve özellikle çocukların gelişmesi üzerinde olumsuz etki...

15 Ocak 2016, Cuma

x
Aklınıza bir soru mu takıldı? Siz sorun biz cevap verelim.
Henüz yorum yapılmamış!

Güvenlik Kodu : OAMME

(Güvenlik kodunu bu kutucuğa yazın!)

KULLANICI YUVASI

Kullanıcı Adınız

Şifreniz

Üye Ol Şifremi Unuttum

SPONSORLARIMIZ
sedef tarım Arafa TARIM
SİTE İSTATİSTİKLERİ
 • Konular (3738)
 • Duyurular (2640)
 • Resimler (4214)
 • Dokümanlar (1682)
 • Üyeler (6416)
reflesh

Elma, Soğan Ve Patatesin Tadı Aynıdır. Fark Sadece Tamamen Kokularından Kaynaklanır. Aslında Hepsi Tatlıdır.

Arafa Tarım Market

Zirai İlaç, Gübre, Tohum Satışı

Ziraat Mühendisi Arafa KARAÇELEBİ | 0545 447 0223